ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ»Характеристика навчальної дисципліни
Шифр та назва галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво” Освітньо-кваліфікаційні рівні «спеціаліст», «магістр» «Інтелектуальна власність» – вибіркова дисципліна Курс: V, Семестр: ІІ
 
Спеціальність Кількість кредитів Кількість годин за ОПП Кількість аудиторних годин Лекції Семін. Заліки по модулях Само-стійна робота ІНДЗ
НШ ECTS
7.03050801 «Фінанси і кредит» 7.03050901 «Облік і аудит» 8.03050801 «Фінанси і кредит» 8.03050901 «Облік і аудит» -
Кількість тижневих годин Кількість змістових модулів Кількість залікових модулів Вид контролю
- - залік
Методи навчання лекції, семінарські заняття, самостійна робота, ІНДЗ (творчі завдання), робота в бібліотеці, Інтернеті, складання схем, таблиць тощо

2. Тематичний план навчальної дисципліни

«Інтелектуальна власність»

 

РОЗДІЛ І. Система інтелектуальної власності
 
Тема 1. Поняття інтелектуальної власності. Еволюція інтелектуальної власності.
Тема 2. Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку суспільства. Об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності.
Тема 3. Система охорони інтелектуальної власності в Україні. Міжнародна система охорони інтелектуальної власності.
   
РОЗДІЛ ІІ. Набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності
   
Тема 4. Правова охорона об’єктів патентного права.
Тема 5. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників товарного обігу, товарів і послуг.
Тема 6. Правова охорона нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності.
Тема 7. Правова охорона об’єктів авторського права та суміжних прав.
Тема 8. Міжнародна правова охорона об’єктів права інтелектуальної власності.
   
РОЗДІЛ ІІІ. Розпорядження правами інтелектуальної власності
   
Тема 9. Права та обов’язки власників охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, обмеження прав.
Тема 10. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.
Тема 11. Ліцензійний договір, вимоги до його укладання.
Тема 12. Права та обов’язки власника авторського права, обмеження авторського права та обмеження ним
   
РОЗДІЛ ІV. Економіка інтелектуальної власності
   
Тема 13. Права інтелектуальної власності як товар
Тема 14. Оцінка вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності
Тема 15. Економічний механізм маркетингу в системі розвитку науково-інтелектуальної власності. Управління інтелектуальною власністю.
   
РОЗДІЛ V. Захист прав інтелектуальної власності
   
Тема 16. Система захисту прав інтелектуальної власності та її призначення
Тема 17. Адміністративний та судовий порядок захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності
Тема 18. Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності відповідно до вимог визнаних у міжнародній практиці норм та правил

 

 


Зміст навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність»

РОЗДІЛ І.

СИСТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Тема 1. Поняття інтелектуальної власності. Еволюція інтелектуальної власності

Результат інтелектуальної праці як об’єкт власності. Відмінність між матеріальними і нематеріальними об’єктами власності.

Поняття права інтелектуальної власності, виключного права. Особисті немайнові і майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності.

Матеріальна складова інтелектуальної власності (майнове право). Авторське (особисте) немайнове право інтелектуальної власності.

Визначення і поняття об’єктів права інтелектуальної власності. Визначення об’єктів права інтелектуальної власності у відповідності до Стокгольмської (1967 р.) Конвенції. Визначення об’єктів промислової власності у відповідності до Паризької Конвенції по охороні промислової власності (1883 р.). Поняття об’єктів авторського права і суміжних прав.

Еволюція промислової власності. «Відкрита грамота» в Англії як перший охоронний документ на об’єкти промислової власності. Справа суконщиків із Іспвіча та її наслідки. Статус про монополії (1628 р.). Історія товарних знаків. «Тавро» – як праобраз товарного знаку. Роль товарного знаку.

Еволюція авторського права і суміжних прав. Поява книгодрукарства як імпульс до захисту авторських прав. Статут королеви Анни. Особливості французької системи авторського права. Роль філософської думки Германії в формуванні морального права інтелектуальної власності.

Еволюція інтелектуальної власності в Україні. Стан охорони об’єктів інтелектуальної власності за радянські часи і в пострадянський період.

 

Тема 2. Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку суспільства. Об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності

Соціально-економічні стратегії в країнах, що розвиваються. Зв’язок між розвитком цивілізації і заохоченням творчої активності громадян.

Промислова власність і розвиток. Необхідність системи промислової власності. Задачі національної системи промислової власності. Роль патентів на винаходи та товарних знаків в розвитку промисловості і торгівлі. Патентна інформація і її значення.

Об’єкти і суб’єкти авторського права і суміжних прав. Об’єкти охорони авторського права. Об’єкти інтелектуальної власності, що не охороняються авторським правом. Об’єкти охорони суміжним правом.

Суб’єкти авторського права і суміжних прав. Інфраструктура для реалізації авторських прав. Організації колективного управління авторськими правами.

Об’єкти права промислової власності. Поняття та ознаки винаходу. Об’єкти винаходу. Об’єкти, що не визнаються винаходом. Поняття та ознаки корисної моделі. Поняття та ознаки промислового зразка.

Засоби індивідуалізації суб’єктів підприємницької діяльності: знаки для товарів та послуг, фірмові найменування, зазначення походження товарів. Поняття і види знаків для товарів і послуг. Поняття і види зазначення походження товарів. Поняття права на фірмові найменування.

Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності. Поняття і ознаки нетрадиційних об’єктів права промислової власності: топографій інтегральних мікросхем; сортів рослин; комерційної таємниці. Захист від недобросовісної конкуренції.

Суб’єкти права промислової власності. Представники у справах інтелектуальної власності.

 

Тема 3. Система охорони інтелектуальної власності в Україні.

Міжнародна система охорони інтелектуальної власності

Державний департамент інтелектуальної власності, його задачі та функції. Поняття інститутів права інтелектуальної власності. Інститут авторського права і суміжних прав. Інститут патентного права. Інститут прав на засоби індивідуалізації учасників товарного обігу, товарів та послуг. Інститут прав на нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності.

Джерела права інтелектуальної власності в нормах Конституції України і Цивільного кодексу. Відображення норм права інтелектуальної власності у загальному законодавстві України. Джерела спеціального законодавства України з питань охорони інтелектуальної власності.

Джерела права промислової власності. Джерела авторського права і суміжних прав. Джерела правової охорони нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності. Питання вдосконалення національного законодавства в сфері охорони прав інтелектуальної власності.

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). Головна мета ВОІВ. Структура ВОІВ. Членство в ВОІВ. Союзи та договори, адміністративні функції яких виконує ВОІВ.

Участь України в роботі ВОІВ. Значення міжнародного співробітництва в сфері інтелектуальної власності для України.

Співробітництво в рамках міжнародних організацій з питань інтелектуальної власності. Європейська патентна організація (ЄПО). Євразійська патентна організація.

Міжнародні договори з питань охорони промислової власності. Регіональні угоди з питань охорони промислової власності. Угоди з питань міжнародної класифікації об’єктів промислової власності. Міжнародні конвенції в сфері охорони авторських прав і суміжних прав. Угода про торговельні аспекти прав на інтелектуальну власність.

РОЗДІЛ ІІ.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.51.24 (0.007 с.)