Тема 9. Управління фінансово-економічною підсистемою підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 9. Управління фінансово-економічною підсистемою підприємстваПланові питання:

· Суть, мета, функції і механізм фінансового менеджменту

· Фінансова політика підприємства

· Організація фінансового планування на підприємстві (самостійно)

· Управління формуванням та використанням активів підприємства

· Структура управління фінансами підприємства (самостійно).

Суть, мета, функції і механізм фінансового менеджменту. Фінансовий менеджмент як об’єкт та суб’єкт управління.

Фінансовий менеджмент як система розробки і реалізації управлінських рішень щодо формування, розподілу і використання фінансових ресурсів на підприємстві.

Об’єкти фінансового менеджменту: фінанси підприємства, фінансова діяльність підприємства. Грошові потоки як матеріальна основа фінансового менеджменту. Поняття про фінансовий механізм та його складові: фінансове забезпечення (самофінансування, акціонерний капітал, кредитування, безповоротне фінансування), фінансове регулювання (податки, внески, позички, субсидії). Фінансові інструменти та фінансові індикатори.

Фінансова політика підприємства. Організація фінансового планування на підприємстві. Управління формуванням та використанням активів підприємства. Класифікація активів. Управління необоротними (умови забезпечення фінансової стійкості підприємств. Методика А.Пересади) та оборотними активами (умови забезпечення ліквідності і платоспроможності підприємств). Фінансові індикатори (поняття, показники, коефіцієнти).

Тема № 10. Діагностика управління організацією

Планові питання:

· Характеристика діагностики як процессу та її основні параметри.

· Види діагностики.

· Етапи та методи діагностики.

Діагнос­тика - визначення стану об'єкта, предмета, явища чи процесу управління за допомогою реалізації комплексу дослідних процедур, пошук у них слабких ланок і „вузьких місць". Діагностика - це не одноразовий акт, а процес, який здій­снюється в часі й просторі. Об'єкти діагностики.

Конкретні управлінські процедури як основа управління об'єктом діагнозу.

Ціль діагностики. Тактика і стратегія діагностики. Типи діагностики.

Специфічні властивості економічної діагнос­тики. Характеристика діагностики як процесу. Структура економічної діагностики.

Управлінська діагностика як перший етап процесу удосконалення управ­ління, внаслідок якого визначаються та формулюються завдання, що підлягають вирішенню.

Економічна діагностика спрямована, насамперед, на оцінку стану економічних об'єктів. Діагностика оперативна та стратегічна. Бізнес-діагностика.

Вивчення причин і чинників, які викликали кризу і зумовили негативну динаміку показників господарсько-фінансової діяльності. Види діагностики кризового стану та загрози банкрутства:

1) внутрішня, 2) зовнішня.

Етапи діагностики та методи її здійснення.

Тема № 11. Конкурентна політика організації

Планові питання:

· Поняття та види конкурентоспроможності.

· Конкурентні стратегії та впливовість конкурентних сил.

· Модель менеджменту систем якості підприємства.

· Недобросовісна конкуренція та захист від неї.

Поняття та види конкурентоспроможності. Поняття “конкурентна перевага” і “конкурентоспроможність”. Піраміда конкурентних переваг і конкурентоспроможності. Конкурентоспроможність товару як здатність його відповідати запитам покупців у порівнянні з аналогічними товарами, представленими на ринку.

Конкурентоспроможність фірми як можливість ефективно розпоряджатися власними і позиковими ресурсами в умовах конкурентного ринку.

Конкурентоспроможність галузі як наявність технічних, економічних і організаційних умов для створення, виробництва і збуту продукції високої якості, що задовольняє вимоги конкретних груп споживачів. Взаємозв’язок понять конкурентоспроможності: товару, підприємства, галузі, держави. Основні компоненти конкурентоспроможності компанії.

