О.С. Гриценко, Ю.О. Гриценко, О.Ю. БєлєнковаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

О.С. Гриценко, Ю.О. Гриценко, О.Ю. БєлєнковаА.Ф. Гойко, К.В. Ізмайлова,

О.С. Гриценко, Ю.О. Гриценко, О.Ю. Бєлєнкова

 

 

Складання кошторисної документації

За допомогою укрупнених показників

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник

для студентів вищих навчальних закладів

 

Київ 2010


УДК 69.003.1 (083)

ББК 65.9 (4 УКР) 31

Г-59

Рецензенти: Федоренко В.Г., доктор економічних наук, професор

Бондаренко Є.В., доктор економічних наук, професор

Губень П. І., начальник Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартості будівництва Мінрегіонбуду України

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України № від 2010).

 

Гойко А.Ф., Ізмайлова К.В. та ін.

Г - 59 Складання кошторисної документації за допомогою
укрупнених показників: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2010. – 144 с.

 

Викладено методику складання інвесторської кошторисної документації в дипломних і курсових проектах з використанням укрупнених показників вартості будівництва. Методика відповідає чинним ДБН «Правила визначення вартості будівництва» і передбачає використання програмного продукту середовища MS Excel, що був створений авторським колективом. Наведений наскрізний приклад складання кошторисної документації.

Призначений для студентів усіх спеціальностей напряму 0921 «Будівництво».

 

УДК 69.003.1 (083)

ББК 65.9 (4 УКР) 31

 

© А.Ф. Гойко, Є.В. Ізмайлова, О.С. Гриценко, Ю.О. Гриценко,

О.Ю. Бєлєнкова, 2010

 

© КНУБА, 2010


Вступ

 

Система ціноутворення в будівництві, введена в Україні з 1 січня 2001 р., містить у собі кошторисні нормативи, правила визначення вартості будівництва[1]. Планування капітальних вкладень, розподіл фінансування, проведення тендерів у будівництві здійснюється на підставі кошторисної вартості, що визначається в складі інвесторської кошторисної документації [6].

Основні правила визначення вартості будов (об'єктів) встановлюються державними будівельними нормами ДБН Д.1.1-1-2000 і носять обов'язковий характер для будівництва із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності. По будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється за рахунок інших джерел фінансування, ці норми носять рекомендаційний характер, і їх застосування обумовлюється договором.

Інвесторська кошторисна документація – це сукупність кошторисів (кошторисних розрахунків), відомостей кошторисної вартості пускових комплексів, черг будівництва, зведень витрат, пояснювальних записів до них та відомостей ресурсів, складених на стадії розроблення проектної документації.

Кошторисні нормативи – це узагальнена назва комплексу кошторисних норм, що об’єднуються в окремі збірники. Разом з правилами і положеннями, що містять у собі необхідні вимоги, вони слугують для визначення вартості будівництва. Кошторисні нормативиза ступенем укрупнення поділяються на елементні та укрупнені.

Елементні кошторисні нормативи:

- ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи (РЕКН) (ДБН Д.2.2 – 99);

- ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування (РЕКНМУ) (ДБН Д.2.3 – 99);

- ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (РЕКНр) (ДБН Д.2.4 – 2000);

- ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи (РЕКНрв) (ДБН Д.2.5 – 2001);

- ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи (РЕКНпн) (ДБН Д.2.6 – 2000);

- ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів (РКНЕМ) (ДБН Д.2.7 – 2000);

Укрупненікошторисні нормативи (УРКН):

- на будівлі і споруди в цілому;

- на частини будівель і споруд, конструкції та види робіт.

Визначення вартості будівництва за допомогою елементних кошторисних нормативів вимагає значних розрахунків та відповідний термін. Для прийняття рішень на стадіях техніко-економічного обґрунтування (ТЕО), або техніко-економічних розрахунків (ТЕР) інвестицій державні будівельні норми передбачають застосування укрупнених показників вартості будівництва.

