ТОП 10:

На посадах оперативних уповноважених підрозділів карного розшукуМВС УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, полковник міліції   _____________ О.К. Марін «__» _______________ 2011 р. ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник ГУМВС України у Львівській області, доктор юридичних наук, генерал-майор міліції _________________Б.В. Щур «___» _______________ 2011 р.

ПРОГРАМА

навчальної практики на посадах
оперативних уповноважених карного розшуку
та методичні рекомендації для курсантів
факультету кримінальної міліції Львівського державного університету внутрішніх справ

Львів
2011


Програма навчальної практики на посадах оперативних уповноважених карного розшуку та методичні рекомендації для курсантів факультету кримінальної міліції Львівського державного університету внутрішніх справ/ Укладачі: Захаров В.П., Кондратюк О.В., Капітанчук С.А., Рибак О.Г., Марковський В.Я. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 45 с.

 

Ó Захаров В.П., Кондратюк О.В.,
Капітанчук С.А., Марковський В.Я., 2011

© Львівський державний університет
внутрішніх справ, 2011


П Р О Г Р А М А навчальної практики курсантів

На посадах оперативних уповноважених підрозділів карного розшуку

 

1 Мета та завдання практики

Навчальна практика є складовою навчального процесу і проводиться після вивчення загальної частини ОРД, відповідних навчальних дисциплін з метою підготовки майбутніх фахівців до самостійного виконання службових обов’язків і покликана максимально прискорити ознайомлення курсантів з конкретними ділянками роботи органів внутрішніх справ у реальних умовах.

Навчальна практика організовується і проводиться для курсантів у відповідності до типового положення про проходження практики курсантами вищих закладів освіти МВС України, затвердженого наказом МВС України від 25 січня 2008 р. № 30, а також навчальним планами Львівського державного університету внутрішніх справ.

Навчальна практика курсантів є складовою частиною підготовки спеціалістів, обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

2. Зміст та обсяг завдань, які виконують курсанти
під час проходження практики

1. Організаційні питання, вивчення оперативної обстановки, планування роботи.

2.1. Під керівництвом оперативного уповноваженого детально вивчити оперативну обстановку на зоні обслуговування;

2.2. Вивчити завдання оперативно-розшукової діяльності, підстави для проведення оперативно-розшукових заходів;

2.3. Обов’язки та права оперативного підрозділу їх працівників;

2.4. Навчитись планувати роботу на кожний день, тиждень, скласти план роботи на місяць;

2.5. Навчитись основам взаємодії з іншими службами ОВС, іншими правоохоронними органами.

Робота по попередженню
та розкриттю злочинів по справах оперативного обліку

2.6. Вивчити види та оперативно-розшукову характеристику злочинів, боротьба з якими віднесена до компетенції КР;

2.7. Вивчити завдання, систему, структуру компетенцію та загальні положення організації діяльності підрозділів КР;

2.8. Ознайомитись із тактичними прийомами попередження та розкриття злочинів загальнокримінальної спрямованості;

2.9. Вивчити особливості боротьби з правопорушниками і організованою та груповою злочинністю;

2.10. Ознайомитись із заходами забезпечення оперативного обслуго­вування підрозділами КР закріплених територій та ліній роботи;

2.11. Навчитись виявляти осіб, які причетні до злочинів, здійснювати невідкладні оперативно-розшукові заходи на місці пригоди;

2.12. Виявляти осіб, що становлять оперативний інтерес, та забезпечувати їх оперативно-профілактичний нагляд;

2.13. Навчитись використовувати основні практичні прийоми припинення задуманих та підготовлюваних злочинів;

2.14. Навчитись виявляти та затримувати злочинців під час проведення особистого пошуку;

2.15. Навчитись використовувати обліки ОВС у попереджені та розкриті злочинів; звернути увагу на можливість використання системи АРМОР;

2.16. Навчитись особливостям документування злочинних дії осіб по оперативно-розшукових справах;

2.17. Навчитись складати основні оперативно-службові документи;

Розшукова робота

2.18. Вивчити категорії осіб, які розшукуються підрозділами КР;

2.19. Вивчити організацію розшукової роботи в рамках державного, міждержавного та міжнародного розшуку, відмінність та особливості роботи.