Конкурентні стратегії та впливовість конкурентних сил. Колесо стратегії конкуренції. П’ять чинників конкуренції:

· Вхід

· Загроза заміщення

· Здатність покупців збивати ціну

· Здатність постачальників завищувати ціну

· Суперництво між існуючими конкурентами

Недобросовісна конкуренція та захист від неї.

Тема № 12. Конкурентоспроможність організацій та передумови її досягнення

 

Планові питання:

· Методологічні підходи до оцінки конкурентоспроможності продукції

· Визначення конкурентоспроможності фірми

· Методика визначення конкурентоспроможності країни

Методологічні підходи до визначення конкурентоспроможності продукції: технічні параметри, параметри призначення, економічні параметри, естетичні параметри, нормативні параметри. Чотири види конкуренції.

Визначення конкурентоспроможності фірми. Конкурентний статус організації. Характеристика факторів зовнішнього середовища прямого і опосередкованого впливу на конкурентоспроможність організації. Характеристика факторів внутрішнього середовища. Методики визначення конкурентоспроможності країни. Місце України в світовому рейтингу конкурентоспроможності. Шляхи підвищення конкурентного статусу країни.


Теми

семінарських (практичних) занять

№ п/п Тема заняття Кількість годин
Модуль 1
1. Нормативно-правова регламентація та порядок заснування підприємства
2. Вплив ситуаційних чинників на проектування організації. Елементи проектування організації
3. Основи реструктуризації управління. Організаційні структури управління.
4. Організація керівництва.Централізація та децентралізація в організаціях.
5. Умови успішних комунікацій в адміністративному менеджменті. Захист модуля.
Разом
Модуль 2
6. Техніка та форми передачі розпоряджень. Технологія адміністративної діяльності.
7. Оцінка ефективності управління
8. Ланцюжок цінностей та стратегічний аналіз витрат
9. Управління дисципліною
10. Корпоративна структура організації
11. Аналіз соціально-психологічного клімату в колективі. Захист модуля.
Разом
  Всього  

Графік захисту модулів з дисципліни

«Менеджмент організацій» для студентів спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент»

 

 

Група 1 модуль 2 модуль
Дата Пара Аудит. Дата Пара Аудит.
Магістри            

 

Викладач Н.Ю.Фіщук

 

 

Зав.кафедри А.Г.Мазур


7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Основна література:

1. Осовська Г.В., Копитова І.В. Основи менеджменту. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 581 с.

2. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2002. – 392 с.

3. Хомяков В.І. Менеджмент підприємства – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: Кондор, 2005. – 434с.

4. Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 860 с.

5. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шкапова О.М. Менеджмент в організації: Навч. посіб. Для студ.економ.спец.вузів. – К.: Кондор, 2004. – 598 с.

6. Новіков В.В., Сініок Г.Ф., Круш П.В. Основи адміністративного менеджменту

Додаткова література:

1. Андрушків Б.М., Кузьмін О. С. Основи менеджменту. — Львів: Світ, 1995.-296с.

3. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. — СПб.: Питер, 1999.-416с.

4. Ансофф И. Стратегическое управление / Сокр. пер. с англ. / Науч. ред. и предисл. Л.И. Евенко. - М.: Экономика, 1989. — 519 с.

5. Антикризисное управление: Учеб. пособие / Под. ред. Э.С. Минева, В.А. Панагушина. - М.: ПРИОР, 1999. -432 с.

6. Антикризисное управление: Учебник / Под ред. Э.М. Короткова. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 432 с.

8. Антикризисный менеджмент / Под. ред. А.Г. Грязновой. — М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Издательство ЭКМОС, 1999. - 368 с.

9. Архипов В.Е. Принципы эффективного менеджмента и маркетинга. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 48 с.

10. Асаул А.Н., Войнаренко М.П. Организация предпри­нимательской деятельности., — Санкт-Петербург — Хмельниц­кий: Изд-во «Цынвер» ТУП, 2001. — 392 с.

11. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. — К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. - 528 с.

12. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. — К.: МП «Итем» ЛТД, «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995. — 448 с.

