Тема 6. Кредит у ринковій економіціМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Кредит у ринковій економіці1. Необхідність в кредиті викликана:

а) наявністю товарно-грошових відносин в економіці;

б) роботою підприємств на засадах комерційного або господарського розрахунку;

*в) наявністю товарно-грошових відносин, роботою підприємств на засадах комерційного та господарського розрахунку, наявністю коливань потреби у коштах та джерелах їх формування;

г) низькою ефективністю та збитковістю роботи окремих підприємств.

2. Кредит – це:

а) перерозподіл тимчасово вільних грошових коштів;

б) перерозподіл вартості на засадах повернення і, як правило, з виплатою процента;

в) задоволення потреб юридичних і фізичних осіб та держав у коштах;

*г) економічні відносини, що виникають у зв’язку з перерозподілом вільних коштів на засадах овернення, платності і добровільності.

3. Назвіть, які функції виконує сучасний кредит (не менше 3-х):

а) розподільчу;

*б) перерозподільчу;

*в) емісійну;

г) контрольну;

*д) контрольно-стимулюючу;

е) заміщення дійсних грошей кредитними операціями;

є) створює паередумови для ефективного регулювання грошового обороту;

*ж) капіталізації вільних грошових доходів.

4. Чим відрізняється кредит від грошей:

а) нічим не відрізняються;

*б) різний склад суб’єктів грошових і кредитних відносин;

в) рух грошей регулюється центральним банком, а рух кредиту – комерційними;

*г) різний характер руху вартості;

*д) різне суспільне призначення грошей і кредиту.

5. Визначте, які з наведених нижче назв кредиту характеризують його форму, а які – вид кредиту:

а) грошовий;Ф

б) державний;В

в) міжгосподарський;В

г) товарний;Ф

д) банківський;В

е) міжнародний;В

є) виробничий;В

ж) споживчий.В

6. Назвіть п’ять принципів кредитування.

1)Цільове призначення;2)Строковість передачі коштів кредитором позичальнику;3)Повернення позичених коштів кредиторові в повному обсязі;4)Забезпеченість позики;5)Платність користування позиченими коштами.

7. Назвіть п’ять етапів руху кредиту.

1)Формування вільної вартості;2)Розміщення вільної вартості в позичкі;3)Використання позиченої вартості на потреби позичальника;4)Вивільнення позиченої вартості з обороту позичальника;5)Повернення позиченої вартості кредитору і сплата %.

8. Визначіть, які з наведених нижче процесів є закономірностями руху кредиту:

а) зростання кредиту повинно постійно і істотно випереджати зростання ВВП;

*б) темпи зростання кредиту повинні бути адекватними темпам зростання ВВП;

*в) обсяги кредитних вкладень і позичених коштів на макрорівні завжди балансуються;

г) кредит спрямовує переміщення ресурсів з високорентабельних підприємств і галузей у низькорентабельні;

*д) кредит сприяє переміщенню ресурсів з низькорентабельних у високорентабельні підприємства та галузі.

9. Укрупненими об`єктами банківського кредитування є:

а) лізинг, факторинг, овердрафт;

*б) потреба в основному і оборотному капіталі та споживчі потреби;

в) сукупна потреба підприємств в оборотних коштах;

г) загальна сума збитків, яку зазнало підприємство (галузь) за певний час.

10. За укрупненими обєктами кредитування банкiвський кредит класифiкується на:

а) iпотечний, довгостроковий, середньостроковий i короткостроковий;

б) плановий, платiжний, розрахунковий, на тимчасовi потреби, вексельний;

*в) в основний капiтал, в оборотний капiтал, на споживчi потреби;

г) плановий, платiжний, розрахунковий, на тимчасовi потреби, лiзинговий, факторинговий.

