XIII. Вимоги до медичного обслуговування, оцінки стану здоров'я дітей 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

XIII. Вимоги до медичного обслуговування, оцінки стану здоров'я дітей13.1. Медичне обслуговування вихованців здійснюється лікарем-педіатром, медичною сестрою, посади яких входять до штату дошкільного навчального закладу або закладу охорони здоров'я.

13.2. До обов'язків лікаря-педіатра та медичної сестри дошкільного закладу відносяться: постійний контроль за станом здоров'я вихованців; проведення обов'язкових медичних оглядів і профілактичних щеплень дітей; надання невідкладної медичної допомоги дітям у разі гострого захворювання або травми; здійснення щоденного контролю за організацією, безпекою та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження; дотримання санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму; проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників дошкільного закладу.

13.3. Перед зарахуванням дитини до дошкільного навчального закладу у закладі охорони здоров'я за місцем спостереження дитини повинно бути проведено її підготовку до перебування у організованому дитячому колективі, повне медичне обстеження, визначення стану фізичного та психічного розвитку, за необхідності - санація ротової порожнини та носоглотки, корекція порушення зору з підбором окулярів, оздоровчі, диспансерні та інші необхідні заходи. При прийомі дитини до дошкільного навчального закладу проводиться медичний огляд з наступним медичним контролем за перебігом періоду адаптації дитини в колективі.

При переведенні дитини з одного до іншого дошкільного навчального закладу лікарем закладу, який дитина відвідувала, або педіатром за місцем розташування дошкільного закладу надається виписка з медичної документації дитини.

13.4. При зарахуванні дитини до групи лікарем дошкільного закладу збирається інформація стосовно особливостей його розвитку та поведінки, оцінюється стан здоров'я, фізичний і психічний розвиток. На підставі цього спільно з вихователем групи робиться індивідуальне призначення щодо режиму дня, харчування та проведення оздоровчих заходів.

На дітей, які поступили в дитячі садки і дитячі будинки, форма N 026/о "Медична карта дитини (для школи, школи-інтернату, школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садка)" заповнюється на підставі виписки із форми N 112/о "Історія розвитку дитини", які затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 1999 року N 302.

Надалі всі записи в медичній карті роблять медичні працівники дошкільних навчальних закладів в порядку поточних наглядів, при проведенні періодичних оглядів і протиепідемічних заходів.

13.5. Медичні працівники дошкільного навчального закладу повинні здійснювати постійний контроль за станом здоров'я дітей, надавати невідкладну медичну допомогу у разі гострого захворювання або травми, систематично проводити навчання дітей правилам особистої гігієни тощо.

Щоденні огляди при прийомі дітей проводяться з метою виявлення в них ознак захворювань. Усі діти 1 раз на місяць повинні оглядатися медичними працівниками на наявність педикульозу, грибкових захворювань, корости та інших захворювань шкіри.

У разі виявлення ознак інфекційного захворювання дитину ізолюють від здорових дітей. За показанням дитині повинна надаватися невідкладна медична допомога. Залежно від стану дитину залишають у ізоляторі до приходу батьків або госпіталізують. До закладу охорони здоров'я (за територіальним принципом) та територіального органу Державної санітарно-епідеміологічної служби України негайно направляється екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове отруєння, незвичайну реакцію на щеплення (форма N 058/о "Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 січня 2006 року N 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за N 686/12560).

При ускладненні епідемічної ситуації в дошкільному навчальному закладі (окремих групах) необхідно вводити карантин, протягом якого проводяться протиепідемічні заходи, у тому числі вимірювання температури 2 рази на день, щоденна дезінфекція приміщень.

13.6. За наявності необхідної матеріально-технічної бази в дошкільному навчальному закладі повинні проводитися обов'язкові медичні огляди дітей. Огляди також можуть здійснюватися в закладі охорони здоров'я за територіальним принципом. Порядок їх проведення та склад спеціалістів, які до них залучаються, повинні відповідати наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29 листопада 2002 року N 434 "Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні".

Лікарі оглядають дитину, роблять висновок про стан її здоров'я, за наявності показань дають рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування, профілактичних щеплень, режиму харчування тощо.

