Економіка та підприємництво»,Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Економіка та підприємництво»,Економіка та підприємництво»,

За спеціальностями

Фінанси і кредит» (за спеціалізованими програмами), 7.03050901 «Облік і аудит»

Фінанси і кредит» (за спеціалізованими програмами), 8.03050901 «Облік і аудит»

Освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр»

 

Заочна форма навчання

ЛЬВІВ – 2011


УДК

ББК

Інтелектуальна власність // Робоча програма навчальної дисципліни (заочна форма навчання). – ЛДФА, Львів: Видавництво ВТЗНВ, 2011. – 49 с.

Розробник:

Капленко Г. В.,кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту Львівської державної фінансової академії

 

 

Розглянуто і схваленона засіданні кафедри економіки та менеджменту (Протокол №1 від 31 серпня 2011 р.) як програму навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» підготовки спеціалістів та магістрів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальностями 7.03050801 «Фінанси і кредит» (за спеціалізованими програмами), 7.03050901 «Облік і аудит», 8.03050801 «Фінанси і кредит» (за спеціалізованими програмами), 8.03050901 «Облік і аудит» за заочною формою навчання, складеної на основі освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста та магістра, затвердженої вченою радою ЛДФА (Протокол №7 від 28.04.2011р.)..

 

Погоджено:

Заступник завідувача кафедри

з навчально-методичної роботи Капленко Г.В.

 

 

Завідувач кафедри Карпінський Б.А.

ББК

ЛДФА, 2011


Пояснювальна записка.

 

Світло вільної наукової, технічної і художньої творчості з давніх часів наполегливо пробивається до світового визнання. Завдяки бурхливому розвитку науково-технічного прогресу, інтернаціоналізації господарських зв’язків, комп’ютеризації виробництва інформація стала таким самим об’єктом права власності, як і засоби виробництва. Досвід розвинених країн показав, що саме по собі виробництво вже не є визначальним чинником зростання економічних показників, воно поступово поступається місцем науці, розвитку нових технологій. У зв’язку з цим питома значимість інтелектуальної власності в житті людей зростає вже не щодня, а щогодини.

На сьогодні ставиться задача економічного розвитку України за інноваційною моделлю, в основі якої лежить результат творчої діяльності громадян, тобто об’єкта інтелектуальної власності. В той час освіта з питань правової охорони, практичного використання та захисту об’єктів інтелектуальної власності значно відстає від потреб сьогодення і вимагає надання студентам вищих навчальних закладів, як майбутнім інноваторам, комплексу відповідних знань та умінь. Свідченням цього є Указ Президента України “Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні” від 25.04.01 р. № 285, завданням якого є запровадження у вищих навчальних закладах дисципліни з основ інтелектуальної власності.

Навчальна дисципліна «Інтелектуальна власність» є варіативною складовою стандарту вищого навчального закладу.

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є соціально-економічні основи формування і використання інтелектуальної власності з елементами господарського механізму.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета та основні завдання навчальної дисципліни полягають у забезпеченні інтелектуального і соціального розвитку особистості шляхом навчання основам правових та економічних аспектів інтелектуальної власності.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Дисципліна «Інтелектуальна власність» взаємопов’язана з такими дисциплінами як «Правознавство», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Економіка підприємства», «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» тощо.

Вимоги до знань і умінь

В результаті вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» студенти повинні знати:

- основні поняття системи правової охорони інтелектуальної власності;

- складові системи інтелектуальної власності в Україні;

- інтелектуальну власність в нормах загального законодавства України;

- об’єкти права інтелектуальної власності;

- суб’єктів права інтелектуальної власності;

- алгоритм правової охорони об’єктів патентного права (винаходів, корисних моделей, промислових зразків);

- алгоритм правової охорони засобів індивідуалізації сучасників цивільного обороту (знаків для товарів і послуг, зазначень походження товарів);

- алгоритм правової охорони нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності (топографій інтегральних мікросхем та сортів рослин);

- алгоритм правової охорони об’єктів промислової власності (винаходів, знаків для товарів і послуг) в іноземних державах;

- алгоритм правової охорони об’єктів авторського права (творів літератури, науки та мистецтва);

- права та обов’язки власників охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності;

- процедуру захисту прав інтелектуальної власності у разі їх порушення;

- випадки порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об’єкти промислової власності;

- поняття та напрямки правового регулювання у сфері інформаційних відносин.