2.20. Вивчити завдання, які вирішуються в процесі розшукової роботи;

2.21. Вивчити сучасну організацію, систему, суб’єкти і об’єкти розшукової роботи;

2.22. Вивчити розшукові заходи згідно з типовими планами «Сирена», «Грім», «Перехват»;

2.23. Вивчити порядок оформлення розшукових завдань, орієнтувань, виставлення облікових документів;

2.24. Прийняти участь в плануванні розшукової роботи в рамках ОРС категорій «Злочин», «Розшук».

Робота з листами і заявами

2.25. Вивчити порядок обліку і реєстрації заяв і скарг громадян, повідомлень підприємств і установ;

2.26. Навчитись методам організації своєчасної перевірки скарг, заяв і повідомлень громадян.

Забороняється залучати курсантів до завдань, не передбачених програмою практики та виконання яких пов’язане з ризиком для життя і здоров’я або може призвести до неправомірних дій через їх недостатню фахову підготовленість.

3.8. Керівники підрозділів ОВС, у яких курсанти проходять практику, зобов’язані:

3.8.1. Забезпечити створення належних умов для виконання програм, індивідуальних планів в повному обсязі та контроль за їх реалізацією.

3.8.2. Призначити керівників практики з числа найбільш підготовлених працівників, які мають відповідний кваліфікаційний рівень, достатній практичний досвід роботи, високі ділові та моральні якості.

3.8.3.Представити курсантів особовому складу підрозділу, роз’яснити їх правовий статус.

3.8.4. Провести інструктажі із курсантами, ознайомити їх з оперативною обстановкою, завданнями і функціями підрозділу, його структурою, внутрішнім розпорядком, заходами особистої безпеки та правилами безпеки праці, умовами використання і застосування спецзасобів тощо.

3.8.5. Проводити виховну роботу із курсантами.

3.8.6. Забезпечити курсантів робочими місцями, службовими бланками, літературою тощо, по можливості, створити для них необхідні побутові умови (забезпечити медичним обслуговуванням, тощо).

3.8.7. Передбачати при формуванні розпорядку робочого дня курсантів час для роботи з нормативно-правовими актами ( 2-3 години на тиждень).

3.8.8. Щотижня розглядати питання організації та проходження практики курсантами на оперативних нарадах, надавати їм допомогу у виконанні завдань, передбачених у програмі, готувати пропозиції щодо її вдосконалення.

3.8.9. Контролювати виконання вимог програми курсантами, плану практики в повному обсязі.

3.8.10. Погоджувати та надавати на затвердження керівництву відповідного ОВС звіти про підсумки проведення практики (копію звіту після затвердження надсилати до Львівського державного університету внутрішніх справ).

3.8.11. Затверджувати характеристики на курсантів.

3.8.12. Розробляти за узгодженням з керівництвом УМВС України розпорядок дня курсантів, які проходять практику.

3.9. Керівники практики від органу (підрозділу) ОВС зобов’язані:

3.9.1. Ознайомити курсантів з оперативною обстановкою на дільниці (об’єкті, у регіоні), характером і особливостями роботи.

3.9.2. Здійснювати практичне навчання відповідно до програми та плану проходження практики, при цьому проводити роботу, спрямовану на формування у курсантів навичок і вмінь, що необхідні для успішного виконання поставлених завдань.

3.9.3. Вести щоденний облік та давати оцінку роботі курсантів, контролювати виконання останніми індивідуального плану проходження практики, дотримання внутрішнього розпорядку, ведення щоденників тощо.

3.9.4. Вивчати рівень підготовки, ділові та моральні якості курсантів, їх ставлення до роботи.

3.9.5. Узагальнювати підсумки проходження практики та подавати звіти на погодження відповідним керівникам підрозділів внутрішніх справ.

3.9.6. Складати характеристики курсантів, подавати їх на підпис керівництву підрозділу внутрішніх справ (не пізніше ніж за три дні до закінчення практики).