11. Мiжгосподарський кредит включає:

а) комерцiйний пiд вексель, лiзинговий, факторинговий, тим часову фiнансову допомогу, аванси покупців;

*б) комерцiйний пiд вексель, товарний без оформлення векселем, дебiторсько-кредиторську заборгованiсть, лiзинговий, тимчасову фiнансову допомогу;

в) комерцiйний пiд вексель, товарний без оформлення векселем, натуральний, лiзинговий кредит, дебiторсько кредиторську заборгованiсть, тимчасову фiнансову допомогу.

12. Товарний кредит погашається:

а) товарами;

б) грошима;

*в) товарами або грошима.

13. Назвіть функції, які виконує позичковий процент.

Позичковий процент виконує функцію розподілу прибутку та збереження позичкового капіталу.

14. Державний кредит – це:

а) коли держава виступає кредитором;

*б) коли держава виступає позичальником;

в) коли держава виступає кредитором і позичальником;

г) коли одна держава надає кредит іншій державі.

15. Споживчий кредит надається:

а) на створення запасів споживчих товарів у торговельній мережі;

б) торговим організаціям на компенсацію їх витрат, пов’язаних з продажем товарів у розстрочку;

в) населенню на придбання нерухомості;

*г) населенню на задоволення будь-яких його споживчих потреб.

16. Назвіть основні (не менше 3-х) чинники, які впливають на динаміку ставки позичкового процента.

Норма прибутку, міжнародні чинники, маштаб виробництва, темпи інфляції, співвідношення між внутрішнім і зовнішнім боргом.

17. Які економічні наслідки має тривале і швидке зростання норми позичкового проценту:

*а) зниження ефективності виробництва;

б) зростання рентабельності підприємств-клієнтів банків;

в) зростання прибутковості банків;

*г) погіршення ліквідності банків;

д) ніяких наслідків не матиме.

18. Потреби юридичних осіб в кредиті викликаються такими коливаннями потреби в оборотних коштах:

а) сезонними;

б) постійними;

*в) сезонними та постійними.

19. Чому сільськогосподарські підприємства відчувають дуже велику потребу в кредитуванні:

а) тому, що працюють збитково чи з низькою рентабельністю;

б) тому, що не встигли накопичити власного капіталу;

*в) тому, що мають надзвичайно великі коливання потреби в оборотному капіталі.

20. Назвіть основні ознаки кредитних відносин, які відрізняють їх від інших видів економічних відносин (не менше 4-х).

1)Суб’єкти КВ повинні бути еконоомічно самостійними; 2) КВ є добровільними і рівноправними; 3)КВ не змінюють власника переданик в борг цінностей;4)КВ є вартісним, нееквівалентним, зворотними і платними.; 5)На мікрорівні КВ є перервними, а на макро - безперервними.

21. Які з наведених чинників впливають на рівень проценту по банківських позичках:

а) термін співробітництва підприємства-позичальника з даним банком;

*б) рівень рентабельності позичальника;

в) рівень рентабельності банку;

*г) строк кредиту;

*д) рівень кредитного ризику;

*е) рівень попиту на позички на ринку.

22.Хто встановлює розмір процентної ставки за кредити комерційних банків:

а) центральний банк;

*б) комерційні банки;

в) клієнти банка, які беруть позички;

г) Міністерство економіки;

д) Кабінет Міністрів України.

23. Маржа - це:

а) одна із банківських операцій при міжнародних розрахунках.

*б) перевищення процентної ставки, яку стягує банк за кредит, над ставкою, яку він сплачує за залучені кошти;

в) вид кредиту, пов`язаний з операціями банку з цінними паперами.

24. Комерційний кредит надається:

*а) одними підприємством іншому у товарній формі;

б) комерційним банком юридичним та фізичним особам;

в) банками на здійснення його кдієнтами комерційних (торговельних) операцій.

25. Назвіть переваги банківського кредиту перед комерційним.

Ширша сфера використання, передача вартості відбувається не між двома суб’єктами, а більшим числом, дає можливість вибирати постачальника товарів, необмежується за напрямками кредитування, не обмежується вільними грошовими коштами, адже завдяки йому створюються додаткові гроші в обігу, підчас спаду виробництва та економ. кризи попит на банківський кредит для сплати боргів зростає, надаєтьсяне тільки на короткий строк.

