ТОП 10:

ISO, національні інституції зі стандартизації: розроблення стандартівз керування документаційними процесами.

ISO – авторитетний розробник стандартів з питань технологій роботи з документами в тому числі й електронними документами. Об’єднання і координація національних інститутів в галузі розробки стандартів. Технічні комітети ISO: ТС 154, ТС 46, SС 11. Розроблення міжнародного стандарту з керування документаційними процесами.

Національні інституції зі стандартизації: AFNOR, ANSI, BSI, DIN, SCC, SIS, ГОСТ, ДСТУ і їхній вклад у розроблення національних стандартів з керування документаційними процесами. Різні підходи до розуміння сфери керування документаційними процесами та їх вплив на зміст національних стандартів. Ступені відповідності національних стандартів міжнародному з керування документаційними процесами.

 

Вклад міжнародних організацій і форумів у розроблення науково-методичних засад керування документаційними процесами.

 

Міжнародна рада архівів, Міжнародна федерація з інформації і документації. Міжнародна рада з керування документацією. Дослідження форм і методів управління інформаційно-документаційними ресурсами. Фахові видання, науково-практичні форуми, освітні координаційні центри. Поширення ідей керування документацією, передового досвіду у сферікерування документаційними процесами. Проведення фундаментальних теоретичних та методичних досліджень. Напрями науково-методичних розробок міжнародних організацій у сфері керування документаційними процесами. Координація діяльності національних структур, задіяних у сфері керування документаційними процесами. Співпраця між собою та іншими міжнародними інституціями. Створення Об’єднаного комітету з керування документацією.

Програма RAMP ЮНЕСКО та Міжнародної ради архівів. Завдання програми RAMP. Питання Records management на форумах Міжнародної ради архівів. Дослідження комітетів Міжнародної ради архівів з питань Records management.

DLM-форуми: актуальна проблематика. Міжнародні наукові конференції у Москві “Документация в информационном обществе”: вклад у розроблення науково-методичних засад керування документацією.

 

Роль архівних установ у керуванні документаційними процесами.

Положення про Державний архівний фонд 1958 р. та визнання за архівами права контролю за організацією діловодства. Проведення систематичних оглядів стану відомчих архівів, створення госпрозрахункових груп з упорядкування документів, вирішення питання підвищення кваліфікації працівників служб діловодства. Організація постійно діючих тримісячних курсів підвищення кваліфікації керівних працівників служб діловодства. Республіканський організаційно-методичний кабінет з діловодства.

Законодавство України і визнання за державними архівними установами, архівними відділами міських рад здійснення управління організацією діловодства суб’єктів діловодства.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства. Закон України “Про Національний архівний фонд і архівні установи” про повноваження Державного комітету архівів України.

Проект Закону України “Про діловодство” про функції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.

Розроблення архівними установами міжвідомчих нормативних актів стосовно сфери керування документаційними процесами (Примірна інструкція з діловодства 1997 р., Перелік типових документів…1998 р., Правила роботи архівних підрозділів…2001 р., ДСТУ 4163–2003).

 

Документаційні процеси та їх контролювання.

 

Міжнародний стандарт ISO 15489 та Національний стандарт з керування документаційними процесами: рекомендації щодо здійснювання операцій з керування документаційними процесами. Класифікування напрямів ділової діяльності організації. Долучання службових документів до документаційних систем. Номенклатура справ. Визначення строків зберігання службових документів. Розробляння класифікації рівнів безпеки та доступу. Реєстрування службових документів. Класифікування. Зберігання службових документів. Користування службовими документами та контроль за їхнім обігом і виконанням. Передавання службових документів до архіву або вилучення їх для знищування.

