Теоретичні завдання науково-дослідного характеру.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Теоретичні завдання науково-дослідного характеру.Номери теоретичних завдань обирають самостійно, погодивши попередньо з лектором. Студент може самостійно запропонувати тему, яку бажає опрацювати.

1. „Промислова придатність” та її застосування при створенні винаходу.

2. Організаційно-правове регулювання ноу-хау в комерційних таємницях підприємства.

3. Адміністративне судочинство як новий спосіб захисту прав інтелектуальної власності.

4. Захист українських споживачів від контрафактної та піратської продукції.

5. Становлення та розвиток національної інноваційної системи України як передумова побудови конкурентноспроможної економіки держави.

6. Національна інноваційна система України: формування та проблеми реалізації.

7. Проблеми правової охорони комп’ютерних програм.

8. Колективне управління правами виконавців: зв’язок України зі світом.

9. Основні сфери і типові форми колективного управління авторським правом і суміжними правами.

10.Відповідальність організаторів гастрольних заходів за порушення авторських прав.

11.Захист інтелектуального потенціалу – стратегія розвитку України.

12.Промисловий зразок та торговельна марка: співвідношення прав.

13.Підходи до порівняння права інтелектуальної власності ЄС та України у сфері інтелектуальної власності.

14.Актуальні проблеми правової охорони періодичних видань.

15.Проблеми використання об’єктів інтелектуальної власності в умовах конкуренції.

16.Проблеми ідентифікації, оцінки та обліку інтелектуального капіталу підприємства.

17.Сучасний стан захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні.

18.Охорона торговельних марок, фірмових найменувань та географічних зазначень в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування.

19.Роль об’єктів права інтелектуальної власності в економіці держави.

20.Основні положення авторського права США.

21.Адаптація законодавства України у сфері промислової власності до законодавства Європейського Союзу.

22.Особливості проведення судової експертизи, пов’язаної з охороною прав на комерційні найменування.

23.Законотворча діяльність в розвитку системи інтелектуальної власності.

24.Державна фінансова підтримка інвестиційних та інноваційних проектів у 2007-2009 рр.

25.Інтелектуальна власність як інструмент економічної агресії в епоху глобалізації.

26.Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку держави.

27.Підготовка та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в контексті забезпечення охорони прав інтелектуальної власності УЄФА.

28.Поняття та ознаки товару як об’єкта авторського права.

29.Право на промисловий зразок: особисті немайнові права інтелектуальної власності.

30.Система охорони інтелектуальної власності в Україні.

31.Захист комерційної таємниці: методика розслідування злочинів.

32.Проблеми судового захисту права промислової власності в Україні.

33.Знаки для товарів і послуг та розпорядження правами на них.

34.Захист прав інтелектуальної власності в Україні.

35.Суміжні права виконавців та їх співвідношення з правами продюсерів.

36.Порядок стягнення компенсації за порушення виключних майнових авторських прав.

37.Структура державного управління у сфері промислової власності країн Європейського Союзу.

38.Національна система підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності: становлення, сучасний стан та перспективи розвитку.

39.Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

40.Винятки з правил в авторському праві і суміжних правах.

41.Співвідношення авторського права і права власності на матеріальний об’єкт, в якому втілено твір.

42.Спільні та відмінні риси в організації охорони об’єктів інтелектуальної власності у Збройних Силах України та Російської Федерації.

43.Сучасні погляди на інститут права інтелектуальної власності.

44.Становлення системи правової охорони авторського права і суміжних прав в Україні.

45.Ефективність застосування законодавства в сфері авторського права і суміжних прав.

46.Управління майновими правами авторів, виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм в Україні.

47.Колективне управління авторським правом і суміжними правами.

48.Перспективні форми інтелектуальної власності та їх вплив на виконання державних і галузевих програм інформатизації.

49.Інтелектуальна безпека України в контексті її входження до СОТ.

50.Проблема застосування законодавства у випадку недобросовісної реєстрації торговельних марок.

51.Право промислової власності.

52.Роль об’єктів інтелектуальної власності у конкурентноздатності виробництва.

53.Економіко-статистичний аналіз світової патентної системи як джерела інновацій.

54.Проблеми використання фірмового найменування як об’єкта інтелектуальної власності: аналіз вітчизняного досвіду.

55.Право на творчий псевдонім.

56.Інтелектуальна власність, інновації і трансфер технологій: нові підходи.

57.Поняття об’єкту авторського права та критеріїв його охороноздатності.