У посібнику (згідно з п.1.2.6.2 [1]) запропоновано складати кошторисну документацію в дипломних і курсових проектах за допомогою укрупнених показників вартості будівництва. Наведено склад та види інвесторської кошторисної документації, розглядається порядок складання локальних та об’єктних кошторисів, а також складання зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва.

Теоретичний матеріал доповнюється додатками, а саме:

– усередненими показниками (згідно з [1]) для визначення вартості людино-години, ліміту коштів на додаткові витрати при виконані робіт у зимовий та літній періоди, розміру кошторисного прибутку, розміру коштів на покриття ризиків;

– прикладом складання кошторисної документації для будівництва;

 

– укрупненими показниками кошторисних прямих витрат на загально-будівельні роботи, внутрішні санітарно-технічні роботи, внутрішні електромонтажні і слабкострумні мережі, придбання і монтаж технологічного обладнання, а також укрупненими показниками деяких витрат до глав 1, 3-7 зведеного кошторисного розрахунку.

Елементи будівництва

 

Форми кошторисної документації дозволяють складати її в певній послідовності, поступово переходячи від дрібних до більш крупних елементів будівництва, що являють собою вид робіт (витрат): об’єкт – пусковий комплекс – черга будівництва – будівництво (будова) в цілому.

2.1.Об’єктом будівництва є кожна відокремлена будівля (виробничий корпус або цех, склад, житловий будинок тощо) або споруда (міст, тунель, платформа тощо) з усіма улаштуваннями (галереями, естакадами тощо), устаткуванням, меблями, інвентарем, підсобними та допоміжними пристроями, що належать до неї, а також, за необхідністю, з інженерними мережами, які прилягають до неї. На будівництво об’єкта має бути складений окремий проект і кошторис або кошторисний розрахунок (об’єктний кошторис або об’єктний кошторисний розрахунок).

При будівництві підприємств, виробничих або житлово-цивільних комплексів окремими об’єктами, що входять до складу будови, є зовнішні мережі з обслуговувальними та допоміжними спорудами на них (водопостачання, каналізація, теплофікація, газифікація, енергопостачання тощо), під’їзні колії, внутрішньозаводські або внутрішньоквартальні дороги, інші загальномайданчикові роботи.

Якщо на будівельному майданчику за проектом зводиться тільки один об’єкт основного призначення, без будівництва підсобних та допоміжних об’єктів (наприклад, у промисловості – будівля цеху основного призначення; на транспорті – будівля залізничного вокзалу; у житлово-цивільному будівництві – житловий будинок, театр, будинок школи тощо), то поняття об’єкта будівництва збігається з поняттям будови.

2.2.Пусковим комплексом є сукупність об’єктів (або їх частин) основного виробничого, допоміжного та обслуговуючого призначення, енергетичного, транспортного та складського господарств, зв’язку, інженерних комунікацій, очисних споруд, благоустрою, охорони довкілля від забруднення та інших об’єктів, що є частиною будови або її черги, введення яких в експлуатацію забезпечує: випуск продукції або надання послуг в обсязі, передбаченому проектною документацією для даного пускового комплексу; умови праці, що відповідають чинним нормам.

2.3.Чергою будівництва є визначена проектною документацією сукупність об’єктів виробничого призначення (або їх частин), введення в дію яких забезпечує випуск продукції або надання послуг та безпечну експлуатацію цих об’єктів. Вона може складатися з одного або кількох пускових комплексів.

2.4.Будовою є сукупність будівель та споруд (об’єктів) різного призначення, будівництво яких здійснюється, як правило, за єдиною проектно-кошторисною документацією зі зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва (розрахунком вартості будівництва) або, у відповідних випадках, із зведенням витрат, на які у встановленому порядку затверджується окремий титул будови.

Складання зведених кошторисних розрахунків вартості

Будівництва

 

8.1. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва – підприємств, будівель, споруд або їхніх черг — це інвестиційний кошторисний документ, що визначає повну розрахункову кошторисну вартість будівництва всіх об’єктів, передбачених Проектом, Робочим проектом включає кошторисну вартість будівельних і монтажних робіт, витрати на придбання устаткування, меблів та інвентарю, а також усі супутні витрати.

