НАБУТТЯ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НАБУТТЯ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Тема 4. Правова охорона об’єктів патентного права

Охорона прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Правова основа і процедура охорони. Терміни дії охоронних документів. Умови надання охорони на винаходи. Новизна, (поняття рівня техніки, пріоритет, правила його визначення, пільга по новизні), винахідницькій рівень, промислова придатність.

Умови надання охорони на корисну модель: новизна, промислова придатність.

Умови надання охорони на промисловий зразок: новизна оригінальність, промислова придатність.

Право на одержання патенту. Порядок одержання патенту, припинення його дії та визнання недійсним.

 

Тема 5. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників товарного обігу, товарів і послуг

Правова охорона знаків для товарів і послуг. Правова основа охорони.

Вид охоронного документу. Термін дії охоронних документів. Порядок одержання свідоцтва, припинення його та визнання недійсним.

Правова охорона зазначень походження товарів. Правова основа охорони. Вид охоронного документу. Термін дії охоронних документів. Порядок реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання. Порядок визнання недійсною та припинення правової охорони зазначень походження товарів.

Правова охорона фірмових найменувань.

 

Тема 6. Правова охорона нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності

Охорона прав на сорти рослин. Охоронний документ. Термін дії охоронного документу. Право на отримання. Умови і порядок набуття прав на сорти рослин. Припинення чинності майнового права на сорт та визнання його недійсним.

Охорона прав на топографії інтегральних мікросхем. Правова сторона охорони. Охоронний документ. Право на реєстрацію і її порядок. Термін дії охоронного документу.

Охорона прав на раціоналізаторську пропозицію. Механізм охорони прав. Охоронний документ. Право на винагороду.

Охорона прав на комерційну таємницю (ноу-хау). Особливість ноу-хау як об’єкта інтелектуальної власності. Способи охорони ноу-хау. Захист від недобросовісної конкуренції.

Тема 7. Правова охорона об’єктів авторського права і суміжних прав

Правова охорона об’єктів авторського права. Мета охорони. Форма охорони. Способи виникнення авторського права. Державна реєстрація об’єктів авторського права. Форма охоронного документа. Термін охорони прав авторів.

Принципи та критерії виникнення суміжних прав. Охорона суміжних прав виконавців, виробників фонограм, організацій мовлення. Критерії для надання охорони суміжних прав. Знак охорони суміжних прав. Взаємозв’язок між охороною суміжних і авторських прав. Термін охорони суміжних прав.

 

Тема 8. Міжнародна правова охорона інтелектуальної власності

Міжнародна охорона промислової власності. Паризька конвенція (1883 р.) "Про охорону промислової власності" і Міжнародний Союз по охороні промислової власності. Інші міжнародні угоди та договори з питань охорони промислової власності.

Порядок патентування об’єктів промислової власності в іноземних державах. Принципи визначення доцільності і процедури правової охорони в іноземних державах. Правова охорона відповідно до національних законодавств. Правова охорона відповідно до договору про патентну кооперацію. Правова охорона відповідно до регіональних угод.

Міжнародна охорона об’єктів авторського права і суміжних прав. Принципи національного режиму. Принцип "автоматичної" охорони. Пріоритет міжнародного права перед національним.

 

РОЗДІЛ ІІІ.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Тема 9. Права та обов’язки власників охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, обмеження прав

Зміст майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності. Права та обов’язки, що випливають з охоронного документу на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми.

Права та обов’язки, що випливають із реєстрації комерційних позначень: знака для товарів і послуг, зазначення походження товару, комерційного найменування.

Обмеження прав власника охоронного документа на об’єкт права інтелектуальної власності.

Права, що охороняються авторським правом. Обмеження авторського права. Вільне використання творів. Суміжні права, що охороняються авторським правом. Права та обов’язки учасників правовідносин, пов’язаних із суміжними права. Обмеження суміжних прав.

 

Тема 10. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Ліцензія та її види. Невиключна (проста), виключна, повна, одинична, супутня, перехресна, відкрита, примусова, субліцензія тощо. Поняття "ліцензіар", "ліцензіат" і ціни ліцензії. Договір про передання виключних майнових прав.

 

Тема 11. Ліцензійний договір, вимоги до його укладання

Ліцензійний договір, вимоги до його укладання. Структура ліцензійного договору. Протокол про наміри та укладання договору про конфіденційність. Розробка проекту угоди. Розробка детального проекту ліцензійного договору. Оформлення і реєстрація ліцензійного договору.

Тема 12. Права та обов’язки власника авторського права, обмеження авторського права розпорядження ним

Виняткова природа та види авторського права. Особисті немайнові права автора. Майнові права авторів. Сфера дії авторського права.

Обмеження майнових авторських прав. Термін дії авторського права. Використання творів без виплати винагороди. Використання творів з виплатою винагороди.

Авторське право на похідні твори. Авторське право на складені твори.

Авторське право на службові твори.

Презумпція суміжних права. Права виконавців. Права виробників фонограм і відеограм. Права організацій мовлення. Обмеження майнових суміжних прав.

Передача (відчуження) майнових авторських прав. Передача права на використання твору. Авторський договір. Види авторських договорів. Зміст авторського договору.

РОЗДІЛ ІV.

ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

Тема 13. Права інтелектуальна власність як товар

Властивості ринкового товару. Поняття корисності, рідкісності та універсальності товару. Відповідність об’єктів інтелектуальної власності цим вимогам. Обігоздатність об’єктів інтелектуальної власності. Права, що можуть бути відокремлені від підприємства чи індивідуума, і такі, що не можуть бути відокремлені. Поняття гудвілу. Вартість і ціна як економічні категорії.

Об’єкти інтелектуальної власності як товар. Вклад об’єктів інтелектуальної власності в міжнародну торгівлю між розвиненими країнами. Життєвий цикл об’єктів інтелектуальної власності.

Інтелектуальна власність як нематеріальний актив. Нормативно-правові акти, що регулюють правовідносини стосовно нематеріальних активів.

 

Тема 14. Оцінка вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності

Обставини, в яких необхідна оцінка вартості права на об’єкти інтелектуальної власності. Цілі, база оцінки та види платежів.

Особливості оцінки прав на об’єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг), об’єкти авторського права та суміжних прав, результати НДДКР та технічну документацію, ноу-хау.

Особливості оцінки інтелектуальної власності при внесенні до статутного капіталу, під час-банкрутства, при внесенні в заставу, під час приватизації, при оцінці вартості ліцензій тощо.

Три підходи до визначення вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності. Затратний підхід, дохідний підхід, ринковий підхід. Методи дисконтування і капіталізації доходу.

Ціна ліцензії. Фактори, що визначають ціну ліцензії. Види ліцензійних платежів. Визначення ціни ліцензії по методу роялті. Визначення ціни ліцензії з використанням паушальних платежів, при комбінованих платежах. Визначення мінімальної, максимальної та справедливої ціни ліцензії.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.51.24 (0.012 с.)