 

Керування документаційними процесами:

Сфера практичної діяльності та сфера наукових знань

Керування документаційними процесами: становлення і зміст поняття. Керування документаційними процесами – складова і функція управління. Ситуація у сфері керування документаційними процесами як сфері практичної діяльності: позитивні і негативні елементи. Ситуація у сфері керування документаційними процесами як сфері наукових знань. Фактори, що визначають актуальність теоретичних і методичних розробок в галузі керування документаційними процесами. Необхідність перегляду технологій традиційного діловодства і створення високоефективних систем керування документаційними процесами. Необхідність упорядкування документних систем у сфері управління. Національна програма інформатизації на 2006–2008 рр. Необхідність впровадження інновацій у сферу створення та функціонування службових документів. Інтеграція країни у світовий інформаційний простір, входження у світову сферу керування документаційними процесами. Потреби архівної служби в розробці взаємопов’язаних теоретичних проблем: керування документаційними процесами–архіви.

 

 

Основні функції і форми організації служб

Керування документаційними процесами

Служби керування документаційними процесами: основні завдання, структура, функції. Нормативна база функціонування служб керування документаційними процесами. Модель служб керування документаційними процесами в державних установах.

Організаційна побудова служб керування документаційними процесами. Аналіз структур служб керування документаційними процесами відповідно до категорій установ. Управління справами, загальний відділ, канцелярія, секретаріат, інформаційне управління, інформаційно-аналітичне управління і т. д. Включення структур керування документаційними процесами в загальну інфраструктуру установи, організації.

Мета і завдання служб керування документаційними процесами. Форми організації служб керування документаційними процесами і фактори, що визначають їх вибір.

Положення про служби керування документаційними процесами. Підпорядкування та службові зв’язки структурних підрозділів керування документаційними процесами. Функції служб керування документаційними процесами. Умови реорганізації служб керування документаційними процесами.

Склад (посадовий і чисельний) структурних підрозділів керування документаційними процесами. Посадові інструкції та кваліфікаційні вимоги до працівників служб керування документаційними процесами. Міжнародний стандарт з керування документаційними процесами про фахову підготовку спеціалістів у галузі керування документаційними процесами. Забезпечення умов праці персоналу. Нормування праці працівників служб керування документаційними процесами, типові нормативи часу на діловодні роботи. Підготовка кадрів спеціалістів служб керування документаційними процесами, форми підвищення їх кваліфікації.


ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

З ДИСЦИПЛІНИ „АРХІВОЗНАВСТВО”

 

1. Про внесення змін до Закону України “Про Національний архівний фонд і архівні установи”: Закон України від 13 грудня 2001 р. // Відомості ВР України. – 2002. – № 11. – Ст. 81.

2. Про Національний архівний фонд і архівні установи : Закон України // Відомості ВР України. – 2002. – № 11. – Ст. 81.

3. Про музеї та музейну справу : Закон України від 29 червня 1995 р. // Відомості ВР України. – 1995. – № 25. – Ст. 191.

4. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення : ДСТУ 2732-94. – К., 1994. – 33 с.

5. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять : ДСТУ 2732:2004. – К. : Держспоживстандарт України, 2005. – 32 с. – (Національний стандарт України).

6. Основні положення організації науково-дослідної та методичної роботи в державних архівних установах України. – К., 2001. – 51 с.

7. Основні правила роботи державних архівів України (Схвалено колегією Держкомархіву України 03.02.2004, протокол № 2). – К., 2004. – 227 с., додатки.

8. Правила описування архівних документів : ДСТУ 4331:2004. – К., 2005. – 16 с.

9. Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій / Держкомархів України. – К., 2001. – 87 с.

10. Автократов В.Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения / В.Н. Автократов. – М., 2001. – 392 с.

11. Архівні установи України: довідник. – К., 2000. – 260 с.

12. Архівознавство / за заг. ред. І.Б. Матяш і Я.С. Калакури. – К. : Видавничий дім КМА, 2002. – 468 с.

13. Боряк Г. Архівні документи на аукціонах світу як нова загроза національній архівній спадщині / Г. Боряк. – К., 2006. – 58 с.

14. Генеральна схема класифікації документної інформації. – К., 2006.

15. Державне управління і право: збірник наукових праць. – Вип. 1. – Ч. 1, 2. – К., 2006.

16. Державний архів Херсонської області. – К., 2003. – 737 с.

17. Загальний міжнародний стандарт архівного описування: ISAD(G). – К., 2001. – 47 с.