8.2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва розробляється в складі Проекту або Робочого проекту за формою № 1 дод. 1 цього навчального посібника і затверджується у встановленому порядку.

8.3. У зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва входить: кошторисна вартість кожного об’єкта, передбаченого проектом (робочим проектом), з групуванням за видами робіт: "будівельних робіт", – "монтажних робіт", – "устаткування, меблів та інвентарю", "інших витрат".

8.4. До будівельних робіт відносяться:

– роботи зі зведеня будівель і споруд: земляні; улаштування збірних монолітних залізобетонних і бетонних, цегляних, блокових, металевих, дерев’яних та інших будівельних конструкцій, підлог, покрівель; опоряджувальні роботи;

– роботи з електроосвітлення житлових і громадських будівель;

– роботи з улаштування внутрішнього водопроводу, каналізації, опалення, газопостачання, вентиляції та кондиціонування повітря (включаючи вартість опалювальних котлів, радіаторів, калориферів, бойлерів та інших санітарно-технічних виробів і облаштувань), а також інших внутрішніх трубопроводів;

– роботи з будівництва зовнішніх мереж і споруд водопостачання, каналізації, тепло- і енергопостачання; газопроводів; магістральних трубопроводів газонафтопродуктів; споруд для очищення стічних вод і для охорони атмосфери від забруднення;

– роботи з озеленення, захисних лісонасаджень, багаторічних плодових насаджень;

– роботи з підготовки території будівництва: вирубка лісу і чагарнику, корчування пнів, планування території, намивання грунту та інші роботи зі створення рельєфу, знесення будівель тощо;

– роботи з улаштування основ, фундаментів і опорних конструкцій під устаткування ;

– інші роботи, передбачені в збірниках ресурсних елементів кошторисних норм на будівельні роботи, в тому числі з розбирання будівельних конструкцій, що виконуються при реконструкції і технічному переоснащенні підприємств, будівель і споруд.

8.5. При визначенні кошторисної вартості будівництва до монтажних робіт відносяться такі:

– складання та встановлення в проектне положення на місці постійної експлуатації (включаючи перевірку та індивідуальний іспит) усіх видів устаткування, у тому числі компресорних машин, насосів, вентиляторів, електротехнічних установок, електричних печей, приладів, засобів автоматизації тощо;

– прокладання ліній електропостачання і мереж до електросилових установок, приєднання до електричних мереж і підготовка до здачі під налагодження електричних машин;

– прокладання технологічних трубопроводів і улаштування підведень до устаткування водовикористовуваного обладнання, повітря, пари, охолоджувальних та інших рідин в обсягах, передбачених збірниками розцінок на монтаж устаткування;

– інші роботи, передбачені в збірниках ресурсних елементів кошторисних норм на монтаж устаткування, у тому числі демонтаж устаткування, установок, машин та пристроїв, що здійснюється при реконструкції і технічному переоснащенні діючих підприємств, будівель і споруд.

8.6. До вартості устаткування, меблів та інвентарю, що враховується в кошторисах на будівництво, належать:

1) вартість придбання (виготовлення) і доставки на приоб’єктний склад:

– комплектів усіх видів (технологічного, енергетичного, підйомно-транспортного, насосно-компресорного й іншого) устаткування, що монтується чи не монтується, у тому числі нестандартизованого (включаючи вартість його проектування), устаткування електронно-обчислювальних центрів, лабораторій, майстерень різного призначення, медичних кабінетів;

– транспортних засобів, технологічно зв’язаних з процесом промислового виробництва, включаючи рухомий залізничний склад, що приймається на баланс забудовника, для перевезення вантажів по коліях, передбачених проектом, а також спеціальний рухомий склад інших видів транспорту для перевезення немасових вантажів;

– контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматизації і зв’язку;

– інструменту, інвентарю, штампів, пристосувань, оснастки, запасних частин, спеціальних контейнерів для транспортування напівфабрикатів або готової продукції, які включаються до первинного фонду виробництв, що вводиться в дію;

– устаткування, інструменту, інвентарю, меблів та інших предметів внутрішнього оздоблення гуртожитків, об’єктів комунального господарства, освіти, культури, охорони здоров’я, торгівлі; вартість конструювання машин і складного технічного устаткування разових (одиничних) замовлень з тривалим циклом виготовлення;

2) вартість шефмонтажу устаткування.

