НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

=========================================================

 

 

Інформація і документація

ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Структура та правила оформлення

 

пр ДСТУ 3008 : 20__

 

Видання офіційне

 

(Проект, перша редакція)

 

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

20__

ПЕРЕДМОВА

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Український інститут науково-технічної і економічної інформації; ТК 144 “Інформація і документація”

 

РОЗРОБНИКИ: В. Земцева; Ю. Поліщук, канд. фіз.-мат. наук; Р. Санченко, канд. техн. наук;Л. Шрамко; А. Ямчук (науковий керівник)

 

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від _____ 20__ р. № ______ з 20______

 

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ 3008–95

 

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково

на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності звертатись до Держспоживстандарту України

 

Держспоживстандарт України, 20__

 

ЗМІСТ

C.

  Вступ………………………………………………………………. V
Сфера застосування……………………………………………….
Нормативні посилання……………………………………………
Вимоги до порядку викладення матеріалу звіту………………..
  3.1 Структура звіту………………………………………………
  3.2 Вступна частина……………………………………………..
  3.3 Основна частина……………………………………………..
  3.4 Додатки……………………………………………………….
  3.5 Матеріал у кінці звіту……………………………………….
  3.6 Вимоги до подання структурних елементів звіту………….
Вимоги до структурних елементів вступної частини….............
  4.1 Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки)……………………
  4.2 Титульний аркуш…………………………………………….
  4.3 Список авторів……………………………………………….
  4.4 Реферат……………………………………………………….
  4.5 Зміст……………………………………………………………
  4.6 Переліки скорочень та умовних позначень…………………
  4.7 Передмова…………………………………………………….
Вимоги до структурних елементів основної частини………….
  5.1 Вступ………………………………………………………….
  5.2 Суть звіту……………………………………………………..
  5.3 Висновки………………………………………………………
  5.4 Рекомендації………………………………………………….
  5.5 Перелік посилань…………………………………………….
Вимоги до додатків……………………………………………….
  6.1 Призначення додатків………………………………………..
  6.2 Типи додатків…………………………………………………
Вимоги до матеріалу в кінці звіту………………………………
Правила оформлення звіту………………………………………
  8.1 Загальні вимоги………………………………………………
  8.2 Нумерація томів (книг) і частин………………..…………..
  8.3 Нумерація сторінок звіту……………………………………
  8.4 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів……..
  8.5 Рисунки……………………………………………………….
  8.6 Таблиці………………………………………………………..
  8.7 Переліки………………………………………………………
  8.8 Примітки………………………………………………………
  8.9 Виноски……………………………………………………….
  8.10 Формули та рівняння………………………………………..
  8.11 Посилання …………………………………………………..
  8.12 Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки)………………….
  8.13 Титульний аркуш……………………………………………
  8.14 Список авторів………………………………………………
  8.15 Переліки скорочень та умовних позначень……………….
  8.16 Додатки …………………………….……………………….
  8.17 Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки)………………….
Додаток А Приклад подання реферату на звіт про НДР…………
Додаток Б Приклад «Змісту» ……………………………………….
Додаток В Приклади оформлення титульних аркушів……………..
Додаток Г Приклад оформлення списку авторів звіту про НДР……

 

ВСТУП

 

Цей національний стандарт розроблений на заміну стандарту ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

Необхідність перегляду стандарту обумовлена:

- прийняттям законів України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» та «Про стандартизацію»;

- наданням чинності нової редакції комплексу основоположних стандартів національної стандартизації серії ДСТУ 1;

- введенням у дію нових правил побудови, викладання, оформлення та змісту нормативних документів, включаючи національні стандарти;

- необхідністю гармонізації вимог до однотипних структурних елементів текстових документів, застандартизованих іншими національними і міждержавними стандартами.

При підготовці стандарту враховані пропозиції та рекомендації щодо внесення змін до ДСТУ 3008-95, висловлені користувачами стандарту – фахівцями у сфері науки і техніки.