18. Кеннеді Грімстед П. “Празькі архіви” у Києві та Москві. Повоєнні розшуки і вивезення еміграційної архівної україніки / П. Кеннеді Грімстед. – К., 2005. – 251 с.

19. Методика грошової оцінки документів Національного архівного фонду України. – К., 2005.

20. Нариси історії архівної справи в Україні. – К., 2002. – 612 с.

21. Національний архівний фонд України: засоби інтелектуального доступу до документів. Довідник. – К., 2002. – 167 с.

22. Сельченкова С. Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика: методичний посібн. / С. Сельченкова, К. Селіверстова. – Київ, Рівне, 2011.

23. Создание современных архивных справочников на основе дифференцированного похода: метод. пособ. – М., 2003. – 103 с.

24. Список нормативних документів, методичних посібників, архівознавчої і документознавчої літератури (додаток до Основних правил роботи державних архівів України). – К., 2004.

25. Українська архівна енциклопедія. А-Г. Робочий зошит. – К., 2006. – 224 с.

26. Центральний державний архів громадських об’єднань України: путівник. – К., 2001. – 495 с.

27. Центральний державний історичний архів України, м. Львів : путівник. – Л.; К., 2001. – 410 с.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

З ДИСЦИПЛІНИ „ЛІНГВІСТИЧНІ ОСНОВИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА

(в т.ч. стилістика і редагування)”

1. Волкотруб Г.Й. Практична стилістика сучасної української мови. Використання морфологічних засобів мови : навч. посіб. / Г.Й. Волкотруб. – К. : ЛДЛ, 1998. – 176 с.

2. Іванченко Р.Г. Літературне редагування / Р.Г. Іванченко. – Репр. вид. – К. : 2003. – 248 с.

3. Мацько Л. Стилістика ділового мовлення та редагування ділових паперів / Л. Мацько, Л. Кравець, О. Солдаткіна. – К., 2004.

4. Пізнюк Л.В. Лінгвістичні основи документознавства. – К. : Ун-т «Україна», 2008.

5. Поберезська Г.Г. Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності : навч. посіб. / Г.Г. Поберезська, І.М. Волинець. – К. : Знання, 2008. – 351 с.

6. Семеног О.М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О.М. Семеног. – К. : Академія, 2010. – 215 с.

7. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : навч. посіб. для студ. вищих навчальних закладів / С.В. Шевчук. – К. : Вища школа, 1997. – 271 с.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

З ДИСЦИПЛІНИ „ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ”

 

1. Арістова І.В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові асспекти / І.В. Арістова. – Х. : УВС, 2000. – 368 с.

2. Верба В.А. Організація консалтингової діяльності / В.А. Верба, Т.І. Решетняк. – К. : КНЕУ, 2000. – 244 с.

3. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке / П.Ф. Друкер. – М. : Издательский дом “Вильямс”, 2000. – 272 с.

4. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.

5. Кириченко О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / О. Кириченко, І. Кавас, А. Ятченко. – К. : Вид. дім „Фінансист”, 2000. – 635 с.

6. Конкурентная разведка: уроки из окопов. – М. : Альпина Паблишер, 2003. – 336 с.

7. Кузнецов И.Н. Учебник по информационно-аналитической работе / И.Н. Кузнецов. – М. : ООО Изд-во Яуза, 2001. – 320 с.

8. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління / С.П. Кулицький. – К. : МАУП, 2002. – 224 с.

9. Мухин А.А. Информационная война в России: участники, цели, технологи / А.А. Мухин. – М. : Издательство „Гном и Д”, 2000. – 256 с.

10. Почепцов Г.Г. Информационные войны / Г.Г. Почепцов. – М. : Рефл – бук, К. : Ваклер, 2000. – 576 с.

11. Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз / Г.Г. Почепцов. – К. : Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 506 с.

12. Почепцов Г.Г. Психологические войны / Г.Г. Почепцов. – М. : Рефл – бук, К. : Ваклер, 2000. – 528 с.

13. Почепцов Г.Г. Теория комуникации / Г.Г. Почепцов. – М. : Рефл-бук; К. : Ваклер, 2001. – 656 с.

