Становлення неокласичної традиції в економічній теорії. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Становлення неокласичної традиції в економічній теорії.Виникнення маржиналізму. Проблеми економічної рівноваги. Започаткування основ теорії граничної корисності. Г. Госсен, Й. Тюнен. Ж. Дюпюї, А. Курно, С. Джевонс.

Австрійська школа граничної корисності. Предмет і метод дослідження. Теоретичні погляди К. Менгера, Є. Бем-Баверка, Ф. Візера.

Формування неокласичної традиції в західній політичній економії в другій половині 19-го - на початку 20 ст.

Кембрідзька школа. Економічна теорія А. Маршалла. Синтез післярікардианської політекономії і маржиналізму. Теорії корисності, ціни, “попиту та пропозиції”, “економічної рівноваги”. Розвиток неокласичної традиції в працях А. Пігу та Р. Хоутрі. Перегляд неокласичної теорії ринку.

Американська школа маржиналізму в політичній економії. Теорії “статики та динаміки”, “граничної продуктивності” Д. Б. Кларка. Категорії заробітної плати, ціни, процента, прибутку, закон спадаючої прибутковості.

Економічні концепції шведської (стокгольмської) школи. К. Вікселль, Г. Кассель.

Математична школа в політичній економії. Економічна рівновага. Ринкове саморегулювання. Теоретичні моделі Л. Вальраса, В. Парето.

 

Література

1. Австрийская школа в политической экономии: К. Менгер, Е. Бем – Баверк, Ф. Визер.- М.: Экономика. 1992.

2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. - М.: Дело ЛТД.1994. С.275-395, 461-568.

3. История экономических учений. Учебник. / Рындина М.Н., Василевский Е. Г., Голосов В.В. и др. - М.: Высшая школа. 1983. С.192-202.

4. История экономических учений: Учеб. пособие / под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой.- М.: ИНФРА-М, 2004. С. 175-298.

5. Історія економічних учень. Підручник /За ред. Корнійчук Л.Я., Татаренко Н.О., Поручник А.М. та ін.- К.: КНЕУ. 1999. С.238-266.

6. Кларк. Дж.Б. Распределение богатства. – М.: Экономика. 1992

7. Костюк В.Н. История экономических учений. – М.: Центр. 1997. С.82-136.

8. Майбурд Е.М. Введенние в историю экономической мысли. - М.:1996. С.329-467.

9. Маршалл А. Принципы экономической науки. – М.: Прогресс. 1993.

10. Мешко І.М. Історія економічних вчень.- К.: Вища школа. 1994. С. 56-64.

11. Негиши Т. История экономической теории.- М. Аспект-пресс. 1995. С. 373-398.

12. Пигу А. Экономическая теория благосостояния. Т.1,2. – М.1985.

13. Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск. 1995.

14. Сурин А.И. История экономики и экономических учений.- М.: 1998. С.85-113.

15. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли.- М.: Прогресс. 1981. Гл.4.

16. Титова И.Е. История экономических учений.- М.: ВЛАДОС.1997. С. 83-85, 95-96.

17. Ядгаров Я.С. История экономических учений. Учебник.- М.; Экономика.1996. С. 133-184.

 

Питання і контрольні завдання до теми № 9

1. Класична школа політекономії ключовою проблемою вважала природу виникнення і зростання багатства, а маржиналісти поставили нову проблему. Яку саме?

2. Які методологічні принципи використовував маржиналізм? Який з них був абсолютно новаторським?

3. Які постулати класичної школи були запозичені маржиналізмом і неокласичним напрямком?

4. Якими двома етапами проходила маржиналістська революція?

5. У чому виявилися розбіжності в теорії цінності маржиналістів і класиків?

6. Назвіть попередників маржиналізму і проблеми дослідження кожного з них.

7. У чому полягають перший і другий закони Госсена?

8. У чому полягала розбіжність визначення цінності блага між австрійською школою маржиналізму і класичними теоріями?

9. Яким чином “парадокс Сміта” пояснила австрійська школа?

10. Які фактори - попиту чи пропозиції – визначають цінність товару в австрійській теорії?

11. Що уявляє собою “метод робінзонади”, який запропонувала австрійська школа?

12. У чому різниця кардиналістського й ординалістського підходів до визначення граничної корисності?

13. У чому сутність концепції “альтеранивних витрат “ і “вмінення” Ф. Візера?