 


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

Інформація і документація

ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Структура та правила оформлення

Информация и документация

ОТЧЕТЫ В СФЕРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Структура и правила оформления

Information and documentation

SCIENTIFIC AND TECHNICAL REPORTS

Structure and rules of putting into official form

 

Чинний від _____________

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні вимоги до побудови, викладання та оформлювання звітів у сфері науки і техніки.

Стандарт поширюється на звіти про виконані роботи (наукові, дослідницькі, технологічні тощо) або окремі їхні етапи.

Цей стандарт застосовують науково-дослідні, проектні, конструкторські організації, навчальні заклади, науково-виробничі та виробничі підприємства й інші організації усіх форм власності. Він може бути застосований в інших сферах наукової діяльності: оформлення дисертацій, річних звітів різного спрямування, посібників, підручників тощо.

_______________________

Видання офіційне

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДК 016 – 97 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ 2568–94 Метрологія. Порядок атестації і використання довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів

ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження. Основні положення та порядок розроблення

ДСТУ 3582–97 Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні правила та вимоги

ДСТУ 3651.0–97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин. Міжнародні системи одиниць. Основні положення, назви та позначення

ДСТУ 3651.1–97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення

ДСТУ 3651.2–97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Фізичні сталі та характеристичні числа. Основні положення, позначення, назви та значення

ДСТУ 3814–98 Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг

ДСТУ 4515:2006 Інформація і документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація серіальних видань

ДСТУ 4861:2007 Інформація і документація. Видання. Вихідні відомості

ДСТУ ГОСТ 13.1.002:2007 Репрографія. Мікрографія. Документи для мікрофільмування. Загальні вимоги та норми

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання

ДСТУ ГОСТ 7.9:2009 СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования

ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые файлы

 

Вимоги до порядку викладення матеріалу звіту

Структура звіту

3.1.1 Звіт умовно поділяють на:

- вступну частину;

- основну частину;

- додатки;

- матеріал у кінці звіту.

Вступна частина

3.2.1 Вступна частина містить такі структурні елементи:

- обкладинка (сторінки 1, 2 обкладинки)1);

- титульний аркуш;

- список авторів;

- реферат;

- зміст;

- переліки скорочень та умовних позначень2);

- передмова.

3.2.2 Вимоги до структурних елементів вступної частини звіту – див. розділ 4.

Основна частина

3.3.1 Основна частина містить такі структурні елементи:

- вступ;

- суть звіту;

- висновки;

- рекомендації;

_________________________________

1) Структурний елемент «Обкладинка» (сторінки 1 і 2 обкладинки)» подають у разі видання звіту.

2) Назва структурного елемента умовна.

- перелік посилань.

3.3.2 Вимоги до структурних елементів основної частини звіту – див. розділ 5.

Додатки

3.4.1 Додатки розміщують після основної частини звіту.

3.4.2 Вимоги до додатків – див. розділ 6.

Матеріал у кінці звіту

3.5.1 Матеріал у кінці звіту містить структурний елемент «Обкладинка» (сторінки 3 і 4 обкладинки) 1).

3.5.2Вимоги до матеріалу у кінці звіту – див. розділ 7.

Вимоги до подання структурних елементів звіту

3.6.1 У звіті, що містить більше 10 сторінок, структурні елементи «Титульний аркуш», «Реферат», «Вступ», «Суть звіту» та «Висновки» є обов’язковими.

3.6.2 Якщо в тексті звіту наводять посилання на публікації, обов’язковим стає елемент «Перелік посилань».

 

Вимоги ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВСТУПНОЇ ЧАСТИНИ

Титульний аркуш

4.2.1 Титульний аркуш є першою сторінкою звіту і основним джерелом бібліографічної інформації, необхідної для опрацювання та пошуку документа.

