ПРОЕКТУВАННЯ І РОЗРАХУНОК ПОЛІГОНОМЕТРІЇ ЗГУЩЕННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРОЕКТУВАННЯ І РОЗРАХУНОК ПОЛІГОНОМЕТРІЇ ЗГУЩЕННЯГЕОДЕЗІЯ

ПРОЕКТУВАННЯ І РОЗРАХУНОК ПОЛІГОНОМЕТРІЇ ЗГУЩЕННЯ

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту

для студентів спеціальностей

7.070901 «Геодезія»,

7.070902 «Землевпорядкування та кадастр»,

7.070908 «Геоінформаційні системи і технології»

 

 

Київ 2007


УДК 528.48 : 004.4

ББК 65.9 (2) 32 - 5

Г35

 

Укладачі: Г.М. Литвин, канд. техн. наук, доцент

О.П. Ісаєв, канд. техн. наук, доцент

С.А. Бондар, асистент

О.В. Циколенко, асистент

 

Рецензент Т.Т. Чмчян, д-р техн. наук, професор

 

Відповідальний за випуск С.П. Войтенко, д-р техн. наук, професор

Затверджено на засіданні кафедри інженерної геодезії, протокол № 7 від 4 червня 2007 року.

Видається в авторській редакції.

 

Геодезія.Проектуванняі розрахунок полігонометрії згущення: Г35 Методичні вказівки до виконання курсового проекту /

Уклад.: Г.М. Литвин, О.П. Ісаєв, С.А. Бондар, О.В. Циколенко. – К.: КНУБА, 2007. – 28 с.

 

Розглянуто зміст, порядок, вимоги до виконання курсової роботи з дисципліни „Геодезія” для другого курсу, наведено принципи підбору топографічного матеріалу, проектування і розрахунок полігонометрії.

 

Призначено для студентiв другого курсу підготовки бакалаврів за напрямом 0708 ”Геодезія, картографія та землевпорядкування” денної та заочної форм навчання.

© КНУБА, 2007

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета курсового проекту - поглиблення та закріплення знань, що отримані в процесі вивчення курсу, набуття навичок проектування та розрахунку полігонометрії 4 класу, а також засвоєння методів закріплення пунктів.

Обсяг і зміст курсової роботи повністю відповідає програмі курсу „Геодезія”, яка викладається в третьому семестрі.

Кожен студент виконує індивідуальне завдання. Обсяг курсової роботи: пояснювальна записка до 20 сторінок, креслення проекту полігонометрії на кальці та додаткові креслення (типи центрів, картка закріплення).

Завдання: на основі вихідних даних скласти проект геодезичної основи (полігонометрії згущення 4 класу, 1 і 2 розряду) для забезпечення зйомки території в М 1:5000.

Зміст курсового проекту

Титульний лист (дод. 1)

Зміст

1. Підбір топографічних матеріалів для проектування полігонометрії.

2. Фізико-географічна характеристика району робіт.

3. Топографо-геодезична вивченість району робіт.

4. Характеристика полігонометрії згущення.

5.Характеристика паралельно прокладених ходів полігонометрії.

6. Можливі схеми побудови полігонометрії та елементи ходу.

7. Умови проектування полігонометричних ходів.

8. Проект полігонометрії 4 класу, 1 і 2 розряду.

9. Визначення центра ваги окремого ходу полігонометрії графічним та аналітичним способами.

10. Визначення форми ходу.

11. Прямий розрахунок окремого ходу полігонометрії.

12. Зворотній розрахунок окремого ходу полігонометрії.

13. Типи центрів пунктів полігонометрії.

14. Схеми закріплення пунктів полігонометрії стінними знаками.

15. Картка закладки геодезичного пункту.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

Вихідні дані: основою для складання проекту полігонометрії є топографічна карта масштабу 1:25000, на якій нанесені три пункти тріангуляції І-III класів точності (задаються викладачем) та назва населеного пункту з географічними координатами.

 

Методичні вказівки

Курсовий проект оформляють на аркушах формату А-4 прописом,чорнилами чорного або синього кольору, відповідно до поданого плану. Вказівки до виконання та оформлення кожного пункту наведені нижче.

 

1. Підбір топографічних матеріалівпередбачає знайти за заданими координатами населеного пункту:

1) номенклатуру листа масштабу 1:25000 та географічні координати його рамок;

2) прямокутні координати кутів трапеції;

3) номенклатуру сусідніх листів карти М 1:25000;

4) номенклатуру листів карти М 1:5000 для листа М 1:25000;

5) географічні та прямокутні координати листа М 1:5000.

 

М 1:100 000

Рис. 3. Визначення номенклатури карти М 1:25000

 

Приклад.Визначити географічні і прямокутні координати кутів рамки трапеції М.1:25000, а також розміри рамок і площу трапеції, маючи координати населеного пункту (наприклад: j = 51°08′, l = 28°14′ ). Спочатку визначають номенклатуру вихідного аркуша карти (рис.1). Виходячи з координат населеного пункту вихідний аркуш карти 1:.1.000.000 матиме номенклатуру М-35. Далі, знаючи розграфку аркушів карт, визначають номенклатуру потрібного аркуша карти М 1: 25.000.