14. Що уявляють собою теперішні та майбутні блага в теорії Е. Бем-Баверка? У чому полягає суть його “теорії очікувань”?

15. У чому недолік моделі загальної економічної рівноваги Л. Вальраса?

16. У чому полягає суть і до якої сфери має відношення оптимум Парето?

17. З яким представником неокласичного напряму пов’язують запровадженні “нової” наки – економікс? У чому її особливості?

18. Яким чином функціональна теорія ціни А. Маршалла намагалась скасувати суперечності моністичних теорій вартості?

19. Що уявляють собою “ножиці” Маршалла?

20. Яку роль А. Маршалл в своїй теорії відводив фактору часу? Які періоди він виділяв?

21. Хто з представників неокласичного напряму розділив економічну науку на три розділи: універсальна, статична, динамічна? Що є предметом вивчення кожного з них?

22. Що являє собою концепція “чистої економіки”?

23. Якими чинниками визначається добробут суспільства в теорії А. Пігу?

24. Які форми державного втручання в економіку розділяв А. Пігу? Які з них є доцільними для умов вільної конкуренції, а які – для умов монополії?

25. Яким чином теорія розподілу багатства Дж.Б. Кларка визначає величину заробітної плати, відсотку та прибутку?

26. У чому різниця між статичною і динамічною економічною теорією в інтерпретації Дж.Б. Кларка?

27. У чому полягає закон граничної продуктивності Дж.Б. Кларка?

28. Чим відрізняється теорія рівноваги Л. Вальраса від теорії рівноваги А. Маршалла?

29. У чому суть “оптимума Парето”?

ТЕСТИ ДО ТЕМИ 9

1. Про здійснення маржиналістської революції вперше в 1886 р. проголосив:


а) К. Менгер;

б) У Джевонс;

в) Л. Вальрас;

г) В. Парето.


2. Маржиналісти предметом економічних досліджень вважали:

а) природу виникнення і зростання багатства;

б) ефективний розподіл ресурсів і оптимальну їх комбінацію;

в) особливості розвитку національних економік;

г) дію об’єктивних економічних законів.

3. Що з переліченого не можна віднести до методологічних принципів маржиналістського напряму:

а) суб’єктивно-психологічний аналіз;

б) статичний аналіз;

в) мікроекономічний аналіз;

г) макроекономічний аналіз;

д) граничний аналіз.

4. Що з переліченого є морально-філософським підгруням маржиналізму?


а) гедонізм;

б) аскетизм;

в) націоналізм;

г) агностицизм.


5. Ососбливістю маржиналістського підходу до аналізу економічних процесів є:

а) широке використання математичного аппарату;

б) принципова відмова від використання математичного аппарату;

в) дослідження динаміки руху економічної системи;

г) дослідження виробничих відносин суспільства.

6. Маржинальна економічна теорія грунтується на дослідженні:

а) середніх економічних величин;

б) сукупних економічних величин;

в) граничних економічних величин;

г) агрегованих економічних величин.

7. Які положення і підходи маржиналісти взяли на озброєння у класичної школи?

а) витратний принцип визначення вартості;

б) модель “економічної людини”;

в) математичний аппарат дослідження;

г) модель недосконалої конкуренції.

8. Здійснення маржиналістської революції пов’язують з трьома представниками:


а) К. Менгер;

б) А. Пігу;

в) У.С. Джевонс;

г) Л. Вальрас;

д) Ф. Еджуорт.


9. На яку модель поведінки індивіда спирається маржиналізм?

а) оппортуністичну:

б) спонтанну;

в) раціональну;

г) емпіристичну.

10. Теоретичним попередником якої неокласичної теорії став Г. Тюнен?

а) теорії граничної корисності;

б) теорії попиту і пропозиції;

в) теорії граничної продуктивності;

г) теорії загальної економічної рівноваги.

11. Що з переліченого аналізував А. Курно?

а) виробничу функцію;

б) модель максимізації прибутку монополії;

в) дослідження цінового надлишка;

г) встановлення рівноваги попиту і пропозиції.

12. Хто з попередників маржиналізму досліджував сумарну суспільну вигоду як сукупність надлишків споживача і виробника?


а) А. Курно;

б) Г. Госсен;

в) Ж. Дюпюі;

г) Г. Тюнен.