4.2.2 Титульний аркуш містить дані, які подають у такій послідовності:

а) гриф обмеження доступу до інформації, викладеної у звіті або стосовно умов розповсюдження звіту (за потреби);

б) ідентифікатори звіту;

в) міжнародний стандартний номер книги (ISBN) відповідно до ДСТУ 3814 або міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN) відповідно до ДСТУ 4515 – у разі видання звіту;

г) відомості про виконавця роботи – юридичну особу (організацію) або фізичну особу;

д) грифи затвердження та погодження (останнє - за необхідності);

е) повна назва звіту;

ж) підписи відповідальних осіб, включаючи керівника роботи;

к) рік складення (затвердження) звіту;

л) дата пріоритету автора (за необхідності);

м) за необхідності – будь-які спеціальні записи (відомості про зв'язок даного звіту з іншими роботами, наприклад, звіт є частиною поданої до захисту дисертації; виконання роботи за темою цільової державної програми; робота є ініціативною тощо).

Список авторів

4.3.1 Структурний елемент «Список авторів» (за наявності) розташовують після титульного аркуша, починаючи з нової сторінки.

4.3.2 У списку авторів в загальному випадку наводять імена (або перші літери імен) та прізвища авторів, їхні посади, наукові ступені, вчені звання із зазначенням частини звіту, підготовленої конкретним автором.

4.3.3 Якщо звіт виконаний одним автором, то його ім'я (або першу літеру імені) та прізвище, посаду, наукову ступінь, вчене звання слід подавати на титульному аркуші звіту.

Реферат

4.4.1 Структурний елемент «Реферат» розміщують безпосередньо за списком авторів (якщо такий є) на новій сторінці і викладають дотримуючись вимог стандарту ДСТУ ГОСТ 7.9.

4.4.2 У рефераті стисло подаються відомості про звіт, які дозволяють прийняти рішення стосовно доцільність ознайомлення з ним.

4.4.3 При виданні звіту перед текстом реферату подають повний бібліографічний опис звіту, який виконують відповідно до вимог чинного стандарту з інформації, бібліотечної та видавничої справи ДСТУ ГОСТ 7.1.

4.4.4 Реферат має містити:

– відомості про обсяг звіту, кількість частин звіту, кількість рисунків, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань (наводять усі відомості, включаючи дані додатків);

– текст реферату;

– перелік ключових слів.

Реферат може містити інформацію про умови розповсюдження звіту.

4.4.5 Текст реферату повинен відбивати подану у звіті інформацію у такій послідовності:

– об'єкт дослідження або розроблення;

– мета роботи;

– методи дослідження та перелік апаратури;

– результати та їх новизна;

– основні конструктивні, технологічні й техніко-експлуатаційні характеристики та показники;

– ступінь впровадження;

– взаємозв’язок з іншими роботами;

– рекомендації щодо використання результатів роботи;

– галузь застосування;

– економічна чи соціально-економічна ефективність роботи;

– значимість роботи;

– висновки, пропозиції щодо розвитку об'єкта дослідження (розроблення) та доцільності продовження досліджень.

Якщо відсутня інформація із деяких зазначених питань, її випускають, зберігаючи послідовність викладення матеріалу.

4.4.6 Реферат рекомендовано виконувати на одній сторінці формату А4 і обсягом не більше 500 слів.

4.4.7 У разі випуску звітів окремими томами (книгами), пов’язаними між собою однією темою (зібрання звітів), кожен такий звіт повинен мати реферат свого тому (книги), котрий зазначав би його зв'язок з іншими томами (книгами) звітів даної серії.

4.4.8 Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті звіту, та умови розповсюдження звіту, якщо такі виставляються, вміщують після тексту реферату.

Перелік ключових слів має містити від 5 до 15 слів (словосполук). Рекомендовано подавати їх із прямим порядком слів у називному відмінку однини, розташованих за українською абеткою та розділених комами.

4.4.9 Приклад складання «Реферату» наведено у додатку А.

