Завдання: інформування молоді про економічне і політичне становище держави; формування у підлітків якостей сильної особистості; попередження неосвіченості підлітків та учнівської молоді. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання: інформування молоді про економічне і політичне становище держави; формування у підлітків якостей сильної особистості; попередження неосвіченості підлітків та учнівської молоді.Напрямок змісту виховання: правове/економічне виховання;

Форма:класна година .

Методи: бесіда, створення виховуючи ситуацій, спостереження, відео метод, приклад, заохочення.

Засоби: відеофільм «Економічне становище нашої держави»,»Мої права та обов’язки», слово вчителя, емблеми, плакат

 

30,31. Дидактична модель Урок формування і вдосконалення навичок і вмінь.

Кожен урок має свою структуру, тобто: склад( з яких елементів або етапів складається урок), послідовність(в якій послідовності ці елементи входять в заняття), зв’язок( як вони між собою пов’язані).

Урок формування і вдосконалення навичок і вмінь.

Тема. Розв’язування квадратних рівнянь способом виділення квадрата двочлена

Мета. Сформувати вміння та навички розв’язування квадр. р-нь способом виділення квадратного двочлена.

У зв’язку з тим, що матеріал теми не потребує вивчення нового теоретичного матеріалу, а лише використанням відомих фактів та вмінь, я обрала такий тип уроку. Відповідно до цього працювали переважно практичні методи навчання (вправи різних видів). Звичайно, можна провести самостійну роботу учнів з підручником, а після цього - розв’язуванням вправ. Та я вважаю цю форму менш доцільною з огляду на те, що тоді не пройде така активізація пізнавальної діяльності учнів, як при усній мотивації вчителем та при написанні С/Р. Тут вдосконалюються навички розв’язування неповних квадратних рівнянь, бо при розв’язуванні квадратних рівнянь способом поділу квадратного двочлена - ці рівняння зводяться до неповних.

Етапи уроку:

1. Перевірка Д/З, актуалізація і корекція опорних знань, вмінь і навичок.

2. Повідомлення теми, мети і завдань, мотивація.

3. Вивчення нового матеріалу.

4. Первинне застосування знань.

5. Самостійне застосування знань в стандартних (типових) ситуаціях.

6. Творче застосування знань і навичок.

7. Підсумок уроку, Д/З.

Дидактичні завдання:

1. Формальне уявлення про рівень знань учнів, активізація навчально-пізнавальної діяльності.

2. Активізація діяльності.

3. Забезпечення, сприймання і осмислення нового матеріалу.

4. Визначення ступеня усвідомлення знань, рівня сформованості вміння подавати повний квадрат.

5. Визначення рівня сформованості, вміння розв’язувати найпростіші квадратні рівняння поділом квадратного двочлена.

6. Визначення рівня сформованості, вміння розв’язувати квадратні рівняння і навички застосування до завдань практичного характеру.

7. Заохочення до навчально-пізнавальної діяльності.

Зміст навчального матеріалу:

1. Розв’язування неповних квадратних рівнянь, формула квадратного двочлена.

2. Невміння (неможливість) розв’язати повне квадратне рівняння.

3. Розв’язання квадратного рівняння виділенням квадратного двочлена.

4. Виділення квадратного двочлена (розв’язування квадратних рівнянь).

5. Розв’язування квадратних рівнянь.

6. Розв’язування задач (практичного, творчого) характеру.

7. №__, №__, №__.

Методи навчання:

І. За зовнішньою формою:

1. Практичний (репродуктивні, контрольні вправи).

2. Практичний (метод прикладу), наочний (демонстрація).

3. Словесний (пояснення), наочний (демонстрування).

4. Практичний (вступні вправи).

5. Практичний (пробні, репродуктивні вправи).

6. Практичні (творчі і контрольні вправи).

7. Словесні вправи.

ІІ. За рівнем пізнавальної діяльності:

1. Репродуктивний.

2. Пояснювально-іллюстративний.

3. Пояснювально-іллюстративний.

4. Репродуктивний.

5. Репродуктивний.

6. Частково-пошуковий

7. Репродуктивний.

Форми організації навчання:

1. Самостійна робота (диф. підхід), індивідуально-групова.

2. Спостереження (співбесіда), колективна, фронтальна.

3. (спів)бесіда - пояснювальна, групова, індивідуальна.

4. Індивідуальна, групова.

5. Індивідуальна самостійна робота (фронт.-колективна).

6. Індивідуальна самостійна робота (диференціальний підхід).

7. Диференціальний підхід, групова.

Домінуючі принципи:

1. Доступності, свідомості і активності, індивідуальний підхід, систематичності і послідовності.

2. Науковості, міцності знань, умінь і навичок.

3. Наочності, доступності, свідомості і активності.

4. Індивідуального підходу, свідомості і активності, доступності.

5. Індивідуального підходу, доступності, міцності знань, систематичності і послідовності.

6. Емоційності, свідомотсі і активності, індивідуального підходу, (науковості).

7. Свідомості і активності, доступності, індивідуального підходу.

 

32,33. Модель уроку узагальнення і систематизації знань

Форма організації навчання- це зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя та учнів , що здійснюється у встановленому порядку і в певному режимі.

Урок-така форма організації навчання, при якій навчальні заняття проводяться вчителем з групою учнів постійного складу, одного віку і рівня підготовки протягом певного часу і відповідно до розкладу.

В дидактиці розглядають такі їх типи(за Онищуком):а) урок засвоєння нових знань; б) урок формування вмінь і навичок; в) урок застосування знань, умінь і навичок; г) урок узагальнення і систематизації знань; д) урок перевірки, оцінки і корекції знань, умінь і навичок; е) комбінований урок.

