Тема №10: Правове регулювання інвестиційної діяльності.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема №10: Правове регулювання інвестиційної діяльності.Читається лекція

Семінар – 2 год.

Ключові слова та поняття: інвестиція, інвестиційна діяльність, суб’єкти інвестиційної діяльності, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, реінвестиції, іноземні інвестиції, спільні підприємства, вільні економічні зони.

 

План.

7. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності.

8. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Захист інвестицій.

9. Правове регулювання інвестування за кордон.

10. Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій.

11. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій.

 

Теми рефератів

1. Особливості створення та функціонування спільних підприємств.

2. Правові основи створення і функціонування вільних економічних зон в Україні.

Питання для самостійного вивчення

1. Які основні нормативні акти регулюють інвестиційну діяль­ність?

2. Які підстави зупинення і припинення інвестиційної діяльності?

3. Форми спільної інвестиційної діяльності.

Література

1. Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області: Указ Президента України від 27.06.99 р. № 730/99.

2. Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку м. Харкова: Указ Президента України від 27.06.99р.

3. Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області: Указ Президента України від 27.06.99 р. № 729/99.

4. Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку і спеціальну економічну зону "Порт Крим" в Автономній Республіці Крим: Указ Президента України від 27.06.99 р. № 740/99.

5. Про спеціальну економічну зону "Миколаїв": Указ Президента України від 28.06.99 р. № 758/99.

6. Про спеціальну економічну зону "Порто-франко" на території Одеського торгового порту: Указ Президента України від 28.06.99 р, № 760/99

7. Про Концепцію створення спеціальних (вільних) економічних зон в Україні: Постанова КМУ від 14.03.94 р. № 167.

8. Програма розвитку в Україні спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяль­ності на період до 2010 року. ~ Схв. постановою КМУ від 24.09.99 р. № 1756.

9. Положення про міжвідомчу комісію з розгляду і підготовки документів щодо створення спеціальних (вільних) економічних зон. - Затв. постановою КМУ від 04.06.94 р. № 366.

10. Порядок розгляду документів щодо створення спеціальних (вільних) економічних зон. - Затв. постановою КМУ від 04.06.94 р. № 366.

11. Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України. Затв. постановою КМУ від 19.02.96 р. № 229.

12. Положення про порядок контролю та звітності щодо викорис­тання майнових цінностей, які інвестуються за межами України. Затв. постановою КМУ від 19.02.96 р.

13. Про твердження Порядку укладення контрактів на користуван­ня надрами за участю іноземних юридичних осіб і громадян: Постанова КМУ від 27.11.95 р. № 948.

14. Положення про порядок створення і функціонування техно-парків та інноваційних структур інших типів. - Затв. постановою КМУ від 22.05.96 р. № 549.

15. Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвес­тицій. - Затв. постановою КМУ від 07.08.96 р. № 928.

16. Порядок визначення продукції власного виробництва підпри­ємств з іноземними інвестиціями. - Затв. постановою КМУ від 05.09.96р. №1061.

17. Про затвердження Порядку видачі, обліку і погашення вексе­лів, виданих при ввезенні в Україну майна як внеску іноземного інвестора в статутний фонд підприємства з іноземними інвести­ціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвести­ційну діяльність, і сплати ввізного мита у разі залучення цього майна: Постанова КМУ від 07.08.96 р. № 937.

18. Про затвердження Положення про порядок державної реєстра­ції договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора: Постанова КМУ від 30.01.97 р. № 112.

19. Інструкція про порядок здійснення державної реєстрації дого­ворів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора. - Затв. наказом МЗЕЗторіу України від 20.02.97 р. № 125.

20. Інструкція про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон. - Затв. постановою Правління НБУ від 16.03.99 р. № 122.

21. Про врегулювання порядку здійснення іноземними інвестора­ми інвестицій в Україну: Постанова Правління НБУ від 20.07.99 р. № 356.

22. Положення про порядок реєстрації та обліку постійних пред­ставництв нерезидентів в Україні як платників податку на прибу­ток. - Затв. наказом Державної податкової адміністрації України від 16.01.98р. №23.

23. Інструкція про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні. - Затв. наказом МЗЕЗторгу України від 18.01.96 р. № 30.

24. Положення про порядок здійснення нерезидентами операцій з облігаціями внутрішніх державних позик. - Затв. наказом Мініс­терства фінансів України від 10.07.97 р. № 149; постановою Правління НБУ від 23.07.97 р. № 246.