Зміст

4.5.1 Структурний елемент «Зміст» (за наявності) розташовують після реферату, починаючи з нової сторінки.

4.5.2 До змісту включають такі структурні елементи: «Перелік скорочень та умовних позначень», «Передмову», «Вступ», послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок) суті звіту, «Висновки», «Рекомендації», «Перелік посилань», назви «Додатків» із зазначенням номера сторінки початку структурного елемента.

4.5.3 Якщо звіт складається з двох і більше частин, у кожної частини повинен бути свій зміст. При цьому в кінці змісту першої частини перелічують номери й назви (за наявності) всіх наступних частин звіту. Перша частина звіту може містити зміст усього звіту.

4.5.4 У разі випуску окремих томів (книг), пов’язаних між собою однією темою (зібрання звітів), кожен такий звіт повинен мати свій зміст відповідного тому (книги). Останній том (книга) може містити зміст усього зібрання звітів.

4.5.5 Зміст складають, якщо звіт містить не менше двох розділів, або один розділ і додаток за загальної кількості сторінок не менше десяти.

4.5.6 Приклад подання змісту першої частини звіту, що складається з декількох частин, наведено у додатку Б.

Передмова

4.7.1 Передмова (за наявності) містить супровідні нотатки, що пояснюють певні аспекти роботи, простежують історичні умови зазначеної роботи тощо.

4.7.2 Структурний елемент «Передмова» розміщують після «Переліків символів та умовних позначень», починаючи з нової сторінки. Також передмову допускається розміщувати на внутрішньому боці передньої обкладинки (сторінка 2 обкладинки).

4.7.3 Якщо звіт має дві і більше частин, передмову складають до усього звіту і вміщують у першій частині.

4.7.4 У разі випуску окремих томів (книг), пов’язаних між собою однією темою (зібрання звітів), кожен такий звіт може містити передмову.

Вступ

5.1.1 Структурний елемент «Вступ» розташовують після передмови, якщо така є, починаючи з нової сторінки.

5.1.2 У вступі стисло викладають:

– оцінку сучасного стану об'єкту дослідження або розробки, розкриваючи практично розв’язані задачі провідними науковими центрами та фірмами, а також провідними вченими і фахівцями у даній галузі;

– світові тенденції розв’язання поставлених проблем та/або завдань;

– актуальність роботи та підстави для її виконання;

– мету роботи та можливі сфери застосування;

– взаємозв'язок з іншими роботами.

5.1.3 У вступі проміжного звіту з окремого етапу роботи наводять цілі і завдання на цьому етапі та їхнє місце у виконуваній роботі в цілому.

5.1.4 У вступі заключного звіту вміщують перелік назв усіх проміжних звітів.

Суть звіту

5.2.1 Суть звіту - це викладення відомостей про предмет (об’єкт) дослідження або розроблення, котрі є необхідними й достатніми для розкриття сутності даної роботи (опис: теорії; методів роботи; характеристик і/або властивостей створеного об’єкта; принципів дії об’єкта та основних принципових рішень, що дають уявлення про його устрій; метрологічного забезпечення та ін.) та її результатів.

5.2.2 Викладаючи суть звіту, приділяють особливу увагу новаціям роботи, зокрема таким, як питання сумісності, взаємозамінності, надійності, безпечності, екологічності, ресурсоощадності тощо.

5.2.3 Якщо у звіті необхідно навести повні докази (наприклад, математичні – у звітах, що не мають безпосереднього відношення до предмету математики) або подробиці дослідження (розроблення), їх вміщують у додатках.

5.2.4 Суть звіту викладають, поділяючи матеріал на розділи. Розділи можуть поділятися на пункти або на підрозділи і пункти. Пункти (за потреби) поділяють на підпункти. Кожен пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію.

Текст суті звіту може поділятися тільки на пункти.

