ТОП 10:

Методичних вказівок до курсового проектуванняТЕХНІЧНА МЕХАНІКА

Методичні вказівки по курсовому проектуванню

для вищих навчальних закладів

першого рівня акредитації

спеціальності: 5.10010203

Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу

 

Зміст

Методичних вказівок до курсового проектування

Вступ……………………………………………………………………….…2

1. Теми курсових проектів……………………………………………………..3

2. Обсяг і документи курсового проекту……………………………………...3

3. Структура курсового проекту……………………………………………….3

4. Формальні етапи курсового проектування…………………………………4

5. Організація роботи над курсовим проектом……………………………….4

6. Захист проекту……………………………………………………………….5

7. Приклад виконання комплексного розрахунку……………………………6

8. Список рекомендованої літератури………………………………………...24

Вступ

Курсовий проект по деталях машин є комплексною роботою студентів, що формує майбутнього фахівця-механіка. При створенні нових машин, обладнання і приладів необхідно широко застосовувати модульний принцип з використанням уніфікованих вузлів і агрегатів.

Значення машин для людського суспільства дуже велике. Машини звільняють людей від важкої фізичної роботи. Максимально підвищують виробництво, сприяють покращенню якості продукції, яка виробляється і зниженню її вартості. В сучасній промисловості машинобудуванню належить провідна роль, так як на базі машинобудування розвиваються всі інші галузі промисловості, а також лісове та сільське господарство. Рівень виготовлення машин і їх технічна досконалість – основні показники розвитку всіх галузей народного господарства, основа технічного прогресу будь-якої країни і відповідно матеріального благополуччя і культурного розвитку її населення.

На даний час нема такої галузі народного господарства, в якій не використовували б машини і механізми в найбільш широких масштабах. Тільки в результаті насичення всіх галузей народного господарства високопродуктивними машинами, втілюючи комплексні механізації і автоматизації виробництва, можна досягти підвищення продуктивності праці і розширення випуску різноманітної продукції.

Основні тенденції сучасного машинобудування: підвищення потужності і швидкохідності машин, рівномірність ходу, автоматизація, довготривала безвідмовна робота (надійність та довговічність), зручність та безпека обслуговування, економічність при експлуатації, мінімальна маса і можливість найменшої вартості конструювання і виготовлення машин.

Редуктором називають зубчастий, черв’ячний або зубчасто-черв’ячний, передавальний механізм, виконаний у закритому корпусі і призначений для зниження кутової швидкості, а отже, підвищення обертального моменту.

Редуктори класифікують за видом передач – на циліндричні з паралельними осями валів, конічні, черв’ячні, комбіновані, зубчасто-черв’ячні.

Поставлену виробничо-технічну задачу студенти вирішують, використовуючи знання, отримані при вивченні загальнотехнічних дисциплін.

Курсове проектування ставить своєю метою активізувати і поглибити знання студентів, сформувати в них професійне уміння знаходити самостійне рішення інженерних задач, наближених до реальних, і захищати його принципові положення, а також сформувати в студентів навички виконання проектно-конструкторських документів.

 

Теми курсових проектів

Теми курсових проектів повинні бути орієнтовані на коло задач механіка підприємства чи майстра ділянки ремонтно-механічного цеху.

Курсові проекти можуть бути присвячені:

- проектуванню типового приводу;

- розробці (конструюванню) нового обладнання (пристрою).

Завдання (тема) курсового проектування повинне бути сформульоване так, щоб не обмежувати студента у виборі оптимального рішення поставленої задачі.

Студенти мають право вибрати тему проекту зі списку, пропонованого керівником чи обґрунтовано запропонувати свою тему, що відповідає одному з варіантів: привід транспортуючого механізму, змішувального пристрою чи іншого пристрою, що має принципово схожу з завданням схему.

 

Обсяг і документи курсового проекту

У курсовому проекті повинні бути виконані наступні конструкторські

документи.

Текстові документи:

- технічне завдання;

- пояснювальна записка.

Графічні документи:

- креслення двох спряжуваних деталей.

Пояснювальна записка повинна містити 20-25 аркушів формату А4 рукописного тексту або 10-20 аркушів формату А4 комп’ютерного набору. Графічна частина містить не менше двох аркушів формату А3 – А2.

