ТЕМА 5. ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 5. ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИЗагальнодержавні податки та збори. Загальна характеристика. Місце в системі оподаткування України. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу. Екологічний податок. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України. Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні. Плата за користування надрами. Збір за користування радіочастотним ресурсом України. Збір за спеціальне використання води. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів. Фіксований сільськогосподарський податок. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. Мито. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності. Платники податків та зборів. Об’єкти оподаткування. Терміни сплати. Ставки зборів. Обчислення і сплата.

Місцеві податки і збори. Законодавче регулювання порядку встановлення. Загальна характеристика. Місце в системі оподаткування України. Повноваження місцевих рад в сфері місцевого оподаткування. Рішення місцевих рад по встановленню місцевих податків та зборів, порядок прийняття. Система місцевих податків та зборів. Місцеві податки. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (запроваджується з 01.01.2012 р.). Єдиний податок. Місцеві збори. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. Збір за місця для паркування транспортних засобів. Туристичний збір. .

ТЕМА 6. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗІ СПЛАТИ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ.

Визначення суми податкового зобов'язання податковим органом. Застосування непрямих методів визначення суми податкового зобов'язання. Визначення суми податкового боргу платника. Заходи по погашенню податкового боргу.

Засоби забезпечення виконання обов'язку по сплаті податків та зборів. Податкова застава. Активи платника, які передаються в податкову заставу. Договір податкової поруки. Прострочення платежу як підстава нарахування пені. Адміністративний арешт активів платника податків як виключний спосіб забезпечення його податкового боргу.

Документальна перевірка як основний спосіб виявлення податкових правопорушень. Види документальних перевірок : планова виїзна перевірка, позапланова виїзна перевірка, повторна перевірка. Планування перевірок. Порядок надання документів та проведення опиту необхідних посадових осіб. Оперативне супроводження перевірки. Фіксація результатів перевірки. Способи фіксації доказів про порушення податкового законодавства. Зміст і структура акту перевірки.

 

ТЕМА 7. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ. ПОДАТКОВІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬ-НІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Поняття та порядок проведення оперативних перевірок. Контрольна закупка. Зняття залишків готівки в касі. Питання, що перевіряються під час оперативних перевірок: наявність свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, ліцензій, патентів; порядок використання патентів, проведення розрахунків з споживачами; дотримання законодавства про застосування реєстраторів розрахункових операцій; наявність цінників, прейскурантів; наявність необлікованого товару, марок акцизного збору. Оформлення матеріалів оперативних перевірок.

Поняття податкового правопорушення. Склад податкового правопорушення. Класифікація податкових правопорушень. Приховування доходу. Заниження доходу. Відсутність обліку об’єкта оподаткування або ведення його з порушенням встановленого порядку. Несвоєчасна сплата податку. Ненадання або несвоєчасне надання необхідних документів. Правопорушення проти системи податків і зборів. Правопорушення проти порядку ведення обліку та надання звітності. Правопорушення проти контрольних функцій податкових органів. Поняття податкового злочину. Виявлення упередження і припинення порушень платіжної дисципліни.

Податкова відповідальність. Підстави притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства. Кримінальна відповідальність за умисне ухилення від сплати податків. Адміністративна відповідальність за законодавством України. Види порушень, за які встановлена адміністративна відповідальність. Термін, протягом якого може бути накладене стягнення. Фінансова відповідальність, шляхи реалізації. Види фінансових санкцій. Порядок розгляду справ про застосування фінансової відповідальності за порушення податкового законодавства.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІЗНОМАНІТНИХ ВИДІВ

НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

Успішність навчання студентів оцінюється за чотирьохбальною шкалою:

“Відмінно”студент глибоко і міцно засвоїв програмний матеріал, вичерпно, послідовно, грамотно й логічно його викладає, володіє інформацією про те що, податкове право – це складний інститут фінансового права, предмет якого охоплює сукупність певних специфічних фінансових відносин. Його особливістю є рух грошей від платників податку до бюджету. Методи правового регулювання цих відносин є метод владних приписів. який характеризується своєрідним механізмом регулювання. основна риса цього методу є державно владні розпорядження, одним учасникам податкових відносин з боку інших, які виступають від імені держави.

Адекватно вміє дати узагальнену характеристику суб’єктів податкового права. Знає, що податкові правовідносини виникають і розвиваються в сфері податкової діяльності держави, є формою реалізації публічних інтересів і розглядається як публічно-правові відносини. Характерна риса цих відносин є їх грошовий характер.

Знає, що об’єктом регулювання в нормативних правовідносинах виступають кошти платників, що надходять у доходи бюджетів.

Суб’єктам нормативних правовідносин може бути будь-яка особа, поведінка якої регулюється нормами податкового права і яка може виступати учасником правовідносин, носієм суб’єктивних прав і обов’язків.

Права і обов’язки суб’єктів залежить від типу правовідносин, особливостей механізму регулювання. Імперативний податковий обов’язок визначає правосуб’єктивність платників податків.

Обов’язки і права платників податків випливають з конституційної норми, якою закріплено безумовний обов’язок сплачувати податки (ст. 67 Конституції України).

„Добре” студент твердо знає весь програмний матеріал, грамотно і по суті викладає його, не допускає суттєвих неточностей при виборі відповіді, тобто вибирає правильну, але не найкращу відповідь; правильно застосовує теоретичні положення при розв’язанні практичних завдань, володіє необхідними навичками і прийомами їх виконання, але для визначення дійсного ступеня знань студента екзаменатор змушений задавати додаткові запитання і уточнити окремі відповіді.

Вміє розв’язувати ситуаційні завдання середньої важкості.Добре розрізняє класифікацію податків.

„Задовільно”студент знає тільки основний матеріал, передбачений програмою, але не засвоїв його деталей, припускається неточностей, обирає недостатньо чіткі формулювання, порушує послідовність у викладенні програмного матеріалу, проявляється невпевненість у вирішенні завдань практичного характеру.

Студентспроможнийрозв’язати прості завдання.

„Незадовільно” студент не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки при формулюванні основних положень з курсу, з великими труднощами використовує теоретичні відомості при виконанні завдань.

Він не вміє узагальнити, які інститути права входять до загальної та особливої частини системи податкового права.

Необхідно відзначити, що перераховані вище критерії мають достатньо загальний і орієнтовний характер, тому екзаменатор оцінює ступінь знань студента, враховуючи його поточну успішність та результати поточного контролю.

Оцінки, одержані студентами на семінарських заняттях, виставляються в журнал, залікова оцінка – в журнал навчальних занять, у відомість і у залікову книжку.

 

Формами та засобами контролю вивчення навчальної дисципліни „Податкове право” є:

· письмова контрольна робота (відповіді на питання лекційного курсу, вирішення практичних завдань, вправ тощо);

· тестування знань студентів із певного модуля лекційного курсу;

· усне опитування;

· виступ на семінарських заняттях (із рефератом, доповіддю, у дискусії тощо);

· захист індивідуального завдання;

· виконання домашнього завдання;

· залік.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.64 (0.011 с.)