Після вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» студенти повинні вміти:

- визначити об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності;

- аналізувати охоронні документи на ОІВ та підготувати заявочні матеріали на набуття прав на об’єкти промислової власності та об’єкти авторського права;

- вибрати методи для оцінки вартості прав інтелектуальної власності;

- визначати характер порушення прав інтелектуальної власності;

- визначати складові національної та міжнародної системи охорони інтелектуальної власності;

- складати алгоритм оцінки об’єктів інтелектуальної власності;

- визначати вартість предмета ліцензійного договору про передачу прав на використання об’єктів права інтелектуальної власності.

В зв’язку із змінами у сфері інтелектуальної власності при вивченні питань курсу необхідно використовувати матеріали сесій Верховної Ради України, Постанови Кабінету Міністрів України, рішення місцевих органів влади, діючий законодавчий, нормативний та інструктивний матеріал, а також матеріали періодичних видань з питань інтелектуальної власності.


Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:

Назва рівня сформованості вміння Зміст критерію рівня сформованості вміння
1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою
2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язуванні типових ситуацій
3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій

 

Навчальна програма складена на 1 кредит.

Форми контролю – проміжний модульний контроль, залік.

 

 


Зміст навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність»

РОЗДІЛ І.

СИСТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Тема 3. Система охорони інтелектуальної власності в Україні.

РОЗДІЛ ІІ.

НАБУТТЯ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

Тема 4. Правова охорона об’єктів патентного права

Охорона прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Правова основа і процедура охорони. Терміни дії охоронних документів. Умови надання охорони на винаходи. Новизна, (поняття рівня техніки, пріоритет, правила його визначення, пільга по новизні), винахідницькій рівень, промислова придатність.

Умови надання охорони на корисну модель: новизна, промислова придатність.

Умови надання охорони на промисловий зразок: новизна оригінальність, промислова придатність.

Право на одержання патенту. Порядок одержання патенту, припинення його дії та визнання недійсним.

 

РОЗДІЛ ІІІ.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Тема 10. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Ліцензія та її види. Невиключна (проста), виключна, повна, одинична, супутня, перехресна, відкрита, примусова, субліцензія тощо. Поняття "ліцензіар", "ліцензіат" і ціни ліцензії. Договір про передання виключних майнових прав.

 

РОЗДІЛ ІV.

РОЗДІЛ V.

Список рекомендованої літератури

 

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. – Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30, ст. 141.

2. «Декларація про державний суверенітет України». Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 серпня 1990 р. - Відомості Верховної Ради Української РСР, 1990, № 31, ст. 429.

КОДЕКСИ УКРАЇНИ

3. Цивільний кодекс України // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435%2D15&p=1

4. Цивільний процесуальний кодекс України // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1501%2D06&p=1104834154869809

5. Кримінальний кодекс України (Витяг) // Режим доступу: http://www.sdip.gov.ua/ua/criminal-code-excerpt.html

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення (Витяг) // Режим доступу: http://www.sdip.gov.ua/ua/admin-code-excerpt.html

7. Кодекс законів про працю України (Витяг) // Режим доступу: http://www.sdip.gov.ua/ua/labour-code-excerpt.html

8. Кримінально-процесуальний кодекс України // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1001-05&print=1

9. Митний кодекс України (Витяг) // Режим доступу: http://www.sdip.gov.ua/ua/customs-code-excerpt.html

10. Господарський процесуальний кодекс України // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1798-12&print=1

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

11. «Про захист економічної конкуренції» // Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2210-14&print=1

12. «Про Антимонопольний комітет України» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3659-12&print=1

13. «Про інноваційну діяльність» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=40-15&print=1