8.7. До інших витрат належать усі інші витрати, що не включаються до вартості будівельних і монтажних робіт і вартості устаткування, меблів та інвентарю, наприклад:

– відведення земельної ділянки, видача містобудівних умов та обмежень, червоних ліній забудови та технічних умов;

– утримання служби замовника;

– здійснення авторського нагляду;

– витрати замовника, пов’язані з проведенням тендерів;

– витрати, пов'язані з формуванням страхового фонду документації України;

– підготовка експлуатаційних кадрів;

– проектні та вишукувальні роботи;

- податок на додану вартість.

8.8. У зведених кошторисних розрахунках вартості виробничого та невиробничого будівництва кошти розподіляються по таких главах:

Глава 1. Підготовка території будівництва.

Глава 2. Основні об’єкти будівництва.

Глава 3. Об’єкти підсобного та обслуговувального призначення.

Глава 4. Об’єкти енергетичного господарства.

Глава 5. Об’єкти транспортного господарства і зв’язку.

Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання і газопостачання.

Глава 7. Благоустрій та озеленення території.

Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди.

Глава 9. Інші роботи і витрати.

Глава 10. Утримання служби замовника і авторський нагляд.

Глава 11. Підготовка експлуатаційних кадрів.

Глава 12. Проектні та вишукувальні роботи.

У випадку відсутності об’єктів, робіт і витрат, що передбачаються відповідною главою, ця глава пропускається без зміни номерів наступних глав.

Крім того, після підсумку глав 1–12 враховуються:

– кошторисний прибуток;

– кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій;

– кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва;

– кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами;

– податки, збори, обов’язкові платежі, встановленні чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва.

8.9. Розподіл об’єктів, робіт і витрат усередині глав подано в прикладі, наведеному в дод. 19.

8.10. У главу 1 "Підготовка території будівництва" включаються кошти на роботи і витрати, пов’язані з відведенням та освоєнням території, що забудовується.

До цих робіт і витрат належать:

8.10.1. Відведення земельної ділянки, видача містобудівних умов та обмежень, червоних ліній забудови, а також витрати, пов’язані з отриманням, у разі потреби, прав тимчасового користування ділянкою для організації будівельного майданчика і платою за користування ділянкою – кошти визначаються кошторисним розрахунком на і зазначаються в графах 7 та 8.

8.10.2. Розбивання основних осей будівель і споруд та закріплення їх пунктами і знаками – кошти визначаються кошторисними розрахунками і включаються до граф 7 та 8.

8.10.3. Звільнення території будівництва від наявних на ній будівель, лісонасаджень, промислових відвалів тощо, перенесення і переулаштування інженерних мереж, комунікацій, споруд, колій і доріг, зняття та зберігання родючого шару грунту тощо – кошти визначаються локальними кошторисами і включаються до граф 4 та 8 (розбирання, вивезення матеріалів від розбирання, складування, інші роботи, вартість яких визначається за РЕКН).

8.10.4. Компенсація вартості будівель і насаджень, що зносяться і знищуються – кошти визначаються кошторисним розрахунком і включаються до граф 7 та 8.

8.10.5. Осушування території будови, проведення на ній інших заходів, пов’язаних з припиненням або зміною умов водокористування, а також із захистом довкілля і ліквідацією несприятливих умов будівництва – кошти визначаються об’єктними кошторисними розрахунками (об’єктними кошторисами) відповідно до проектних рішень і включаються до граф 4–8.

8.10.6. Приведення земельних ділянок, наданих у тимчасове користування на період будівництва, до стану, придатного для користування в сільському, лісовому, рибному господарствах або для інших цілей, відповідно до проекту відновлення (рекультивації) порушених земель. Ці кошти визначаються об’єктним кошторисним розрахунком (об’єктним кошторисом), що складається на основі проектних даних на рекультивацію, і показуються в графах 4-8.

