Тема 4. Еволюція класичної політичної економіїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. Еволюція класичної політичної економіїВ першій половині XIX століття.

Завершення класичної традиції.

Передумови трансформації класичної політекономії на межі XVIII - XIX ст. Послідовники А. Сміта і Д. Рікардо.

Політична економія у Франції. Політична економія Ж.Б. Сея. Вчення про три фактори виробництва. Теорія ринкової рівноваги. Закон попиту та пропозиції. Теорія реалізації. Ф. Бастіа. Теорії “послуг” і ‘”економічних гармоній”, теорія розподілу суспільного продукту.

Політична економія в Англії. Економічні концепції Т.Р. Мальтуса. Теорія народонаселення, реалізації, економічного зростання. Трактування земельної ренти. Н. Сеніор. Теорії “утримання”, “попиту та пропозиції”, “суб’єктивної вартості”. Економічні погляди Дж.Мілля та Д. Мак-Куллоха. Дж.С. Мілль. “Принципи політичної економії”. Синтез економічних теорій вартості, капіталу, прибутку, ренти. Теорія відтворення. Теорії попиту і пропозиції, корисності. Теорія економічної рівноваги. Теорії монополії й конкуренції.

Особливості політичної економії в США. Теорії національної економіки та протекціонізму Г.Ч. Кері. Теорія “гармонії інтересів”

 

Література

1. Агапова И.И. История экономической мысли. Курс лекций. - М.:1998. С.53-71.

2. Аникин А.В. Юность науки. Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса.-М.: 1985. С. 239-265. 281-291

3. Бартенев С.А. Экономические теории и школы (история и современность).- М.: БЕК. 1996. С. 25-29

4. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. - М.: 1994. С. 63-81

5. Історія економічних учень. Підручник. / За ред. Корнійчук Л.Я., Татаренко Н.О., Поручник А.М. та ін.- К.:КНЕУ, 1999. С. 89-139

6. История экономических учений: Учеб. пособие / Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой.- М.: ИНФРА-М. 2004. С. 75-109.

7. Костюк В.Н. История экономических учений. Курс лекций. - М.: 1998. С. 35-37, 50-66

8. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли.- М.: 1996. С. 244-247, 185-199, 216-218

9. Милль Дж.С. Основы политической экономии. – М.: Прогресс. 1990

10. Негиши Т. История экономической теории. Учебник. Пер. с англ./ Под ред. Любимова Л.Л., Автономова В.С.- М.: 1995. С. 167-183. 184-224

11. Титова Н.Е. История экономических учений: Курс лекций.- М.:ВЛАДОС. 1997. С. 58-61.

12. Ядгаров Я.С. История зкономических учений. Учебник. - М.: 1997. С. 78-90. 92-98

 

Питання і контрольні завдання до теми № 4

1. Які причини призвели до кризисної ситуації в економічній науці на початку ХІХ ст.?

2. Як слід розуміти вислів К. Маркса про процес «вульгаризації» економічної науки, що відбувся на початку ХІХ ст.?

3. Які розділи політичної економії виділив Сей? Чи використовують такий підхід у теперішній час?

4. У чому полягає сутність теорії «трьох чинників» виробництва? Хто її автор?

5. Чому теорію «трьох чинників» виробництва вважають антитезою трудовій теоріі вартості? Чи є така позиція справедливою?

6. Як Ж.Б.Сей обґрунтовує «гармонію інтересів» різних класів в умовах капіталізму?

7. Що розуміють під «законом Сея»?

8. Яким чином теза Ж.Б. Сея «Продукти обмінюються на продукти» обгрунтовує і пояснює неможливість загальних криз надвиробництва?

9. Поясніть розбіжності в інтерпретації закона Сея як тотожності і як рівняння.

10. Яким чином реалізується гармонія інтересів капіталіста і найманого робітника в теорії Ф. Бастіа?

11. Чи підтримував Ф. Бастіа соціалістичні ідеї і як аргументував свою позицію?

12. У чому полягає зміст «закону народонаселення» Т. Мальтуса? Чи є актуальною ця теорія для сучасного періоду?

13. Що спільного було у економічних поглядах Т. Мальтуса з Д.Рікардо?

14. Як треба розуміти «залізний закон заробітної плати» Т. Мальтуса?

15. Чи містяться спільні положення в «теорії трьох чинників» виробництва Ж.Б. Сея і «теорії витрат» Т. Мальтуса?

