Законодавчо-нормативна база з питань охорони праці. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Законодавчо-нормативна база з питань охорони праці.Ст.43 Конституції України закріплює, що “кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом”.

Правове забезпечення охорони праці, крім конституційних норм, визначають норми КЗпП України, Закон України “Про охорону праці” від 14.09.1992р. та інші підзаконні правові норми з охорони праці.

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності.

Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника чи уповноважений ним орган.

З метою ознайомлення працівників з нормами охорони праці проводиться навчання всіх працівників підприємства з питань охорони праці.

Порядок і види навчання, а також форми перевірки знань з питань охорони праці працівників і осіб, що проходять навчання в установах освіти, встановлені Типовим положенням про навчання питанням охорони праці, затвердженим наказом Держкомнадохоронпраці від 17. 02. 1999 р. № 27

На підприємствах на основі даного Типового положення з урахуванням специфіки виробництва, вимог державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці розробляються і затверджуються керівниками підприємств відповідні положення про навчання питанням охорони праці.

Працівники підприємств під час прийому на роботу і періодично в процесі роботи, а учні й студенти під час навчання, зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Одним з видів навчання є інструктажі. За характером і часом проведення інструктажі з охорони праці поділяються на:

- вступний (під час прийому на роботу чи в навчальний заклад, під час екскурсії на підприємство, під час проведення робіт на підприємстві працівниками інших підприємств);

- первинний (проводиться на початку роботи безпосередньо на робочому місці при прийомі на роботу, при виконанні нової для працівника роботи, при переведенні з одного місця роботи на інше, відрядженим працівникам, якщо вони беруть участь у виробничому процесі);

- повторний (проводиться з працівниками на робочому місці в терміни, визначені відповідними чинними галузевими нормативними актами з урахуванням конкретних умов виробництва, але не рідше: на роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз на три місяці, для інших робіт – 1 раз на шість місяців);

- позаплановий (проводиться на робочому місці чи в кабінеті з охорони праці – при запровадженні в дію нових чи переглянутих нормативних актів з охорони праці чи при внесенні змін і доповнень до них, при зміні технологічного процесу, заміні чи модернізації устаткування, оснащення, матеріалів чи інших факторів, що впливають на охорону праці, при порушенні працівниками норм охорони праці, що можуть призвести чи призвели до травм, аварій, пожеж і т. ін.);

- цільовий (проводиться з працівниками при виконанні разових робіт, при ліквідації аварій і наслідків стихійних лих, при проведенні робіт, на які оформляється наряд-допуск, розпорядження чи інші документи).

На залізничному транспорті питання охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії регулюються також Правилами техніки безпеки і виробничої санітарії при виконанні певних видів робіт. Крім Правил техніки безпеки і виробничої санітарії для окремих видів робіт затверджуються типові інструкції з охорони праці окремих професій.

Вимоги з охорони праці включаються в посадові інструкції всіх працівників підприємства з обліком виконуваних ними функцій у вигляді самостійних пунктів.

На підприємства залізничного транспорту поширюються вимоги стандартів та інших нормативно-технічних документів з безпеки праці (ультразвук, вібрація, освітлення, шум, пожежна й електробезпечність, санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони тощо).

Велику роль в оцінці стану і розробці заходів щодо поліпшення умов праці відіграє атестація робочих місць, що проводиться в порядку, передбаченому чинним законодавством.

З огляду на те, що й у сучасних умовах роботи залізничного транспорту неможливо усунути всі шкідливі й небезпечні умови праці, працівникам, що працюють у таких умовах, гарантуються додаткові пільги, наприклад, забезпечення молоком, надання додаткової оплачуваної відпустки, можливість дострокового виходу на пенсію за наявності необхідного стажу роботи в таких умовах та ін.

Державне управління охороною праці здійснюють:

- Кабінет Міністрів України;

- спеціально уповноважений орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці;

- міністерства й інші органи центральної виконавчої влади;

- Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації й органи місцевого самоврядування.

Контроль за охороною праці

Відповідно до ст. 44 Закону України “Про охорону праці” державний нагляд і громадський контроль за охороною праці здійснюють два види органів – державні та громадські. Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів про охорону праці здійснюють Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори.

