Практичне заняття по темі № 13
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичне заняття по темі № 13Задача № 1

Представництво компанії "The Coca-Cola Company" звернулося до Антимонопольного комітету України із заявою про те, що Київське представництво фірми Aromes D'AIgerie (Алжир) неправомірно використовує знак для товарів і послуг “Tanta”, право власності на який належить компанії “The Coca-Cola Company”.

У ході розгляду справи було встановлено, що в 1997 році відповідач здійснив постачання в Україну концентрату для виготовлення безалкогольних напоїв за назвою "Fanta", не маючи на це передбачених законодавством правових підстав.

Питання:

Вирішіть справу.

Задача № 2

До Черкаського територіального відділення Антимонопольного комітету звернувся із заявою Черкаський завод будматеріалів у зв'язку з тим, що інше підприємство будматеріалів у вітрині свого магазину розмістило браковану черепицю з написами: "Шановні покупці, таку "якісну" черепицю ви можете придбати у наших сусідів на заводі будматеріалів. Ціна така ж, ж за якісну. Подумайте".

У процесі розслідування справи було встановлено, що за період 1998-1999 pp. претензій від споживачів на якість черепиці Черкаського заводу будматеріалів не надходило.

Питання:

Кваліфікуйте дії відповідача.

Задача № 3

До Антимонопольного комітету України звернулося акціонерне товариство "Б" (далі AT "Б") із заявою про незаконне використання знака для товарів і послуг "Б" приватним підприємством "Т" (далі - ПП "Т").

AT "Б" подало до Держпатенту України заявку на реєстрацію комбінованого знака для товарів і послуг (словесний елемент -"Б", що виконаний літерами українського алфавіту і являє собою єдине слово, і образотворчий елемент у вигляді райдуги, розміщеної над словесним елементом).

ПП "Т" використовувало позначення "Б" (словесний елемент вищевказаного комбінованого знака для товарів і послуг AT "Б"), зокрема в рекламі і під час здійснення торгової діяльності.

Зібраними під час розгляду справи доказами доведено, що такі дії ПП "Т" можуть привести до змішування з діяльністю AT "Б".

Питання:

Кваліфікуйте дії ПП "Т".

Задача № 4

Спільне підприємство "У" (далі - СП "У") звернулося до територіального відділення Антимонопольного комітету України із заявою про недобросовісну конкуренцію з боку виробничої комерційної фірми "М" (далі - ВКФ "М").

Для маркування частини своєї продукції (солодкі газовані напої, столова вода) ВКФ "М" використовувала етикетки, ідентичні етикеткам СП "У" із незначною модифікацією (зрізана крайка). При цьому на етикетках залишався знак із логотипом СП "У". Крім того, ВКФ "М" використовувала для найменування своєї столової води назву "У" (похідне від назви СП "У").

Питання:

Кваліфікуйте дії ВКФ "М".

Література

1. Закон України “Про економічну конкуренцію” від 17.02.01 р.

2. Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 07.06.96 р.

3. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 15.12.93р.

4. Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" від 16.06.99 р.

5. И.Туйск. Основания юридической ответственности за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.- Підприємництво, господарство і право, № 6, 2002 р.

6. В.Кулішенко. Неправомерное использование деловой репутации в конкуренции в виде использования товара другого предпринимателя и копирования его внешнего вида. - Підприємництво, господарство і право, № 5, 2002 р.

Тема №13: Правове регулювання комерційної реклами.

Читається лекція

Семінар – 2 год.

План.

5. Поняття реклами.

6. Законодавчі вимоги щодо реклами.

7. Осбливості рекламування окремих видів продукції.

8. Відповідальність за правопорушення в сфері реклами.

 

Теми рефератів

1. Особливості правового регулювання створення і функціонування фондової біржі.

2. Характеристика інструментів мобілізації і перерозподілу фінансових ресурсів на ринку цінних паперів.

 

Питання для самостійного вивчення

1. Правове становище емітентів цінних паперів.

2. Правове становище фінансових посередників на ринку цінних паперів.

3. Правове становище інвесторів цінних паперів.

 

Література

1. Концепція функціонування та розвитку фондового ринку України. Схвалена Постановою Верховної Ради України № 342 від 22.09.95 р. // Відомості Верховної Ради України. -1995. - № 33. - СІ 257.

2. Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.99 р. № 632 [з наступними змінами та доповненнями].