16. Чи підтримував Т. Мальтус «закон ринків» Ж.Б. Сея? Якою була його аргументація?

17. У чому суть «теорії третіх особ» Т. Мальтуса?

18. Що розумів Н. Сеніор під категорією «утримання»? До чого вона має відношення?

19. У чому проявились особливості методології дослідження Дж. С. Мілля?

20. Яким чином Дж. С. Мілль протиставляє закони виробництва і закони розподілу?

21. Який сценарій соціальних реформ висував Дж. С. Мілль?

22. Як Дж. С. Мілль ставився до соціалістичних ідей?

23. Яких поглядів – фрітредерства чи протекционізму – дотримувався Г. Кері в теорії міжнародної торгівлі?

24. У чому особливість теорії «гармонії інтересів» Г. Кері?

25. Чому Г. Кері вважав систему економічних поглядів Д. Рікардо платформою ворожнечі між класами?

 

ТЕСТИ ДО ТЕМИ 4

1. Що з переліченого характеризує зміни, які відбулися на початку ХІХ ст.?

а) завершення промислової революції;

б) спад продуктивності праці внаслідок впровадження машин;

в) буржуазія остаточно завоювала політичну владу;

г) безкризовий економічний розвиток;

д) завершення формування капіталізму в Англії й Франції.

2. Які з наступних положень містяться у економічному вченні Ж.Б. Сея?

а) існує три самостійних джерела вартості;

б) праця є єдиним джерелом вартості;

в) зовнішня торгівля є основним джерелом зростання багатства;

г) сільське господарство є единим джерелом зростання багатства.

3. Ж.Б. Сей стверджував, що:

а) в умовах вільної конкуренції надвиробництво ні загальне, ні часткове неможливе;

б) можливе часткове надвиробництво, але не загальне;

в) причина загального надвиробництва - у неправильному розподілі праці та ресурсів;

г) причина загального надвиробництва – у недостатньому попиті.

4. Розробка яких теорій належить Ж.Б.Сею?

а) теорія глобальної рівноваги попиту й пропозиції;

б) теорія додаткової вартості;

в) теорія факторів створення вартості;

г) теорія циклічних криз надвиробництва.

5. Як правильно можна висловити суть “закону ринків” Сея:

а) попит породжує пропозицію;

б) пропозиція породжує попит;

в) протиставлення законів виробництва і законів розподілу;

г) ціна рівноваги встановлюється перетином кривих попиту і пропозиції.

6. Які чинники є самостійними джерелами вартості в теорії Ж..Б. Сея:

а) праця; г) інформація;

б) послуги; д) капітал;

в) земля; є) гроші.

7. Хто з приведених економістів класичної школи політекономії заперечував дію “закона ринків” Ж.Б. Сея:


а) Д. Рікардо;

б) Т. Мальтус;

в) К. Маркс;

г) Ф. Бастіа.


8. “Закон ринків” Сея вичерпав свою актуальність з виникненням економічного вчення:

а) А. Маршалла; г) М. Фрідмена;

б) Дж. Б. Кларка; д) К. Менгера;

в) Дж.М. Кейнса; є) Д. Рікардо.

9. Суть “теорії послуг” Ф.Бастіа полягає в тому, що:

а) робітники надають послуги капіталісту, а тому повинні одержувати частину прибутку;

б) робітники, капіталісти й землевласники надають послуги один одному в процесі виробництва;

в) послуги споживаються під час їхнього виробництва;

г) послуги не можуть бути створені “про запас”.

10. Ф.Бастіа наголошував на тому, що:

а) інтереси праці та капіталу суперечливі, тому що заробітна плата і прибуток знаходяться у зворотній залежності;

б) інтереси праці та капіталу гармонічні, тому що заробітна плата і прибуток зростають одночасно й однонаправлено.

11. Які висловлення є правильними стосовно економічних поглядів Т. Мальтуса?

а) підтримував справедливість “закону Сея”;

б) заперечував справедливість “закону Сея”, але вважав, що в економіці вільної конкуренції кризи носять тимчасовий характер.

в) вважав, що при нестачі попиту безглуздо стимулювати накопичення капіталу;

г) вважав необхідним скорочення споживання “третіх осіб”.

12. Які теорії були запропоновані Т. Мальтусом?

а) теорія послуг; г) теорія законів народонаселення

б) теорія ринків; д) теорія граничної корисності;

в) теорія витрат; є) теорія додаткової вартості.