13. Бланк И.А. Управление прибылью. Т. 1. — К.: Ника-центр, 1998.-544с.

14. Бляхман Л. Основы функционального и антикри­зисного менеджмента. — СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1999. -380с.

15. Бойделл Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителей / Пер. с англ. — Москва, 1995. — 896 с.

16. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. — М.: Энциклопедия, 1994. — 790 с.

17. Борман Д. Менеджмент. Предпринимательская деятель­ность в рыночной экономике. — Гамбург, 1992.

18. Борсук С.С. Підприємство як основна організаційно-господарська ланка. — К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1991.

19. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту / Пер з англ. / За ред. О.Д.Василиката ін. - К.: "ВАЗАКО". "Молодь", 1997. -998с.

20. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посібник.- К.: Знання-Прес, 2002. - 239 с.

21. Василенко В.А., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент: Навч. посібник - К.: ЦУЛ, 2003. - 285 с.

22. Васильев Ю.П. Внутрифирменное управление в США (Современные формы и методы управления в промышленных компаниях). — М.: Мысль, 1970. — 406 с.838

23. Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління. — К.: ЦУЛ, 2003. - 396 с.

24. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шкапова О.М. Менеджмент в організації: Навч. посібник для студ. екон. спец. вузів. - К.: "КОНДОР", 2002. - 654с.

25. Вихансъкий О.С. Стратегическое управление. — М.: Гардарика. 1998.-292с.

26. Власов В.П. Деловое общение. — Ленинград: Лениздат, 1982.

27. Власова Н.М. Руководство по управлению людьми: инструменты власти и влияния. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 304 с.

28. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. — К.:КНЕУ, 1998.-268с.

29. Все о маркетинге. — М.: Азимут-центр, 1992.

30. Гаєвський Б. А. Основи науки управління. — К.: МАУП. 1998.- 122с.

31. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для вузів. — К.: Лібра, 1998.-384с.

32. ГвишианиД.М. Организация и управление. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998. - 332 с.

33. Герчикова И.Н. Маркетинг: методические рекомендации и система показателей. — М.: МГИМО,1994.

34. Герчикова И.Н. Менеджмент. — М.: ЮНИТИ, Банки и биржи, 1999. -501 с.

35. Генри Мильор. Менеджмент: достижение цели. Управ­ление на основе здравого смысла/Пер. с англ. — М.: Автор, 1993. - 340 с.

36. ГибсонДж.Л., ИванцевичД.М.,ДоннеллиД. Организации: поведение, структура, процессы / Пер. с англ. — 8-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2000.-662с.

37. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика. Навч. посібник. — К.: Виша школа, 1994. — 327 с.

38. Гончаров В.В. Менеджмент в рамках основных фаз управленческого цикла. — М.: МНИИПУ, 1998. — 96 с.

39. Грейсон А., О'Деім К. Американский менеджмент на пороге XXI века. — М.: Экономика, 1991.

40. Данчева О.В., Швалб Ю.М. Практична психологія в економіці та бізнесі. — К.: Лібра, 1998. — 270 с.

41. Дафт Р.Л. Менеджмент. - СПб.: Питер, 2001. - 832 с.

42. Деловое администрирование / Под общ. ред. О.А. Страховой. - СПб.: Литер, 2001. - 176 с.

43. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг: Учеб. пособие / Пер. с нем. А.М. Макарова / под ред. И.С. Минко. — М.: Высш шк., 1995. - 255 с.

44. Долль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии / Под ред. Ю. Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 2002. - 544 с.

45. ДрукерЛ. Эффективное управление. — М.: ФАИР-Пресс, 1998.-288с.

46. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в XXI веке. — М.: Издательский дом «Вильяме», 2000. — 272 с.

47. Жигалов В. Т., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управління діяльності. — К.: Вища шк., 1994.

48. Забелин П.В. Основы корпоративного управления концернами: Учеб. пособие — М.: ПРИОР, 1998. — 176 с.