14. Халперн Д. Психология критического мышления / Д. Халперн. – СПб. : Изд-во „Питер”,2000. – 512 с.

15. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – К. : Знання-Прес, 2002. – 295с.

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

З ДИСЦИПЛІНИ „ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РЕФЕРЕНТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

1. Про Національний архівний фонд та архівні установи (зі змінами) : Закон України від 13 грудня 2001 р. 2888-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 11.

2. Про електронний цифровий підпис : Закон України від 22 травня 2003 р. №852–ІУ // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 1. – Ст. 276

3. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22 травня 2003 р. № 851–IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 275.

4. Державна уніфікована система документації. Основні положення : ДСТУ 3843–99. – К., 2000. – 42 с.

5. Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови : ДСТУ 3844–99. – К., 2000. – 12 с.

6. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів : ДСТУ 4163–2003. – К. : Держспоживстандарт України, 2003. – 32 с.

7. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення : ДСТУ 2732–94. – К. : Держстандарт України, 1994. – 32 с.

8. Записування і відтворення інформації. Терміни та визначення : ДСТУ 2737–94. – К. : Держстандарт України, 1994. – 158 с.

9. Гордієнко К.Д. Діловодство в роботі секретаря: практ. посіб / К.Д. Гордієнко. – К. : КНТ, 2006. – 280 с.

10. Зусін В.Я. Етика та етикет ділового спілкування: навч. посіб. / В.Я. Зусін. – К. : Центр навч. літ., 2005. – 224 с.

11. Костриця Н.М. Методика навчання студентів спілкуванню в управлінській діяльності: навч. посіб. / Н.М. Костриця, В.І. Свистун, В.В. Ягупов. – К. : Центр навчальної літератури. 2006. – 272 с.

12. Кузнецов И.Н. Секретарь-референт : учебно-практическое пособ. / И.Н. Кузнецов. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004. – 560 с.

13. Кушнаренко Н.М Наукова обробка документів : підручн. / Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова – К. : Вікар, 2004. – 28 с.

14. Ломачинська І.М. Професійна етика: навч. посібник для дистанц. навчання / І.М. Ломачинська. – К. : Ун-т „Україна”, 2005. – 227 с.

15. Нариси з історії архівної справи в Україні / за заг. ред. К. Климової, І. Матяш. – К. : Вид. Дім КМА, 2002. – 612 с.

16. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: підручн. / О.Д. Пономарів.– Тернопіль : Навч. книга. Богдан, 2000. – 248 с.

17. Сербенська О.А. Культура усного мовлення. Практикум: навч. посіб. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с.

18. Сліпушко О.М. Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові – Правопис. Граматика / О.М. Сліпушко. – К. : Вид. „Криниця”, 2000. – 511 с.

19. Сорока М.Б. Національна система реферування української наукової літератури / М.Б. Сорока. НПН України; Національна бібліотека України ім.. В.І. Вернадського. – К., 2002. – 209 с.

20. Столн Т.А. Діловий етикет: моральні якості і культура поведінки бізнесмена: навч. посібник / Т.А. Столн. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 232 с.

21. Хміль Ф.І. Ділове спілкування: навч. посібник / Ф.І. Хміль. – К. : „Академвидав”, 2004. – 280 с.

22. Хромченко Л.Г. Реферирование : учеб. пособие / Л.Г. Хромченко. – Харьков; Симферополь, 2001.

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

З ДИСЦИПЛІНИ „ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО”

1. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22 травня 2003 р. № 851–IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 275.

2. Про електронний цифровий підпис : Закон України від 22 травня 2003 р. № 852–IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 276.

3. Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ // Голос України. – 1992. – 13 листоп.

4. Про науково-технічну інформацію : Закон України від 25 червня 1993 р. № 3322-XII // Голос України. – 1993. – 23 лип.

5. Про стандартизацію : Закон України від 17 травня 2001 р. № 2408-III // Відом. Верховної Ради України. – 2001. – № 31. – Ст. 145.

6. Про створення в м. Києві Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства : постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 1994 р. № 311 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Назва з екрану.

7. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять : ДСТУ 2732:2004. – К. : Держспоживстандарт України, 2005. – 32 с. – (Національний стандарт України).

8. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення : ДСТУ 2732–94. – К. : Держстандарт України, 1994. – 31 с.

9. Архівознавство: підруч. для студ. вузів України / редкол. Я.С. Калакура (гол. ред.) та ін. – К., 2002. – 344 с.

10. Асеев Г.Г. Электронный документооборот / Г.Г. Асеев. – Х. : ХГАК, 2001. – 556 с.

11. Бездрабко В.В. Документознавство : робоча програма для студентів напряму підготовки 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність” / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2010. – 101 с.

12. Бездрабко В.В. Історія науки про документ, або Відкриття відомого / Валентина Бездрабко. – К. : Четверта хвиля, 2011. – 295 с.

13. Бездрабко В.В. Історіографічні ескізи про документознавство, або Персональний текст про персональні тексти / Валентина Бездрабко. – К. : Четверта хвиля, 2010. – 208 с.

14. Бездрабко В.В. Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток / В.В. Бездрабко. – К. : Четверта хвиля, 2009. – 720 с.

15. Беспянська Г.В. Організація роботи з документами: навч. посіб. для дистанційного навчання / за наук. ред. В.В. Бездрабко. – К. : Ун-т „Україна”, 2006. – 244 с.

16. Бромерг Г.В. Основы патентного дела / Г.В. Бромерг. – М. : ИНИЦ Роспатента, 2000. – 172 с.

17. Буканов Ф.Ф. Документоведение. Конфиденциальное делопроизводство / Ф.Ф. Буконов. – Самара : СГТУ, 2003. – 256 c.

18. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: навч. посіб / А.Н. Діденко. – К. : Либідь, 2000. – 384 с.

19. Документоведение: учеб.-метод. пособие / Е.А. Плешкевич. – Саратов : ПАГС, 2004. – 72 с.

20. Ермолаева А.В. Документирование правотворческой деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации (на примере Саратовской области) / А.В. Ермолаева. – Саратов, 2004. – 191 с.

21. Зиновьева Н.Б. Документоведение / Н.Б. Зиновьева. – М., 2001. – 344 с

22. Зусьман О.М. Документоведение / О.М. Зусьман. – СПб. : СПбГУКИ, 2003. – 108 с.

23. Історична наука: термінологічний і понятійний довідник / під ред. В.М. Литвина. – К.: Вища школа, 2002. – 430 с.

24. Кирсанова М.В. Современное делопроизводство / М.В. Кирсонова. – М., 2002. – 288 с.

25. Киселева Л.И. Письмо и книга в Западной Европе в средние века / Л.И. Киселева. – СПб. : Дмитрий Булашен, 2003. – 564 с.

26. Кузнецова Т.В. Введение в специальность / Т.В. Кузнецова. – М. : Изд. Центр РГГУ, 2003. – 120 с.

27. Кулешов С.Г. Управлінське документознавство / С.Г. Кулешов. – К. : ДАККіМ, 2003. – 58 с.

28. Кулешов С.Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / С.Г. Кулешов. – К., 2000. – 162 с.

29. Кушнаренко Н.Н. Документоведение / Н.Н. Кушнаренко. – К. : Знання, 2003. – 464 с.

30. Левочкин И.В. Основы русской палеографии / И.В. Левочкин. – М. : Круг, 2003. – 424 с.

31. Лихачев Д.С. Текстология / Д.С. Лихачев. – М., 2003. – 676 с.

32. Минаев В.В. Документоведение и документационное обеспечение управления / В.В. Минаев. – М. : МГУКИ, 2001. – 305 c.

33. Назаров Н.И. Документоведение / Н.И. Назаров. – Самара : СГТУ, 2002. – 80 с.

34. Нариси з історії архівної справи в Україні / за заг. ред. К. Климової, І. Матяш. – К. : Вид. Дім КМА, 2002. – 612 с.

35. Плешкевич Е.А. Основы общей теории документа / Е.А. Плешкевич. – Саратов : Изд-во „Науч. книга”, 2005. – 242 с.

