Тема 5. Критичний напрям політичної економії. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Критичний напрям політичної економії.Формування соціалістичних ідей.

С. Сісмонді як критик “економічної ортодоксії ”(класичної школи). Критика капіталізму та ідеалізація дрібного виробництва у працях Сісмонді. Сісмонді про предмет і метод політекономії. Вчення Сісмонді про вартість, гроші, капітал, прибуток. Теорія відтворення і криз. Обгрунтування принципу державного втручання.

Економічне вчення П.Ж.Прудона. Теорія “конституйованої вартості”. Ідея “робочих грошей” і проект реформування суспільства через реформування обміну.

Соціалісти-рікардіанці У.Томпсон, Дж. Грей, Дж. Брей, Т.Годскін.

Економічні погляди К. Родбертуса. Теорія вартості. Земельна рента у визначенні Родбертуса. Проблема розподілу. Теорія криз. Ідея “державного соціалізму”.

Ф.Лассаль і його економічна програма. “Залізний закон заробітної плати”. Ф.Лассаль про необхідність втручання держави в суспільно-економічні процеси.

Література

1. Агапова И.И.. История экономической мысли. - М.: 1998. С. 62-66

2. Аникин А.В. Юность науки. Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса.-М.: 1985. С. 266-280, 319-321

3. Годскин Т. Защита труда против притязаний капитала (1825) // Соч. М.. 1938.

4. Історія економічних учень. Підручник. / За ред. Корнійчук Л.Я., Татаренко Н.О., Поручник А.М. та ін. - К.: КНЕУ, 1999. С. 140-152.

5. История экономических учений: Учеб. пособие / Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой.- М.: ИНФРА-М. 2004. С. 106-109.

6. Костюк В.Н. История экономических учений. Курс лекций. - М.: 1998. С. 56- 70

7. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. - М.: 1996. С. 261-269, 247-248

8. Негиши Т. История экономической теории. Учебник. Пер. с англ. / Под ред. Любимова Л.Л., Автомонова В.С. - М.: 1995. С. 236, 246, 258

9. Прудон П. Что такое собственность? – М.: Республика. 1997.

10. Сисмонди Ж.. Новые начала политической экономии или о богатстве в его отношении к народонаселению. - М.: 1936.

 

Питання і контрольні завдання до теми № 5

1. Інтереси якої групи суспільства виражав С. Сісмонді?

2. Чи вважав С. Сісмонді капіталізм гармонійною системою, яка не містить суперечностей?

3. Які принципи політичної економії відстоював С. Сісмонді?

4. У чому полягає розбіжність поглядів А.Сміта і С.Сісмонді?

5. У чому сутність теорії реалізації в інтерпретації С. Сісмонді?

6. У чому полягає специфіка концепції “третіх осіб” у вченні С. Сісмонді? У чому її різниця від концепції “третіх осіб” Т. Мальтуса?

7. Яким чином П.Ж. Прудон застосовує діалектичний підхід і метод аналізу ?

8. Що розуміє П.Ж. Прудон під “нееквівалентним обміном” за умов капіталізму?

9. Яке місце у вченні П.Ж. Прудона займає категорія “конституйованої вартості”?

10. У чому специфіка проекту удосконалення капіталістичної системи в теорії П. Ж. Прудона?

11. Чому ідеї П.Ж. Прудона вважають анархічними?

12. Яким чином соціалісти – рікардіанці обгрунтовують безпідставність претензій капіталу на частку створеного продукту праці?

13. Яким чином соціалісти-рікардіанці закликали вирішувати соціальні проблеми?

14. У чому суть розмежування економічної і соціальної сторін розподілу багатства в теорії К. Робертуса?

15. Що розуміє К. Робертус під справедливим розподілом суспільного продукту?

16. Як ставився К. Робертус до ідеї пролетарської революції?

17. Панування якого стану в державі закликає забезпечити Ф. Лассаль?

18. Як Ф. Лассаль ставиться до ідеї державного втручання?

19. Яким чином Ф. Лассаль пропонує нейтралізувати дію “залізного закону заробітної плати”?

20. Яким чином Ф. Лассаль закликає знищити експлуатацію?

ТЕСТИ ДО ТЕМИ 5

1. Яку назву має напрям економічної думки, що виражає інтереси дрібної буржуазії?

а) економічний лібералізм;

б) економічний романтизм;

в) економічна ортодоксія;

г) економічний анархізмю

2. Наслідками промислового перевороту для дрібного товаровиробника стали:

а) зменшення конкурентоздатності;

б) зростання конкурентоздатності;

в) загроза збанкрутування;

г) майнове вирівнювання статків.

3. Сісмонді вважав політичну економію наукою про:

а) багатство і способи його зростання;

б) вдосконалення соціального механізму;

в) господарську діяльність людей;

г) альтернативне використання ресурсів.

4. Що Сісмонді вважав причиною криз перевиробництва?

а) перенакопичення капіталу;

б) недоспоживання у суспільстві;

в) вісокій рівень заробітної плати;

г) конкуренція між виробниками.

5. Які з перелічених положень є специфічними для економічного вчення Сісмонді:

а) політична економія є моральною наукою;

б) пропозиція породжує адекватний попит;

в) накопичення як ключова проблема;

г) всебічне сприяння конкуренції

6. На думку Сісмонді основна суперечність капіталізму - це:

а) протиріччя між виробництвом і споживанням;

б) протиріччя між обміном і розподілом;

в) протиріччя між світом бізнесу і світом індустрії;

г) протиріччя між суспільними і приватними інтересами.