У характеристиці мають знайти відображення обсяг та якість виконання програми навчальної практики й плану проходження навчальної практики, рівень підготовленості курсанта до виконання службових обов’язків і вміння реалізувати набуті знання на практиці; наявність навичок тактично правильно застосовувати спеціальні й технічні засоби, дотримуватися заходів особистої безпеки, складати службові документи; особисті морально-вольові якості, дисциплінованість, старанність; професійний рівень розвитку; відношення до роботи в цілому та підсумкова оцінка за практику. Характеристики направляються до Львівського державного університету внутрішніх справ і долучаються до особових справ курсантів.

3.9.7. Готувати пропозиції щодо вдосконалення організації та проведення практики.

3.10. Курсанти зобов’язані:

3.10.1. Своєчасно прибути для проходження практики до відповідного ОВС.

3.10.2. Виконувати передбачені програмою завдання у визначені терміни та скласти план роботи, який затвердити в керівника.

3.10.3. Дотримуватися заходів особистої безпеки, правил охорони праці і пожежної безпеки, установленого розпорядку дня.

3.10.4. Ознайомлюватися з нормативно-правовими актами, інструкціями, оглядами, методичними та аналітичними документами, що стосуються діяльності ОВС, формами і методами роботи працівників. Засвоїти функціональні обов’язки за посадою, на якій проходять практику.

3.10.5. Виконувати розпорядок дня, установлений у підрозділі за місцем проходження практики, дотримуватися дисципліни і правил, які діють у місці її проходження.

3.10.6. Вести щоденник та щоденно звітувати безпосередньому керівникові практики про виконану роботу.

3.10.7. Відвідувати заняття зі службової та спеціальної підготовки.

3.10.8. Підготувати звіт про підсумки проведення практики за встановленою формою та подати його на погодження і затвердження.

В К Л А Д И Ш

до посвідчення особи №________________________

 

Курсант (слухач)

______________________________________________________

(звання, прізвище, ім’я, по батькові)

______________________________________________________

(назва посади, органу, підрозділу внутрішніх справ)

______________________________________________________

Дійсний до ___ __________ 20___ року

при пред’явленні посвідчення особи.

ЩОДЕННИК

Навчальної практики

 

 

_____________________________________________

(посада, № групи, звання, прізвище, ім’я, по батькові курсанта (слухача))

_____________________________________________

_____________________________________________

 

 

(місто, рік)


Продовження додатка 2

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Галицького РВ ЛМУ ГУМВС України

у Львівській області

полковник міліції

(підпис)Боровик О.Ю.

__________2010

 

П Л А Н Р О Б О Т И

на липень 2010 р.

№ з/п Назва заходу Виконавець Термін виконання Відмітка про виконання примітка
Ознайомитися із структурою підрозділів Галицького райвідділу ГУ МВС України у Львівській області та організацією роботи карного розшуку   Грицак П.М.   до 10.07.11   10.07.11    
Ознайомитися з оперативною обстановкою в районі, питомою вагою вчинених тяжких та особливо тяжких злочинів по відношенню до злочинів середньої тяжкості, динамікою росту окремих видів злочинів у різні періоди часу та територіях району.   Грицак П.М. ___2011   ____2011  

Курсант

рядовий міліції (підпис)П.М. Грицак

__________2011

Продовження додатка 2

ІНФОРМАЦІЯ

Про хід виконання практики

Дата Зміст роботи
   

Курсант

рядовий міліції (підпис)П.М. Грицак

________2011

 

Примітка:

1. На основі Програми практики курсант та слухач складає план її проходження, який затверджує у безпосереднього керівника практикою.

2. У розділі «Інформація про хід виконання роботи» зазначається:

– посада на якій здійснюється проходження та функціональні обов’язки, які були покладені;

– заходи, у проведенні яких приймав участь, та результати виконаної роботи;

– практичні навички отримані під час проходження ;

– оперативні та процесуальні документи, які складалися безпосередньо;

– труднощі й недоліки, що мали місце під час проходження навчальної практики;

– іншу інформацію, що підтверджує виконання Програми навчальної практики та плану роботи.