5.2.5 Якщо у звіті необхідно навести інформацію про нові аспекти роботи, інтерпретацію або коментарі до результатів та причин, на ґрунті яких роблять висновки чи рекомендації, у звіт вводять окремий розділ або підрозділи, що мають дискусійний характер. Дискусійні підрозділи можна включати у розділи, де подаються результати роботи.

Викладаючи суть звіту, бажано вживати застандартизовану наукову і/або науково-технічну термінологію, запроваджену національними стандартами на терміни та визначення понять.

5.2.6 У звіті треба використовувати основні, похідні чи позасистемні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць (SI) відповідно до ДСТУ 3651.0, ДСТУ 3651.1 та ДСТУ 3651.2.

Якщо виміри проведено в інших одиницях, то при викладанні найважливіших результатів одержані числові значення рекомендовано у дужках подати в одиницях SI.

5.2.7 Відповідальність за достовірність відомостей, які містить звіт, несе виконавець – юридична особа (організація) або фізична особа, що склала звіт.

Висновки

5.3.1 Структурний елемент «Висновки» розташовують після викладення суті звіту, починаючи з нової сторінки.

5.3.2 У висновках наводять:

- оцінку одержаних результатів і їх відповідність сучасному рівню наукових та технічних знань;

- ступінь впровадження та можливі галузі використання результатів роботи;

- інформацію щодо створення нового приладу та розроблення методики проведення вимірювання на ньому;

- наукову, науково-технічну, соціально-економічну значущість роботи;

- доцільність продовження досліджень за відповідною тематикою та інше.

5.3.3 Текст висновків може поділятися на пункти.

Рекомендації

5.4.1 У звіті на основі одержаних висновків можуть наводитись рекомендації.

5.4.2 Структурний елемент «Рекомендації» (за наявності) вміщують після висновків, починаючи з нової сторінки.

5.4.3 У рекомендаціях визначають необхідність проведення подальших робіт, приділяючи основну увагу пропозиціям щодо ефективного використання результатів дослідження чи розроблення.

5.4.4 Рекомендації повинні носити конкретний характер і бути повністю підтвердженими звітною роботою.

За необхідності рекомендації можуть спиратися на додаткові розрахунки, які наводять у додатку.

5.4.5 Текст рекомендацій може поділятися на пункти.

Перелік посилань

5.5.1 Перелік джерел, на які є посилання в основній частині звіту, наводять у кінці тексту звіту перед додатками (якщо такі є), починаючи з нової сторінки.

У переліку посилань бібліографічні описи подають у порядку, за яким вони вперше згадуються у тексті. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті (номерні посилання).

5.5.2 Бібліографічні описи посилань у переліку наводять відповідно до стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1.

5.5.3 Джерела, на які є посилання тільки в додатку, наводять у окремому переліку посилань, який розташовують у кінці цього додатку.

Вимоги ДО ДОДАТКІВ

Призначення додатків

6.1.1 Щоб уникнути переобтяження викладу основного матеріалу звіту, у структурному елементі «Додатки» вміщують матеріал, що доповнює або унаочнює звіт, який:

- є необхідним для повноти звіту, але включення його до основної частини звіту може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу;

- не може бути послідовно розміщений в основній частині звіту через великий обсяг або способи відтворення;

- може бути вилучений для широкого кола читачів, але є необхідним для фахівців даної галузі.

6.1.2 Додатки розташовують у порядку посилання на них у тексті звіту.

6.1.3 У додатки можуть бути включені:

– допоміжні рисунки і таблиці;

– матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення або форму подання не можуть бути внесені до основного тексту (фотографії; проміжні розрахунки, формули, математичні докази; протоколи випробувань; висновок метрологічної експертизи; копія технічного завдання або документа, що замінює технічне завдання; інструкції та методики, розроблені у процесі виконання робіт та ін.);

– опис нової апаратури, приладів, які використовувались під час проведення експерименту, вимірів та випробувань;

– додатковий перелік джерел, на які не було посилань у звіті, але які можуть викликати інтерес користувачів звіту;

– інша інформація.