Послідовність підбору необхідного аркуша карти покажіть схематично. В кінці намалюйте трапецію вибраного аркуша карти М.1:.25.000 і підпишіть його номенклатуру та географічні координати кожної вершини (рис.4).

 

 

 
 

 

 


За географічними координатами визначають прямокутні координати вершин кутів рамки трапеції 1:25000. Їх виписують з книги “Таблицы координат Гаусса-Крюгера” по широті і різниці довгот вершин кутів рамки трапеції і осьового меридіана зони.

Довготу осьового меридіана визначають за таблицею або за формулою:

l = L0 = 6°×n - 3° , (1.1)

де n - номер координатної шестиградусної зони, в якій розміщено аркуш карти. Наприклад, номер координатної зони для аркуша карти 1:.1.000.000 з номенклатурою М-36 n = 6. Тоді L0 = 6°×6 – 3 = 33°.

За тими ж даними з таблиць [5] виписуються значення зближення меридіанів для вершин кутів трапеції і обчислюють середнє значення зближення меридіанів. Треба пам’ятати, що зближення меридіанів γ має знак „+”, якщо дана трапеція знаходиться на схід від осьового меридіана, і знак „–” - якщо на захід. Наприклад, для трапеції М-35-33-В-б довготи “ l” західної і східної сторін рамки трапеції відносно осьового меридіана відповідно будуть: +1°07′30′′ і +1°15′. З тих же таблиць виписують розміри рамок і площу трапеції.

Результати оформити у вигляді таблиці згідно дод. 4.

Визначивши прямокутні координати кутів рамки трапеції, розміри сторін і діагоналей, побудуйте її на аркуші кальки. Проведіть лінії координатної сітки. Побудову і оформлення виконайте тушшю відповідно до умовних позначень.

Надалі, сумістивши північну і західну рамки трапеції з відповідними рамками навчальної карти, всі координати точок полігонометричного ходу визначають згідно з побудованою трапецією карти М1:25000 за варіантом, а ситуація приймається такою, яка відображена на навчальній карті.

Список літератури

 

1. Ганьшин В.Н., Хренов Л.С. Таблицы прямоугольных координат. – К.: Будівельник, 1978.

2. Інструкція по топографічній зйомці в маштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, ГКИНП-02-033-82. – М.: Надра, 1982.

3. Інструкція. Про типи центрів геодезичних пунктів. ГКНТА – 2.01, 02-01-93. – К.: ГУГК та К, 1994. – 53 с.

4. Селіханович В.Г. Геодезія. – М.: Надра, 1981. – 543с.

5. Таблицы для вычисления координат рамок трапеций в проекции Гаусса-Крюгера на эллипсоиде Красовского. – М. ГУК

6. Тревого И.С., Шевчук П.М. Городская полигонометрия. М.: Недра, 1986. – 238 с.

7. Перович Л.М., Лісевич М.П. Геодезія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Частина 2. – Львів: Новий світ, 2005. – 206 с.

 

 

Додаток 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Київський національний університет

будівництва і архітектури

 

Кафедра інженерної геодезії

 

Курсовий проект

 

на тему:

 

ПРОЕКТУВАННЯ І РОЗРАХУНОК

ПОЛІГОНОМЕТРІЇ ЗГУЩЕННЯ

 

 

Виконавнав: ст. гр. ГД-21

Макаров С.В .

Керівник: доц. Литвин Г.М.

 

 

2007 р.

Додаток 2

  Опис місцеположення
 
 
 
 
 
 
 
 
Технічний стан
 
 
 
Видимість на суміжні пункти
 
 
 
 

 

 


Додаток 3

Умовні позначення

Вихідні пункти тріангуляції. Трикутник червоного кольору зі сторонами 5 мм  
Пункти полігонометрії 4 класу. Квадрат чорного кольору зі сторонами 3 мм  
Пункти полігонометрії 1 розряду. Коло чорного кольору діаметром 3 мм  
Пункти полігонометрії 2 розряду. Коло червоного кольору діаметром 2 мм  
Сторона ходу полігонометрії 4 класу. Лінія чорного кольору товщиною 0,5 мм.  
Сторона ходу полігонометрії 1 розряду. Лінія чорного кольору товщиною 0,3 мм.  
Сторона ходу полігонометрії 2 розряду. Лінія червоного кольору товщиною 0,15 мм.

 


Додаток 4

Прямокутні координати та розміри рамок трапеції М 1:25000

 

L 320 30' 00" 320 37' 30"
L0 330 00' 00" 330 00' 00"
l=L-L0 - 00 30' 00" - 00 22' 30"
Абсциси (м)
В = 460 40' 5 170 403,7 5 170 350,5
В = 460 35' 5 161 139,9 5 161 086,8
Ординати (м)
В = 460 40' - 38 264,5 -28 698,4
В = 460 35' - 38 323,2 -28 742,4
„Умовні” ординати (м)
В = 460 40' 6 461 735,5 6 471 301,6
В = 460 35' 6 461 676,8 6 471 257,6
Зближення меридіанів
В = 460 40' -0° 21' 49" -0° 16' 22"
В = 460 35' -0° 21' 47" -0° 16' 21"

Середнє значення: = -0° 19' 05".