Додаток 3

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Галицького РВ ЛМУ ГУМВС України

у Львівській області

полковник міліції

(підпис)Боровик О.Ю.

06.06.2011

З В І Т

за підсумками проходження навчальної практики

курсанта Львівського державного університету внутрішніх справ, факультету кримінальної міліції 1-ої групи

рядового міліції ГРИЦАКА Петра Миколайовича

 

За період з 06.03.2011 до 06.06.2011 ознайомився:

· із структурою підрозділів Галицького райвідділу ГУ МВС України у Львівській області та організацією роботи КР;

· з оперативною обстановкою за лінією роботи секторів ;

· з організацією реєстрації, перевірки та розгляду заяв та повідомлень громадян про злочини та пригоди;

Проаналізував:

· службові документи які використовуються підрозділами КР в практичній роботі в межах вимог програми та індивідуального плану практики;

· інші заходи, які проводяться в плановому порядку працівниками підрозділу КР, тощо.

(інформація про результати планової роботи курсант у звіті висвітлює в детальному змістовному обсязі).

Курсант (слухач)

рядовий міліції (підпис)П.М. Грицак

05.06.2011

 

 

Безпосередній керівник практики

ст. о/у ВКР Галицького РВ ЛМУ

ГУМВС України у Л.о.

капітан міліції(підпис)В.Л. Бондаренко

ПОГОДЖЕНО

Начальник ВКР

Галицького РВ ЛМУ ГУМВС України у Л.о.

майор міліції (підпис)Музика Н.Р.

 

 

Продовження додатка 3

Проходження практики

________________ ___________ ____________________

(посада, звання) (підпис) (ініціали, прізвище)

__________

(дата)

Захищено з оцінкою ________________________________

 

 


Продовження додатка 3

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

З курсу криміналістики

Склад слідчо-оперативної групи (СОГ) та функціональні обов’язки її членів.

З курсу «Кримінальне право»

1. Поняття злочину.

2. Склад злочину.

3. Класифікація злочинів.

4. Суб’єкт злочину.

5. Вчинення злочину групою осіб.

6. Сукупність злочинів.

7. Злочини проти власності.

8. Злочини у сфері господарської діяльності.

9. Злочини проти авторитету органів державної влади.

10. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин.

11. Злочини у сфері службової діяльності.

Загальні положення

1.1. Розкриття злочинів і встановлення осіб, які їх учинили, с одним і основних завдань оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України щодо захисту життя, здоров'я, прав і свобод громадян, власності, інтересів суспільства й держави від протиправних посягань.

1.2. Правову основу діяльності органів внутрішніх справ (далі - ОВС) з розкриття злочинів становлять Конституція України, Кримінальний і Кримінально-процесуальний кодекси України (далі - КК та КПК України), Закони України „Про міліцію", „Про прокуратуру", „Про оперативно-розшукову діяльність", „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", міжнародні договори України, а також установчі акти та правила міжнародних організацій поліції, членом яких є Україна.

1.3. Розкриття злочинів ОВС здійснюється в максимально короткий строк у поєднанні з проведенням оперативно-розшукових заходів і слідчих дій та полягає в установленні всіх учасників злочинів, виявленні та належному документуванні епізодів їх злочинної діяльності, установленні інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальній справі і мають значення для і і правильного вирішення.

Працівникам ОВС незалежно від напряму їх роботи та компетенції необхідно вживати передбачених законодавством заходів для встановлення відомостей про осіб та факти, що мають значення для розкриття злочинів, негайно в установленому порядку інформувати про це чергову частину ОВС, керівника відповідної служби, а також письмово доповідати керівництву органу чи підрозділу внутрішніх справ.