13. Головними причинами бідності згідно теорії народонаселення Мальтуса є:

а) надмірно високі темпи науково-технічного прогресу;

б) недосконалість соціального законодавства;

в) висока смертність населення;

г) високі темпи роста чисельності населення;

д) дія закону “спадаючої родючості грунту”.

14. Хто з представників класичної школи розділяв і сприймав закони народонаседення Т. Мальтуса:


а) Д. Рікардо;

б) Ж.Б. Сей;

в) Дж. С. Мілль;

г) К. Маркс.


15. Мальтус до “третіх особ” у процесі реалізації відносив:


а) землевласників;

б) чиновників;

в) підприємців;

г) фермерів


.Які з тверджень є вірними?

а) Рікардо розділяв точку зору Мальтуса про закони народонаселення.

б) Рікардо розділяв “залізний закон заробітної плати” Мальтуса.

в) Рікардо розділяв теорію Мальтуса про реалізацію сукупного суспільного продукту.

16. В теорії вартості Н. Сеніор був прихильником:

а) теорії трудової вартості;

б) теорії трьох чинників виробництва;

в) теорії попиту і пропозиції;

г) теорії граничної корисності.

17. Яку з наступних теорій запропонував Н. Сеніор?

а) “теорію послуг”;

б) “теорію утримання”;

в) “теорію трьох чинників виробництва”;

г) “ теорію економічних гармоній”;

д) “теорію третіх особ”.

18. Які з наведених термінів запровадив в економічну теорію Н. Сеніор?

а) жертва; г) утримання;

б) мультиплікатор; д) соціалізм;

в) корисність; є) раціональні очікування.

19. Дж. Р. Мак-Куллох вважав, що вартість створюється:

а) працею людей;

б) капіталом;

в) силами природи і тварин;

г) землею.

20. Хто з перелічених економістів класичної школи намагався розглядати не тільки статику, але й динаміку політичної економії:

а) Дж. Р. Мак-Куллох;

б) Н. Сеніор;

в) Ф. Бастіа;

г) Ж.Б. Сей;

д) Дж.С. Мілль.

21. Які із тверджень вірні ?

а) Джеймс Мілль вважав, що в створенні вартості бере участь не тільки праця, але й капітал.

б) Джеймс Мілль вважав, що між прибутком і заробітною платою немає суперечності, оскільки кожен з одержувачів цих прибутків отримує плату за свою працю.

в) Джеймс Мілль підтримував тезу Рікардо про те, що прибуток і заробітна плата знаходяться в зворотній залежності, що обумовлює суперечність інтересів праці й капіталу.

22. У концепції соціальних реформ Дж.С. Мілля містяться рекомендації:

а) змінити закони виробництва;

б) змінити закони розподілу;

в) знищити систему приватної власності;

г) обмежити право спадкування.

23. Яка теорія Дж.С. Мілля з часом була визнана безпідставною:

а) “теорія третіх осіб”;

б) “теорія робочого фонду”;

в) “ теорія додаткової вартості”;

г) “ теорія граничної корисності”.

24. Системостворюючим принципом теорії Дж.С. Мілля можна вважати:

а) принцип економії праці;

б) принцип витрат праці;

в) принцип еклектизму;

г) принцип граничного аналізу.

 

25. Предметом політичної економії Дж.С. Мілль вважав:

а) відокремлений аналіз законів виробництва і законів розподілу;

б) визначення законів, які керують розподілом продукту між основними класами;

в) дослідження природи і причин багатства нації;

г) аналіз виробничих відносин.

26. У теорії Г.Кері обгрунтовується наступне положення:

а) закони природи не можуть самі по собі забезпечити постійний економічний прогрес;

б) заробітна плата й прибуток знаходяться у зворотній залежності, тому інтереси праці й капіталу протилежні;

в) частка заробітної плати в створеному продукті зростає, а частка прибутку знижується, тому стан робітників і капіталістів має тенденцію до зближення й вирівнювання.

27. Хто з наведених представників класичної школи політекономії позитивно сприймав ідеї соціалізму:


а) Ф. Бастіа;

б) Г. Кері;

в) Ж.Б. Сей;

г) Дж. С. Мілль;

д) Т. Мальтус.


28. Які з наведених положень характеризують економічне вчення Г. Кері:

а) гармонія класових інтересів;

б) система протекционізму;

в) фрітредерство;

г) абстрактна праця.


 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 115; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.008 с.)