Приклад програмування апаратаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклад програмування апаратаОперацiя Клавiшi Iндикацiя друк чека
Вмикання апарата “ВКЛ” БР  
Вхiд в режим “Програмування” “4” Р ПАРОЛЬ: -------  
Введення пароля адмiнiстратора, 30 «3», «0»“ОПЛАТА” Р ВИБРАТИ 1- - 2 -- З  
Вибiр режиму ПРОГРАМУВАННЯ «ПАМ’ЯТI”, вхiд в таблицю №1 “1” ГРУПА 1 1.0001.01.04  
Програмування коду товару 1555 “ПС”, “1”,”5”,”5”,”5” “ОПЛАТА”, “ЧЕК” ГРУПА 1 1. 1555 0001 01 1555
Перехiд до поля 2 таблицi №1 “%+“ ГРУПА 1(АБВ) ГРУПАI  
Програмування назви товару “ХЛIБ” “1”, “4”, “4”, “8” ГРУПА 1 (АБВ) ХЛIБ  
Запис параметра, та друк “ОПЛАТА”, “ЧЕК” ХЛIБ (АБВ) ХЛІБ 0001 02 ХЛIБ
Перехiд до поля 3 таблицi №1 “%+“ ХЛIБ 3. 0.00  
Програмування цiни 4,20 “4”, “2”, “0” ХЛIБ 3. 4.20  
Операцiя Клавiшi Iндикацiя друк чека
Перехiд до поля 4 таблицi №1 “%+“ ХЛІБ 4. 0.000  
Кiлькiсть товару 100,000 “ОПЛАТА” ХЛIБ 4. 100.000 0001 04 100.000
Перехiд до поля 5 таблицi №1 (Вiддiл) “%+“ ХЛIБ 5. 1  
Вводимо вiддiл «2» “2”, “ОПЛАТА”, “ЧЕК” ХЛIБ 5. 2 0001 05 2
Перехiд до поля б таблицi М1 (Група товарiв) “%+“ ХЛIБ 6. 1  
Програмування групи товарiв не змiнюємо 1”, “ОПЛАТА”, “ЧЕК”. ХЛIБ 6. 1 0001 06 1
Перехiд до поля 7 таблицi М1 (Група податкiв) “%+“ ХЛIБ 7. 1  
Програмування групи податкiв (А) не змiнюємо “1”, “ОПЛАТА”, “ЧЕК”. ХЛIБ 7. 1 0001 07 1
Значення полiв 8, 9, 10,11 не змiнюємо      
Перехід до програмування таблицi №2 “Х” 2. 01. 01. 02  
Вводимо номер апарата в магазинi «5» “ПС”, “5”, “ОПЛАТА”, “ЧЕК” 1. 5 2 01 01 5
iншi поля таблицi №2 залишаємо без змiн      
Перехiд до програмування таблицi №3 “Х” 3. 01. 01. 10  
Вводимо iм’я касира «ІВАН БОИКО» “ПС”,”4”, “4”, “4”, “5” “,“ “8” “5”, «4» «4» «5» (АБВ) ОПЕРАТОР 1  
Запис, та друк параметра “ОПЛАТА”, “ЧЕК” (АБВ) ІВАН БОЙКО 301 01 ІВАН БОЙКО
Перехід до поля 2 таблицi №3 “%+“ 2. 1  
Вводимо пароль наприклад «4444» “4”, “4”, “4”, “4” 2. 4444  
Запис, та друк параметра “ОПЛАТА”, “ЧЕК” 2. 4444 3 01 02 4444
Перехiд до таблицi №4 “Х” 4. 01. 01. 01  
Програмування дозволу вiдсоткової надбавки “ПС” “1”,“ОПЛАТА” “ЧЕК” 1. 1 401 01 1
Програмування значення вiдсотковоi надбавки «1 5,00% “%+“,“1”, “5”, “0”, “0” 2. 15.00  
Запис параметра та друк “ОПЛАТА”, “ЧЕК” 2. 15.00 4 01 02 15.00
Перехiд до другого ряду, поля 1 таблицi №4 “ПС”, “ЦIНА”, «%- « “, 4. 02. 01. 01  
Програмування дозволу вiдсотковоi знижки “ПС”, “1”, “ОПЛАТА” “ЧЕК” 1. 1 4 02 01 1
Програмування значення вiдсоткової знижки «10,00%» “%+“,“1”, “0”, “0”, “0”, “ОПЛАТА”, “ЧЕК” 2. 10.00 4 02 02 10.00

 

Програмування таблиць №1 - - №4 для товару з кодом 1555 закiнчено.

При необхiдностi, аналогiчно програмуються всi iншi таблицi. Перед програмуванням необхідно ретельно перевірити, який товар до якої групи товарів відноситься, в яких відділах продається та його ціну.

Увага! Програмувати апарат можливо не виконуючи Z- звіт з обнулінням тільки для тих товарів, по яких не був розпочатий продаж.