14. «Про оподаткування прибутку підприємств» // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=334/94-%E2%F0&print=1

15. «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=959-12&print=1

16. «Про господарські товариства» // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1576-12&print=1

17. «Про об’єднання громадян» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2460-12&print=1

18. «Про інформацію» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2657-12&print=1

19. «Про друкованi засоби масової iнформацiї (пресу) в Українi» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2782-12&print=1

20. «Про режим іноземного інвестування» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=93/96-%E2%F0&print=1

21. «Про науково-технiчну інформацію» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3322-12&print=1

22. «Про інвестиційну діяльність» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1560-12&print=1

23. «Про телебачення i радiомовлення» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3759-12&print=1

24. «Про захист iнформацiї в автоматизованих системах» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=80/94-%E2%F0&print=1

25. «Про наукову i науково-технiчну експертизу» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=51/95-%E2%F0&print=1

26. «Про наукову i науково-технiчну діяльність» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1977-12&print=1

27. «Про рекламу» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=270/96-%E2%F0&print=1

28. «Про iнформацiйнi агентства» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=74%2F95%2D%E2%F0&p=1157964744537730

29. «Про видавничу справу» // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=318/97-%E2%F0&print=1

30. «Про народні художні промисли» // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2547-14&print=1

31. «Про архітектурну діяльність» // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=687-14&print=1

32. «Про професiйних творчих працiвникiв i творчi союзи» // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=554/97-%E2%F0&print=1

33. «Про кінематографію» // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=9/98-%E2%F0&print=1

34. Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=7-93&print=1

35. Декрет Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян» // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=13-92&print=1

36. Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=46-93&print=1

37. Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2953%2D14&p=1104834154869809

38. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності стосовно виконання вимог, пов'язаних із вступом України до СОТ // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1111%2D16&p=1181722775697176

39. Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=962-16&p=1217581779675870

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

46. «Про заходи щодо охорони iнтелектуальної власностi в Українi» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=285/2001&print=1

47. «Про додаткові заходи щодо прискорення вступу України до Світової організації торгівлі» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=797/2001&print=1

48. «Про Програму заходів щодо завершення вступу України до Світової організації торгівлі» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=104/2002&print=1

49. «Про Тимчасове положення про правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=479/92&print=1

Закони України

62. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3687-12

63. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3688-12&p=1218034688041545

64. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3689-12&p=1218034688041545

65. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=752-14&p=1218034688041545

66. Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=621%2F97-%E2%F0&p=1218034688041545

67. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=236%2F96-%E2%F0&p=1218034688041545

68. Закон України «Про авторське право i сумiжнi права» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3792-12&print=1

69. Закон України «Про розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1587-14&print=1

70. Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2953-14&p=1178270284350558

ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ

125. Авторське, право і суміжні права. Європейський досвід: У 2-х кни­гах / За ред. А. С. Довгерта. - Книга 1: Нормативні акти і документи. Європейська інтеграція України / Уклад. Р. В. Дроб'язко. - К.: Ін Юре, 2001. - 520 с. - Книга 2: Виступи, статті європейських спеціалістів / Уклад. В. С. Дроб'язко. - К: Ін Юре, 2001. - 460 с.

126. Андрощук Г. А., Крайнев П. П. Экономическая безопасность предприятия: Защита коммерческой тайны. - Монография. - К.: Ин Юре, 2000. - 400 с.

127. Андрощук Г., Крайнев П., Кавасс Й. Право интеллектуальной собственности. Торговые аспекти. - К.: Ин Юре, 2000. - 162 с.

128. Бадиця І. А. Авторське, винахідницьке право, право на відкриття і міжнародний захист авторських прав. - К., 1997. - 107 с.

129. Практичнийпосібник з оподаткування нематеріальних активів. Наук.-практ. вид. / За ред. О. Б. Бутнік-Сіверського. - К.: Ін Юре, 2000. - 348 с.