1.5. Розкритим вважається злочин, кримінальну справу за яким закінчено розслідуванням і прийнято одне з таких рішень: прокурором затверджено в порядку статті 232 КПК України або складено в порядку статті 430 КПК України обвинувальний висновок і кримінальну справу направлено до суду, особа, яка вчинила злочин, установлена, на підставі пункту 6 статті 6, статей І2, 8, 9, 10 КПК України кримінальну справу направлено до суду для вирішення питання про звільнення цієї особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям, примиренням обвинуваченого з потерпілим, застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру, передачею особи на поруки; особа, яка вчинила злочин, відома і є достатньо доказів, які вказують на вчинення злочину цією особою, але кримінальну справу щодо цієї особи направлено до суду для вирішення питання про звільнення її від кримінальної відповідальності згідно з пунктом 4 статті 6, частини першої статті 11' КПК України внаслідок акту амністії або у зв'язку із закінченням строків давності; кримінальну справу направлено до суду для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі статті 7 КПК України внаслідок зміни обстановки; кримінальну справу закрито щодо померлого на підставі пункту 8 статті 6 КПК України.

1.6. Злочином, за яким особа (особи) вважається встановленою, є злочин, якщо цій особі (особам) за його вчинення слідчим пред'явлено обвинувачення та складено статистичну картку форми 4 (далі – Ф. 4). Пред'явлення особі (особам) обвинувачення за вчинення злочину не є кінцевим результатом роботи працівників ОВС, а злочин не вважається розкритим.

Оперативне супроводження кримінальної справи, у якій особі пред'явлено обвинувачення, є обов'язковим наступним етапом подальшої роботи з розкриття злочину до закінчення її розслідування.

Оперативне супроводження кримінальної справи - це комплекс оперативно-розшукових заходів у конкретній кримінальній справі з метою пошуку і фіксації фактичних даних, які можуть бути доказами в цій справі, безпеки учасників кримінального судочинства, постійного інформування органів досудового слідства і суду про протиправні дії підозрюваних, обвинувачених та інших осіб, спрямовані на негативний вплив на учасників кримінального судочинства для протидії встановленню істини у справі.

Стосовно осіб, у тому числі членів організованих груп і злочинних організацій, яких засуджено за вчинення тяжких, особливо тяжких та резонансних злочинів, оперативно-розшукові заходи продовжують проводитися в місцях позбавлення волі у взаємодії з органами, установами виконання покарань і слідчими ізоляторами з метою розкриття злочинів, учинених заарештованими і засудженими до їх прибуття в слідчий ізолятор чи установу виконання покарань, та в межах заведених оперативно-розшукових справ (далі – ОРС) про ці злочини.

1.8. Для розкриття тяжких і особливо тяжких, а за рішенням керівництва ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів - також інших злочинів наказом або розпорядженням начальника органу створюються слідчо-оперативні групи (далі - СОГ). Керівником СОГ є слідчий або керівник слідчого підрозділу, у провадженні якого перебуває кримінальна справа.

1.9. Для розкриття і розслідування міжрегіональних злочинів, які вчинені на території декількох областей або залізниць, наказами керівництва МРС створюються міжрегіональні СОГ. Контроль за їх роботою може бути
покладено на керівництво ГУМВС, УМВС, на території обслуговування якого вчинено найбільшу кількість злочинів.

1.12. Під час розкриття злочинів взаємодія слідчих з працівниками оперативних, інших підрозділів, у тому числі в роботі СОГ, будується за принципом керівної ролі та контролю слідчого за повне, всебічне й об'єктивне розслідування кримінальної справи, його процесуальної самостійності в прийнятті рішень, за винятком випадків, коли законом передбачено одержання згоди від суду (судді) або прокурора, та самостійності оперативних служб у виборі засобів і методів оперативно-розшукової діяльності, тактичних прийомів їх застосування в межах законодавства України, спрямованих на встановлення осіб, які вчинили злочини.

1.13. Організація та проведення комплексу оперативно-розшукових заходів з розкриття злочинів, керування членами СОГ, за винятком слідчого, покладаються, як правило, на заступника начальника - начальника кримінальної міліції ГУМВС, УМВС, міськрайліноргану.

Загальні положення

Ця Інструкція регламентує діяльність органів і підрозділів внутрішніх справ з питань реагування на заяви, повідомлення про злочини, інші правопорушення та події, а також організаційні і практичні заходи щодо вдосконалення цієї роботи.