3. Положення про порядок проведення на позабіржовій фондовій торгівельній мережі аукціонів з продажу за грошові кошти пакетів акцій, що належать державі, відкритих акціонерних товариств затв. наказом Фонду державного майна України від 17.12.97 р. №1453 // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. -1998. - № 2. - С. 23-32 [з наступними змінами та доповненнями].

4. Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі: затв. наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16.11.98 р. № 2141/297/9 [з наступними змінами та доповненнями].

5. Положення про саморегулівну організацію ринку цінних паперів: затв. наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.12.96 р. №329 (в редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.11.97 р. № 45).

6. Положення про організаційно оформлені позабіржові торговельно-інформаційні системи: затв наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.12.96 р. № 328 [з наступними змінами та доповненнями].

7. Положення про порядок реєстрації випуску акцій і облігація підприємств та інформації про їх емісію: затв. наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.09.96 р. № 210 (в редакції від 12.02.98 р. № 36) // Бюлетень про приватизацію. — 19981 - № 7 [з наступними змінами та доповненнями].

8. Положення про реєстрацію фондових бірж та торговельної інформаційних систем і регулювання їх діяльності: затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.01.9! р. № 19 [з наступними змінами та доповненнями].

9. Положення про сертифікацію осіб, що здійснюють професій ну діяльність з цінними паперами в Україні: затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.98 р. №9. [з наступними змінами та доповненнями].

10. Положення про глобальний сертифікат емісії цінних паперів; бездокументарній формі: затв. рішенням Державної комісії з цін.

11. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10.12.97 р. // Урядовий кур'єр. - 1998. — 10 січня [з наступними змінами та доповненнями].

12. Про організаційне забезпечення розвитку фондового ринку України: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.01.98 р. № 10 [з наступними змінами та доповненнями].

13. Порядок видачі Дозволу на депозитарну діяльність: затв. наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.05.96 р. № 118 [з наступними змінами та доповненнями].

14. Про усунення зловживань у процесі залучення суб'єктами підприємницької діяльності грошових коштів громадян: Постанова Верховної Ради України № 491 від 22.12.95 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 2. - Ст. 5.

15. Про участь Української фондової біржі в приватизаційних процесах: Указ Президента України від 27 лютого 1995 р. [з наступними змінами та доповненнями].

16. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18.06.91 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 38. - Ст. 508 [з наступними змінами та доповненнями].

17. Щодо порядку застосування положень Указу Президента України від 19 березня 1997 р. № 244/97 «Про заходи щодо забезпечення обліку прав власності на іменні цінні папери»: Роз'яснення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.03.97 р. №244/97 // Українська Інвестиційна Газета. - № 27. - 24 липня.

Тема № 14: Контроль у підприємницькій діяльності

Читається лекція

Семінар – 2 год.

 

План

5. Поняття контролю.

6. Види контролю.

7. Адміністративний контроль.

8. Контроль з боку правоохоронних органів.

 

Теми рефератів

1. Ліцензування господарської діяльності в сфері транспорту.

2. Господарсько-правова відповідальність за порушення законодавства в галузі сільськогосподарського виробництва.

 

 

Тема № 15: Відповідальність суб‘єктів ПІДПРИЄМНИЦТВА.

Читається лекція

Семінар – 2 год.

Ключові слова та поняття: відповідальність у підприємницькому праві, принципи та функції відповідальності, підстави відповідальності, відшкодування збитків, штрафи, оперативно-господарські та господарсько-управлінські санкції, відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності.

 

План

6. Поняття та підстави відповідальності у підприємницькому праві.

7. Майнова відповідальність у підприємницькому праві.

8. Штраф та оперативно-господарські санкції у підприємницькому праві.

9. Господарсько-управлінські санкції у підприємництві.

10. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності.

 

Теми рефератів

1. Кримінальна відповідальність у підприємницькому праві.

2. Відповідальність суб’єктів підприємництва за порушення підприємницького законодавства.

 

Питання для самостійного вивчення

1.Поняття збитків.

2.Склад збитків.

3.Відповідальність за порушення грошових зобов’язань.

 

Література

1. Закон України “Про підприємництво”

2. Закон України “Про аудиторську діяльність”

3. Закон України “Про прокуратуру”

4. Закон України “Про міліцію”

5. Закон України “Про службу безпеки України”

6. Закон України “Про державну податкову службу України”

7. Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”

8. Закон України “Про захист прав споживачів”

9. Закон України “Про авторське право та суміжні права”

10. А.Шпомер. Особливості господарської відповідальності у сфері економіки.- Підприємництво, господарство і право, № 6, 2002 р.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.009 с.)