Урок узагальнення і систематизації знань

Тема :Додавання і віднімання звичайних дробів

Мета: Узагальнити та систематизувати знання учнів про скорочення звичайних дробів, зведення дробів до спільного знаменника, додавання і віднімання дробів

Етапи уроку:

1) Повідомлення теми, мети і завдань уроку

2) Відтворення і узагальнення понять і засвоєння відповідно їм системи знань

3) Узагальнення і систематизація основних теоретичних положень і відповідних ідей науки

4)Підсумки уроку, Д/З

Дидактичні завдання

1) Активізація діяльності

2) Виявлення рівня знань учнів основних понять, засвоєння системи знань, вмінь, навичок.

3) Корегування наявних знань і вмінь,формування системи наявних знань

4) Зосередження уваги на основних недоліках, позитивах

Зміст навчального матеріалу

1)

2)Усне розв’язування вправ(скоротити дроби, розв’язати рівняння, чи правильні нерівності, обчислити усно, знайти периметр фігури)

3)Розв’язування задач на операції з дробами

4)№,№,№

Методи і прийоми навчання

1)Бесіда-пояснення, запис на дошці

2)Повторювально-узагальнююча бесіда, усне опитування( питання репродуктивні, реконструктивні, творчі)

3)-Практичний( реконструктивні вправи)

4) Бесіда-повторення

Мотивація:

Вчителя :1)Налаштувати на роботу на уроці

2) Виявити рівень знань учнів основних понять

3)Корегувати наявні знання, формувати єдину систему наявних знань

Учнів:1)Налаштуватись на роботу на уроці

2)Проявити свій рівень знань, умінь, навичок

3) Систематизувати набуті знання

Принципи: міцності, свідомості, активності, систематичності і послідовності, доступність, інд. Підхід.

40,41. Побудувати та обґрунтувати модель уроку застосування знань, умінь і навичок.

Кожен урок має свою структуру, тобто: склад( з яких елементів або етапів складається урок), послідовність(в якій послідовності ці елементи входять в заняття), зв’язок( як вони між собою пов’язані).

застосування знань, умінь і навичок.

Тема: Середнє геометричне та його застосування. Мета: формувати навички знаходження середнього геометричного двох або кількох чисел, числа за відомим іншим числом та їх середнім арифметичним, середньої швидкості руху тіла, показати застосування набутих знань в практичній діяльності.

Тип уроку: урок застосування звань, умінь і навичок (практична робота). Тип уроку залежить від дидактичної мети яка для даного уроку є такою, навчити застосовувати набуті знання, вміння та навички на практиці. Саме тому обрано такий тип уроку. Переважаючим метолом є методі вправ та методи контролю, що дають можливість навчитись застосовувати отримані вміння в стандартних та нових умовах, перевірити якість засвоєння знань, сформованість, вмінь та навичок і при потребі відкоректувати їх. Даний урок можна проводити у вигляд уроку формування вмінь та навичок.

Етап: І актуалізація і корекція опорних знань, умінь і навичок.-Мета: згадати теоретичний матеріал для виконання практичної роботи -Принципи міцність та ґрунтовність знань - Методи: фронтальна бесіда -Засоби слово вчителя, схеми;

2. повідомлення теми, мети, мотивація учіння -Мета: активізація навчально-пізнавальноі діяльності учнів - Принципи: активності, самостійності, емоційності, наочності - Методи: вступна бесіда, приклад -Засоби слово вчителя;

3 Осмислення змісту і послідовності застосування способів виконання дій.-Мета: усвідомлення практичного значення знань, якими володіють учні Принципу грунтовності, свідомості, зв'язок теорії з практикою - Методи: приклад - Засоби: слово вчителя.;

4 самостійне виконання учнями завдань під контролем вчителя.-Мета: навчити застосовувати знання, уміння і навички на практиці - Принципи послідовності, міцності, науковості, активності - Методи: вправляння -Засоби: слово вчителя;

5 звіт учнів про виконання роботи, теоретичне обгрунтування результату –Мета: перевірити, оцінити знання, провести корекцію - Принципи системності, послідовності, грунтовності, актуальності, науковості -Методи методи контролю - Засоби слово вчителя,

6 підсумки уроку-Мета: згадати визначити ступінь відповідності засвоєних зим», результату сформованих вмінь - Принципи міцність, свідомості, активності - Методи фронтальна або індивідуальна бесіда, методи ілюстрування - Засоби стаю вчителя

 

44,45. Побудувати дидактичну модель комбінованого уроку.

Кожен урок має свою структуру, тобто: склад( з яких елементів або етапів складається урок), послідовність(в якій послідовності ці елементи входять в заняття), зв’язок( як вони між собою пов’язані).

Комбінований урок: перевірка виконання учнями домашнього завдання практичного характеру; перевірка раніше засвоєних знань; повідомлення учням теми, мети і завдань уроку і мотивація учіння школярів; сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу;осмислення, узагальнення і систематизація знань; підсумки уроку;повідомлення дом.зав.

Тема: Т.Піфагора (8кл). Мета: сформувати знання про теорему П. та вміння її застос. до розв’яз. практ. задач.

Т. Піф. та її довед. не займають багато часу, тому залиш час для розв”язув задач. В зв’язку з цим комб урок буде оптимальним типом для вивчення т.Піф. Ця теоре-ма є “найпоширенішою”- до неї підбирають багато задач (і в алг.,і в геом.,і в фізиці) в будь-якому класі (8-11), а самих доведень цієї теореми є більше 100. Все це можна використ для унаочнення. По темі можна пров і урок-лекцію, але при такому підході активізація навчально-пізнавальної ді-ті учнів значно слабне, не забезпечуючи глибокого осмислення навч. матеріалу.

 

.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 86; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.92.164.9 (0.006 с.)