6.1.4 У додатки до звіту про роботу, в складі якої передбачено проведення патентних досліджень, мають бути включені звіт про патентні дослідження та бібліографічний список публікацій і патентних документів, розроблених у процесі виконання роботи, та оформлені відповідно до ДСТУ 3575.

Типи додатків

6.2.1 Додатки до звіту можуть бути подані:

- як продовження тексту основної частини звіту;

- як відокремлена самостійна частина звіту;

- як окрема книга (том).

6.2.2 Якщо додатки є продовженням тексту основної частини звіту, нумерація сторінок додатків – це продовження нумерації сторінок звіту. Кожен додаток повинен мати заголовок, який друкують вгорі прописними літерами і симетрично до тексту сторінки. Над заголовком, але посередені рядка, друкують слово «ДОДАТОК» і велику літеру української абетки, що позначає додаток. Текст кожного додатка починають з нової сторінки.

6.2.3 Якщо у звіті як додаток наводиться документ, що має самостійне значення (наприклад, патентні дослідження, технічні умови, технологічний регламент, атестована методика проведення досліджень, стандарт і інше) та оформлений згідно з вимогами до цього документа, тоді у додатку вміщують його копію без будь-яких змін в оригіналі. У копії цього документа вгорі справа проставляють нумерацію сторінок звіту, як належить при нумерації додатка, а знизу – зберігають нумерацію сторінок документа.

У цьому випадку на окремому аркуші друкують великими літерами слово «ДОДАТОК», його позначення великою літерою української абетки, а під ним, симетрично відносно сторінки, друкують назву документа. Аркуш з цією інформацією також нумерують.

6.2.4 Великі за обсягом сторінок додатки можна оформлювати як відокремлену самостійну частину із самостійним титульним аркушем, оформленим за 8.16, але без грифу затвердження (погодження) та підписів відповідальних осіб. Дату пріоритету автора та будь-які спеціальні записи подають на розсуд автора (авторів) звіту.

Нумерація сторінок відокремленої самостійної частини є продовженням нумерації сторінок основної частини звіту.

6.2.5 У разі випуску звітів окремими книгами (томами), що пов’язані між собою спільною темою (зібрання звітів), кожний такий звіт повинен мати спільну для всіх книг (томів) назву роботи та індивідуальну назву кожної книги (тома). Оформлюють кожну книгу звіту за всіма вимогами до оформлення звичайних звітів.

Остання книга (том) може містити повний зміст усього зібрання звітів.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

Загальні вимоги

8.1.1 Залежно від особливостей і змісту звіт складають у вигляді тексту, рисунків, таблиць та їх сполучень.

8.1.2 Виклад тексту і оформлення звіту треба виконувати за вимогами цього стандарту.

8.1.3 Звіт друкують з використанням комп’ютера та принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210 мм ´ 297 мм). За необхідності можна використати аркуші формату А3 (297 мм ´ 420 мм). Дозволено включати до звіту сторінки, виконані методами репрографії.

Звіт друкують шрифтом чорного кольору через півтора-два інтервали кеглем не менше, ніж 12.

8.1.4 У звіті не бажано вживати іншомовні слова та терміни за наявності рівнозначних слів та термінів у мові, якою оформлений звіт.

8.1.5 Мова звіту визначається відповідним Законом України.

8.1.6 Рекомендовано на сторінках звіту використовувати береги такої ширини: верхній і нижній – не менше 20 мм, лівий – не менше 25 мм, правий – не менше 10 мм.

8.1.7 Під час виконання звіту слід дотримуватись рівномірної насиченості, контрастності й чіткості зображення. Усі лінії, літери, цифри та знаки мають бути чіткі, нерозпливчасті та однаково чорні впродовж усього звіту.

