Переліки скорочень та умовних позначень
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Переліки скорочень та умовних позначеньПереліки скорочень та умовних позначень слід розташовувати стовпцем. Ліворуч в абетковому порядку наводять скорочення або умовні позначення, а праворуч – їх розшифровку.

Додатки

8.16.1 Додатки позначають послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, ДОДАТОК А, ДОДАТОК Б і т.д.

Дозволено позначати додатки літерами латинської абетки, за винятком літер І та О.

У разі повного використання літер української і (або) латинської абеток дозволено позначати додатки арабськими цифрами.

Один додаток позначають як ДОДАТОК А.

8.16.2 За необхідності текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи, пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатка відповідно до вимог 8.4. У такому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; Г.3.1 – підрозділ 3.1 додатка Г; Д.4.1.2 – пункт 4.1.2 додатка Д; Ж.1.3.3.4 – підпункт 1.3.3.4 додатка Ж.

8.16.3 Рисунки, таблиці, формули та рівняння у тексті додатків слід нумерувати в межах кожного додатка, наприклад, рисунок Г.3 – третій рисунок додатка Г; таблиця А.2 – друга таблиця додатка А; формула (А.1) – перша формула додатка А.

Якщо в додатку один рисунок, одна таблиця, одна формула чи одне рівняння, їх нумерують, наприклад, рисунок А.1, таблиця Г.1, формула (В.1).

У посиланнях у тексті додатка на рисунки, таблиці, формули, рівняння слід дотримуватися вимог 8.11.2.

8.16.4 Переліки, примітки і виноски в тексті додатка оформляють і нумерують відповідно до вимог 8.7, 8.8, 8.9.

8.16.5 Джерела, що цитують тільки у додатках, повинні розглядатися незалежно від тих, які цитують в основній частині звіту, і мають бути перелічені наприкінці кожного додатка в переліку посилань.

Форма цитування, правила складання переліку посилань і виносок у додатках аналогічні прийнятим у основній частині звіту. Перед номером цитати і відповідним номером у переліку посилань і виносках ставлять позначення додатка.

Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки)

Оформлення обкладинки (сторінки 3 і 4 обкладинки) виконують відповідно до ДСТУ 4861.

 

ДОДАТОК А

(довідковий)

Приклад подання реферату на звіт про НДР

Реферат

Звіт про НДР: 89 с., 16 табл., 3 рис., 1 додаток, 23 джерела.

Об’єкти дослідження - процеси адсорбції води із водно-спиртових розчинів та десорбції води у процесі їх регенерації.

Предмет дослідження - сорбенти у процесі адсорбції води із водно-спиртових розчинів та десорбції води у процесі їх регенерації.

Мета роботи – вибір вітчизняних сорбентів для зневоднення водно-спиртових розчинів та розроблення енергоощадної технології виробництва біоетанолу з рослинної відновлюваної сировини з використанням ректифікаційних та адсорбційних процесів.

Метод дослідження – моделювання процесу зневоднення водно-спиртових розчинів (різних концентрацій) та процесу регенерації з використанням вибраних за результатами попередніх досліджень цеолітів українського виробництва на експериментальній лабораторній установці, математичне моделювання процесу дистиляції, обробка та аналіз отриманих результатів.

Визначено вплив концентрації вихідного розчину на кількість поглиненої води в процесі зневоднення в паровій фазі з використанням цеолітів вітчизняного виробництва та встановлено оптимальні параметри для цього процесу.

Виконано моделювання процесу перегонки бражки і отримання концентрованих водно-спиртових розчинів для зневоднення на цеолітах, а також процесу концентрування рециклу після регенерації цеолітів. У результаті цих досліджень встановлено, що мінімальна витрата нагрівної пари на процес отримання біоетанолу має місце за концентрації біоетанолу-сирцю від 93,0 до

94,0 % об. для всіх значень концентрацій рециклу в досліджуваному діапазоні.

На основі результатів виконаних досліджень розроблено принципову технологічну схему дослідно-промислової енергоощадної установки для виробництва зневодненого біоетанолу з використанням ректифікаційних і адсорбційних процесів.