49. Заболотний В. М. Необхідність реструктуризації сучасних українських підприємств // Підвищення конкурентоспро­можності підприємств: оперативна реструктуризація. Методичні матеріали базового курсу. — К.: Міжнар. центр приватизації, інвестицій та менеджменту, 1999. — Ч. 1. — С. 5-27.

50. Завадський Й. С. Менеджмент. Том 1.2-ге вид. — К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. — 542 с.

51. ЗадихайлоД.В., Кібенко О. Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: навч. пос. — Харків: Еспада. 2003. — 688 с.

526. Зигерт В., Ланг Л.. Руководить без конфликтов. — М.: Экономика, 1991. — 335 с.

53. ИвинЛ.М., Карпов Е.О., Пономарев О.С. Менеджмент. — К.: НМКВО, 1993.

54. Искусство менеджмента. Практическое пособие. — М.: Изд-во "Финпресс", 1998. - 272 с.

45. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. — Минск: БГЭУ, 1996.-284с.

46. Как добиться успеха. Практические советы деловым людям. — М.: Республика, 1992.

47. Кальненко И. И. Менеджмент. Элемент организации и процесса управления. — СПб. — 1993.

48. Карлоф Б. Деловая стратегия. — М.: Экономика, 1991. — 239 с.

49. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. - М.: ИНКОР, «Баленок и К», 1995. - 704 с.

50. Класики менеджмента / Пер. с англ./ Под. ред. М. Уорнера. - СПб.: Питер, 001.-1168 с.

51. Коно Т. Стратегия и структура японских предприятий / Пер с англ. / Обш. ред. и вступ, ст. О.С. Виханского. - М.: Прогресс, 1987.-384с.

52. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. Анализ, плани­рование, внедрение, контроль. «Питер». — Санкт-Петербург; Москва; Харьков; Минск, 1999. — 896 с.

53. Котлер Ф. Основы маркетинга. — М.: СПб.: К.:Издат. дом «Вильяме», 1999. - 1056 с.

54. Кравченко АМ. Классики социологии менеджмента: Ф. Тейлор, А. Гастев. - СПб.: Изд-во Рус. Христиан, гуманит. ин-та, 1999.-319с.

55. Кричевский Р.Л. Если Вы - руководитель: Элементы психологии менеджмента в повседневной работе. — М.: Дело, 1996.-384с.

56. Крупное В.И., Крупнова Н.А. Менеджмент в бизнесе. — М.: Новости, 1990.

57. Крыжановский В.Г. Реструктуризация предприятия. — М.: Моск. гос. авиационный ин-т. (Технический университет), 1998.-42с.

58. Кузнецов Ю.В. Проблемы теории и практики ме­неджмента. — СПб., 1994.

59. Кузьмін О.С., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. — К.: "Академвидав", 2003. — 416 с.

60. Курочка О.С. Управління підприємством (процесний аспект): Навч. посібник. — К.: МАУП, 1998. - 144 с.

61. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні поло­ження. - К.: "ЕксОб", 2000. - 304 с.

62. Лэнд П. Менеджмент — искусство управлять. — М.: ИНФРА-М, 1995.

63. Макаров С.Ф. Менеджер за работой. - М.: Молодая гвардия,1989.

64. Маккей X. Как уцелеть среди акул: (Опередить конку­рентов в умении продавать, руководить, стимулировать, заключать сделки) / Маккей X. Деловая стратегия (Концепция, содержание, символы) / Пер. с. англ. / Б. Карлоф. — Уфа: Акад. менеджмента; М.: Экономика, 1993. — 367 с.

65. Мартыненко Н.М. Технология менеджмента.— К.: МП «Леся», 1997.-800с.

66. Марченко И. П. Какой руководитель нам нужен. — М.: Экономика, 1993. — 175 с.

67. Менеджмент для магистров: Учеб, пособие / Под ред. проф. А.А. Епифанова, проф. С.Н. Козьменко. — Сумы: ИТД «Университетская книга», 2003. - 762 с.