8.1.8 Окремі слова, формули, знаки вписують у текст звіту чорним чорнилом, тушшю чи пастою. Насиченість знаків уписаного тексту має бути наближеною до насиченості знаків основного тексту.

8.1.9 Помилки й графічні неточності звіту дозволено виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою з наступним вписуванням на цьому місці правок рукописним або машинним способом між рядками чи на рисунках чорним чорнилом, тушшю чи пастою.

8.1.10 Оформлення звіту повинно забезпечувати його придатність до мікрофільмування згідно з ДСТУ ГОСТ 13.1.002 або виготовлення з нього копій належної якості способами репрографії.

8.1.11 Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у звіті наводять мовою оригіналу. Дозволено транслітерувати власні назви і назви організацій у перекладі на мову звіту, додаючи при першій згадці у тексті звіту оригінальну назву.

8.1.12 Дозволено у тексті звіту, крім заголовків, слова і словосполучення скорочувати згідно з правописними нормами та ДСТУ 3582.

8.1.13 Структурні елементи «Список авторів», «Реферат», «Зміст», «Переліки скорочень та умовних позначень», «Передмова», «Вступ», «Висновки», «Рекомендації», «Перелік посилань» не нумерують, а їх назви правлять за заголовки структурних елементів.

8.1.14 Для розділів та підрозділі наявність заголовка обов’язкова. Пункти і підпункти можуть мати заголовки.

8.1.15 Заголовки структурних елементів звіту і заголовки розділів слід друкувати з абзацу великими літерами напівгрубим шрифтом без крапки в кінці. Дозволено їх розташовувати посередині рядка.

8.1.16 Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів звіту слід друкувати з абзацного відступу з першої великої літери без крапки в кінці.

8.1.17 Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту звіту і дорівнювати чотирьом – п’яти знакам.

8.1.18 Якщо заголовок складається з кількох речень, їх розділяють крапкою. Переносити слова в заголовках заборонено.

8.1.19 Відстань між заголовком, приміткою, прикладом та подальшим чи попереднім текстом має бути не менше, ніж два інтервали.

Відстань між основами рядків заголовку, а також між двома заголовками приймають такою, як у тексті.

8.1.20 Не дозволено розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту останнім рядком сторінки.

8.2 Нумерація томів (книг) і частин

8.2.1 Якщо різні звіти випускають окремими томами (книгами), об’єднаними спільною темою, доречно групувати їх у зібрання, об’єднане спільною назвою. У такому разі кожний звіт ідентифікують як том (книга) зібрання і має свою власну назву. Томи (книги) звітів у такому разі нумерують послідовно арабськими цифрами, наприклад, том 1, том 2 і т. д.

8.2.2 Звіт може поділятися на частини, які зберігають єдину назву роботи і звіту. Частини нумерують послідовно арабськими цифрами, наприклад, частина 1, частина 2 і т. д.

Нумерація сторінок звіту

8.3.1 Сторінки звіту наскрізь нумерують арабськими цифрами впродовж усього тексту, включаючи додатки. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

8.3.2 Якщо звіт поділено на частини, нумерація сторінок у другій та наступних частинах має продовжуватись, наприклад, частина 1: С.1 – 123, частина 2: С. 124 – 235.

Якщо різні звіти випускають окремими томами (книгами), пов’язаними між собою однією спільною темою (зібрання звітів), у кожному такому томі має бути окрема нумерація сторінок, наприклад, звіт А (том 1): С. 1– 90; звіт Б (том 2): С. 1 – 151.

8.3.3 Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок звіту. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

8.3.4 Рисунки й таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок звіту.

Таблиці

8.6.1 Цифрові дані звіту треба оформлювати як таблицю за формою, поданою на рисунку 1.

 

 

Таблиця _____ – ______________________________

номер назва таблиці

 

 

    Головка             Заголовки колонок   Підзаголовки колонок     Рядки    
             
             
             
             

Боковик Колонки

(колонка для

заголовків рядків)

Рисунок 1

8.6.2 Горизонтальні й вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, можна не наводити, якщо це не ускладнює користування таблицею.