Впровадження розробленої технологічної схеми та установки дає можливість на наявних потужностях спиртових заводів виробляти біоетанол з відновлюваної сировини, використовувати його для виробництва сумішевих бензинів і тим самим зменшити залежність України від імпортованого моторного палива, поліпшити екологічний стан довкілля.

 

АДСОРБЦІЯ, БІОПАЛИВО, БІОЕТАНОЛ, ВОДНО–СПИРТОВІ СУМІШІ, ДЕСОРБЦІЯ, ЗНЕВОДНЕННЯ, РЕГЕНЕРУВАННЯ, СОРБЕНТИ, ЦЕОЛІТИ.

 

Умови одержання звіту: за договором. УкрНДІспиртбіопрод, 03190, м. Київ, пров. Бабушкіна, 3.

 

ДОДАТОК Б

(довідковий)

Приклад оформлення змісту

ЗМІСТ

  Частина 1 Стор.  
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів……….. ВСТУП ……………………………………………………………………..............
1 Сучасний стан зневоднення біоетанолу з використанням цеолітів …………..
2 Об’єкти і методи досліджень процесів отримання концентрованих водно-спиртових розчинів з бражки, їх зневоднення адсорбцією та регенерування адсорбентів ….…………………………………………….............    
3 Дослідження процесу зневоднення водно-спиртових сумішей за допомогою вітчизняних цеолітів, процесу їх регенерації та моделювання процесів отримання концентрованих водно-спиртових розчинів з бражки........................    
3.1 Характеристика об’єктів дослідження...............................................................
3.2 Дослідження зневоднення водно-спиртових сумішей в рідкій фазі за допомогою природних та синтетичних сорбентів..................................................  
3.3 Дослідження зневоднення водно-спиртових сумішей в паровій фазі за допомогою природних та синтетичних сорбентів..................................................  
3.4 Дослідження зневоднення водно-спиртових сумішей різних концернтрацій в паровій фазі з використанням вибраних цеолітів…………...  
3.5 Дослідження процесу регенерації вибраних вітчизняних цеолітів після зневоднення водно-спиртових сумішей .................................................................  
Частина 2 4 Розроблення нормативно-технічної документації..............................................  
4.1 Розроблення принципової технологічної схеми дослідно-промислової енергоощадної установки для виробництва зневодненого біоетанолу з використанням ректифікаційних та адсорбційних процесів................................    
4.2 Розроблення технологічної схеми енергоощадної установки для виробництва біоетанолу з використанням ректифікаційних і сорбційних .......  
ВИСНОВКИ ..............................................................................................................
РЕКОМЕНДАЦІЇ ……………………………………………………......................
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ…………………………………………………………….
ДОДАТОК А Опис установки для вивчення процесу зневоднення водно-спиртових сумішей адсорбцією за допомогою цеолітів в рідинній та паровій фазі …………………………………………………………………………………    
Рисунок 4.1* Схема установки для вивчення процесу зневоднення водно-спиртових сумішей………………………………………………………………….  
Рисунок 4.2* Принципова технологічна схема дослідно-промислової енергоощадної установки для виробництва зневодненого біоетанолу з використанням ректифікаційних і адсорбційних процесів ……………………..    

___________________

*) До змісту включати не обов’язково

ДОДАТОК В

(довідковий)

Приклади оформлення титульних аркушів

В.1 Титульний аркуш звіту про НДР, якщо назва звіту збігається з назвою роботи

УДК 541.128.7

УКПП ХХХХХХ

№ держреєстрації 0107U007055

Інв. № 0209U005800

 

Національна академія наук України

Інститут фізичної хімії (ІФХ) ім. Л.В.Писаржевського

03039, м. Київ, проспект Науки, 31 тел/факс (044) 525 11 90

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Інституту фізичної хімії

ім.Л.В. Писаржевського НАН України,

академік НАН України

___________________ (ім’я, прізвище)

(особистий підпис, дата)

 

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

Синтез каталізаторів з фрактальною структурою, вибір кількісних критеріїв та розробка алгоритмів для характеристики отриманих поверхонь

(заключний)

 

 

Науковий керівник НДР

докт.хім.наук, професор _________________ (ім’я, прізвище)

(особистий підпис, дата)

 

Рукопис закінчено 25 листопада 2009 р.

