ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Легітимація суб'єктів ПІДПРИЄМНИЦТВА.1. Поняття легітимації.

2. Державна реєстрація суб’єктів.

3. Ліцензування суб’єктів підприємництва.

4. Патентування окремих суб’єктів.

 

Тема 4. Суб*єкти ПІДПРИЄМНИЦької діяльності.

 

1. Поняття, ознаки та види субєктів підприємницького права.

2. Індивідуальні підприємці як суб*єкти підприємницького права.

3. Господарські організації: поняття, ознаки та види.

4. Особливості правового статусу державних, казених та орендних підприємств.

5. Відокремлені підрозділи суб*єктів підприємництва.

 

Тема 5. Правовий статус окремих видів суб*єктів ПІДПРИЄМНИЦТВА.

1. Господарські об'єднання.

2. Холдингові компанії.

3. Промислово-фінансові групи.

4.Торгово-промислові палати.

 

 

.Тема 6. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОКРЕМИХ ВИДІВ СУБ*ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

1. Загальна характеристика господарських товариств.

2. Товариства з обмеженою відповідальністю.

3. Товариства з додатковою відповідальністю.

4. Командитні товариства.

5. Відкрите акціонерне товариство.

6. Закриті акціонерні товариства.

7.

 

Тема 7. Правове регулювання розрахункових відносин.

1. Відкриття рахунків у банках України.

2. Відкриття юридичними особами – резидентами України рахунків в іноземних банках.

3. Тимчасове зупинення операцій на банківських рахунках суб’єктів підприємництва.

4. Порядок і форми безготівкових розрахунків між підприємцями.

5.

 

Тема 8. Правове регулювання кредитних відносин

У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА..

1. Поняття кредитування та кредитів.

2. Одержання кредитів в іноземній валюті.

3. Кредитний договір.

4. Способи забезпечення кредитних зобов’язань.

5.

 

Тема №9: Правове регулювання зовнішньоекономічної

Діяльності.

1. Поняття, види та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

2. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

3. Зовнішньоекономічні операції з давальницькою сировиною.

4. Захист прав і законних інтересів держави та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

5. Санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.

 

 

Тема №10: Правове регулювання інвестиційної діяльності.

1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності.

2. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Захист інвестицій.

3. Правове регулювання інвестування за кордон.

4. Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій.

5. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій.

6.

 

Тема №11: Антимонопольне законодавство.

1. Загальна характеристика антимонопольного законодавства.

2. Монопольне становище на ринку.

3. Антиконкурентні узгоджені дії.

4. Дискримінація підприємця.

5. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства.

 

 

Тема №12: Законодавство про захист від недобросовісної конкуренції.

1. Загальна характеристика законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

2. Створення перешкод підприємцям у процесі конкуренції.

3. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці.

4. Санкції за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

5. Недобросовісна реклама.

6. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу.

 

 

Тема №13: Правове регулювання комерційної реклами.

1. Поняття реклами.

2. Законодавчі вимоги щодо реклами.

3. Осбливості рекламування окремих видів продукції.

4. Відповідальність за правопорушення в сфері реклами.

 

Тема № 14: Контроль у підприємницькій діяльності

 

1. Поняття контролю.

2. Види контролю.

3. Адміністративний контроль.

4. Контроль з боку правоохоронних органів.

 

 

Тема № 15: Відповідальність суб‘єктів ПІДПРИЄМНИЦТВА.

 

1. Поняття та підстави відповідальності у підприємницькому праві.

2. Майнова відповідальність у підприємницькому праві.

3. Штраф та оперативно-господарські санкції у підприємницькому праві.

4. Господарсько-управлінські санкції у підприємництві.

5. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності.

 

 

Тема №16: Правове регулювання державного впливу на ПІДПРИЄМНИЦьку діяльність.

 

 

1. Об’єктивні підстави державного керівництва економікою.

2. Форми і методи державного керівництва.

3. Ліцензування окремих видів підприємницької діяльності.

4. Регулювання перевірок діяльності підприємцтвва.