Основні завдання органів внутрішніх справ щодо реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення та події:

Забезпечення особистої безпеки громадян, захисту їх прав, свобод і законних інтересів, попередження чи припинення правопорушень, розкриття злочинів по «гарячих слідах», затримання осіб, які їх скоїли, усунення негативних наслідків правопорушень та надзвичайних подій.

Принципи діяльності органів внутрішніх справ щодо реагування на повідомлення про правопорушення та інші події – ввічливість і поважливе ставлення до громадян, законність, висока бойова готовність, оперативність, пильність.

Правовою основою діяльності органів внутрішніх справ щодо реагування на повідомлення про правопорушення та інші події є: Конституція України, закони України, міжнародні правові норми, ратифіковані у встановленому порядку, постанови Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, цей наказ та інші нормативні-правові акти Міністерства внутрішніх справ України.

Вимагати від громадян і службових осіб, які порушують громадський порядок, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню повноважень міліції, виносити на місці усне попередження особам, які допустили малозначні адміністративні порушення, а в разі невиконання зазначених вимог застосовувати передбачені законодавством заходи примусу.

Перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень документи, що посвідчують їх особу, а також інші документи, необхідні для з’ясування питання щодо додержання правил, нагляд і контроль за виконанням яких покладено на міліцію.

2.1.3. Затримувати і доставляти до ОВС: осіб, підозрюваних у вчиненні злочину;

· осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, для складання протоколу або розгляду справи по суті, якщо ці питання не можуть бути вирішені на місці;

· неповнолітніх віком до 16 років, які залишилися без опікування;

· неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні діяння і не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність;

· осіб, яких запідозрили у занятті бродяжництвом;

· військовослужбовців, які вчинили діяння, що підпадають під ознаки злочину або адміністративного правопорушення;

· осіб, які мають ознаки вираженого психічного розладу і створюють у зв’язку з цим реальну небезпеку для себе і оточуючих.

Проводити огляд осіб, зазначених у пункті 2.1.3 цієї Інструкції, речей, що знаходяться при них, їх транспортних засобів і вилучати документи та предмети, які можуть бути речовими доказами або використані на шкоду їх здоров’ю.

Складати протоколи про адміністративні правопорушення, провадити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, застосовувати інші передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Відповідно до своєї компетенції тимчасово обмежувати або забороняти доступ громадян на окремі ділянки місцевості чи об’єкти з метою забезпечення громадського порядку, громадської безпеки, охорони життя і здоров’я людей.

Обмежувати або забороняти у випадках затримання злочинців, при аваріях, за інших надзвичайних обставин, що загрожують життю і здоров’ю людей, рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних шляхів.

Використовувати безперешкодно транспортні засоби, що належать підприємствам, установам, організаціям і громадянам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця події, стихійного лиха, доставлення до лікувального закладу осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, для переслідування правопорушників та їх доставлення в міліцію.

Використання з цією метою транспортних засобів, що належать підприємствам, установам і організаціям, здійснюється безплатно. Відшкодування збитків та витрат за використання транспорту громадян здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Користуватися безплатно засобами масової інформації з метою встановлення обставин вчинення злочинів та осіб, які їх вчинили, свідків, потерпілих, розшуку злочинців, які втекли, осіб, які зникли безвісти, та з іншою метою, що пов’язана з необхідністю надання допомоги громадянам, підприємствам, установам і організаціям у. зв’язку з виконанням міліцією покладених на неї обов’язків.

Повідомляти відповідним державним органам і громадським об’єднанням про аварії, пожежі, катастрофи, стихійне лихо та інші надзвичайні події, вживати невідкладних заходів для ліквідації їх наслідків, рятування людей і надання їм допомоги, охорони майна, що залишилось без нагляду.

Подавати у межах наявних можливостей невідкладну, у тому числі медичну, допомогу особам, які потерпіли від правопорушень і нещасних випадків, перебувають у безпорадному або небезпечному для життя і здоров’я стані, а також неповнолітнім, які залишились без опікування.