68. Менеджмент организации: Учеб. пособие/ Под ред. З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 429 с.

69. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмен­та. - М.: Дело, 1999. - 800 с.

70. Мильнер Б.З. Теория организаций. — М.: ИНФРА-М, 1998.-336 с.

71. Минго Дж. Секреты успеха великих компаний: 52 истории из мира бизнеса и торговли / Пер. с англ. — М.: Филинъ; СПб.: Питер Пресс, 1995. - 249 с.

72. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации / Пер. с англ. / Под. ред. Ю.Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 2001.-512 с.

73. Молл Е.Г. Менеджмент. Организационное поведение: Учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 160 с.

74. Мороз Л. А., Чухрай Н. И. Маркетинг. — Л.: "Львівська політехніка", 1999. — 244 с.

75. Немцов В.Д., Довгань Л. С. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. - К.: ТОВ "УВПК "Екс Об", 2002. - 557 с.

76. Немцов В.Д., Довгань Л.С., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій: Навч. посібник. - К.: ТОВ "УВПК "Екс Об", 2002. -384с.

77. Обозов Н.Н. Психология менеджментных взаимо­отношений. — К.: Либідь, 1993.

78. Общий менеджмент. Дайджест учебного курса / Под. ред. А.К. Казанцева. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 252 с.

79. Обэр-Крие Дж. Управление предприятием / Пер. с фр. -М.: Сирии, 1997.-256с.

80. Ойхман Е.Г., Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса: Реинжиниринг организаций и информационные технологии. — М.: Финансы и статистика, 1997. — 272 с.

81. Окрепшов В.В. Управление качеством: Учебник. — 2-е изд., доп. и перераб. — М.: ОАО "Издательство "Экономика", 1998.-639с.

82. Опорний конспект лекцій з дисципліни "Менеджмент підприємства". Ч. 1. - К: КДТЕУ, 1998. - 88 с.

83. Опорний конспект лекцій з дисципліни "Менеджмент підприємства". Ч. 2. - К: КДТЕУ, 2000. - 79 с.

84. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Кондор, 2003. — 556 с.

85. Осовська Г.В., Фіщук О.Л., Жалінська І.В. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. — К.: Кондор, 2003. — 196 с.

86. ПеченкинАН., Фомин В.Н. Конкурентоспособность продук­ции и производителя // Маркетинг. — 1995, № 10. — С. 23-26

87. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції / Пер. з англ. — Київ: Основи, 1997. - 390 с.

88. Портер Майкл Э. Конкуренция / Пер. с англ. — М.: Изд. дом «Вильяме», 2002.— 496 с.

89. Психологія в менеджменті / Комінко С., Курант Л., Самборська О. та ін. - Тернопіль: ТАНГ, 1999. - 400 с.

90. Пшеловский Т. Причины совершенной деятельности. — К., 1993.

91. Радугин А.Л., Радугин К.А. Введение в менеджмент: социология организаций и управления. — Воронеж: Воронеж, гос. арх.-строит, акад., Воронеж, высшая школа предпри­нимателей, 1995. — 195 с.

92. Разберг Б.А. Предпринимательство и риск. Серия «Экономика». — М.: Знание, 1992.

93. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі. —Львів: „Новий світ - 2000", 2003. - 272 с.

94. Роджерс Ф.Дж. ИБМ: Взгляд изнутри: Человек — фирма — маркетинг. — М.: Прогресс, 1990.

95. Романов А.Н. Маркетинг. — М.: «Банки и биржи». И.О. «ЮНИТИ». 1998.-560с.

96. Русинов Ф.М., Никулин Л. Ф. Фаткин Л.В. Менеджмент и самоменеджмент в системе рыночных отношений: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 352 с.

97. Русинова Ф.М., Разу М.Л. Менеджмент (Современнный российский менеджер). Учебник. — М.: ФБК-Пресс, 1998. — 488 с.

98. Секреты умелого руководителя / Сост. И. В. Липсиц. — М.: Экономика, 1991. - 320 с.