13.7. За результатами медичних оглядів здійснюється комплексна оцінка стану здоров'я дітей, складається епікриз. Під час комплексної оцінки стану здоров'я дитини враховуються: функціональний стан органів і систем; резистентність та реактивність організму; рівень та гармонічність фізичного та психоневрологічного розвитку; наявність хронічної, у тому числі вродженої, патології. За станом здоров'я діти розподіляються на групи здоров'я (перша, друга, третя, четверта і п'ята групи):

перша група - здорові діти, які не мають відхилень за всіма ознаками здоров'я (не хворіють за період спостереження або мають незначні одиничні відхилення, які не впливають на стан здоров'я і не потребують корекції);

друга група - діти групи ризику - діти з ризиком виникнення хронічної патології та ті, що часто гостро хворіють. Це діти з функціональними відхиленнями, діти першого року життя з обтяженим акушерським і генеалогічним анамнезом, ті, що часто хворіють, або, які тяжко перехворіли з несприятливим перебігом реабілітаційного періоду, тощо;

третя, четверта та п'ята групи - хворі діти з хронічною патологією в стадії компенсації, субкомпенсації, декомпенсації відповідно.

Дітей з патологією ставлять на диспансерний облік (форма N 030/о "Контрольна картка диспансерного нагляду", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 1999 року N 302). За результатами обов'язкових медичних оглядів для кожної вікової групи дітей повинен розроблятися план оздоровлення, що сприятиме зниженню рівня захворюваності та зміцненню здоров'я дітей.

13.8. Медичною сестрою проводяться антропометричні виміри дітей (зріст, маса тіла) віком до 1 року - 1 раз на місяць, від 1 до 2 років - 1 раз у квартал, від 2 до 6 років - 1 раз на півроку. Під час літнього оздоровчого періоду антропометрію кожній дитині проводять щомісяця. Двічі на рік (вересень, лютий) лікарем-педіатром проводиться оцінка фізичного розвитку дітей відповідно до Критеріїв оцінки фізичного розвитку, наведених у додатку 16 до цих Санітарних правил, фізичної підготовленості.

13.9. При реєстрації у дітей і персоналу дошкільного навчального закладу контагіозних гельмінтозів (ентеробіоз, гіменолепідоз) повинен бути проведений комплекс профілактичних заходів щодо запобігання розповсюдженню гельмінтів. Заходи здійснюються при встановленні ентеробіозу у 20 % дітей і більше та у працівників дошкільного навчального закладу (після одноразового лабораторного дослідження).

Інвазованих дітей реєструють у журналі обліку інфекційних захворювань (форма 060/о "Журнал обліку інфекційних захворювань", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 січня 2006 року N 1 "Про затвердження Форм первинної облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їх заповнення", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за N 686/12560) і проводять лікування безпосередньо у дошкільному навчальному закладі. При напруженій епідемічній ситуації з контагіозних гельмінтозів профілактичні заходи повинні проводитись впродовж періоду лікування і протягом 3 днів після його закінчення. У групах із цілодобовим перебуванням дітей необхідно щоденно міняти та прасувати трусики, колготи, майки, футболки і постільну білизну, рушники.

13.10. Медичний персонал дошкільного навчального закладу одночасно з лікувально-профілактичними заходами здійснює комплекс оздоровчих заходів згідно з нормативно-правовими актами. Одночасно з керівництвом закладу вони здійснюють постійний контроль за організацію харчування, його безпечністю і якістю.

13.11. Визначення ефективності роботи дошкільного навчального закладу щодо збереження і зміцнення здоров'я повинно здійснюватись засновником (власником) навчального закладу за критеріями щодо стану здоров'я дітей з урахуванням даних медичних оглядів, захворюваності тощо. Оцінка стану здоров'я колективу повинна включати показники: поширеності захворювань (рівень, структура); гострої захворюваності (рівень, структура); захворюваності дітей у випадках і днях на 1 дитину; питомої ваги дітей, які часто хворіють (далі - ЧХД); індексу здоров'я; питомої ваги дітей з морфофункціональними відхиленнями; питомої ваги дітей з хронічними захворюваннями; питомої ваги дітей, функціонально не готових до навчання у школі; розподілу дітей за групами фізичного розвитку; розподілу дітей за групами здоров'я.

До дітей, які часто хворіють, відносяться діти, які протягом року гостро хворіли: понад 3 рази - для дітей віком до 1 року; 6 і більше разів - віком 1 - 2 роки; 5 і більше разів - у віці 3 років; 4 і більше разів - у віці 4 - 5 років; 3 і більше разів - 6 років і старше.

13.12. Лікар-педіатр та/або медична сестра дошкільного навчального закладу в межах чинних нормативно-правових актів повинні здійснювати постійний контроль за організацією харчування, у тому числі за: безпекою харчових продуктів та готових страв, умовами і строками їх зберігання та реалізації; технологією приготування страв; виконанням норм харчування тощо.

13.13. Медичні працівники повинні контролювати режим дня та навчання, навчальне навантаження відповідно до віку дитини, руховий режим дітей, організацію оздоровчих заходів, фізичне виховання, включаючи загартовування. Щодня повинні здійснювати контроль спалахів гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь, отруєнь рослинами та грибами.
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; просмотров: 124; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.212.99.248 (0.005 с.)