13. Принцип спадної граничної корисності вперше чітко обгрунтував:


а) А. Курно;

б) Г. Госсен;

в) Ж. Дюпюі;

г) Г. Тюнен.


14. Термін “граничний” у маржиналістів означає:

а) невелику зміну економічної величини, яка вимірюється;

б) несуттєву зміну величини, яка вимірюється;

в) межову зміну величини, яка вимірюється;

г) додаткову зміну величини, яка вимірюється.

15. Закон спадної граничної корисності означає, що:

а) споживач прагне мінімізувати граничну корисність;

б) корисність товарів, що купуються, спадає зі збільшенням доходу споживача;

в) додаткова корисність від споживання додаткової одиниці блага зменшується;

г) відношення граничних корисностей завжди менше, ніж відношення цін.

16. Хто з попередників маржиналізму, відомий як фахівець-математик, започаткував математичні методи аналізу в економіці?


а) Ж. Дюпюі;

б) Г. Госсен;

в) А. Курно;

г) Г. Тюнен;

д) Е. Кондильяк.


17. Яке поняття вперше запровадив в економічну науку А. Курно?

а) гранична корисність;

б) альтернативні витрати;

в) еластичність попиту;

г) криві байдужості.

18. Австрійська школа спиралась на наступні методологічні постулати:

а) междисціплінарний підхід;

б) етична спрямованість;

в) етична нейтральність;

г) внеісторичний раціоналізм;

д) конкретний історизм.

19. Австрійська школа визначала цінність блага:

а) витратами праці;

б) витратами капіталу;

в) витратами факторів виробництва;

г) корисністю;

д) доходами.

20. Представники австрійської школи виходили з:

а) примату виробництва;

б) примату розподілу;

в) примату обігу;

г) примату споживання.

 

21. Австрійська школа в теорії цінності виходила з принципу:

а) монізма;

б) дуалізма;

в) плюралізма.

22. Що з наступного характеризує теорію граничної корисності?

а) об’єктивістський підхід;

б) суб’єктивно-психологічний підхід;

в) витратний підхід;

г) трудовий підхід

23. Хто з представників австрійської школи висунув теорію альтернатичних витрат?


а) К. Менгер;

б) Ф. Візер;

в) Е. Бем-Баверк;

г) жоден з них.


24. Яке з наступних положень відповідає теорії вартості К. Менгера?

а) вартість визначається витратами факторів виробництва;

б) вартість визначається граничною корисністю;

в) вартість визначається доходами;

г) вартість визначається трудовими витратами.

25. Вільні (неекономічні) блага у визначенні К. Менгера:

а) не потребують відносин розподілу і власності;

б) потребують відносин розподілу і власності;

в) мають мінову цінність;

г) не мають мінової цінності.

26. Якими чинниками визначається суб’єктивна цінність блага в теорії австрійської школи?

а) трудовими витратами на його виробництво;

б) ступенем насиченості благом;

в) рівнем запасу блага;

г) оцінками конкуруючих споживачів.

27. Які з перелічених тез характеризують наукові дослідження Е. Бем-Баверка?

а) розподіл благ на економічні і неекономічні;

б) розподіл благ на теперішні і майбутні;

в) розмежування досконалої і недосконалої конкуренції;

г) розмежування соціально-економічної статики і динаміки.

28. Хто з перелічених авторів запровадив в економічну науку поняття “кривих байдужості”?


а) Л. Вальрас;

б) К. Менгер;

в) В. Парето;

г) Ф. Еджуорт.


29. Л. Вальрас є засновником маржиналістського напрямку:

а) австрійської школи;

б) кембріджської школи;

в) американської школи;

г) лозанської школи.

30. Хто з представників неокласичного напряму розмежував статичну і динамічну економіку:


а) К. Менгер;

б) А. Маршалл;

в) Дж. Кларк;

г) Л. Вальрас.


31. Які заходи пропонує А. Пігу для досягнення загальнонародного добробуту?

а) регресивна система оподаткування;

б) прогресивна система оподаткування;

в) пропорційна система оподаткування;

г) жодна з наведених.

32. В. Парето став засновником:

а) кардиналістської теорії граничної корисності;

б) ординалістської теорії граничної корисності;

в) теорії загальної економічної рівноваги;

г) теорії альтернатичних витрат.