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснюють два види органів: трудові колективи через обраних ними уповноважених і професійні спілки в особі своїх виборних органів та представників. Повноваження цих органі визначені ст. 47 і 48 Закону України “Про охорону праці”.

 

Запитання та завдання для самостійної перевірки знань

 

1. Охарактеризуйте зміст, сторони, строки, умови і форми трудового договору.

2. Припинення трудового договору з ініціативи власника та уповноваженого ним органу.

3. Що таке робочий час? Охарактеризуйте його види.

4. Поняття „часу відпочинку”, його види. Відпустка як час відпочинку працівників, її види.

5. Охарактеризуйте систему оплати праці на залізничному транспорті.

6. Проаналізуйте положення про дисципліну працівників залізничного транспорту.

7. Особливості робочого часу та часу відпочинку працівників залізничного транспорту.

8. Охарактеризуйте порядок накладення дисциплінарних стягнень.

9. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду заподіяну підприємству; власника - за заподіяне ушкодження здоров’я працівника.

 

Тестові завдання

1. Письмова форма договору обов’язкова при прийнятті на роботу:

а) по контракту;

б) молодого спеціаліста;

в) неповнолітнього

2. З наведеного переліку укажіть умови трудового договору, які належать до обов’язкових:

а) місце працевлаштування;

б) розмір заробітної плати;

в) соціальний захист працівника;

г) розмір щомісячної премії;

д) початок дії трудового договори;

е) організація харчування працівника

3. Вирізняють основні і додаткові умови договору. Розподіліть ці умови на основні і додаткові:

Основні Додаткові

Для відповіді: оплата праці, випробування на строк 1,3,6 місяців, місце роботи, початок роботи

4. Трудовий договір буває таких видів:

а) безстроковий;

б) ..................;

в) ....................

5. Розташуйте у логічній послідовності порядок укладення трудового договору:

а) оформлення трудової книжки;

б) розгляд заяви працівника;

в) звернення особи до роботодавця з пропозицією укладання трудового договору;

г) видання наказу про зарахування працівника на роботу.

6. Оберіть літери правильних суджень:

а) при укладанні трудового договору забороняється вимагати відомості про партійну і національну належність, походження та інші документи, непередбачені законодавством;

б) якщо працівник приступить до роботи, то трудовий договір вважається заключним, а робітник прийнятим на роботу;

в) всі працівники, що заключили трудовий договір, зобов’язані пройти випробувальний строк з метою перевірки відповідності працівника дорученій роботі

7. Вставте відповідні цифри в речення:

а) однією з підстав для розірвання договору з ініціативи власника може бути прогул працівника (відсутність на роботі більше .... годин протягом робочого дня без поважних причин);

б) відсутність працівника на роботі протягом ... місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності;

8. Позначте тривалість нормального робочого часу:

а) 38 годин на тиждень;

б) 40 годин на тиждень;

в) 42 години на тиждень;

г) 48 годин на тиждень.

9. Трудова дисципліна регламентується:

а) наказом по підприємству;

б) правилами внутрішнього трудового розпорядку;

в) статутами;

г) окремими законами.

10. Укажіть максимальний термін, визначений Кодексом законів про працю України, протягом якого до працівників, на яких було покладено дисциплінарне стягнення, не застосовуються заохочення:

а) від 1 до 2 років;

б) 1 календарний місяць з дня накладення дисциплінарного стягнення;

в) протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення;

г) протягом 3 років з моменту виявлення правопорушення.

11. Видами дисциплінарних стягнень є:

а) догана;

б) попередження;

в) наказ власника про стягнення;

г) звільнення.

