Режим «ПРОГРАМУВАННЯ» може бути встановлений лише після звіту та обнулення апарата («ЗВІТУ З ОБНУЛЕННЯМ Z»).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Режим «ПРОГРАМУВАННЯ» може бути встановлений лише після звіту та обнулення апарата («ЗВІТУ З ОБНУЛЕННЯМ Z»).Значення полiв iндикацiї в режимi ПРОГРАМУВАННЯэ
Всi параметри, які можливо задати в режимi «ПРОГРАМУВАННЯ», зведенi в таблицi. Кожна таблиця складається з певної кiлькостi рядiв, ряди з полiв, а поля можуть бути СИМВОЛЬНИМИ та ЦИФРОВИМИ. Кожне поле має два показника: АДРЕСУ та ЗНАЧЕННЯ. Адреса поля позначає параметр, що програмується, а значення поля — значення цього параметра. На iндикаторi це вiдповдає наступнiй iнформацii:

кількість вільних знаків длязапису на полі

 

* ) При програмуванні першої таблиці в режимі «ПРОГРАМУВАННЯ ПАМ'ЯТІ» номер таблиці (1) на індикаторі не висвічується.

 

ЗНАЧЕННЯ ПОЛЯ

цифрового символьного

номер поля програмовані дані назва товару номер сторінки

що програмується регістрів літер та цифр

 

 

Функції клавіш

В режимі «ПРОГРАМУВАННЯ» задаються всі параметри, необхідні для

продажу товарів покупцям або послуги клієнту.

Програмування необхідних параметрів, які систематизовані в таблиці для їх зручного програмування, або корекції треба проводити наступним чином:

-за допомогою ФУНКЦІОНАЛЬНИХ клавіш вибирається необхідне поле;

-за допомогою ІНФОРМАЦІЙНИХ клавіш задаються необхідні параметри;

-ще раз за допомогою ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КЛАВІШ підтверджується

введення даних.

Функціональні клавіші

Х

: перехід до наступної таблиці. Після таблиці з максимальним

номером прямує таблиця з мінімальним номером;

% +


: перехід до поля з більшим порядковим номером;

: перехiд до поля з меншим порядковим номером;


: перехiд до ряду з меншим порядковим номером;

оплата
: перехiд до ряду з бiльшим порядковим номером;

 

: : запис параметра в поле;

ПС

: читання параметра поля на iндикатор;

ЧЕК

: друк введеної iнформацiї або копiй чека;

: фiзичний запис в фп або в годинник-календар змiсту вiдповiдних таблиць. Запис нового змiсту в ФП та в годинник-календар здiйснюеться пiсля натискання на клавiшу 0.

#
#
Перехід на вказаний ряд.
Для переходу до ряду пiд необхiднпм номером в таблпцi №1товарiв (режим ((ПРОГРАМУВАННЯ ПАМ’ЯТЬ Р, 1 необхiдно:
- натиснути на клавiшу
- з клавiатури ввести необхiдний номер ряду;
- ще раз натиснути на клавiшу

чек
:друк копiй чека.

Iнформаційнi кпавiшi
Запис на цифрових полях здiйснюється за допомогою цифрових кпавiш. Для введення цифровоi iнформацiї використовуються лише цифровi клавiшi та клавiша [С] — для відмiни введеного запису.
Запис на символьному полi здiйснюється за допомогою iнформацiйних кпавiш, на яких розташованi символи літер кирилицi та латиницi, цифри та роздiльнi знаки.
Розташування символiв на iнформацiйних клавiшах залежить вiд вибраної
сторiнки, перемикання сторiнок виконується за допомогою клавiшi
- (АБВ) — кирилиця;
- (АВС) — латиниця;
- (123)— цифри та роздiловi знаки.
При послiдовному натисканнi на одну клавiшу вибираємо необхiдний символ.
Наприклад: для вибору лiтери «Ч» необхiдно в режимi (АБВ) чотири рази натиснути клавiшу «1 ».
Клавiша С при запису на символьному полi — пробiл.
УВАГА!
Символ @ не є друкованим. Якщо його установити попереду наступного друкованого символу, то ширина друкованого символу подвоюється.
3.4 Режим ПРОГРАМУВАННЯ ПАМ’ЯТ1 (Р,1)
3.4.1 Параметри, якi програмуються в цьому режимi та їх можливi значення, систематизованi в таблицях №1 - №8.
Таблиця №1 :Товари та товарнi групи
Таблиця №2 : Параметри апарата
Таблиця №3 : Оператори
Таблиця №4 : Вiдсотковi знижки та надбавки
Таблиця №5 : Параметри чекiв
Таблиця №6 : Оформлення чека
Таблиця №7 : Дата та час
Таблиця №8 : Службова
Таблиця №9 : Клiєнтськi картки