 

 

Тема №17: Захист прав суб‘єктів ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

1. Захист прав суб‘єктів господарювання при їхньому порушенні незаконними актами державних органів.

2. Способи і механізми захисту.

3. Регулювання перевірок діяльності суб‘єктів господарювання.

4. Кримінально-правовий, адміністративно-правовий і нотаріальний захист прав та законних інтересів суб‘єктів підприємницької діяльності.

 

 

Тематичний план

(заочна форма навчання)

  № п/п Назва теми Всього З викладачем Сам. .роб
Разом Лекції С/3 П/з К/р
  Поняття підприємницнької діяльності    
  Поняття підприємницнького права    
Легітимація суб'єктів підприємництва              
Суб‘єкти господарської діяльності.    
Правовий статус окремих видів суб‘єктів підприємництва.        
Правовий статус окремих видів суб*єктів підприємництва.        
Правове регулювання розрахункових відносин сфері підприємництва (комерції).        
Правове регулювання кредитних відносин у сфері підприємництва.              
  Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємців        
Правове регулювання інвестиційної діяльності              
Антимонопольне законодавство України        
  Законодавство про захист від недобросовісної конкуренції у підприємницькій (комерційній) діяльності.        
Законодавство про комерційну рекламу        
Контроль за здійсненням підприємницької (комерційної) діяльності        
Відповідальність суб’єктів підприємницької (комерційної діяльності)        
Правове регулювання державного впливу на підприємницьку діяльність        
Захист прав суб'єктів підприємництва в Україні              
  Залік              
  ВСЬОГО  

 

Тематичний план

(денна форма навчання)

  № п/п Назва теми Всього З викладачем Сам. .роб
Разом Лекції С/3 П/з К/р
  Поняття підприємницнької діяльності    
  Поняття підприємницнького права    
Легітимація суб'єктів підприємництва              
Суб‘єкти підприємницької діяльності.    
Правовий статус окремих видів суб‘єктів підприємництва.    
Правововий статус окремих видів суб*єктів підприємництва.    
Правове регулювання розрахункових відносин у сфері підприємництва (комерції).    
Правове регулювання кредитних відносин у сфері підприємництва.              
  Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємців    
Правове регулювання інвестиційної діяльності              
Антимонопольне законодавство України    
  Законодавство про захист від недобросовісної конкуренції у підприємницькій (комерційній) діяльності.    
Законодавство про комерційну рекламу    
Контроль за здійсненням підприємницької (комерційної) діяльності    
Відповідальність суб’єктів підприємницької (комерційної діяльності) 0,5 0,5    
Правове регулювання державного впливу на підприємницькуу діяльність 0,5 0,5    
Захист прав суб'єктів підприємництва в Україні              
  Залік              
  ВСЬОГО    

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 

Нормативна література:

1. Конституція України //ВВР. – 1996. - № 30. – Ст. 141

2. Господарський кодекс України // Кодекси України. – 2004.

3. Господарсько-процесуальний кодекс України // Кодекси Украї-ни. – 2004.

4. Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576 – ХІІ “Про господарські товариства” // ВВР. – 1991. - № 49. – Ст. 682.

5. Закон України від 20 грудня 1991 р. № 2009 – ХІІ “Про селянське (фермерське) господарство” // ВВР. – 1992. - № 14. – Ст. 18

6. Закон України від 14 лютого 1992 р. № 2114 – ХІІ “Про колективне сільськогосподарське підприємство” // ВВР. – 1992. - № 20. – Ст. 272.

7. Закон України від 10 квітня 1992 р. № 2265 – ХІІ “Про споживчу кооперацію” // ВВР. – 1992. - № 30. – Ст.414.

8. Закон України від 18 червня 1991 р. № 1201 – ХІІ “Про цінні папери і фондову біржу” // ВВР. – 1991.- № 38. – Ст. 508.

9. Закон України від 22 квітня 1993 р. № 3125 – ХІІ “Про аудиторську діяльність” // ВВР.- 1993. - № 23. – Ст. 243.