130. Промислова власність: Законодавчі та нормативні акти. У 3-х т. / Укладач П. М. Цибульов. - К.: УкрІНТЕЛ, 1998. Т. 1.: Законодавство України з питань промислової власності. - 138 с.; Т. 2.: Відомчі норма­тивні акти України з питань промислової власності. - 310 с.; Т. 3.: Між­народні угоди з питань промислової власності. - 124 с.

131. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики / За ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. – К.: Інститут держави і права ім.В.М. Корецького НАН України, 2002. – 424 с.

132. Мельник О.М. Проблеми охорони прав суб’єктів інтелектуальної власності в Україні. – Харків. Видавництво Національного університету внутрішніх справ, 2002. – 362 с.

133. Законодательство Украины об интеллектуальной собственности. – Х.: ООО «Одессой», 2002. – 592 с.

134. Юровский Д.Б., Билык Е.В. Операции с авторскими правами налогообложения и бухгалтерский учёт или как получить доход от интеллектуальной собственности. – Харьков: ООО “Центр экономических исследований и управленческого консультирования “Консульт”, 2003. – 408с.

135. Андрощук Г., Крайнев П., Кавасс И. Право интеллектуальной собственности: торговые аспекты. – К.: Издательский Дом “Ин Юре”, 2000. – 164 с.

136. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О. Д. Святоцького. - К.: Ін Юре, 1999.

137. Інтелектуальна власність: словник-довідник / За заг. ред. О. Д. Святоцького: У 2-х т. – К.: Ін Юре, 2000.

138. Капща Ю. М. Экспорт-импорт технологий: правовое регулирование. Национальная Академия Украины. Центр интеллектуальной собственности и передачи технологий. - К., 2000. - 106 с.

139. Крайнєв П. П., Работягова Л. І., Дятлик І. І. Патентування винаходів в Україні / За ред. П. П. Крайнєва: Монографія. - К.: Ін Юре, 2000. - 340 с.

140. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів. Наук.-практ вид. / За ред. О. Б. Бутнік-Сіверського: - К.: Ін Юре, 2000. - 348 с.

Періодика

w Журнал “Інтелектуальна власність”, ТОВ “АСПЕКТ-2003”.

w Журнал “Промислова власність”, Укрпатент.

Інтернет-ресурси

w Держдепартамент інтелектуальної власності України (www.sdip.gov.ua);

w ДП Український інститут промислової власності (www.ukrpatent.org.ua);

w Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг (www.іp.-centr.kiev.ua);

w Українське агентство з авторських т а суміжних прав (www.uacrr.kiev.ua);

w Інститут інтелектуальної власності і права (www.iipl.ukrpatent.org.ua).

 


5. Графік розподілу навчального часу за темами навчальної дисципліни та видами навчальної роботи за ОПП

 

№ т е м и Назва розділів, тем Кількість годин за ОПП Розподіл аудиторних годин
Всього в т.ч.
СРСР / ІНДЗ Аудиторні заняття Лекції Семінари Заліковий модуль
РОЗДІЛ І. Система інтелектуальної власності -
1 Поняття інтелектуальної власності. Еволюція інтелектуальної власності. 1 1 1
2 Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку суспільства. Об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності. 1 1 1
3 Система охорони інтелектуальної власності в Україні. Міжнародна система охорони інтелектуальної власності. 1 -
РОЗДІЛ ІІ. Набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності -
4 Правова охорона об’єктів патентного права. 1 1 1
5 Правова охорона засобів індивідуалізації учасників товарного обігу, товарів і послуг. 1 1 1
6 Правова охорона нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності. 2 -
7 Правова охорона об’єктів авторського права та суміжних прав. 2 -
8 Міжнародна правова охорона об’єктів права інтелектуальної власності. 1 -
РОЗДІЛ ІІІ. Розпорядження правами інтелектуальної власності - - -  
9 Права та обов’язки власників охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, обмеження прав. 1,5 1,5 -
10 Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 1,5 1,5 -
11 Ліцензійний договір, вимоги до його укладання. 0,5 0,5 -
12 Права та обов’язки власника авторського права, обмеження авторського права та обмеження ним 0,5 0,5 -
РОЗДІЛ ІV. Економіка інтелектуальної власності - - -  
13 Права інтелектуальної власності як товар 1 -
14 Оцінка вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності 1 -

