СЕМІНАР №5. Тема: Податковий контроль. Податкові правопорушення та відповідальність за порушення податкового законодавства.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СЕМІНАР №5. Тема: Податковий контроль. Податкові правопорушення та відповідальність за порушення податкового законодавства.Час-2 год.

План

1. Документальні перевірки, їх види та планування .

2. Поняття та порядок проведення оперативних перевірок.

3. Питання, що перевіряються під час перевірки. Оформлення матеріалів перевірки.

4. Відповідальність за порушення податкового законодавства в системі юридичної відповідальності.

5. Підстави податкової відповідальності.

6. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства.

7. Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства. Фінансові санкції за порушення податкового законодавства.

 

Ключ — завдання .

При підготовці даної теми необхідно засвоїти теоретичні аспекти менеджменту та контролю місце перевірок в системі податкового контролю, їх види та порядок проведення .

Методичні рекомендації .

При підготовці першого питання необхідно з’ясувати поняття і зміст податкового контролю, місце перевірок в системі податкового контролю, їх види. Необхідно виходити з того, що документальна перевірка передбачає дослідження первинних документів, в яких зафіксовані факти здійснення господарських операцій.

Об’єктом перевірки є фінансова господарська діяльність контрольованого об’єкта. Правовою основою цієї перевірки є Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” 1999р. Документальні перевірки можуть проводитися такі: планова виїзна; позапланова виїзна; повторна.

При підготовці другого питання слід спиратися на те, що оперативна перевірка передбачає перевірку об’єктів господарювання, які не мають статусу юридичної особи, або фізичних осіб, суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання ними встановленого порядку розрахунків зі споживачами.

Ця перевірка повинна проводитися по окремих планах органів державної податкової служби. Проведення оперативної перевірки починається, як правило, з фіксації посадовою особою податкової служби факту закупівлі споживачем товару або контрольної (негласної) закупівлі товару.

При підготовці третього питання необхідно виходити з того. що результати перевірок фіксуються за допомогою актів, які складаються на спеціальних бланках. В актах зазначається повна назва підприємства, що перевіряється, прізвища осіб які проводять перевірку, підстави для перевірки, питання з яких проводилася перевірка, вимоги щодо усунення виявлених недоліків.

При підготовці четвертого питання необхідно спиратися на те, що юридична відповідальність пов’язана з заподіянням винному негативних наслідків, як реакції держави на шкоду яка заподіяна правопорушником суспільним відносинам. Податкова відповідальність полягає у застосуванні заходів державного примусу в податковій сфері.

Податкова відповідальність має свої специфічні риси: застосування до порушників податкових санкцій, особливий порядок притягнення до відповідальності та ін.

При підготовці до п’ятого питання слід виходити з того, що підставою податкової відповідальності, згідно з теорією юридичної відповідальності, є вчинення податкового правопорушення. Нормативною відповідальністю є правові норми, які порушує особа. Фактичною підставою слід вважати лише діяння (дію або бездіяльність), передбачене або заборонене законом. А саме, це протиправна, винна дія чи бездіяльність особи, пов’язана з невиконанням або неналежним виконанням податкового обовязку, за яке передбачена юридична відповідальність.

При підготовці шостого питання необхідно виходити з того, що адміністративна відповідальність являє собою застосування заходів адміністративного впливу за допомогою адміністративно-правових норм, які містять негативні наслідки для правопорушників.

При підготовці сьомого питання необхідно враховувати те, що кримінальна відповідальність є різновидом ретроспективної юридичної відповідальності, що встановлюється державою кримінальним законодавством. Вона має свої особливості: Суб’єктами є фізичні особи (платники податків), регулюються кримінально-правовими нормами, здійснюється тільки в судовому порядку, передбачена ст. 212 КК України.

Питання для самоконтролю.

1. Поняття та види документальних перевірок.

2. Порядок проведення документальних перевірок.

3. Фіксація результатів документальних перевірок.

4. Відбір об'єктів перевірки.

5. Повідомлення про проведення перевірки.

6. Поняття податкового правопорушення.

7. Класифікація податкових правопорушень.

8. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства.

9. Адміністративна відповідальність за порушення строків подання декларацій та сплати платежів.

10. Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства. Фінансова відповідальність за порушення законодавства під час розрахунків із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Підготувати реферати:

1. Порядок проведення планових документальних перевірок.

2. Порядок проведення позапланових документальних перевірок.

3. Порядок проведення повторних документальних перевірок.

III. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Роль податкового права у здійсненні

Завдань і функцій держави

При вивченні цього питання, студент повинен засвоїти, що податкове право виступає складним інститутом фінансового права, який регулює основи дохідної частини бюджету. Складний характер інституту податкового права означає певну ієрархічну структуру, яка включає самостійні базові інститути оподаткування (ін-т оподаткування фізичних осіб; ін-т місцевих податків і зборів; інститут податкової відповідальності тощо).

Студент повинен запам’яти, що податкове право:

1) виступає як предметний інститут, тобто присвячений чітко визначеному предмету – різновиду відносин, що виникають з приводу встановлення, сплати і стягнення податків і зборів, їх зміни і скасування;

2) регулює суспільні відносини щодо встановлення, справляння і стягнення податкових платежів, їх зміни і скасування; розподіл і використання бюджетних коштів перебуває за межами податкових відносин, як і питання встановлення і стягнення неподаткових платежів та інших державних зборів;

3) встановлює обов’язок юридичних і фізичних осіб сплачувати податки і збори, а також регламентує процедуру обчислення і сплати податків і зборів, порядок здійснення податкового контролю і застосування заходів відповідальності за порушення податкового законодавства;

4) є складним інститутом, що включає сукупність своєрідних фінансово-правових норм. Ця специфіка передбачає аналіз відносин, які охоплюють рух коштів від платників до відповідних фондів (бюджетів) у формі податкових платежів.

Якщо предмет фінансового права охоплює відносини, пов’язані з рухом державних коштів, то податкове право виділяє відносини щодо руху тільки коштів знизу вгору – від платників до бюджетів у формі податків і зборів. Специфічний і метод правового регулювання, що має яскраво виражений імперативний характер.

 

Список обов’язкових джерел для виконання завдання

1. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. – Ірпінь, АДПС України, 2001. – 362 с.

2. Мельник П.В.,Данілов О.Д.,Ходаківська В.П.,Вдовиченко М.І.,Сунцова О.О. Податкова система України. Практикум:Навчальний посібник. – Ірпінь:Академія ДПС України, 2001.–25 с.

3. Все про податки: Довідник / Азаров М.Я., Кольга В.Д., Онищенко В.А. – К.: Експерт-Про, 2000. – 492 с.

4. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС. – 2000. – 416 с.

5. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навч. посіб. - 3-тє вид., випр. і доп. - К., 2003. - 302 с.

6. Гридчина М.В., Тропина В.Б., Вдовиченко Н.И., Калина А.В. Налоговая система Украины: Учеб. пособие. - 3-е изд., испр. и доп. - К.: МАУП, 2003. - 144 с.

7. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навч. посіб. - Київ: ЦУЛ, 2003. - 260 с.

8. Касьяненко М.М., Гринюк М.В., Цимбал П.В. Організація роботи та управління органами державної податкової служби України: Навч. посібник. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. - 229 с.

9. Кочетов В.І. Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції: Курс лекцій. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. - 166 с.

10. Крисоватий A.I., Десятнюк О.М. Податкова система: Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 331 с.

11. Кучерявенко М. П. Податкове право України: Академічний курс: Підручник. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. - 701 с.

12. Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2003. - 224 с.

13. Литвиненко Я.В., Якушик І.Д. Податкові системи зарубіжних країн: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2004. - 208 с.

14. Онищенко В.А. Податковий контроль (основи організації). - К.: Ред. журн. "Вісник податкової служби України", 2002. - 432 с.

15. Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 260 с.

16. Рева Т.М. Податковий менеджмент: навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 282 с.

17. Сердюк В.М. Податковий облік: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 312 с.

18. Чернелевський Л.М., Редзюк Т.Ю. Податковий облік і контроль. Навчальний посібник. - К., 2004 - 328 с.

19. Шхоцький В.Ф. Ресурсні платежі та місцеві податки і збори: Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2005. - 304 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.76.226 (0.016 с.)