33. Стан системи, коли будь-який перерозподіл продуктів чи ресурсів не взмозі поліпшити положення одного з учасників господарського процесу, не погіршуючи при цьому положення іншого учасника – це є іллюстрація:

а) закону Госсена;

б) шкали Менгера;

в) оптимума Парето;

г) “ножиць” Маршалла;

д) еффекту Пігу.

34. На розробку якої теорії була спрямована наукова діяльність А. Пігу?

а) теорія граничної корисності;

б) кількісна теорія грошей;

в) економічна теорія добробуту;

г) модель загальної економічної рівноваги.

35. А. Маршалл доводив, що на цінність товару впливає:

а) корисність;

б) витрати виробництва;

в) рівним чином корисність і витрати виробництва;

г) тільки витрати праці.

36. “Хрест Маршалла” показує:

а) критерій максимального добробуту суспільства;

б) умови загальної економічної рівноваги;

в) інтерпретацію часткової економічної рівноваги;

г) умови досягнення максимуму крисності споживачем.

37. Пріорітетним методом дослідження в теорії А. Маршалла виступає:

а) функціональний;

б) каузальний;

в) історичний;

г) емпіричний.

38. Закон попиту полягає в тому, що:

а) попит викликає відповідну пропозицію;

б) пропозиція викликає відповідний попит;

в) перевищення пропозиції над попитом викликає зниження ціни;

г) при зниженні ціни товару обсяг покупок зростає;

д) крива попиту має позитивний нахил;

39. Дослідження А. Маршалла стали системним обгрунтуванням положень:

а) макроекономічного аналізу;

б) мікроекономічного аналізу;

в) мезоекономічного аналізу;

г) мегаекономічного аналізу.

40. Рушійною силою економіки А. Маршалл вважав:

а) класову боротьбу;

б) конкуренцію;

в) національний інтерес;

г) еволюцію.

41. Рівноважна ціна в теорії А. Маршалла відповідає такому стану, коли:

а) сума цін товарів дорівнює кількості грошей у обігу;

б) ціна товарів співпадає з їх вартістю;

в) величина попиту дорівнює величині пропозиції;

г) ціна визначається суспільно-необхідним робочим часом.

42. Що з переліченого було предметом наукових досліджень Дж.Б. Кларка?

а) пошук крітерію суспільного добробуту;

б) проблема розподілу багатства;

в) дослідження діалектичної єдності продуктивніх сил і виробничих відносин;

г) умови одночасної рівноваги на товарному і грошовому ринках.

43. Дж.Б. Кларк доводив, що заробітна плата:

а) визначається «залізним» законом її мінімального рівня;

б) законодавчо встановленими нормами;

в) вартістю засобів існування робітника;

г) граничною продуктивністю праці.

44. Хто з представників неокласичного напрямку розробив математичну модель загальної економічної рівноваги?


а) В. Парето;

б) А. Маршалл;

в) А. Пігу;

г) Л. Вальрас;

д) Дж.Б. Кларк.


45. Теоретична система Дж.Б. Кларка спрямована на доведення того, що:

а) існування екстерналій робить ринковий механізм неефективним;

б) кожен учасник обміну отримує рівну вигоду;

в) кожен фактор виробництва отримує ту частку багатства, яку він створює;

г) граничну корисність неможливо і недоцільно виражати в абсолютних кількісних одиницях.

46. Яка з перелічених неокласичних шкіл зробила певні кроки в бік макроекономічного аналізу?

а) австрійська школа;

б) кембріджська школа;

в) стокгольмська школа;

г) жодна з них, бо всі вони розглядали виключно мікроекономічні процеси.

47. Модель Л. Вальраса носить характер:


а) дінамічний;

б) статичний;

в) сінергетичний;

г) кумулятивний.


48. Авторство і теоретичне обгрунтування закону спадної продуктивності праці і капіталу належить:

а) А. Маршаллу;

б) К. Менгеру;

в) А. Пігу;

г). Дж. Кларку;

д) Л. Вальрасу.

49. Яку з перелічених теорій можна вважати першою в маржиналістському напрямку?

а) теорію граничної продуктивності;

б) теорію граничної корисності;

в) теорію попиту і пропозиції;

г) теорію альтернативних витрат.

50. Хто є автором концепції “кумулятивного процесу”?


а) К. Вікселль;

б) Г. Кассель;

в) Л. Вальрас;

г) В. Парето.


 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 182; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.164.32 (0.133 с.)