 

№ т е м и Назва розділів, тем Кількість годин за ОПП Розподіл аудиторних годин
Всього в т.ч.
СРСР / ІНДЗ Аудиторні заняття Лекції Семінари Заліковий модуль
15 Економічний механізм маркетингу в системі розвитку науково-інтелектуальної власності. Управління інтелектуальною власністю. 1 -
РОЗДІЛ V. Захист прав інтелектуальної власності - - -  
16 Система захисту прав інтелектуальної власності та її призначення 1
17 Адміністративний та судовий порядок захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності 1
18 Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності відповідно до вимог визнаних у міжнародній практиці норм та правил 1
Індивідуальне науково-дослідне завдання -/12        
           
РАЗОМ 20/12 -

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ

6.1. Календарно-тематичний план лекційних занять

№ заня ття Тема та короткий зміст заняття К-сть годин
1. Тема 1. Поняття інтелектуальної власності. Еволюція інтелектуальної власності. Тема 2. Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку суспільства. Об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності.
  Разом

6.2. Календарно-тематичний план семінарських занять та залікових модулів

№ заня ття Тема та короткий зміст заняття Кількість годин
1. Семінарське заняття: Тема 4. Правова охорона об’єктів патентного права. Тема 5. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників товарного обігу, товарів і послуг.
  Разом

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота № 1

Самостійна робота № 2

Самостійна робота №3

Самостійна робота №4

Самостійна робота №7

Самостійна робота № 8

Самостійна робота № 9

Практичні завдання

Завдання №1

А) Зареєструйте товарний знак.

Б) Внесіть зміни в реєстрацію товарного знака.

В) Складіть висновок експертизи заявки на товарний знак.

Г) Складіть зразок свідоцтва на товарний знак.

Д) Підготуйте проекти заявок на патентування об’єктів промислової власності:

а) винаходу,

б) корисної моделі.

а) промислового зразка,

б) товарного знака,

в) селекційного досягнення.

 

Завдання №2

А).Складіть порівняльну таблицю визначення поняття “інформація”, закріплене законами України “Про інформацію”, “Про захист економічної конкуренції” та у ст. 200 Цивільного кодексу України.

Б).Наведіть ваші погляди про те, що підприємству слід зафіксувати в статуті, що воно має право не виконувати вимоги органів державного управління, якщо ці вимоги виходять за межі їх повноважень, пов’язаних з доступом до комерційної таємниці.

В).Обґрунтуйте, чи дають підприємству, зафіксовані в статуті положення, право вимоги захисту інтересів підприємства перед державними і судовими органами; включати вимоги по захисту конфіденційної інформації в усі види договорів підприємницького характеру; користуватися цією інформацією для отримання прибутків?

Г).За якою схемою повинна бути зафіксована в Установчому договорі вимога до його учасників про необхідність дотримання правил щодо збереження комерційної таємниці підприємства?

Д).Охарактеризуйте основні форми застосування активної охорони комерційної таємниці від несанкціонованого власником використання.


Ресурси мережі Інтернет

Ресурси мережі Інтернет із законодавства України Ресурси мережі ЛДФА з навчальної дисципліни
▪ Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua/ ▪ Українське право: www.ukrpravo.com/Журнал „Інтелектуальна власність”: www.intelvlas.com/ ▪ Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності: www.ndiiv.org/Інтелектуальна власність і авторське право: www.a-pravo.kiev.uaЗахист авторських прав, інтелектуальної власності: www.nimb.kiev.uaВсесвітня організація інтелектуальної власності: www.wipo.int. ▪ Програма навчальної дисципліни ▪ Робоча програма (для денної та заочної форм навчання) ▪ Плани семінарських занять та методичні рекомендації до їх проведення ▪ Методичні рекомендації з виконання самостійної роботи (СРС) ▪ Методичні рекомендації та завдання ІНДЗ

Економіка та підприємництво»,

За спеціальностямиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.227.117 (0.019 с.)