10.Закон України від 14 травня 1992 р. № 2343 – ХІІ “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” // ВВР. – 1999.- № 42 – 43. – Ст. 378.

11.Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3688 – ХІІ “Про охорону прав на промислові зразки” // ВВР. – 1994. - № 7. – Ст. 34

12.Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689 – ХІІ “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” // ВВР. – 1994. - № 7. – Ст. 36.

13.Закон України від 10 квітня 1992 р. № 2269 – ХІІ “Про оренду державного та комунального майна” // ВВР. – 1992. - № 30. – Ст. 416.

14.Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2654 – ХІІ “Про заставу” // ВВР. – 1992. - № 47. – Ст.642.

15.Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657 – ХІІ “Про інформацію” // ВВР. – 1992. - № 48. – Ст. 650.

16.Закон України від 10 грудня 1991 р. № 1956 – ХІІ “ Про товарну біржу” // ВВР. – 1992. - № 10. – Ст.139.

17.Закон України від 16 грудня 1997 р. № 723 / 97 – ВР “ Про лізінг” // ВВР. –1998 .- № 16. – Ст.68 .

18.Закон України від 6 жовтня 1998 р. № 161 – ХІV “ Про оренду землі” // ВВР. – 1998. - № 46 – 47. – Ст.280.

19.Закон України від 16 липня 1999 р. № 997 – ХІV “Про концесії” // ВВР. – 1999. - № 41. – Ст.372.

20.Закон України від 14 грудня 1999 р. № 1286 – ХІV “Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг” // ВВР. – 2000. -№ 3. – Ст.21.

21.Закон України від 1 червня 2000 р. № 1775 – ІІІ “ Про ліцензування певних видів господарської діяльності” // Урядовий кур’єр. – 2000. – 2 серпня. - № 139.

22.Закон України від 22 лютого 2000 р. № 1490 – ІІІ “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти.” // ВВР. – 2000. - № 20. – Ст.148.

23.Закон України від 6 квітня 2000 р. № 1641 – ІІІ “ Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об’єктів “ // Урядовий кур’єр. – 2000. – 14 Червня. - № 107.

24.Закон України від 20 квітня 2000 р. № 1682 – ІІІ “ Про природні монополії” // Урядовий кур’єр . – 2000. – 24 травня. - № 92.

25.Про транспорт:Закон України від 10 листопада 1994р.,№232/94-ВР//ВВР-1994р.-№51-Ст.446.

26.Про залізничний транспорт: Закон України від 4 липня 1996 р. №273/96-ВР;//ВВР – 1996р.-№40 – Ст.183.

27.Водний кодекс України:Закон України від 6 червня 1995р. №213/95-ВР// ВВР – 1995 р.-№24 –Ст.189.

28.Кодекс торговельного мореплавства України: Закон України від 23 травня 1995р.№176/95-ВР//ВВР-1995р.-№47-52 – Ст.349.

29.Повітряний кодекс України: Закон України від 4 травня 1993р. №3167-XII//ВВР – 1993г. -№25 – Ст.274.

30.Про автомобільний транспорт:Закон України від 5квітня 2001р. №2344-ІІІ в редакції Закону України від 23 лютого 2006 р. №3492-ІV//ВВР – 2006 р. -№32 – Ст.273.

31.Про відповідальність за перевезення пасажирів через держав-ний кордон України без належних документів для в*їзду в Україну : Закон України від 10 січня 2002р. // ВВР – 2002р. - №16 – Ст.113.

32.Про державне замовлення для задоволення приоритетних дер-жавних потреб: Закон України від 22 грудня 1995р. №493/95-ВР//ВВР – 1996р. - №3 – Ст.9.

33.Про державні цільові програми: Закон України від 18 березня 2004р. №1621-ІV.

34.Про Державну спеціальну спеціальну службу транспорту: Закон України від 5 лютого 2004р. №1449-ІV // ВВР – 2004р. -№19 –Ст.269.

35.Про деякі питання ввезення на митну територію України та реє-страції транспортних засобів: Закон України від 6 липня 2005р. №2739-ІV // ВВР – 2005р. -№34 –Ст.435.