 

 

Розміри рамки трапеції в масштабі карти 1: 25 000 у см.

 

 
 

  Параметр   Значення в км Значення в маштабі у см
9,555 30,32
9,565 38,26
9,265 37,06
13,3225 53,29
88,69 км2  

ДЛЯ НОТАТОК


Навчально-методичне видання

 

 

ГЕОДЕЗІЯ

ГЕОДЕЗІЯ

ПРОЕКТУВАННЯ І РОЗРАХУНОК ПОЛІГОНОМЕТРІЇ ЗГУЩЕННЯ

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту

для студентів спеціальностей

7.070901 «Геодезія»,

7.070902 «Землевпорядкування та кадастр»,

7.070908 «Геоінформаційні системи і технології»

 

 

Київ 2007


УДК 528.48 : 004.4

ББК 65.9 (2) 32 - 5

Г35

 

Укладачі: Г.М. Литвин, канд. техн. наук, доцент

О.П. Ісаєв, канд. техн. наук, доцент

С.А. Бондар, асистент

О.В. Циколенко, асистент

 

Рецензент Т.Т. Чмчян, д-р техн. наук, професор

 

Відповідальний за випуск С.П. Войтенко, д-р техн. наук, професор

Затверджено на засіданні кафедри інженерної геодезії, протокол № 7 від 4 червня 2007 року.

Видається в авторській редакції.

 

Геодезія.Проектуванняі розрахунок полігонометрії згущення: Г35 Методичні вказівки до виконання курсового проекту /

Уклад.: Г.М. Литвин, О.П. Ісаєв, С.А. Бондар, О.В. Циколенко. – К.: КНУБА, 2007. – 28 с.

 

Розглянуто зміст, порядок, вимоги до виконання курсової роботи з дисципліни „Геодезія” для другого курсу, наведено принципи підбору топографічного матеріалу, проектування і розрахунок полігонометрії.

 

Призначено для студентiв другого курсу підготовки бакалаврів за напрямом 0708 ”Геодезія, картографія та землевпорядкування” денної та заочної форм навчання.

© КНУБА, 2007

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета курсового проекту - поглиблення та закріплення знань, що отримані в процесі вивчення курсу, набуття навичок проектування та розрахунку полігонометрії 4 класу, а також засвоєння методів закріплення пунктів.

Обсяг і зміст курсової роботи повністю відповідає програмі курсу „Геодезія”, яка викладається в третьому семестрі.

Кожен студент виконує індивідуальне завдання. Обсяг курсової роботи: пояснювальна записка до 20 сторінок, креслення проекту полігонометрії на кальці та додаткові креслення (типи центрів, картка закріплення).

Завдання: на основі вихідних даних скласти проект геодезичної основи (полігонометрії згущення 4 класу, 1 і 2 розряду) для забезпечення зйомки території в М 1:5000.

Зміст курсового проекту

Титульний лист (дод. 1)

Зміст

1. Підбір топографічних матеріалів для проектування полігонометрії.

2. Фізико-географічна характеристика району робіт.

3. Топографо-геодезична вивченість району робіт.

4. Характеристика полігонометрії згущення.

5.Характеристика паралельно прокладених ходів полігонометрії.

6. Можливі схеми побудови полігонометрії та елементи ходу.

7. Умови проектування полігонометричних ходів.

8. Проект полігонометрії 4 класу, 1 і 2 розряду.

9. Визначення центра ваги окремого ходу полігонометрії графічним та аналітичним способами.

10. Визначення форми ходу.

11. Прямий розрахунок окремого ходу полігонометрії.

12. Зворотній розрахунок окремого ходу полігонометрії.

13. Типи центрів пунктів полігонометрії.

14. Схеми закріплення пунктів полігонометрії стінними знаками.

15. Картка закладки геодезичного пункту.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

Вихідні дані: основою для складання проекту полігонометрії є топографічна карта масштабу 1:25000, на якій нанесені три пункти тріангуляції І-III класів точності (задаються викладачем) та назва населеного пункту з географічними координатами.

 

Методичні вказівки

Курсовий проект оформляють на аркушах формату А-4 прописом,чорнилами чорного або синього кольору, відповідно до поданого плану. Вказівки до виконання та оформлення кожного пункту наведені нижче.

 

1. Підбір топографічних матеріалівпередбачає знайти за заданими координатами населеного пункту:

1) номенклатуру листа масштабу 1:25000 та географічні координати його рамок;

2) прямокутні координати кутів трапеції;

3) номенклатуру сусідніх листів карти М 1:25000;

4) номенклатуру листів карти М 1:5000 для листа М 1:25000;

5) географічні та прямокутні координати листа М 1:5000.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.017 с.)