36. Романюк М.М. Загальна та спеціальна бібліографія : навч. посіб. / М.М. Романюк. – Л., 2002. – 112 c.

37. Савенкова Т. Документоведение и делопроизводство / Т. Савенкова. – Новосибирск : СибАГС, 2002. – 800 c.

38. Самарина Н.Г. Летописание / Н.Г. Самарина. – М., 2002. – 344 с.

39. Сбитнева А.А. Документоведение / А.А. Сбитнева. – М. : МГУКИ, 2003. – 108 c.

40. Швецова-Водка Г.М. Книга і документ в системі соціальних комунікацій / Г.М. Швецова-Водка. – К., 2001. – 564 с.

 

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

З ДИСЦИПЛІНИ „УПРАВЛІНСЬКЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО”

1. Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови : ДСТУ 3844–99. – Чин. від 2000–07–01. – К. : Держстандарт, 2000. – 10 с.

2. Державна уніфікована система документації; Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів : ДСТУ 4163–2003 / розробники: С. Кулешов (кер. розробки), Л. Кузнєцова, Н. Гончарова [та ін.]. – Чин. від 01.09.2003. – Офіц. вид. – К. : Держспоживстандарт України, 2003. – ІІІ, 22 с. – (Національний стандарт України).

3. Державна уніфікована система документації. Основні положення : ДСТУ 3843–99. – Чин. від 2000–07–01. – К. : Держстандарт, 2000. – 8 с.

4. Державний класифікатор управлінської документації. ДК 010–98 / С.М. Бугай (розроб.). – Вид. офіц. – К. : Держстандарт України, 1999. – 53 с. – (Державний класифікатор України).

5. Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Ч. 2 : Настанови (ISO / TR 15489–2:2001, MOD) : ДСТУ 4423–2:2005. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 44 с. – (Національний стандарт України).

6. Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163–2003 Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів / Держкомархів України, УНДІАСД ; уклад.: С. Г. Кулешов, Л. В. Кузнєцова, О. М. Загорецька [та ін.]. – К., 2004. – 62 с.

7. Автократов В.Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения / В.Н. Автократов. – М. : РГГУ, 2001. – 396 с.

8. Бездрабко В.В. Управлінське документознавство : навч. посіб. / В.В. Бездрабко. – Вид. 2-е зі змінами і допов. – К. : Четверта хвиля, 2006. – 208 с.

9. Беспянська Г.В. Діловодство: навч. посіб. / Г.В. Безпянська. – К. : вид-во „Ун-т „Україна”, 2005. – 418 с.

10. Діденко А.Н. Сучасне діловодство : навч. посіб. для учнів проф.-техн. закладів освіти / А.Н Діденко. – 5-те вид. – К. : Либідь, 2006. – 384 с.

11. Історіографічний словник: навч. посіб. / С.І. Посохов, С.М. Куделко, Ю.Л. Зайцева та ін. – Х. : Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2004. – 320 с.

12. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования / И.Д. Ковальченко. – М. : Наука, 1987. –440 с.

13. Королев Г.И. Медиевистическая археография за рубежом: Труды XVI–XVIII вв. / Г.И. Королев. – М. : РГГУ, 2001. – 198 с.

14. Кулешов С.Г. Управлінське документознавство / С.Г. Кулешов. – К., 2003. – 57 с.

15. Кушнаренко Н.Н. Документоведение / Н.Н. Кушнаренко. – К. : Знання, 2003. – 468 с.

16. Нариси історії архівної справи в Україні / за заг. ред К. Климової та І. Матяш. – К., 2002. – 612 с.

17. Положення про ведення Державного класифікатора управлінської документації (ДКУД): нормативний документ / Держкомстат України. – К., 1997. – 10 с.

18. Теория управления: учебник / В.Ф. Уколов, А.М. Масс, И.К. Быстряков. – М. : Экономика, 2003. – 576 с.

19. Яцимірська М. Сучасний медіатекст: словник-довідник / М. Яцимирська. – Л. : ПАІС, 2005. –12

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.113.29 (0.023 с.)