 

Структура курсового проекту

Завдання на типовий курсовий проект видається у виді схеми і необхідних для розрахунку вихідних даних.

Пояснювальна записка типового курсового проекту має структуру:

Вступ.

1. Комплексний розрахунок редуктора.

1.1. Завдання і вихідні дані для проектування.

1.2. Кінематична схема приводу.

1.3. Опис призначення та будова приводу.

1.4. Кінематичний розрахунок приводу і вибір електродвигуна.

1.5. Вибір матеріалів і допустимих напружень.

1.6. Розрахунок передач.

1.7. Попередній розрахунок валів.

1.8. Обґрунтування та вибір підшипників.

1.9. Перевірочний розрахунок валів.

1.10. Підбір та перевірочний розрахунок шпонок і муфт.

1.11. Вибір посадок.

1.12. Вибір типу мащення і мастильних матеріалів.

1.13. Опис технології збирання редуктора.

1.14. Список використаної літератури.

2. Графічна частина проекту:

2.1. Робочі креслення двох спряжених деталей.

 

Формальні етапи курсового проектування

Курсове проектування і захист курсового проекту проходять за схемою:

- графіки роботи над курсовим проектом(керівник курсового проекту, студенти);

- розклад консультацій (керівник курсового проекту);

- робота над курсовим проектом;

- контроль виконання графіка (керівник курсового проекту);

- завершення роботи (курсовий проект повинний бути виконаний і

підписаний автором і керівником проекту в термін, зазначений у завданні);

- графіки захисту курсових проектів (публікує циклова комісія);

- захист курсового проекту (засідання комісії по графіку захисту

курсових проектів);

- передача курсового проекту в комісію (безпосередньо перед захистом

студент передає комісії пояснювальну записку креслення);

- доповідь;

- питання членів комісії і відповіді студента;

- оцінка комісією рівня виконання і захисту курсового проекту, мотивація оцінки.

 

Захист проекту

Проект вважається виконаним і студент допускається до його захисту після підписання керівником проекту креслень і пояснювальної записки.

На захисті курсового проекту його автору дають слово для доповіді. Доповідь повинна бути короткою і містити тільки основні загальні зведення, необхідні і достатні для розуміння проектного рішення.

Рекомендується доповідь будувати за схемою:

- зміст завдання;

- призначення і принцип дії спроектованого пристрою;

- конструкція пристрою (по кінематичній схемі);

- обґрунтування прийнятих конструктивних і технологічних рішень;

- вибір матеріалу і термообробки;

- повідомлення про порядок збирання виробу;

- перерахування параметричних і міцністних розрахунків, що

підтвердили технічну здійснимість проектного рішення;

- повідомлення про закінчення доповіді.

При оцінці проекту крім якості креслень, пояснювальної записки і відповідей студента враховується також самостійність і ініціатива при проектуванні.

 

Приклад виконання комплексного розрахунку

Комплексний розрахунок редуктора.

Приклад виконання комплексного розрахунку розпочинається з підпункту 1.4 тому, що попередні підпункти містять теоретичні відомості, які вже розглядались, індивідуальне завдання і кінематичну схему приводу.

Всі довідникові дані та стандартизовані значення коефіцієнтів приймаються з навчальної літератури [2].

 

Вибір посадок.

Посадки вибирають в залежності від призначення і умов роботи механізмів, їх точності, умов складання.

Посадки з зазором використовують в нерухомих з’єднаннях при необхідності заміни деталей, якщо є необхідність легко пересовувати або повертати деталі одну відносно іншої і т.д.

Для посадки покажчика масла в корпус редуктора вибираємо H8/h8.

Перехідні посадки призначені для нерухомих з’єднань деталей, що піддаються при ремонті складальним операціям. Взаємна нерухомість деталей забезпечується шпонками, штифтами, кріпильними гвинтами. Для посадки веденого зубчатого колеса на вал приймаємо перехідну посадку H7/k6.