8.10.7. Інші витрати, пов’язані з освоєнням території, що забудовується.

8.10.8 Витрати на підготування майданчиків для розміщення і будівництва тимчасових будівель та споруд.

8.11. До глави 2 "Основні об’єкти будівництва" включається кошторисна вартість будівель та споруд основного призначення згідно з розробленим проектом.

8.12. До глави 3 "Об’єкти підсобного та обслуговувального призначення" включається кошторисна вартість об'єктів підсобного та обслуговувального призначення: для промислового будівництва - будівлі ремонтно-технічних майстерень, заводоуправлінь, естакади, галереї, складські приміщення тощо; для житлово-цивільного будівництва - господарські корпуси, прохідні, теплиці в лікарняних і наукових містечках, сміттєзбиральники тощо, а також вартість будівель і споруд соціальної сфери, призначених для обслуговування працюючих (окремо збудовані поліклініки, їдальні, магазини, об'єкти побутового обслуговуванню населення, інші об'єкти), розташовані в межах території, відведеної для будівництва підприємств.

У тому випадку, коли розробляється окремий Проект (Робочий проект) із Зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва таких об'єктів, як котельня, лінія електропостачання, теплові мережі, благоустрій, дороги та інші, що, як правило, включаються до глав 3 - 7 Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва до комплексного Проекту, кошторисна вартість цих об'єктів включається до глави 2 як основні об'єкти.

8.13. До глав 4–7 включаються об’єкти, перелік яких відповідає найменуванням глав.

8.14. До глави 8 "Тимчасові будівлі та споруди" включаються кошти на зведення тимчасових будівель та споруд, необхідних для забезпечення виробничих потреб будов, а також для розміщення й обслуговування робітників будівництва.

8.15. До глави 9 "Інші роботи і витрати" включаються кошти на покриття витрат замовника і підрядних будівельно-монтажних організацій, що не враховані в кошторисних нормативах.

До них відносяться витрати, що включаються до граф 4, 5, 7 та 8 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, наприклад:

- витрати на виконання будівельно-монтажних робіт у зимовий період;

- додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більше ніж +270С;

- додаткові витрати, пов’язані з виконанням протипаводкових заходів;

- витрати на утримання під час будівництва та їх відновлення після закінчення будівництва діючих постійних автомобільних доріг (коли це потрібно) тощо;

– витрати, пов’язані з організацією для працівників будівельних організацій спеціальних маршрутів міського пасажирського транспорту;

– витрати, пов’язані з відрядженням працівників підрядних організацій на місце будівництва тощо [1, дод Б, п.38].

Всі вказані витрати глави 9 визначаються кошторисним розрахунком шляхом застосування відповідних коефіцієнтів до кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт (підсумок глав 1–9 зведеного кошторисного розрахунку (граф 4 та 5) або за підсумком глав 1–7 зведеного кошторисного розрахунку (графа 6)). Використання коефіцієнтів наведено в прикладі складання кошторисної документації будови (дод. 19).

8.16. До глави 10 "Утримання служби замовника і авторський нагляд" до граф 7 та 8 цієї глави включаються кошти призначені на:

– утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) в обґрунтованому замовником розмірі, але не більш ніж 2,5 % від підсумку глав 1 - 9, графа 8. При цьому, якщо функції замовника здійснює структурний підрозділ підприємства, який утримується за рахунок основної діяльності, кошти на утримання служби замовника до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва не включаються, що обумовлюється завданням на проектування;

– проведення авторського нагляду проектними організаціями.

До цієї ж глави (графи 7 та 8) включаються кошти на проведення геодезичних спостережень за переміщенням і деформаціями будівель і споруд, витрати замовника, пов’язані з проведенням тендерів, введенням об’єкта в експлуатацію, та на формування страхового фонду документації України.

Витрати, пов'язані з проведенням тендерів включаються тільки в обґрунтованому замовником розмірі, що обумовлюється завданням на проектування, але як правило, не більше 0,2 % від загальної кошторисної вартості будівництва (від підсумку за главами 1 – 9, графа 8).