 

Якщо поле таблиці не може бути запрограмоване без проведення обнулюючого Z- звіту, то на індикаторі висвічується знак: =

Якщо не існує дозволу програмування, наприклад в таблиці №1, ряд 10, поле 5, то індикація має такий вигляд:

ХЛІБ = 1.0010. 05. 01

вим
4 РЕЖИМ РЕССТРАЦIЯ (I)
4.1 Перехiд до режиму
4.1.1 Режим «РЕСЄТРАЦIЯ» є основним режимом роботи касирiв. Для переходу до режиму необхiдно виконати наступнi дiї:
— послідовно натиснути на клавiшi ,

При цьому на iндикаторi з’являється повідомлення:

  0,00
- за допомогою_цифрових клавiш введiть пароль оператора, та підтвердить його клавiшею ОПЛАТА.
На iндикаторi з’являється:

 

4.2 Функцiї клавiш
4.2.1 Функцiональнi клавiшi:
[Г1] [Г2] :клавiшi прямого доступу до товарiв 1 — 10 (товарних груп),
послідовне натиснення [SHIFT] [Г 1] [Г20] - до товарiв 11- 20.
При натисканнi на цi клавiшi на рахунок клiєнта запасується товар (товарна група). Число, що ввдене до натискання на одну з цих клавiш, визначається як цiна товарної групи. Цiна може бути введена тiльки для товарної групи (поле 8 таблицi № 1 повинне дорiвнювати 1). Якщо цiна не вводиться, то за основу береться запрограмована цiна товару.
ГКОД] :показує, що введене число є кодом товару або товарної групи. Приводить до додавання даного товару до рахунка клiєнта.
При введенi коду десяткова крапка на iндикаторi iгнорується, а записане число сприймається як цiле.
[BAR]: натиснення цiєї клавiшi дозволяє вводити штрих-код товару, якщо товар неможливо зчитати сканером;
введення номеру клiєнтської карти, при наявностi її у клiента за алгоритмом наведеним в інструкції експлуатації ЕККА;
:показує, що введене значення являється цiною. Ця клавiша використовується для введення цiн товарних груп пiд номерами, якi бiльшi за 10.
Використовується наступна послiдовнiсть:
- введiть число, що позначає цiну;
- натиснiть на клавiшу [ЦІНА];
- введiть код товарної групи
- натиснiть на клавiшу код

Х

:показує, що введене значення — кiлькiсть та роздiляється десятковою крапкою.

 
 


:пiсля натискання на цю клавiшу вводиться цифровий коментар в чеку.

АН

:при натисканнi на цю клавiшу вiдразу пiсля маркування товару здiйснюється вiдмiна продажу.
Для відмiни проданого товару в рамках незакiнченого чеку натискаються клавiшi С та АН , код анульованого товару, код
Пiсля закриття чеку виконує функцiю повернення проданого товару.

ЧЕК

:виконує друк копiй чека.

ПС
С

:вiдмiняє введене значення до натискання на функцiональну клавiшу;
- вiдмiняє роэпочату операцiю при помилковому натисканнi на функцiональну кяавiшу. В разi помилки на iндикаторi з’являсться символ “С”;
- вiдмiняє розпочату операцiю, що почалася, натисканням на функцiональну клавiшу, якщо ця операцiя не призвела до накопичення.

ОПЛАТА

:при натисканнi на цю клавiшу на iндикаторi з’являється промiжний пiдсумок (сума маркованих до даного моменту продаж одному клiiєнту);
- якщо перед натисканням на цю клавiшу ввести число, а потiм натиснути «ПС», на iндикаторi iнформацiя про товар (назва товару, код товару, його цiна), з номером ряду, який вiдповiдає введеному числу.
завершує розрахунок загальної суми, закриває оплату готівкою.

ВИБРАТИ 1 = ЧЕК 2 = КРЕДИТ 3 КАРТА

Якщо до натискання на цю клавiшу введена сума, яку дав клiент, то чек роэдруковує суму та нараховує решту.
- ця клавiша використовується для оплати чеком, в кредит, карткою. Введення суми, даної клiєнтом,є обов’язковим.
Можлива комбiнована оплата. При цьому касир вводить в апарат частину заборгованої суми та натискає на кпавiшу ЧЕК на iндикаторi з ‘являсться:

 

%+

Виберiть вид оплати, для цього натиснiть на цифровi клавiшi «2» або «3».
Роздруковується введена сума, вид оплати, а на iндикаторi з’являється залишок суми, яку винен клiент. Цей залишок може бути виплачений iншим видом платежу та готiвкою з нарахуванням решти.
СЛУЖБОВИЙ ВНЕСОК суми;
для службового внесення суми необхiдно на цифрових клавiшах набрати суму, яка вноситься та натиснути клавiшу

-
%-
додавання ВІДСОТКОВОЇ НАДБАВКИ до разової купiвлi клiєнта або до промiжної суми купiвель клiента (пiсля натискання на клавiшу ПС;
СЛУЖБОВА ВИДАЧА суми;
для службової видачi суми необхiдно на цифрових клавiшах набрати суму, яка видається та натиснути клавiшу

- розрахунок ВІДСОТКОВОЇ ЗНИЖКИ вiд суми останньої купiвлi клiента або проміжної суми купiвель клiєнта.
Якщо перед клавiшами %+ та % - не вводиться потрiбне число то операцiя нарахування надбавки чи знижки здiйснюється на основi запрограмованого значення (поле 2 таблицi №4).
Цифровi клавiшi:
Цифровi клавiшi потрiбнi для введення:
- цiни товару (товарної групи). При цьому десяткова крапка на iндикаторi зберiгається;
— коду товару (товарної гругти). Десяткова крапка на iндикаторi iгнорується;
— кiлькостi товару. Десяткова крапка на iндикаторi зберiгається;
- коментарю;
- розрахункових сум при закриттi чека;
— суми, при внесеннi/видачi готiвки в/із каси.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.013 с.)