36.Про дорожній рух:Закон України від 30 червня 1993р. №3353-XII // ВВР – 1993р. -№31 –Ст.338.

37.«Про затвердження Статуту залізниць України» від 6 квітня 1998р. №457//Офіційний вісник України – 1998р. -№14 –Ст.548.

38.«Про створення в Україні транспортних коридорів та входжен-ня їх до міжнародної транспортної системи» від 30 жовтня 1996р.№1324 // Зібрання постанов Уряду України– 1996р.-№19–Ст.543.

 

 

Навчальна література

1. Підприємницьке право ( за редакцією О.В.Старцева ), К., «Істина», 2005р.

2. Господарське право України ( за редакцією В.М.Гайворонсь-кого ) Харків, 2005 р. , «Право».

3. Щербина В.С. Господарське право.-Київ, Юрінком Інтер, 2003.

4. Мамутов В.К. Хозяйственное право.-К., Юринком Интер, 2002.

5. Підприємницьке право України// Під ред. Р.Б.Шишки.- Харків, 2001.

6. Предпринимательское право в вопросах и ответах: Учебное пособие// Под ред. Н.А.Саниахметовой.- Харьков.: «Одиссей», 2000.- 560 с.

7. Саніахметова Н.А..Підприємницьке право.- Київ, АСК, 2001 р.

8. Комерційне право// Під ред. В.М.Поповича, Н.І.Мельника, М.А.Шакуна.- Київ, Правові джерела, 1997.

9. Єршова И.В., Іванова Т.М. Підприємницьке право. Навчальний посібник. М.: Юриспруденція, 1999. - 336 с.

10. Закон і підприємець (проблеми правового регулювання підприємницьких відносин та систематизація законодавства України про підприємництво). — Київ— Донецьк,1998.

11. Прилуцький Р. « Моделі правового регулювання сфери госпо-дарювання і фінансово-економічна криза в Україні». Право України, 2010рік, №6, С.128-134.

12. Знаменский Г.Л. Господарське законодавство України: формування і перспективи розвитку. — К.: Наукова думка, 1996. — 63 с.

13. Пилипенко Ф.Я" Щербина В.С. Господарське право. Курс лекції. Навчальний посібник.- К.: Вентурі, 1996. — 288 с.

14. Бусигін А.В. Підприємництво. Основний курс. Підручник для вузів. — М.: Инфра — М., 1998. — 608 с.

15. Попондопуло В.Ф. Правовий режим підприємництва.— Спб: Изд-во Санкт-Петербургского університету, 1994. — 208 с.

16. Правова культура і підриемництво. — Київ-Донецьк, 1999.— 280 с.

17. Шпомер А. Особливості господарської відповідальності у сфері економіки.- Підприємництво, господарство і право, № 6, 2002 р.

18. Гордієнко О. Мале підприємництво: критерії правового статусу і проблеми його вдосконалення.- Підприємництво, господарство і право, № 6, 2002 р.

19. Лісова О. Правові сонови створення і функціонування вільних економічних зон в Україні.- Підприємництво, господарство і право, № 6, 2002 р.

20. Туйск И. Основания юридической ответственности за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.- Підприємництво, господарство і право, № 6, 2002 р.

21. Бєлоусов Є. Стратегія безпеки господарювання.- Підприємництво, господарство і право, № 5, 2002 р.

22. Потюк М. Дочірні підприємства як юридичні особи. – Право України, № 1, 1999.

23. Шеремет О. Господарське законодавство: формування та зарубіжний досвід. - Право України, № 9, 2001.

24. Колесніченко К. Іпотека: правові проблеми. - Право України, № 9, 2001.

25. Пашков В. Правове забезпечення обігу лікарських засобів. - Підприємництво, господарство і право, № 5, 2002 р.

26. Кулішенко В. Неправомерное использование деловой репутации в конкуренции в виде использования товара другого предпринимателя и копирования его внешнего вида. - Підприємництво, господарство і право, № 5, 2002 р.

 

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ )ЗАНЯТЬ З КУРСУ «ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.014 с.)