Витрати, пов'язані з формуванням страхового фонду документації України, включаються в обґрунтованому замовником разом з проектною організацією розмірі виходячи з обсягу документації, що закладається до страхового фонду, та вартості послуг спеціалізованих установ страхового фонду документації в розрахунку на 1 аркуш формату А4, але, як правило, не більше 0,06 % від підсумку глав 1 - 9, графи 4 та 5, що обумовлюється завданням на проектування [1].

8.17. До глави 11 "Підготовка експлуатаційних кадрів" включаються (до граф 7 та 8) кошти на підготовку експлуатаційних кадрів для підприємств, що будуються заново.

8.18. До глави 12 "Проектні та вишукувальні роботи" включаються:

- кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт;

- кошторисна вартість експертизи проектно-кошторисної документації;

- витрати, пов’язані з випробуванням паль (та частина робіт, що виконується проектно-вишукувальними організаціями).

8.19. До зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва після підсумку глав 1–12 включаються:

- кошторисний прибуток;

- кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій;

- кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва;

- кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами;

- податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (Внески до Пенсійного фонду України та інших фондів соціального страхування враховуються у загальновиробничих витратах; податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів враховується у вартості машино-години).

8.20. У складі зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва наводяться (у графах 4–8) такі підсумки:

- по кожній главі (за наявністю в главах розділів – по кожному розділу і по главах);

- сумарні по главах 1–7, 1–8, 1–9, 1–12;

- "Разом" по главах 1–12 з урахуванням кошторисного прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій, коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва, коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами;

− "Разом";

− "Податок на додану вартість";

- "Всього" по зведеному кошторисному розрахунку.

8.21. За підсумком зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва зазначаються зворотні суми, що враховують реалізацію:

– матеріалів і виробів, одержуваних від розбирання тимчасових будівель і споруд, у розмірі 15 % кошторисної вартості тимчасових будівель і споруд (з частиною вартості, що амортизується) незалежно від терміну здійснення будівництва;

- матеріалів і виробів, одержаних від розбирання конструкцій, знесення й перенесення будівель і споруд у розмірі, що визначається за розрахунком;

- меблів, устаткування та інвентарю, придбаних для меблювання житлових та службових приміщень для іноземного персоналу, що здійснює шефмонтаж устаткування;

- матеріалів, одержуваних у порядку попутного добування.

8.22. Дані про пайову участь підприємств і організацій у будівництві об’єктів загального користування або загальновузлових об’єктів.

8.23. Підсумкові дані про розподіл загальної кошторисної вартості будівництва мікрорайону або комплексу житлових і громадських будівель по напрямках капітальних вкладень у випадку, коли в складі цього будівництва передбачені вбудовані, вбудовано-прибудовані, прибудовані або окремо збудовані будівлі і споруди, що належать до різних напрямків капітальних вкладень (торгівля і громадське харчування, підприємства побутового обслуговування, комунального господарства тощо). Кошторисна вартість споруд, пристроїв і окремих робіт, спільних для усіх об'єктів, що входять до складу мікрорайону або комплексу, розподіляється:

- вартість внутрішньоквартальних (дворових) мереж водопостачання, каналізації, тепло- та енергопостачання тощо - пропорційно потребам об'єктів;

- вартість робіт з благоустрою й озеленення території - пропорційно площам ділянок;

- решта спільних коштів - пропорційно загальній площі об'єктів.

8.24. Кошти на розвиток власної бази підрядних організацій, а також на поновлення їх парку будівельних машин і механізмів. Ці кошти можуть враховуватися за рішенням інвестора в окремих випадках в обґрунтованому розмірі.

Розмір зазначених коштів та порядок їх врахування підлягає погодженню за призначенням державних коштів:

- державного бюджету – із головним розпорядником бюджетних коштів та Мінрегіонбудом і Мінекономіки;

- місцевих бюджетів – із відповідними органами місцевого самоврядування;

- підприємств, установ і організацій державної власності – з їх керівним органом.

8.25. Зведений кошторисний розрахунок складається в цілому на будівництво, незалежно від кількості генеральних підрядних будівельно-монтажних організацій, що беруть участь у ньому.

