ТОП 10:

Організація, проведення і керівництво практикою3.1. Організацію, проведення практики, контроль за її проходженням здійснюють керівники Львівського державного університету внутрішніх справ та ОВС, у розпорядження яких направлені курсанти.

3.2. Керівник Львівського державного університету внутрішніх справ для організації видає наказ, яким визначається орган і підрозділ ОВС, у який направляються курсанти та їх кількість. Цим же наказом призначаються керівники практики, затверджуються графіки здійснення контролю за її проходженням та забезпечується підготовка навчально-методичних матеріалів для її проведення. Витяг з наказу за сім днів до початку практики направляється до відповідних органів внутрішніх справ.

3.3. Керівник органу внутрішніх справ видає наказ про закріплення курсантів за підрозділами, у яких буде організована практика, і призначення керівників, та забезпечує контроль за її проходженням. Витяг з наказу про закріплення курсантів за підрозділами і призначення керівників практики протягом семи днів після початку практики направляється до Львівського державного університету внутрішніх справ.

3.4. Під час проходження практики курсанти підпорядковуються начальникові ОВС, у розпорядження якого вони направлені.

3.5. Львівський державний університет внутрішніх справ забезпечує:

3.5.1. Своєчасне прибуття курсантів для проходження практики до ОВС та призначення керівників практики.

3.5.2. Розроблення навчально-методичного забезпечення матеріалів для проведення практики, методичних рекомендацій для керівників практики та програми для курсантів.

3.5.3. Завчасне інформування ОВС про терміни проведення практики (не пізніше ніж за місяць до початку), кількісний склад курсантів; направлення переліку питань, які підлягають вивченню, і програми практики.

3.5.4. Проведення інструктажів із курсантами, які направляються для проходження практики.

3.5.5. Надання курсантам програми проходження практики, методичних рекомендацій щодо проходження практики в ОВС, до яких в обов’язковому порядку включаються витяги з Положення, правил застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, витягів із Законів України «Про міліцію», «Про організаційно-правові основи боротьби із організованою злочинністю» тощо.

3.5.6. Проведення всіх організаційних заходів перед виїздом курсантів на практику і здійснення контролю за прибуттям курсантів до ОВС для її проходження.

3.5.7. Ознайомлення курсантів із системою інформування про перебіг практики. Контроль за виконанням ними індивідуальних планів практики і визначеного розпорядку дня, своєчасність підготовки необхідної документації.

3.5.8. Проведення інструктажів з відповідальними особами ОВС до яких направляються слухачі та курсанти для проходження практики.

3.6. Керівники практики від Львівського державного університету внутрішніх справ мають право:

3.6.1. Здійснювати контроль за організацією та проходженням практики курсантами в органах та підрозділах внутрішніх справ та отримувати витяги з наказів про її організацію.

3.6.2. Ознайомлюватися з індивідуальними планами практики, перевіряти ведення щоденників і надавати вказівки про внесення в них змін і доповнень до них.

3.6.3. Виявляти недоліки в організації та вносити пропозиції керівництву ОВС щодо їх усунення.

3.6.4. Вивчати умови організації та проведення практики курсантів, бути присутнім при проведенні інструктажів та доведення до їх відома заходів безпеки, спостерігати виконання ними практичних дій.

3.6.5. Брати участь у підведенні підсумків несення служби (виконання практичних дій) курсантами.

3.6.6. Вносити пропозиції керівництву відповідних ОВС щодо заохочення керівників практики з числа працівників ОВС.

3.6.7. Отримувати інформацію у відповідних ОВС про роботу молодих фахівців-випускників Львівського державного університету внутрішніх справ у регіоні.

3.7. Керівники ОВС зобов’язані:

3.7.1. Визначити конкретні підрозділи і служби за напрямом, спеціальністю (спеціалізацією) курсантів, які прибувають на для проходження практики, створити належні умови для її проведення.

3.7.2. Призначити наказом безпосередніх керівників практики з числа осіб, рекомендованих керівництвом підрозділу, у якому планується проведення практики. Цим же наказом закріпити курсантів за керівниками практики (не більше двох курсантів за одним працівником).

3.7.3. Забезпечити своєчасне інформування керівників підрозділів, до яких курсанти розподілені для проходження практики, про його терміни, мету та порядок організації і проведення.

3.7.4. Організувати своєчасне оформлення і видачу курсантам на період проходження вкладишів (додаток 1) до службового посвідчення, що підтверджують виконання ними обов’язків на конкретній посаді.

3.7.5. Організувати проведення вхідного/вихідного контролю знань курсантів до початку практики та перед її захистом згідно з питаннями, що розроблені Львівським державним університетом внутрішніх справ (додаток 4), і відповідно до вимог програми та функціональних обов’язків за посадою, на якій вона проводиться.

3.7.6. Здійснювати постійний контроль за організацією та проведенням практики, готувати пропозиції щодо її вдосконалення; підводити підсумки та аналізувати результати практики з обов’язковим виставленням загальної оцінки. Копії підсумкових матеріалів направляти до Львівського державного університету внутрішніх справ.

3.7.7. Вжити заходів щодо забезпечення належних умов праці та побуту курсантів під час проходження практики.