2.2.10. Працівник органів внутрішніх справ на території України незалежно від посади, яку він обіймає, місцезнаходження і часу, у разі звернення до нього громадян або службових осіб з заявою, повідомленням про події, які загрожують особистій чи громадській безпеці, або у разі безпосереднього виявлення таких зобов’язаний:

· негайно сповістити про ці події будь-якими каналами зв’язку до найближчої чергової частини органу внутрішніх справ;

· вжити заходів щодо попередження і припинення правопорушень, рятування людей, подання допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події тощо.

· метою оперативно-розшукові та профілактичні заходів, передбачені законодавством України.

Начальники ГУМВС, УМВС, міськуправлінь або особи, які виконують їх обов’язки, – при отриманні повідомлень про резонансні вбивства, розбої, злочини, учинені із застосуванням вогнепальної зброї чи вибухівки, інші злочини та надзвичайні події, що можуть викликати широкий громадський резонанс.

Відповідальні чергові МРЛО та підпорядкованих їм територіальних чи транспортних підрозділів – при отриманні повідомлення про злочин чи іншу надзвичайну подію, інформація про які подається до МВС, ГУМВС, УМВС.

Інші особи керівного складу органів і підрозділів внутрішніх справ направляться на місця подій у випадках, передбачених Картотекою невідкладних дій чергового ОВС (додаток 8 до інструкцій, затверджених наказом МВС України від 18.08.1992 № 485) або за рішенням начальників чи відповідальних чергових ГУМВС, УМВС, міськуправлінь.

Начальники і відповідальні чергові ОВС, інші посадові особи при виїзді на місця подій зобов’язані мати при собі табельну вогнепальну зброю, боєприпаси, засоби бронезахисту та бути одягнені у формений одяг (працівники оперативних підрозділів, крім відповідальних чергових, можуть бути у цивільному). До їх одягу повинна бути прикріплена картка працівника ОВС.

У випадку неможливості негайного реагування силами добових нарядів на всі отримані повідомлення про злочини, інші правопорушення та події начальник МРЛО або особа, що виконує його обов’язки, визначає додаткові сили і засоби, які необхідно задіяти для перевірки цих повідомлень, та дає вказівку черговому щодо їх направлення на місця подій.

Начальники ГУМВС, УМВС, МРЛО забезпечують підтримання постійної готовності сил і засобів до оперативного реагування на повідомлення, навчання підлеглого особового складу дій у типових та екстремальних ситуаціях, підвищення професійної його майстерності, ужиття заходів недопущення втрат та поранень працівників ОВС.

Зареєструвати отриману інформацію у Книзі обліку інформації про злочини і події (далі – КОЗП). При особистому зверненні громадян до чергової частини з усною заявою про злочин – зареєструвати її у КОЗП і після виконання вимог п.п. 4.2.2 – 4.2.4 цієї Інструкції з’ясувати особу заявника, скласти протокол-заяву з додержанням вимог кримінально-процесуального законодавства (попередити заявника про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення, що підтверджується його підписом у протоколі). Оперативний черговий має право доручити з’ясування особи заявника та складання протоколу- заяви іншому члену добового наряду, але лише після реєстрації усної заяви до КОЗП.

Негайно направити на місце події слідчо-оперативну групу (далі -СОГ) чи оперативну групу, дільничного інспектора міліції, інші наряди або окремих посадових осіб.

Доповісти про отриману інформацію начальникові ОВС і відповідальному черговому, а про злочини та інші надзвичайні події, інформація про які подається до МВС, ГУМВС, УМВС, повідомити вищестоящій черговій частині.

Ужити всіх заходів щодо попередження або припинення правопорушення, організувати невідкладні дії з розкриття злочину по «гарячих слідах», затримання правопорушників, надання допомоги потерпілим, ліквідації негативних наслідків злочинів, інших правопорушень та подій, користуючись при цьому Картотекою невідкладних дій чергового ОВС (додаток 8 до інструкцій, затверджених наказом МВС України від 18.08.1992 № 485) і керуючись Положенням про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ, затвердженим наказом МВС України від 17.10.1993 № 701.