26. Назвіть переваги комерційного кредиту перед банківським.

Більш простий у оформленні, швидше, дешевше, не потрібно шукати постачальника, кредитор і постачальник співпадають.

27. Надання Національним банком України кредитів комерційним банкам:

*а) збільшує масу грошей в обігу;

б) не має відношення до обсягу грошової маси;

в) завжди викликає інфляційні процеси в країні.

28. Необхідність в кредиті викликають коливання:

а) потреби в коштах;

*б) потреби в коштах і джерелах їх формування;

в) рентабельності підприємства;

г) суми прибутку, яку одержує підприємство.

29. З допомогою кредиту перерозподіляються:

*а) вартість у всіх її формах;

б) тільки грошові кошти;

в) матеріальні цінності.

30. Базова (облікова) ставка процента в Україні визначається:

а) грошовим ринком;

б) комерційними банками;

в) валютними біржами;

*г) центральним банком;

д) Міністерством фінансів.

31. На які підвиди класифікується банківський кредит в залежності від:

а) строків позички; короткостроковий ,середньостроковий, довгостроковий

б) методу кредитування; одноразові, перманентні, гарантійний

в) забезпеченості позички. Забезпечений, нещабезпечений.

Тема 7 Кредитні системи

1. Дайте визначення кредитної системи.

Кредитна система - сукупність установ, які реалізують кредитні відносини у конкретній державі.

2. Дайте визначення банківської системи.

Банківська система -це не сукупність окремих банків, а свідомо побудована на законодавчій основі їх єдність з чітким визначенням місця, субординації та взаємозв’язків окремих їх елементів та ланок.

3. За якими трьома критеріями фінансові посередники відносяться до банків?

1)прийняття грошових вкладів від клієнтів; 2)Надання клієнтам позичок і створення нових платіжних засобів; 3)Здійснення розрахунків між клієнтами.

4. Назвіть 3 структурні елементи кредитної системи.

1)Кредитор; 2)позичальник; 3)позичена вартість.

5. Які ланки кредитної системи приймають участь у створенні грошей:

а) небанківські кредитні установи;

*б) центральні банки;

*в) комерційні банки.

6. Право монопольної емісії банкнот належить:

1)спеціалізованим банкам;

2)комерційним банкам;

3)страховим компаніям;

*4)центральним банкам;

5)пенсійним фондам.

7. Як обсяг надлишкових резервів, що є у розпоряджені комерційних банків, впливає на їх здатність розширювати пропозицію грошей:

а) чим більше надлишкових резервів, тим меньше потенціал банківської системи;

*б) чим більше надлишкових резервів тим більше потенціал банківської системи;

в) не існує взаємозв"язку.

8. В чому полягає головне завдання діяльності центрального банку:

*а) забезпечення сталості національних грошей

б) обслуговування комерційних банків

в) обслуговування уряду;

г) контроль та регулювання стану грошового ринку.

9.Спеціалізованими банками є фінансові установи, які:

а) належать до парабанківської системи ;

*б) діяльність яких зконцентрована на певних сферах економіки чи на певних видах операцій;

в) займаються прийомом депозитів;

г) контролюються спеціальними державними органами.

10. Яка з наведених ознак не є характерною для небанківських фінансово-кредитних установ:

а) прийом депозитів;

б) надання кредитів;

в) розрахунково-касове обслуговування;

*г) обов"язкові резерви у центральному банку.

11. Якщо центральний банк проводить політику стимулювання виробництва, то він:

а) продає облігації державної позики комерційним банкам;

*б) збільшує ліміти кредитування комерційних банків;

*в) знижує облікову ставку;

г) підвищує норму обов’язкового резервування.