58. Авторське право на інтерв’ю та його вдосконалення.

59.Право слідування і право попереднього користувача: юридична природа та місце в системі інтелектуальних прав.

60.Органи захисту прав на торговельні марки: зарубіжний досвід та Україна.

61.Інновації в сфері творчості і шоу-бізнесу.

62.Історія авторського права в Україні 20-х років ХХ століття.

63.Функціональні особливості інновації як об’єкта інноваційного права.

64.Межі компетенції експерта при проведенні судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності.

65.Проблеми реалізації Угоди TRIPS в національному законодавстві України.

66.Зміст особистих немайнових прав автора в авторському праві.

67.Кримінально-правова охорона авторського і суміжних прав в Іспанії.

68.Виконання наукових досліджень за державні кошти: міжнародний досвід.

69.Цивільно-правові способи захисту прав інтелектуальної власності на комерційні позначення.

70.Конституційно-правова охорона інтелектуальної власності (сучасний зарубіжний досвід).

71.Кваліфікація об’єктів промислової власності в Україні.

72.Можливість застосування законодавства про авторське право до творів у цифровій формі.

73.Закономірності та особливості науково-технологічного та інноваційного розвитку в світовому просторі.

74.Проблеми використання інтелектуального потенціалу та інтелектуальної власності в контексті побудови знаннєвого суспільства.

75.Географічні зазначення: характер прав, існуючі системи охорони та захист.

76.Методичні основи урахування факторів невизначеності і ризику при управління торговою маркою. Вимірювання інтелектуального капіталу в європейських компаніях.

77.Географічні зазначення: Que prodest?

78.Проблеми використання фірмового найменування як об’єкта інтелектуальної власності: аналіз вітчизняного досвіду.

79.Проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування щодо захисту прав інтелектуальної власності.

80.Колективне управління правами суб’єктів авторського права і суміжних прав – невід’ємний елемент сучасної системи охорони права інтелектуальної власності.

81.Захист прав інтелектуальної власності: проблеми правозастосування.

82.Досвід роботи Державної податкової служби України у сфері інтелектуальної власності.

83.Сучасний стан правової охорони об’єктів інтелектуальної власності в Україні.

84.Дослідження стану правової охорони зазначень походження товарів в Україні.

85.Доменне ім’я як об’єкт права інтелектуальної власності.

86.Права охорони винаходів і корисних моделей в Україні та зарубіжних країнах.

87.Практика застосування колективного управління майновими правами Україні.

88.Україна: нові можливості для інвестицій та інновацій.

89.Спільна інтелектуальна власність – якісно новий крок взаємовідносин.

90.Правові наслідки використання комерційних записів.

91.Проблеми суб’єктності в колективному управління майновими правами суб’єктів авторського права та суміжних прав.

92.Охорона прав на фотографічні твори: історична ретроспектива.

93.Особливості проведення експертизи заявок на торговельні марки. Європейський союз та Україна.

94.Основи стратегії інновацій.

95.„Приватне копіювання” в Україні: історія та концепція винагороди.

96.Авторські права на фотографічний твір: проблемні аспекти судового захисту.

97.Інтерв’ю як об’єкт авторського права.

98.Особливості проведення експертизи запатентованого винаходу чи корисної моделі.

99.Управління і комерціалізація інтелектуальної власності в університетах та дослідницьких центрах.

100. Світові тенденції патентування та ліцензування комп’ютерних програм.

101. Актуальні питання судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності.

102. Судова експертиза та інтелектуальна власність в Україні: доктрина і практика.

103. Особливості правової охорони географічних зазначень для вин та спиртних напоїв відповідно до угоди ТРІПС.

104. Управління інтелектуальною власністю: регіональний аспект.

105. Проблеми встановлення факту відповідності ОІВ умовам надання правової охорони.

106. Колективне управління в галузі репрографії.

107. Ефективна реалізація інтелектуального потенціалу – пріоритетний напрямок політики держави.

108. Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності в Україні: теорія і практика.

Практичні завдання

Завдання №1

А) Зареєструйте товарний знак.

Б) Внесіть зміни в реєстрацію товарного знака.

В) Складіть висновок експертизи заявки на товарний знак.

Г) Складіть зразок свідоцтва на товарний знак.

Д) Підготуйте проекти заявок на патентування об’єктів промислової власності:

а) винаходу,

б) корисної моделі.

а) промислового зразка,

б) товарного знака,

в) селекційного досягнення.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.011 с.)