Посадки з натягом вибираються з умови, що при найменшому натягу була забезпечена міцність з’єднання і передача навантаження, а при найбільшому – міцність деталі. Для посадки внутрішнього кільця підшипника на ведучий вал використовуємо посадку h8, а зовнішнього кільця в корпус редуктора – H8.

Посадку к6 використовуємо для посадки внутрішнього кільця підшипника веденого вала, а для посадки зовнішнього кільця в корпус – H7.

Для шпонкового з’єднання веденого зубчастого колеса з валом використовуємо посадку з натягом Р9.

ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА

Методичні вказівки по курсовому проектуванню

для вищих навчальних закладів

першого рівня акредитації

спеціальності: 5.10010203

Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу

 

Зміст

методичних вказівок до курсового проектування

Вступ……………………………………………………………………….…2

1. Теми курсових проектів……………………………………………………..3

2. Обсяг і документи курсового проекту……………………………………...3

3. Структура курсового проекту……………………………………………….3

4. Формальні етапи курсового проектування…………………………………4

5. Організація роботи над курсовим проектом……………………………….4

6. Захист проекту……………………………………………………………….5

7. Приклад виконання комплексного розрахунку……………………………6

8. Список рекомендованої літератури………………………………………...24

Вступ

Курсовий проект по деталях машин є комплексною роботою студентів, що формує майбутнього фахівця-механіка. При створенні нових машин, обладнання і приладів необхідно широко застосовувати модульний принцип з використанням уніфікованих вузлів і агрегатів.

Значення машин для людського суспільства дуже велике. Машини звільняють людей від важкої фізичної роботи. Максимально підвищують виробництво, сприяють покращенню якості продукції, яка виробляється і зниженню її вартості. В сучасній промисловості машинобудуванню належить провідна роль, так як на базі машинобудування розвиваються всі інші галузі промисловості, а також лісове та сільське господарство. Рівень виготовлення машин і їх технічна досконалість – основні показники розвитку всіх галузей народного господарства, основа технічного прогресу будь-якої країни і відповідно матеріального благополуччя і культурного розвитку її населення.

На даний час нема такої галузі народного господарства, в якій не використовували б машини і механізми в найбільш широких масштабах. Тільки в результаті насичення всіх галузей народного господарства високопродуктивними машинами, втілюючи комплексні механізації і автоматизації виробництва, можна досягти підвищення продуктивності праці і розширення випуску різноманітної продукції.

Основні тенденції сучасного машинобудування: підвищення потужності і швидкохідності машин, рівномірність ходу, автоматизація, довготривала безвідмовна робота (надійність та довговічність), зручність та безпека обслуговування, економічність при експлуатації, мінімальна маса і можливість найменшої вартості конструювання і виготовлення машин.

Редуктором називають зубчастий, черв’ячний або зубчасто-черв’ячний, передавальний механізм, виконаний у закритому корпусі і призначений для зниження кутової швидкості, а отже, підвищення обертального моменту.

Редуктори класифікують за видом передач – на циліндричні з паралельними осями валів, конічні, черв’ячні, комбіновані, зубчасто-черв’ячні.

Поставлену виробничо-технічну задачу студенти вирішують, використовуючи знання, отримані при вивченні загальнотехнічних дисциплін.

Курсове проектування ставить своєю метою активізувати і поглибити знання студентів, сформувати в них професійне уміння знаходити самостійне рішення інженерних задач, наближених до реальних, і захищати його принципові положення, а також сформувати в студентів навички виконання проектно-конструкторських документів.

 

Теми курсових проектів

Теми курсових проектів повинні бути орієнтовані на коло задач механіка підприємства чи майстра ділянки ремонтно-механічного цеху.

Курсові проекти можуть бути присвячені:

- проектуванню типового приводу;

- розробці (конструюванню) нового обладнання (пристрою).

Завдання (тема) курсового проектування повинне бути сформульоване так, щоб не обмежувати студента у виборі оптимального рішення поставленої задачі.

Студенти мають право вибрати тему проекту зі списку, пропонованого керівником чи обґрунтовано запропонувати свою тему, що відповідає одному з варіантів: привід транспортуючого механізму, змішувального пристрою чи іншого пристрою, що має принципово схожу з завданням схему.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.229.119.29 (0.011 с.)