При тимчасовій відсутності в черговій частині КОЗП інформація про злочин (подію) може бути записана до зошиту для записів чергових, але не пізніше ніж через 15 хвилин ця інформація повинна бути перенесена до КОЗП. Виносити КОЗП, які розпочаті і не закінчені, за межі адмінбудинку ОВС заборонено. У разі необхідності пред’явлення цих КОЗП до вищестоящих інстанцій, судових та правоохоронних органів слід використовувати їх електронні версії або ксерокопії.

При отриманні одночасно двох і більше повідомлень про злочини, інші правопорушення та події черговий повинен задіяти для реагування на них додаткові СОГ і оперативні групи. У випадку неможливості негайно перевірити ці повідомлення наявними силами доповісти про це начальнику ОВС (особі, яка його заміщає), за його вказівкою зібрати, екіпірувати та направити на місця подій додаткові сили і засоби.

При отриманні заяви, повідомлення про злочин чи подію, що мали місце на території обслуговування іншого МРЛО, черговий після виконання вимог п.п. 4.2.2 – 4.2.4 цієї Інструкції зобов’язаний поінформувати про злочин (подію) чергову частину відповідного ОВС, а зібрані матеріали направити за територіальністю або передати під розписку представникові ОВС, на території якого скоєний злочин чи подія, разом з особами, затриманими за підозрою у вчиненні цього злочину (у КОЗП та книзі обліку доставлених ставляться відмітки про це із зазначенням номера справи канцелярії, де зберігається розписка). Якщо інформація про такий злочин (подію) отримана телефоном, вона може бути передана за територіальністю також телефоном, а у графі 8 КОЗП зазначається назва органу внутрішніх справ, куди передана ця інформація, прізвище чергового, який її прийняв, та номер, під яким він зареєстрував її у КОЗП.

Про злочини, підслідні органам прокуратури або Службі безпеки України, оперативний черговий зобов’язаний негайно повідомити чергового відповідного органу або служби, вжити необхідних заходів для попередження та припинення злочину, організувати проведення невідкладних дій щодо його розкриття і розшуку злочинців.

Якщо заява, повідомлення про правопорушення (подію) надійшла до чергової частини ГУМВС, УМВС або міськуправління, черговий зобов’язаний:

Передати отриману інформацію (заяву, повідомлення) про правопорушення (подію) до чергової частини МРЛО, на території якого вони вчинені (допущені), витребувати номер, під яким вона зареєстрована у КОЗП, дати вказівку про проведення невідкладних дій щодо припинення правопорушення, розкриття злочину, ліквідації наслідків надзвичайних подій, надання допомоги потерпілим, забезпечення схоронності матеріальних цінностей тощо (залежно від змісту інформації»), установити конкретні строки перевірки інформації. Письмові заяви, повідомлення про злочини, інші правопорушення та події після реєстрації в секретаріаті надіслати за територіальністю чи підслідністю.

Організувати в необхідних випадках виїзд на місце події СОГ, інших нарядів (працівників відповідних служб ГУМВС, УМВС, міськуправління) та отримання від них інформації про проведення невідкладних заходів щодо розкриття злочину по «гарячих слідах», подаючи їм необхідну допомогу.

Витребувати у встановлені строки повідомлення про перевірку отриманої інформації МРЛО, слідчо-оперативними групами, службовими нарядами і чинити необхідні записи з позначенням результатів проведеної перевірки (чи підтвердилась інформація, які саме заходи вжиті для припинення, розкриття злочину тощо).

Для забезпечення реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення та події у всіх ГУМВС, УМВС, МРЛО, територіальних управліннях міліції (далі – ТУМ) формується не менше двох слідчо-оперативних груп: основна та додаткові. За необхідності організується чергування СОГ також у підпорядкованих МРЛО та ТУМ підрозділах – територіальних, міських і селищних відділах (відділеннях) міліції, лінійних відділеннях тощо.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.107.209 (0.03 с.)