8.26. При здійсненні поточного ремонту, якщо вартість робіт може бути визначена за одним локальним кошторисом або об’єктним кошторисом, зведений кошторисний розрахунок не складається. У цьому випадку роль зведеного кошторисного розрахунку виконує відповідно локальний або об’єктний кошторис.

 

Тестові завдання

1. ДО СКЛАДУ ПРЯМИХ ВИТРАТ НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НЕ ВХОДИТЬ:

А. Вартість будівельних матеріалів;

В. Заробітна плата лінійного персоналу;

С. Вартість експлуатації машин та механізмів;

D. Заробітна плата робітників-будівельників;

2. ДО СКЛАДУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НЕ ВХОДИТЬ:

А. Витрати на керування й обслуговування будівельного виробництва;

В. Заробітна плата лінійного персоналу;

С. Вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

D. Витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках.

3. ЦІНИ НА ТРУДОВІ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ РЕСУРСИ, ЗА ЯКИМИ СКЛАДАЄТЬСЯ КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ, ТАКІ:

А. Середні регіональні ціни за останні 3 роки;

В. Поточні ціни станом на початок будівництва;

С. Поточні ціни на час складання проектно-кошторисної документації;

D. Ціни на розсуд інвестора;

Е. Ціни на розсуд підрядних будівельних підприємств – виконавців робіт.

4. ДАНІ ПРО КОШТОРИСНИЙ ПРИБУТОК МІСТИТЬ ТАКИЙ КОШТОРИС :

А. Локальний;

В. Об’єктний;

С. Зведений кошторисний розрахунок.

5. ДО КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ НЕ ВХОДЯТЬ:

А. Прямі витрати;

В. Загальновиробничі витрати;

С. Адміністративні витрати;

6. ПІДСУМКОВА ВАРТІСТЬ БУДІВНИЦТВА ЗА ЗВЕДЕНИМ КОШТОРИСНИМ РОЗРАХУНКОМ – ЦЕ ОЧІКУВАНІ ВИТРАТИ ТАКИХ СУБ’ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

А. Виконувачі робіт (Підрядники);

В. Інвестор;

С. Постачальники товарно-матеріальних цінностей;

D. Проектні організації;.

E. Банки, що мають кредитувати будівництво.

7. ПЕРШИМИ З НАВЕДЕНИХ ВИДІВ ІНВЕСТОРСЬКОЇ КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ СКЛАДАЮТЬСЯ:

А. Об’єктні кошториси

В. Локальні кошториси

С. Зведений кошторисний розрахунок

8. ОДИНИЧНІ РОЗЦІНКИ НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ У НАГОДІ ДЛЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ВИЗНАЧЕННЯ:

А. Кошторисної вартості робіт;

В. Прямих витрат;

С. Загальновиробничих витрат.

D. Адміністративних витрат

9. ВИКРЕСЛІТЬ ЗАЙВЕ У ПЕРЕЛІКУ ВИДІВ ДОГОВІРНИХ ЦІН НА БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТУ:

А. Тверді;

В. Динамічні;

С. Періодичні;

D. Планові.

10. У ЗВЕДЕНОМУ КОШТОРИСНОМУ РОЗРАХУНКУ ПЕРЕДБАЧЕНИЙ РОЗПОДІЛ ВИТРАТ ПО ТАКІЙ КІЛЬКОСТІ ГЛАВ:

А. 8;

В. 10;

С. 12;

D. 14.

11. КОШТОРИСНИЙ ПРИБУТОК ВИЗНАЧАЮТЬ НА ПІДСТАВІ :

А. Кошторисної вартості робіт за зведеним кошторисним розрахунком;

В. Загальної кошторисної трудомісткості робіт за зведеним кошторисним розрахунком;

С. Витрат на оплату праці учасників будівництва;

D. Вартості будівельних і монтажних робіт за зведеним кошторисним розрахунком.

12. ДАНІ ПРО ВАРТІСТЬ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИХ РОБІТ МІСТИТЬ ТАКИЙ КОШТОРИС :

А. Локальний;

В. Об’єктний;

С. Зведений кошторисний розрахунок.