99. Скворцов Н.Н. Формула делового успеха. — К.: Юрин-ком, 1997.- 192с.

100. Соколова Л.В. Конкурентоспособность предприятий

и критерии ее оценки // Маркетинг и реклама. — 1999, май. — С. 21-23.

101. Старобинский Э.Е. Как управлять персоналом. — М.: «Интел-синтез», 1995. — 239 с.

102. Стратегии бизнеса / Айвазян С.А., Балкинд О.Я., Баснина Т.Д. и др.: Справочник / Под ред. Г.Б. Клейнера. — М.: КОНСЭКО, 1998.-492 с.

103. Тарасов В.К. Персонал-технология. Отбор и подготовка менеджеров. — СПб.: Машиностроение, 1986.

104. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів. — Тернопіль: Карт-бланш, 1997. -456с.

105. Таунсенд Р. Секреты управления или как удержать компанию. — М.: Экономика, 1991.

106. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический ме­неджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Пер. с англ. — М.: Банки и биржи. Изд-во, ЮНИТИ, 1998.-576 с.

107. Третяк В.И., Платов С.И. Менеджеру о менеджменте. - К.: УФИМБ, 1995. - 96 с.

108. Туленко И.В. Введение в теорию и практику ме­неджмента. -К.: МАУП, 1998. - 136 с.

109. Управление бизнесом: экспресс-курс для деловых людей. - К.: МАУП, 1996. - 104с.

110. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. — М.: ИНФРА-М, 1998.-669с.

111. Фатхутдинов Р.А. Система менеджмента: Учебно-практ. пособие. — М.: АО "Бизнес-школа", "Интел-Синтез", 1996. — 367с.

112. Финансовый менеджмент / Под ред. Е.С. Стояновой — М: Перспектива, 1995.—286 с.

113. Харингтон Дж. Управление качеством в американских корпорациях. — М.: Экономика, 1990. — 272 с .

114. Хміль Ф.І. Менеджмент. — К.: Вища школа, 1995. — 351 с.

115. Хойер В. Как делать бизнес в Европе. — М.: Прогресс, 1992.

116. Хроленко А. Т. Самоменеджмент: для тех, кому от 16 до 29. - М.: Экономика, 1996. - 139 с.

117. Шапот М.Д. Инструментальные средства поддержки реинжиниринга бизнес процессов // Материалы семинара "Динамические интеллектуальные системы в управлении и моделировании" - М.: ЦРДЗ, 1996. - С. 44-49.

118. Шуванов В.И. Социальная психология менеджмента. — М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997. — 256 с.

119. Шульгина Л.М. Аналіз маркетингового середовища діяльності підприємства: Конспект лекцій. — К.: КДТЕУ, 1998. -98с.

120. Щекин Г.В., Обозов Н.Н. Психология работы с людьми. - К.: Политиздат, 1990.

121. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности / Пер. с англ. / Науч. ред. В.С. Кардаш. — 2-е изд. — М.: Экономика, 1992. — 216 с.

122. Энциклопедия малого бизнеса. — М.: Книга интер-нейшнл, 1984.

 

В бібліотеці університету 21 видання до дисципліни "Менеджмент організацій"

1. Бізнес адміністрування: магістерськийкурс : підручник / ред. Л.Г. Мельник, ред. С.М. Іллященко. - Суми: Унів. книга, 2009. - 896 c. -11

2. Методичні вказівки довиконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Спеціаліст" спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій" / М-тво аграрної політики України, Вінницький держ. арар. ун-тА.Г. Мазур, С.Г. Кафлевська, Н.А. Потапова и др.. - Вінниця: РВВ ВДАУ, 2008. - 82 c. 1

3. Рудинская Е. В.Корпоративный менеджмент: учеб. пособие / Е. В. Рудинская, С. А. Яромич, М-во образования и науки Украины, Одесский региональный ин-т гос. управления, Нац. акад. гос. управления при Президенте Украины, Одесский Нац. ун-т им. И. Мечникова. - К.: КНТ, 2008. - 411, [5] c. 1

