ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАЛІК.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАЛІК. 

1. Результат інтелектуальної праці як об’єкт власності. Визначення і поняття об’єктів права інтелектуальної власності.

2. Суть та значення поняття „інтелектуальна власність”, „інтелектуальна діяльність”.

3. Історія товарних знаків. “Тавро” – як праобраз товарного знаку. Роль товарного знаку.

4. Особливості французької системи авторського права.

5. Еволюція інтелектуальної власності в Україні. Стан охорони об’єктів інтелектуальної власності за радянські часи і пострадянський період.

6. Об’єкти і суб’єкти авторського права і суміжних прав.

7. Об’єкти охорони авторського права. Об’єкти охорони суміжним правом.

8. Правова охорона об’єктів авторського права. Мета охорони. Форма охорони.

9. Способи виникнення авторського права.

10. Державна реєстрація об’єктів авторського права. Форма охоронного документа.

11. Об’єкти інтелектуальної власності, що не охороняються авторським правом.

12. Об’єкти права промислової власності. Поняття та ознаки винаходу. Об’єкти винаходу. Об’єкти, що не визнаються винаходом.

13. Поняття та ознаки корисної моделі. Поняття та ознаки промислового зразка.

14. Засоби індивідуалізації суб’єктів підприємницької діяльності: знаки для товарів та послуг, фірмові найменування, зазначення походження товарів.

15. Поняття і види знаків для товарів і послуг. Поняття і види зазначення походження товарів.

16. Поняття права на фірмові найменування.

17. Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності. Поняття і ознаки нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності.

18. Захист від недобросовісної конкуренції.

19. Суб’єкти права промислової власності. Представники у справах інтелектуальної власності.

20. Промислова власність і розвиток. Необхідність системи промислової власності. Задачі національної системи промислової власності.

21. Роль патентів на винаходи та товарних знаків в розвитку промисловості і торгівлі. Патентна інформація і її значення.

22. Поняття інститутів права інтелектуальної власності.

23. Інститут авторського права і суміжних прав. Інститут патентного права.

24. Інститут прав на засоби індивідуалізації учасників товарного обігу, товарів та послуг. Інститут прав на нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності.

25. Державний департамент інтелектуальної власності, його задачі та функції.

26. Державне агентство України з авторських і суміжних прав, його задачі і функції.

27. Державне патентне відомство України.

28. Державний комітет України по стандартизації, методології та сертифікації.

29. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). Головна мета ВОІВ. Структура ВОІВ.

30. Членство в ВОІВ. Союзи та договори, адміністративні функції яких виконує ВОІВ.

31. Участь України в роботі ВОІВ. Значення міжнародного співробітництва в сфері інтелектуальної власності для України.

32. Міжнародні договори та угоди з питань охорони промислової власності. Міжнародні конвенції в сфері охорони авторських прав і суміжних прав.

33. Регіональні міжнародні організації з питань охорони інтелектуальної власності.

34. Євразійська патентна конвенція, її мета і завдання. Євразійська патентна організація.

35. Співробітництво в рамках міжнародних організацій з питань інтелектуальної власності. Європейська патентна організація (ЄПО).

36. Міжнародна співпраця у створенні, удосконаленні та розвитку національної законодавчо-нормативної бази у сфері охорони інтелектуальної власності в Україні. Участь України в міжнародній співпраці з питань стандартизації у сфері охорони промислової власності.

37. Регіональні угоди з питань охорони промислової власності.

38. Угоди з питань міжнародної класифікації об’єктів промислової власності.

39. Угода про торговельні аспекти прав на інтелектуальну власність.

40. Охорона прав на винаходи. Правова основа і процедура охорони. Терміни дії охоронних документів.

41. Охорона прав на корисні моделі. Правова основа і процедура охорони. Терміни дії охоронних документів.

42. Охорона прав на промислові зразки. Правова основа і процедура охорони. Терміни дії охоронних документів.

43. Умови надання охорони на винаходи. Новизна, (поняття рівня техніки, пріоритет, правила його визначення, пільга по новизні), винахідницькій рівень, промислова придатність.

44. Умови надання охорони на корисну модель: новизна, промислова придатність. Умови надання охорони на промисловий зразок: новизна, оригінальність, промислова придатність.

45. Право на одержання патенту. Порядок одержання патенту, припинення його дії та визнання недійсним.

46. Правова охорона знаків для товарів і послуг. Правова основа охорони.

47. Правова охорона знаків для товарів і послуг. Вид охоронного документу. Термін дії охоронних документів.

48. Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

49. Договори на використання об’єктів промислової власності.

50. Доцільність закордонного патентування об’єктів промислової власності. Передумови закордонного патентування об’єктів промислової власності.

51. Умови патентування об’єктів промислової власності в іноземних державах.

52. Договір про патентну кооперацію.

53. Європейські патенти. Умови одержання Європейського патенту.

54. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію торгівельних марок у Міжнародному бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

55. Порядок одержання свідоцтва про реєстрацію торгівельної марки в Міжнародному бюро ВОІВ, припинення його та визнання недійсним.

56. Правова охорона зазначень походження товарів. Правова основа охорони. Вид охоронного документу. Термін дії охоронних документів.

57. Порядок реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання.

58. Порядок визнання недійсною та припинення правової охорони зазначень походження товарів.

59. Охорона прав на комерційну таємницю (ноу-хау).

60. Особливість ноу-хау як об’єкта інтелектуальної власності. Способи охорони.

61. Захист від недобросовісної конкуренції.

62. Принципи та критерії виникнення суміжних прав.

63. Охорона суміжних прав виконавців, виробників фонограм, організацій мовлення. Знак охорони суміжних прав.

64. Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

65. Ліцензія та її види. Невиключна (проста), виключна, повна, одинична, супутня, перехресна, відкрита, примусова, субліцензія тощо.

66. Поняття „ліцензіар”, „ліцензіат”.

67. Ціна ліцензії. Види цін.

68. Ліцензійний договір, вимоги до його укладання. Структура ліцензійного договору. Протокол про наміри та укладання договору про конфіденційність. Оформлення і реєстрація ліцензійного договору.

69. Авторські договори. Договори на використання об’єктів промислової власності.

70. Властивості ринкового товару. Поняття корисності, рідкісності та універсальності товару. Відповідність об’єктів інтелектуальної власності цим вимогам. Обігоздатність об’єктів інтелектуальної власності.

71. Права, що можуть бути відокремлені від підприємства чи індивідуума, і такі, що не можуть бути відокремлені. Поняття гудвіл.

72. Особливості оцінки прав на об’єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг), об’єкти авторського права та суміжних прав, результати НДДКР та технічну документацію, ноу-хау.

73. Затратний підхід до визначення вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності.

74. Дохідний підхід до визначення вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності.

75. Ринковий підхід до визначення вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності. Методи дисконтування і капіталізації доходу.

76. Конкуренція і конкурентноздатність товару при використанні об’єктів інтелектуальної власності.

77. Механізм комерціалізації інтелектуальної власності.

78. Управління інтелектуальною власністю, суть і значення даного процесу. Погляди вчених на теорію управління та особливості управління раціоналізаторством і винахідництвом.

79. Організаційна структура системи управління інтелектуальною власністю в ринковій системі господарювання.

80. Стимулювання інтелектуальної діяльності. Державне і громадське, матеріальне і моральне стимулювання інтелектуальної діяльності.

81. Державне стимулювання інтелектуальної діяльності. Державні премії України.

82. Інжиніринг. Конкуренція, конкурентноздатність товару при використанні об’єктів інтелектуальної власності.

83. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності.

84. Міжнародна конвенція про охорону прав виконавців, виробників фонограм і організацій ефірного мовлення („Римська конвенція”).

85. Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм від 29 жовтня 1971р.

86. Угода про співробітництво у сфері авторського права і суміжних прав підписана 24 вересня 1993р., ратифікована Верховною Радою України 27 січня 1995р.

87. Договір про патенту кооперацію (РСТ) підписаний у Вашингтоні 19 червня 1970 р.

88. Страсбурзька угода про Міжнародну патентну класифікацію (1971р.).

89. Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків.

90. Локарнська угода про заснування міжнародної класифікації промислових зразків.

91. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків.

92. Ніццька угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків.

10. Методи оцінювання знань студентів

Оцінювання рівня знань студентів проводиться за модульно-рейтинговою системою. Методи оцінювання знань студентів: поточне тестування, оцінка за індивідуальну науково-дослідну роботу, оцінка за результатами самостійної роботи, підсумковий письмовий модульний контроль.

 

10.1. Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студентів

Поточний та модульний контроль Самостійна робота студентів СРС Індивідуальна науково-дослідна робота Заохочувальні бали РАЗОМ – 100 балів  
Заліковий модуль  
Семінарськезаняття ЗМ  
-  
20 балів  
балів балів  

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.51.24 (0.034 с.)