 

Таблиця №1 Товари та товарнi групи.
Таблиця мiстить 5000 рядiв.
Ряд мiстить 11 полiв.

Примiтка— У назвi товару можливо запрограмувати 22символи. При програмуваннi є можливiсть редагування назви товару. Клавiша «Г1» використовуеться для зсуву на позицiю праворуч. Клавiша «Г2» використовується для зсуву на позицiю лiворуч. Для очищення iнформацiї в полi використовувати клавiшу «АН.

 

№ поля Назва параметра дiапазон Примiтка
1. Код товару 0-5000 Запрограмоване значения: 1
2. Найменування до 22 знакiв Запрограмоване значения: ГРУПА 1.. .ГРУПА 20— для рядiв з 1 по 20
3. ЦIНА Вiд 0,00 до 999999,99 десяткова крагка не вводиться. Цифри, що йдуть пiсля неї обов’язковi. Запрограмоване значения: 000
4. Наявна кiлькiсть Вiд 0,000 до 9999,999 Ведеться облiк товарiв в залежностi від запрограмованого значення в таблицi 8 поля 3, 4 та таблицi 1поля 9 Запрограмоване значения 0,000
5. Вiдiл Вiд О до 4 Запрограмоване значення:1 0— робота з вiддiлом заборонена; 2—для рядiв з 1 по 2О; 0—для рядiв з 21 по 5ООО
6. Група товарiв Вiд О до 10 О - робота з групою товарiв заборонена; 1...10— робота з групами товарiв вiд 1 до 10 дозволена; Запрограмоване значення: 1
7. Група податкiв Від О до 5 (А. Б, В, Г, Х) 0— робота з групою податкiв заборонена; 1...5 — товар обкладається вiдповiдним податком. Запрограмоване значення: 1
8. Ознака товару 0, 1, 2, 4, 5 0 --- товар лише за запрограмованою цiною; 1 — товар (товарна група) продається за вiльною цiною; 2 — максимальна цiна товару обмежена значенням, запрограмованим у полi 3; 4 — продаж товару в наборi. Даний товар продається разом з iншим товаром — зв’язаним (зв’язаний товар автоматично продається пiсля продажу даного товару). Зв’язаний товар визначається кодом, запрограмованим в полi 10, а кiлькiсть продажу зв’язаного товару програмується у полi 11; 5 — останнiй товар. Пiсля продажу цього товару чек автоматично закривається. Запрограмоване значення: 1—для рядiв з 1 по 4; 0—для рядiвз 5 по 5000
9. Облiк залишку наявноi кiлькостi товарiв 0, 1 0— облiк залишку товарiв не ведеться; 1 --— облiк залишку товарiв ведеться. Запрограмоване значення О
10. 5 цифр старшого розряду штрих-коду або код зв’язаного товару Вiд О до 99999 Запрограмоване значення: 100000
11. 8 цифр молодшого розряду штрих-коду або кiлькiсть зв’язаного товару Вiд О до 99999999 Запрограмоване значения: О Кiлькiсть програмується в форматi ххххх.ххх. Десяткова крапка при цьому не вводиться


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.014 с.)