4. Колесніков Г.О.Мененджерський словник: Навчально-довідкове видання / Волинський інститут економіки та менеджменту Г.О.Колесніков. - К.: Професіонал, 2007. - 288 c. 15

5. Осовська, Г. В.Менеджмент організацій: Навчальний посібник / Г. В Осовська, О.А. Осовський. - К.: Кондор, 2007. - 676 c. 1

6. Хомяков В.І.Менеджмент підприємств.: навч. посіб. для студ. вуз. / В.І. Хомяков. - 2-е вид., випр. і доп.. - К.: Кондор, 2005. - 434 c. 22

7. Осовська Г. В.Менеджмент організацій: навч. посіб. для студ. вузів / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. - К.: Кондор, 2005. - 853 [1] c. 21

8. Менеджмент організацій: Підручник для студ.вузів / Ред. Л.І. Федулова. - К.: Либідь, 2004. - 448 c. 1

9. Виноградський М.Д.Менеджмент в організації: Навч. посіб. для студ. економ. спец. вуз / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шкапова Київський економічний інститут менеджменту - "Екомен". - 3-е вид., випр. і доп. . - К.: Кондор, 2004. - 598 c. 10. 10. Завадський Й.С.Менеджмент. В 3-х т.: Підручник для студ. економ. спец. вузів (Ш і 1У рі. Т. 2 / Європейський інститутЙ.С.Завадський. - К.:Вид-во Європейського ун-ту, 2003. - 640 c. 3

11. Пушкар Р.М.Менеджмент: теорія та практика: Підручник / Р.М. Пушкар, Н.П. Тарнавська; М-во освіти і науки Ураїни, Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль: Карт-бланш, 2003. - 486, [6] c. 24

12. Василенко В.А.Ситуаційний менеджмент: Навч. посіб. для студ. вузів / В.А. Василенко, В.І. Шостка. - К.: ЦУЛ, 2003. - 285 c. 1

13. Завадський Й.С.Менеджмент: підруч. для студ. економ. спец. ВНЗ. В 3-х т : Т 1 / Й.С.Завадський; Європейський ун-т. - 3-є вид . - К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2002. - 542 c. 52

14. Виноградський М.Д.Менджмент в організації: навч.посібник для студ. вузів / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова; Київський економічний ін-т менеджменту - "Екомен". - 2-е вид., перероб. і доп. . - К.: Кондор, 2002. - 654 c. 11

15. Завадський Й.С.Менеджмент. У 3-х т.: підруч. для студ. економ. спец. вузів . Т. 2 / Й.С.Завадський; Європейський ін-т. - К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2002. - 640 c. 79

16. Нємцов В.Д.Менеджмент організацій: навч. посібн. для студ. вузів / В.Д. Нємцов, Л.Є. Довгань, Г.Ф. Сініок. - К.: ЕксОб, 2002. - 392 c. 3

17. Менеджмент организации: современныетехнологии : учеб. пособие / под ред. Н, Г. Кузнецовой, И. Ю. Солдатовой. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 478, [2] c. 1

18. Нємцов В.Д.Менеджмент організацій: навч. посіб. для студентів вузів / В.Д. Нємцов; Л.Є. Довгань; Г.Ф. Сініок. - К.: "УВПК "ЕксОб", 2000. - 392 c. 1

19. Котляревский Ю.Л.13 этюдов менеджмента / Ю.Л.Котляревский. - К.: Финансист, 2000. - 174 c. 1

20. Завадський Й. С.Менеджмент. Т. 1 / Й.С.Завадський. - К.: УФІМБ, 1997. - 542 c. 12

21. Rehfeld, J.E.Alchemy of a Leader: Combining Western and Japanese Management Skills t / John E.Rehfeld. - New York: John Wiley & Sons, Inc., 1994. - 250 c. 1


 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.014 с.)