7. Кого Сісмонді відносить до “третіх особ” :

а) духовенство;

б) чиновників;

в) землевласників;

г) дрібних виробників.

 

8. Яке положення характеризують “теорію реалізації сукупного продукту” Сісмонді:

а) виробництво породжує адекватний попит;

б) накопичення сприяє зростанню багатства суспільства;

в) причина криз – недоспоживання внаслідок накопичення;

г) розвиток капіталізму сприяє розширенню як внутрішніх, так і зовнішніх ринків.

9. Які з наступних тверджень є вірними стосовно вчення Сісмонді?

а) Заперечував ідеологію економічного лібералізму.

б) Робив акцент на розмежуванні особистого і виробничого споживання.

в) Закликав до законодавчого обмеження конкуренції.

г) ідеалізував велике промислове виробництво.

10. Проект реформ згідно розробкам Сісмонді передбачав:

а) невтручання держави в економічне життя;

б) втручання держави в економічне життя;

в) сприяти розвитку дрібного виробництва;

г) сприяти розвитку великого виробництва;

д) прихильник комуністичних ідей и революційного шляху;

є) противник комуністичних ідей і революційного щляху.

11. Сісмонді в теорії вартості був прихильником:

а) трудової теорії;

б) теорії трьох чинників виробництва;

в) теоріі попиту і пропозиції;

г) теорії корисності.

12. В теорії Сісмонді пріоритетним методом дослідження виступає:

а) метод абстракції;

б) функціональний метод;

в) історичний метод;

г) емпіричний метод;

д) діалектичний метод.

13. Прудон пропонує вдосконалити капіталістичну систему шляхом запровадження реформ:

а) у сфері виробництва;

б) у сфері розподілу;

в) у сфері обміну;

г) у сфері споживання.

14. Прудон ідеалом суспільного ладу вважає:


а) монархію;

б) демократію;

в) анархію;

г) олігархію.


15. Економічна концепція Прудона спрямована на захист інтересів:

а) землевласників;

б) великої буржуазії;

в) пролетаріату;

г) дрібної буржуазії.

16. Які з тверджень є вірними стосовно економічних поглядів Прудона:

а) Протиставлення споживної і мінової цінності.

б) Ототожнення споживної і мінової цінності.

в) Розробка проекту реформування капіталізму.

г) Розробка проекту знищення капіталізму.

17. Яке відношення У Прудона до власності:

а) виступав за панування дрібної власності;

б) виступав за панування великої власності;

в) виступав проти власності на землю;

г) виступав за знищення будь-якої приватної власності.

18. Методологія Прудона переважно використовує:

а) метод абстракції;

б) функціональний метод;

в) історичний метод;

г) діалектичний метод;

д) емпіричний метод.

19. Які ідеї запропонував Прудон для втілення проекту реформування капіталізму?

а) економічного лібералізму;

б) дарового кредиту;

в) народного банку;

г) третіх осіб.

20. Соціалісти-рікардианці стверджували, що в створенні прибутку бере участь:

а) тільки минула праця;

б) тільки поточна праця;

в) і минула, і поточна праця;

г) сили природи поряд із працею.

21. Соціалісти-рікардианці для усунення соціальної несправедливості в суспільстві:

а) пропонувати перебудову суспільства шляхом експропріації;

б) виступали проти насильницьких методів у вирішенні соціальних проблем;

в) закликали повернутися до натурального господарства;

г) прагнули встановити анархічний лад.

22. Кого відносять до соціалістів-рікардианців?

а) Т. Годскін; г) П. Прудон;

б) У. Томпсон; д) Н. Сеніор;

в) С. Сісмонді; є) Г. Кері.

23. Представники економічного романтизму природною вважали:

а) соціалістичну економіку;

б) економіку дрібних власників;

в) капіталістичну економіку;

г) комуністичну економіку.

 

24. Кому належить відоме гасло: “Власність - це крадіжка”?

а) С. Сісмонді г) У. Томпсону;

б) П. Прудону; д) К. Марксу;

в) К. Робертусу; є) Т. Мальтусу.

25. Хто з перелічених авторів звинувачував К. Маркса в крадіжці ідеї “теорії додаткової вартості”?

а) П. Прудон;

б) С. Сісмонді;

в) К. Робертус;

г) Дж. Брей.

26. Що з перелічених положень є безперечною заслугою К. Робертуса?

а) розмежування споживної і мінової вартості;

б) розмежування приватної і суспільної власності;

в) розмежування сфери обігу і сфери виробництва;

г) розмежування економічної і соціальної сторони розподілу багатства.

27. У кого з перелічених авторів вперше зустрічається термін “додаткова вартість”, що згодом став центральним поняттям в теорії К. Маркса?

а) П. Прудон; г) Ф. Лассаль;

б) С. Сісмонді; д) Дж. Грей;

в) У. Томпсон; є) Дж. Брей.

28. Хто з перелічених представників критичного напряму політичної економії не був прихильником втручання держави в економіку?


а) С. Сісмонді;

б) К. Робертус

в) Ф. Лассаль;

г) П. Прудон.


29. Які з перелічених положень належать Ф. Лассалю?

а) робітник повинен одержувати повний продукт праці;

б) законодавче обмеження конкуренції;

в) неможливість загальних криз надвиробництва;

г) капіталізм забезпечує гармонію класових інтересів.

 

Тема 6. Економічні вчення

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 83; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.007 с.)