12. Якщо центральний банк прагне збільшити масу грошей в обігу, то в політиці відкритого ринку він буде:

*а) надавати ломбардні позики;

б) купувати валюту; продавати валюту;

*в) купувати облігації внутрішньої державної позики;

г) продавати облігації внутрішньої державної позики.

13. Як вплине на рівень зайнятості в короткий проміжок часу:

а) збільшення маси грошей; з>ся

б) зменшення маси грошей;з<ся

в) зменшення значення грошового мультиплікатору.з<ся

14. Як вплинуть на обсяги виробництва ВВП наступні заходи грошово-кредитної політики центрального банку:

а) зниження обсягів кредитування комерційних банків;з<ся

б) збільшення ресурсів, що залишаються в розпорядженні комерційних банків;з>ся

в) зниження ставки облікового проценту;з>ся

г) продаж цінних паперів комерційним банкам.з<ся

15. Які з нижченаведенних операцій комерційного банку відносяться до пасивних, а які до активних операцій:

а) емісія акцій;П

б) розміщення акумульованих вкладів;А

в) купівля векселів;А

г) отримання кредитів у центральному банку;П

д) відкриття поточного рахунку;П

е) надання споживного кредиту.А

16. Які кошти відносяться до залучених, а які до позичених:

а) строковий вклад компанії;З

б) кошти, отримані в іншому комерційному банку;П

в) кошти, отримані в наслідок емісії облігацій;З

г) кошти для поточного рахунку;З

д) кошти, позичені в центрального банку.П

17. Розмістіть вказані нижче банківські активи в порядку зниження їх ліквідності:

а) позички у виробничу сферу; 5

б) державні цінні папери 3

в) кошти в центральному банку 2

г) гроші в касі 1

д) корпоративні цінні папери 4

ж) будівлі, споруди. 6

18. Акумуляцією заощаджень своїх членів та взаємним кредитуванням займаються:

а) універсальні банки

б) страхові та пенсійні товариства

в) ощадні банки

*г) кредитні спілки.

19. Банком вважається:

а) будь-який посередником на грошовому ринку;

б) фінансовим посередником на грошовому ринку, який здійснює кредитування клієнтів;

*в) фінансовий посередник грошового ринку, який виконує комплекс базових операцій.

20. Які операції банків вважаються базовими:

а) формування статутного капіталу;

*б) надання позичок клієнтам;

в) купівля цінних паперів;

*г) прийом депозитів;

*д) здійснення міжгосподарських розрахунків.

21. В процесі виконання функції фінансового агента держави центральний банк:

а) відповідає за зобов"язання держави по ОВДП;

*б) здійснює касове обслуговуння бюджету;

в) надає кредити банкам;

*г) обслуговує державний борг;

д) здійснює емісію банкнот.

22. Сутність кредитної системи може бути виражена як:

а) законодавчо закріплена сукупність елементів грошового обігу у їх єдності

б) сукупність кредитних відносин,форм, методів кредитування

*в) сукупність кредитних відносин,. форм методів кредитування і кредитних установ

г) інституційна форма організації грошово-кредитних відносин.

23. Емісійним банком вважається банк, якому належить монопольне право емісії:

а) грошей

*б) банкнот

в) банківських грошей.

24. Які з нижче наведених цілей відносяться до тактичних цілей:

*а) збільшення маси грошей в обігу

*б) зниження ставки облікового проценту

в) стабілізація цін

г) зниження рівня валютного курсу -інструмент такт.цілі.

д) стримування кон"юнктури.

25. Визначте структурну ієрархію між цілями грошово-кредитної політики від ключової до оперативної:

а) проміжні цілі;2

б) стратегічні цілі 1

в) тактичні цілі. 3

26. Грошово-кредитна політика - це:

а) сукупність заходів центробанку, спрямованих на регулювання попиту на гроші;

б) сукупність заходів уряду, спрямованих на регулювання грошового ринку

*в) сукупність заходів монетарної влади, спрямованих на регулювання пропозиції грошей.