3.7.8. Припинити проходження практики та відрядити курсанта до Львівського державного університету внутрішніх справ (з письмовим повідомленням ВНЗ) у разі систематичного невиконання ним плану практики, недбалого ставлення до виконання службових обов’язків або грубого порушення службової дисципліни.

Забороняється залучати курсантів до завдань, не передбачених програмою практики та виконання яких пов’язане з ризиком для життя і здоров’я або може призвести до неправомірних дій через їх недостатню фахову підготовленість.

3.8. Керівники підрозділів ОВС, у яких курсанти проходять практику, зобов’язані:

3.8.1. Забезпечити створення належних умов для виконання програм, індивідуальних планів в повному обсязі та контроль за їх реалізацією.

3.8.2. Призначити керівників практики з числа найбільш підготовлених працівників, які мають відповідний кваліфікаційний рівень, достатній практичний досвід роботи, високі ділові та моральні якості.

3.8.3.Представити курсантів особовому складу підрозділу, роз’яснити їх правовий статус.

3.8.4. Провести інструктажі із курсантами, ознайомити їх з оперативною обстановкою, завданнями і функціями підрозділу, його структурою, внутрішнім розпорядком, заходами особистої безпеки та правилами безпеки праці, умовами використання і застосування спецзасобів тощо.

3.8.5. Проводити виховну роботу із курсантами.

3.8.6. Забезпечити курсантів робочими місцями, службовими бланками, літературою тощо, по можливості, створити для них необхідні побутові умови (забезпечити медичним обслуговуванням, тощо).

3.8.7. Передбачати при формуванні розпорядку робочого дня курсантів час для роботи з нормативно-правовими актами ( 2-3 години на тиждень).

3.8.8. Щотижня розглядати питання організації та проходження практики курсантами на оперативних нарадах, надавати їм допомогу у виконанні завдань, передбачених у програмі, готувати пропозиції щодо її вдосконалення.

3.8.9. Контролювати виконання вимог програми курсантами, плану практики в повному обсязі.

3.8.10. Погоджувати та надавати на затвердження керівництву відповідного ОВС звіти про підсумки проведення практики (копію звіту після затвердження надсилати до Львівського державного університету внутрішніх справ).

3.8.11. Затверджувати характеристики на курсантів.

3.8.12. Розробляти за узгодженням з керівництвом УМВС України розпорядок дня курсантів, які проходять практику.

3.9. Керівники практики від органу (підрозділу) ОВС зобов’язані:

3.9.1. Ознайомити курсантів з оперативною обстановкою на дільниці (об’єкті, у регіоні), характером і особливостями роботи.

3.9.2. Здійснювати практичне навчання відповідно до програми та плану проходження практики, при цьому проводити роботу, спрямовану на формування у курсантів навичок і вмінь, що необхідні для успішного виконання поставлених завдань.

3.9.3. Вести щоденний облік та давати оцінку роботі курсантів, контролювати виконання останніми індивідуального плану проходження практики, дотримання внутрішнього розпорядку, ведення щоденників тощо.

3.9.4. Вивчати рівень підготовки, ділові та моральні якості курсантів, їх ставлення до роботи.

3.9.5. Узагальнювати підсумки проходження практики та подавати звіти на погодження відповідним керівникам підрозділів внутрішніх справ.

3.9.6. Складати характеристики курсантів, подавати їх на підпис керівництву підрозділу внутрішніх справ (не пізніше ніж за три дні до закінчення практики).

У характеристиці мають знайти відображення обсяг та якість виконання програми навчальної практики й плану проходження навчальної практики, рівень підготовленості курсанта до виконання службових обов’язків і вміння реалізувати набуті знання на практиці; наявність навичок тактично правильно застосовувати спеціальні й технічні засоби, дотримуватися заходів особистої безпеки, складати службові документи; особисті морально-вольові якості, дисциплінованість, старанність; професійний рівень розвитку; відношення до роботи в цілому та підсумкова оцінка за практику. Характеристики направляються до Львівського державного університету внутрішніх справ і долучаються до особових справ курсантів.

3.9.7. Готувати пропозиції щодо вдосконалення організації та проведення практики.

3.10. Курсанти зобов’язані:

3.10.1. Своєчасно прибути для проходження практики до відповідного ОВС.

3.10.2. Виконувати передбачені програмою завдання у визначені терміни та скласти план роботи, який затвердити в керівника.

3.10.3. Дотримуватися заходів особистої безпеки, правил охорони праці і пожежної безпеки, установленого розпорядку дня.

3.10.4. Ознайомлюватися з нормативно-правовими актами, інструкціями, оглядами, методичними та аналітичними документами, що стосуються діяльності ОВС, формами і методами роботи працівників. Засвоїти функціональні обов’язки за посадою, на якій проходять практику.

3.10.5. Виконувати розпорядок дня, установлений у підрозділі за місцем проходження практики, дотримуватися дисципліни і правил, які діють у місці її проходження.

3.10.6. Вести щоденник та щоденно звітувати безпосередньому керівникові практики про виконану роботу.

3.10.7. Відвідувати заняття зі службової та спеціальної підготовки.

3.10.8. Підготувати звіт про підсумки проведення практики за встановленою формою та подати його на погодження і затвердження.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.23 (0.009 с.)