8.6.3 Таблицю подають безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці.

На кожну таблицю повинно бути посилання в тексті звіту із зазначенням її номера.

8.6.4 Таблиці слід нумерувати наскрізно арабськими цифрами, крім таблиць у додатках.

Дозволено таблиці нумерувати у межах розділу. У цьому випадку номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу.

8.6.5 Таблиці кожного додатка нумерують окремо. Номер таблиці додатка складається з познаки додатка та порядкового номера таблиці у додатку,

відокремлених крапкою. Наприклад, «Таблиця В.1- _____________», тобто перша

(назва таблиці)

таблиця додатка В.

8.6.6 Якщо у тексті звіту подано тільки одну таблицю, її нумерують.

8.6.7 Назва таблиці повинна відображати її зміст, бути конкретною та стислою. Якщо з тексту звіту можна зрозуміти зміст таблиці, її назву можна не подавати.

8.6.8 Назву таблиці друкують малими літерами (крім першої великої) і розташовують зліва над таблицею.

8.6.9 Якщо рядки або колонки таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розташовуючи одну частину під другою, або поруч чи переносять частину таблиці на наступну сторінку. В кожній частині таблиці повторюють її головку і боковик.

У разі поділу таблиці на частини дозволено її головку або боковик заміняти відповідно номерами колонок чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці.

Слово «Таблиця____» подають тільки один раз зліва над першою частиною таблиці. Над іншими частинами таблиці зліва друкують «Продовження таблиці___» без повторення її назви. Слова «Кінець таблиці____» друкують зліва без назви.

8.6.10 Заголовки колонок таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої літери, якщо вони становлять одне речення з заголовком.

8.6.11 Підзаголовки, що мають самостійне значення, друкують з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Переважна форма іменників у заголовках – однина.

8.6.12 Таблиці треба заповнювати за правилами, які відповідають ДСТУ 1.5

8.6.13 Таблиці можуть бути перелічені у «Змісті» із зазначенням їх номерів, назв (якщо вони є) та сторінок початку таблиць.

Переліки

8.7.1 Переліки (за потреби) подають у підрозділах, пунктах і/або підпунктах.

8.7.2 Якщо подають переліки одного рівня підпорядкованості, на які у звіті відсутні посилання, то перед кожним із переліків ставлять знак тире.

Якщо у звіті є посилання, тоді підпорядкованість записується малими літерами української абетки, далі – арабськими цифрами, далі – через знаки «тире».

Після цифри або літери певної позиції переліку ставлять круглу дужку.

Приклад

а) __________________________________________________________;

б)___________________________________________________________;

1) ­­­­­­­­­­_______________________________________________________;

– _____________________________________________________;

– _____________________________________________________;

2)_______________________________________________________;

в) __________________________________________________________.

 

8.7.3 Текст кожної позиції переліку слід починати з малої літери з абзацного відступу відносно попереднього рівня підпорядкованості.

Примітки

8.8.1 Примітки подають у звіті, якщо є потреба в поясненнях змісту тексту, таблиць, рисунків.

8.8.2 Примітки подають безпосередньо за текстом, під рисунком, але перед його назвою; або в кінці таблиці.

8.8.3 Одну примітку не нумерують.

Слово «Примітка» друкують з великої літери шрифтом меншого розміру з абзацу і після неї ставлять крапку. В тому ж самому рядку через проміжок з великої літери друкують текст примітки.

Приклад

Примітка. _______________________________________________________

_____________________________________________________________________

8.8.4 Якщо приміток дві і більше, їх нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою і оформлюють згідно з 8.8.3.

Приклад

Примітка 1. _______________________________________________________

________________________________________________________________________

ПриПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 353; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.211.101.93 (0.016 с.)