27. Якщо Центральний банк купує іноземну валюту на валютному ринку, то він прагне:

*а) збільшити масу грошей в обігу

б) зменшити масу грошей в обігу

в) посилити контроль за діяльністю комерційних банків

г) зменшити курс національної валюти.

28. Що спільного в діяльності небанківських фінансово-кредитних установ:

*а) акумулювання довгострокових коштів

*б) забезпечення посередництва в інвестиційному процесі

в) одержання прибутку;

г) взаємне кредитування

д) страхування своїх клієнтів від непередбачуваних подій та втрат.

29. Який небанківський інститут кредитної системи спеціалізується на кредитуванні продажу споживчих товарів:

а) трастова компанія

*б) фінансова компанія

в) ломбард

г) кредитна спілка

30. Назвіть інститути, визначальною рисою яких є акумулювання і постачання довгострокових капіталів на фінансовому ринку:

а) комерційні банки

*б) пенсійні банки

в) емісійні банки

г) фінансові компанії

*д) страхові компанії

31. Інвестиційні фінансово-кредитні установи організують участь в інвестиційному процесі шляхом :

*а) вкладання коштів в акції, облігації підприємств

б) розміщення мобілізованих коштів в довгострокові банківські депозити;

в) надання цільових довгострокових кредитів підприємствам;

*г) надання короткострокових кредитів підприємствам .

32. Який статус центрального банку вважається найбільш доцільним у світовій практиці:

а) незалежність від органів виконавчої влади і залежність від парламенту;

б) повна незалежність від всіх гілок влади;

в) залежність від президента і незалежність від парламенту;

*г) незалежність від органів виконавчої влади і підзвітність парламенту.

33. В чому полягають переваги фінансового посередництва перед прямими зв’язками між кредиторами і позичальниками на грошовому ринку (не менше 3-х)?

 

34. Назвіть головний критерій, який лежить в основі поділу фінансових посередників на банки і на небанківські фінансово-кредитні установи:

а) банки мають право приймати кошти на поточні рахунки, а небанківські установи – не мають;

б) банки мають право надавати клієнтам короткострокові позички, а небанківські установи – інвестувати кошти в цінні папери;

*в) банки мають можливість збільшувати пропозицію грошей через грошово-кредитний мультиплікатор, а небанківські установи такої можливості не мають.

35. Які функції виконують банки в економіці:

а) кредиту;

б) розрахунково-касова;

*в) трансформаційна;

*г) емісійна.

36. Назвіть 4 види трансформаційних процесів на грошовому ринку, які забезпечуються завдяки трансформаційній функції банків.

37. Назвіть операції, які виконує центральний банк як банк банків.

38. Назвіть функції, які виконує банківська система:

*а) емісійна;

б) інвестиційна;

в) депозитна;

*г) трансформаційна;

*д) стабілізація діяльності банків;

е) кредитна;

є) розрахунково-касова.

39. Назвіть основні (не менше 4-х) заходи, які реалізує банківська система в межах своєї стабілізаційної функції для стабілізації банківської діяльності.

40. Назвіть основні (не менше 4-х) риси побудови банківської системи, які визначають її самостійність серед інших економічних систем.

41. В чому полягає централізоване управління резервами комерційних банків в складі банківської системи:

а) в обмеженні максимальних обсягів резервів, які може мати банк у своєму розпорядженні;

б) у встановленні мінімального обсягу статутного фонду банку;

*в) в зберіганні всіх резервів комерційних банків на їх коррахунках в центральному банку;

*г) у встановленні нормативів (лімітів) обов’язкових резервів банків;

д) в державному гарантуванні банківських депозитів фізичних осіб.

42. До яких наслідків призведе систематична купівля центральним банком державних цінних паперів на первинному ринку:

а) до зміцнення державних фінансів;

б) до оздоровлення національних грошей;

*в) до послаблення банківської системи і ролі банків у кредитуванні економіки;

*г) до посилення інфляції.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.016 с.)