13. ДАНІ ПРО ВАРТІСТЬ РОБІТ З БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ БУДІВНИЦТВА МІСТИТЬ ТАКИЙ КОШТОРИС :

А. Локальний;

В. Об’єктний;

С. Зведений кошторисний розрахунок.

14. КОШТИ НА ПОКРИТТЯ РИЗИКУ ВСІХ УЧАСНИКІВ БУДІВНИЦТВА МІСТИТЬ ТАКИЙ КОШТОРИС:

А. Локальний;

В. Об’єктний;

С. Зведений кошторисний розрахунок.

15. ДАНІ ПРО СЕРЕДНІЙ РОЗРЯД ВИКОНУВАНИХ РОБІТ МІСТИТЬ ТАКИЙ КОШТОРИС:

А. Локальний;

В. Об’єктний;

С. Зведений кошторисний розрахунок.

16. ОДИНИЦІ ВИМІРУ КІЛЬКОСТІ РОБІТ У ЛОКАЛЬНИХ КОШТОРИСАХ ЗАДАЮТЬСЯ:

А. На розсуд проектувальників;

В. На розсуд будівельників - виконавців робіт;

С. Відповідно із вимірниками ресурсних елементних кошторисних норм;

D. На розсуд замовників.

17. ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ (ТЕНДЕРІВ) – ЦЕ:

А. Визначення переможця торгів та оформлення протоколу тендерного комітету;

В. Надання пропозицій (оферти);

С. Укладання контракту;

D. Розробка тендерної документації.


Додатки

 

 

Додаток 1

Форма №1

_______________________________________________________________

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок в сумі _____________________тис.грн

У тому числі зворотних сум _________________________________тис.грн

________________________________________________________________

(посилання на документ про затвердження)

«____»_______________200___р.

Форма № 3

_________________________________

(найменування будови)

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № _______

на будівництво ________________________________________________

(найменування об’єкта)

Кошторисна вартість ______________тис. грн

Кошторисна трудомісткість _________тис. люд.-год.

Кошторисна заробітна плата ______________ тис. грн

Вимірник одиничної вартості_____________________

№ п/п Номери кошторисів і кошторисних розра- хунків Найменування робіт і витрат Кошторисна вартість, тис. грн Кошто-рисна трудо-міскість, тис. люд.-год. Кошторисна заробітна плата, тис. грн Показники одиничної вартості
буді-вельних робіт монтажних робіт устаткування, меблів та інвентарю інших витрат всього
                     
                     

 

Головний інженер проекту __________________________________________________________

[підпис (ініціали, прізвище)]

Начальник___________________ відділу ____________________________

(найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав ___________________________________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _______________________________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Додаток 3

Форма № 4

_________________________________

(найменування будови)

Локальний кошторис № _____

на _________________________________________________________

(найменування робіт та витрат, найменування об’єкта)

Основа:   Кошторисна вартість ____________тис. грн
Креслення (специфікації)№_______   Кошторисна трудомісткість ______тис. люд.-год.
    Кошторисна заробітна плата ______тис. грн
    Середній розряд робіт ____________розряд

Складений в поточних цінах станом на «___»_______________200___ р.

№ п/п Шифр і номер позиції норма-тиву Найменування робіт і витрат, одиниця виміру Кіль-кість Вартість одиниці, грн Загальна вартість, грн Витрати труда робітників, люд.-год., не зайнятих обслуговуванням машин  
всього експлуатації машин всього заробітної плати експлуатації машин  
тих, що обслуговують машини  
заро-бітної плати в тому числі за-робітної плати  
в тому числі за-робітної плати на одиницю всього  
 
                       
                       
Разом прямі витрати  
в тому числі:  
вартість матеріалів, виробів та конструкцій  
всього заробітна плата  
Загальновиробничі витрати  
трудомісткість у загальновиробничих витратах  
заробітна плата в загальновиробничих витратах  
Всього по кошторису  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  

Склав ___________________________________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив________________________________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Додаток 4

Форма № 5

________________________Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.025 с.)