12. Укажіть випадки, за яких працівник нестиме матеріальну відповідальність у повному обсязі:

а) працівник ювелірного підприємства умисно зіпсував коштовності;

б) працівник завдав шкоди, перебуваючи на роботі на підпитку;

в) працівник через недбалість загубив виданий йому вимірювальний прилад;

г) працівник умисно зламав виданий йому вимірювальний прилад

13. Вставте відповідні цифри в речення:

а) нормальна тривалість робочого часу _________ годин на тиждень;

б) скорочена тривалість робочого часу для працівників з шкідливими умовами праці – не більше ______ годин на тиждень;

в) надурочна робота оплачується у подвійному розмірі і не повинна перевищувати _____ годин на рік для одного працівника;

г) основна тривалість щорічної відпустки громадян України - __________ календарних днів;

д) право працівника на щорічну відпустку наступає через ________ місяців безперервної роботи на даному підприємстві;

е) комісія по трудовим спорам обирається в кількості ___________ осіб на підприємстві з кількістю працюючих ________ чол.

ж) КТС зобов’язана розглянути спір в присутності працівника власника у _________ - денний строк із дня подачі заяви.

з) власник має право звернутися до суду з питань відшкодування з працівника матеріальної шкоди протягом ___________ року з дня виявлення нанесеної шкоди.

 

Юридичний практикум

1. Двоє друзів Андрій (17 р.) та Олексій (19р.) влаштовуються на роботу. Директор заводу ставить умову: для визначення професійної придатності встановлюється випробування строком 100 днів. Аргументи директора: приймати на постійну роботу людину з вулиці, зовсім її не знаючи, є безглуздям. Ваш коментар?

2. При прийнятті на роботу водієм громадянина Кемеровського (25 років) для укладання трудового договору власник приватного підприємства вимагає від нього такі документи: паспорт, військовий квиток, довідку про склад сім’ї, медичну довідку. Які норми трудового законодавства дотримані, не дотримані, порушені?

3. Робітник Лужков вирішив змінити роботу. За два тижня він попередив роботодавця про розірвання трудового договору і 1 серпня повинен був звільнитися. Але 30 липня Лужков повідомив власнику, що залишається на роботі, оскільки на місце, куди він збирався переходити, вже прийняли іншу людину. Власник відповів, що на його місце вже прийнято робітника Жаботинського у порядку переведення. Як вирішити ситуацію?

4. Василь Денисенко 20 р. працював на міському меблевому комбінаті. Рішенням облдержадміністрації підприємство з цього міста було передислоковане в сусіднє, бо останнє має вихід на залізницю, що підвищує рентабельність виробництва. Денисенко відмовився від переведення на роботу в сусіднє місто, й адміністрація видала наказ про його звільнення. Ви працюєте юрисконсультом, і Денисенко прийшов до вас за консультацією.

5. Після обідньої перерви робітник, складальник вагонів, з’явився на робочому місті у нетверезому стані. Адміністрація залізниці поставила перед профспілковим комітетом питання про згоду на звільнення. Яке рішення, на вашу думку може прийняти профспілковий комітет?

6. Працівник Ш., заробітна плата якого становить 200 грн. у місяць, під час гри на комп’ютері у робочий час пошкодив програмне забезпечення, за поновлення якого власник заплатив 300 гривень. Після чого власник звернувся з позовом до суду про стягнення з Ш. матеріальної шкоди у розмірі 800 гривень, 300 грн. – за поновлення матеріальної шкоди і 500 грн. за неотримані ним прибутки за час, коли з вини Ш. комп’ютер не працював. Ш. погодився з притягненням до матеріальної відповідальності лише в розмірі його середньомісячного заробітку. Яке рішення прийме суд? Назвіть види матеріальної відповідальності.

7. Прораб Т. зламав ногу під час роботи на будівництві нового будинку. Адміністрація тресту, в якому працював Т., відмовилась відшкодувати йому збитки і видати кошти на лікування. Чи правомірні дії адміністрації?

8. Машиніст локомотиву локомотивного депо „Фастів” Сарапін за керування локомотивом в нетверезому стані був позбавлений свідоцтва водія локомотива з наданням йому роботи, не пов’язаної з керуванням локомотивом та моторно-рейковим транспортом строком на один місяць. Оскільки Сарапін від запропонованої роботи відмовився, то був звільнений з роботи за п.2 ст.40 КЗпП. Сарапін оскаржив своє звільнення до суду. Яке рішення має винести суд?

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 160; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.172.77 (0.01 с.)