Результати роботи розглянуто Вченою радою ІФХ,

протокол від 21 грудня 2009 р. №30

В.2 Титульний аркуш звіту про НДР

УДК 541.128.7

УКППХХХХХ

№ держреєстрації 0107U007055

Інв. № 0209U005800

Національна академія наук України

Інститут фізичної хімії (ІФХ) ім. Л.В. Писаржевського

03039, м. Київ, проспект Науки, 31 тел/факс (044) 525 11 90

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Інституту фізичної хімії

ім.Л.В. Писаржевського НАН України,

академік НАН України

___________________ (ім’я, прізвище)

(особистий підпис, дата)

 

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

за договором від 27.09.2008 р. № М/102-2008

Фрактальний підхід до аналізу транспортних явищ в каталізі: теорія та практичне застосування

 

(проміжний)

 

 

Науковий керівник НДР

д.х.н, професор ___________________ (ім’я, прізвище)

(особистий підпис, дата)

Результати роботи розглянуто Вченою радою ІФХ НАН України, протокол від 29 грудня 2008 р. №30

 

В.3 Титульний аркуш першої частини звіту

УДК 665.63 УКПП ХХХХХ
№ держреєстрації 0209U006712    
Інв № 0209U006712    

 

Міністерство аграрної політики України

Український науково-дослідний інститут

спирту і біотехнології продовольчих продуктів

(УкрНДІспиртбіопрод)

03190, м. Київ-190, пров. Бабушкіна, 3

 

ПОГОДЖЕНО   ЗАТВЕРДЖУЮ
_______________________ (Вихідні реквізити листа погодження Міністерства аграрної політики України)   Директор інституту, д-р.техн. наук, академік УТА
  __________________ (ім'я, прізвище) (особистий підпис, дата)

 

ЗВІТ

ПРО ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКУ РОБОТУ

Розроблення раціонального енергоощадного комплексу з виробництва біоетанолу з використанням ректифікаційних та адсорбційних процесів

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВАРІАНТІВ КОМПЛЕКСУ З ВИРОБНИЦТВА БІОЕТАНОЛУ

(проміжний)

Частина 1

Заст. директора    
канд.техн. наук, академік УТА   _______________________ (особистий підпис, дата) (ім'я, прізвище)
Керівник ДКР канд.техн. наук, член-кор. УТА   _______________________ (особистий підпис, дата)   (ім'я, прізвище)
     
         
  Рукопис закінчено 25 листопада 2009 р.
  Цей звіт підготовлений як частина роботи, представленої на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук

В.4 Титульний аркуш другої частини звіту

 

УДК 665.63 УКПП ХХХХХ    
№ держреєстрації 0209U006712    
Інв № 0209U006712    

Міністерство аграрної політики України

Український науково-дослідний інститут

спирту і біотехнології продовольчих продуктів

(УкрНДІспиртбіопрод)

03190, м. Київ-190, пров. Бабушкіна, 3

 

ЗВІТ

ПРО ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКУ РОБОТУ

Розроблення раціонального енергоощадного комплексу з виробництва біоетанолу з використанням ректифікаційних та адсорбційних процесів

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВАРІАНТІВ КОМПЛЕКСУ З ВИРОБНИЦТВА БІОЕТАНОЛУ

(проміжний)

Частина 2

 

 

 

В.5 Титульний аркуш звіту про НДР, складеного фізичною особою

 

УДК 347.78/01/031/033

УКПП ХХХХХ

№ держреєстрації 0109U005510

Інв № 0209U006762

Лариса Кисильова

03115, м. Київ, вул. Святошинська, буд.22, кв.12, тел. 482-88-13

 

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

Дослідження теоретичних і практичних аспектів проведення

судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності

Шляхи вдосконалення

основних напрямів судової експертизи

у сфері інтелектуальної власності

 

_______________ Л. Кисильова

(підпис, дата)

 

 

 

Рукопис закінчено 15 вересня 2009 р.

ДОДАТОК Г

(довідковий)

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.51.78 (0.016 с.)