25. О. Лісова. Правові основи створення і функціонування вільних економічних зон в Україні. – Підприємництво, господарство і право, № 6, 2002 р.

 

Тема №11: Антимонопольне законодавство.

Читається лекція-2 год.

Семінар – 4 год.

Ключові слова та поняття: монопольне становище на ринку, антиконкурентні узгоджені дії, дискримінація підприємця, природна монополія, контроль за економічною концентрацією підприємців, антимонопольне законодавство.

 

План.

6. Загальна характеристика антимонопольного законодавства.

7. Монопольне становище на ринку.

8. Антиконкурентні узгоджені дії.

9. Дискримінація підприємця.

10. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства.

 

Теми рефератів

1. Визначення монопольного становища підприємця на ринку.

2. Правове регулювання антимонопольної діяльності в Україні.

 

Питання для самостійного вивчення

1. Як визначено терміни "товар", "ринок товару", "конкурен­ція", "суб'єкт господарювання", "інформація", "контроль" в антимонопольному законодавстві?

2. Які підстави застосування штрафів за порушення антимонопольного законодавства?

3. Які заходи адміністративної відповідальності передбачено за порушення антимонопольного законодавства?

4. Що таке "економічна концентрація підприємців"?

5. Яким чином здійснюється контроль за економічною концентрацією підприємців?

6. Які наслідки порушення порядку здійснення економічної концентрації підприємців?

7. Законодавство про заборону зловживання монопольним становищем на ринку.

8. Контроль за економічною концентрацією підприємців.

9. Поняття природної монополії.

10. Суб’єкти природної монополії.

11. Сфера діяльності суб’єктів природної монополії.

 

Література

1. Закон України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" від 18.02.92 р.

2. Закон України "Про Антимонопольний комітет України" від 26.11.93р.

3. Закон України "Про природні монополії" від 20.04.

4. Державна програма демонополізації економіки і розвитку конкуренції. - Схвалена Верховною Радою України від 21.12.93 р.

5. Про Основні напрями конкурентної політики на 1999-2000 роки та заходи щодо їх реалізації: Указ Президента України від 26.02.99 р. № 219/99.

6. Про введення механізму попередження монополізації товарних ринків: Постанова КМУ від 11.11.94 р. № 765 у редакції від 26.05.97 р. № 499.

7. Положення про порядок сплати зборів за подачу заяви про надання згоди на створення, реорганізацію та ліквідацію суб'єктів господарювання. - Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.98 р. № 886.

8. Положення про контроль за економічною концентрацією. -Затв. розпорядженням Антимонопольного комітету України від 18.02.2000 р. № 31-р.

9. Методика визначення монопольного становища підприємців на ринку. - Затв. розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10.03.94 р. № 1-р.

10. Положення про порядок підтвердження Антимонопольним комітетом України наявності контрольного пакета акцій, затверджене розпорядженням Антимонопольного комітету від 21.06.94 р. № 9-р;

11. Положення про особливості контролю за дотриманням антимонопольного законодавства інвестиційними фондами і інвестиційними компаніями, затверджене розпорядженням Антимонопольного комітету України від 18.11.94 р. 13-р.

 

 

Тема №12: Законодавство про захист від недобросовісної конкуренції.

 

Читається лекція

Семінар – 2 год.

Практ.заняття-2 год

Ключові слова та поняття: недобросовісна конкуренція, неправомірне використання ділової репутації підприємців, суб’єкт та об’єкт недобросовісної конкуренції, правила, торгові та інші чесні звичаї у підприємницькій діяльності, реклама, принципи рекламної діяльності, ознаки комерційної реклами, рекламодавець, виробник реклами, розповсюджувач реклами, споживачі реклами, підсвідома реклама, соціальна реклама, відокремлення реклами від іншої інформації, внутрішня, зовнішня реклама.

 

План.

7. Загальна характеристика законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

8. Створення перешкод підприємцям у процесі конкуренції.

9. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці.

10. Санкції за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

11. Недобросовісна реклама.

12. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу.

 

Теми рефератів

1. Соціальна рекламна інформація.

2. Правове забезпечення обігу лікарських засобів.

 

Питання для самостійного вивчення

1. Які види діяльності кваліфікуються як недобросовісна конкуренція за міжнародними угодами?

2. Які найпоширеніші види недобросовісної конкуренції характерні для підприємницької практики України?

3. Які санкції передбачені законодавством за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.025 с.)