ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК: ПОНЯТТЯ, ОБЄКТИ, УМОВИ НАДАННЯ ОХОРОНИ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК: ПОНЯТТЯ, ОБЄКТИ, УМОВИ НАДАННЯ ОХОРОНИ.Промисловий зразок — це результат творчої діяльності лю­дини в галузі художнього конструювання.

У промисловому зразку має місце поєднання художнього (зовнішня форма виробу) і конструктивного (технічне виконання виробу) елементів.

Залсжно від того, що є об'єктом промислового зразка, він може бути таких видів:

— обємний- являє собою композиіцю, в основу якої покла­дено обємно-просторову структуру (наприклад форма пляшки);

площинний, що являє собою композицію, в основі якої лежить ліпійно-графічне співвідношення елементів, яке не може бути сприйняте візуально як об'ємне (наприклад малюнок, .що наноситься |із тканини):

-комбінованйи являє собою поєднання форми і малюнка.

Промисловий зразок може стосуватися як цілого виробу так і його частини .

Для того, щоб промисловому зразку могла бути надана правова охорона, він повинен відповідати таким умовам:

1) не суперечити громадському порядку, принципам гуман­ності і моралі

2) відповідати умові патентоздатності.

Умовою патентоздатності промислового зразка є його новизна. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його сут­тєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки або до дати її пріоритету.

Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи
розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд
промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та
ергономічних потреб.

 

40) СЛУЖБОВІ ВИНАХОДИ, ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ.службовий винахід -- це винахід (корисна модель), створений працівником:

— у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи доручен­ням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше;

— з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.

Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» не вживає поняття «службовий промисловий зразок». Проте у Законі йдеться про промисловий зразок, створений у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше. По суті, у цьому положенні мається на увазі службовий промисловий зразок.

41)СЕКРЕТНІ ВИНАХОДИ І Корисні моделі.

Поняття «секретний винахід» (корисна модель) закріплено у патентному законодавстві України в інтересах охорони державної таємниці. Адже винахід чи корисна модель може містити відомості, що становлять державну таємницю. Відповідно, для таких об'єктів патентне законодавство закріплює низку спеціальних положень щодо їх правового режиму.секретний винахід(секретна корисна модель) — це винахід (корисна модель), що містить інформацію, віднесену до державної таємниці.державна таємниця— вид таємної інформації,що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку розголо­шення яких може завдати шкоди національній безпеці України.Віднесення винаходу (корисної моделі) до категорії секретного означатиме, щодо нього застосовуватимуться спеціальні положен­ня патентного законодавства, які передбачають особливості щодо порядку одержання патенту (наприклад, на відміну від загального порядку, передбаченого для патентування винаходів (корисних моделей), відомості про подану заявку і одержаний патент на сек­ретний винахід (корисну модель) не підлягають опублікуванню), а також здійснення прав, що випливають з патенту (використання секретного винаходу (корисної моделі), володільцем патенту має здійснюватися з додержанням вимог Закону України «Про держав­ну таємницю.

 

СУБЄКТИ ПАТЕНТНИХ ПРАВОВІДНОСИН.

Винахідник— людина, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено винахід (корисну модель Автор промислового зразка— людина, творчою працею якої створено промисловий зразок.

Ними може бути тільки фізична особа, або декілька фізичних осіб.

При визначенні кола осіб, які можуть визнаватися винахід­никами, авторами промислового зразка, ключову роль відіграє характер їхньої праці,тобто вона має бути творчою.

Суб'єктами права інтелекту­альної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок можуть бути також інші особи, які набули це право на підставі договору чи закон. До таких відносять роботодавця і правонастунника. Роботодавець — особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом).це може бути як фізична так і юридична особа.Рроботодавець є учасником патентних правовідносин не у всіх випадках, а лише щодо службо­вих винаходів, корисних моделей, промислових зразків. Суб'єктом права інтелектуальної_власності на винахід, ко­рисну модель, промисловий зразок може стати правонаступник. Правонаступником є особа (фізична або юридична), до якої переходять в порядку праврнаступиицтва всі чи частина прав та обов'язків іншої особи.

Субєктами може бути також заявник і володілець патенту.Заявник ~ це особа, що подала заявку про видачу патенту або набула статусу заявника в іншому, передбаченому законом порядку.(винахідник,роботодавець,правонаступник).Володільцем патенту є особа, якій належить патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

Також до суб’єктів відноситься Держдепартамент з і.в та патентні повірені.

 

ПАТЕНТ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, МЕЖІ ЧИННОСТІ.

Патентом є виданий компетентним державним органом охо­ронний документ, що засвідчує авторство, пріоритет та виключне право на використання винаходу, корисної моделі чи промисло­вого зразка.

Патенти можна класифікувати за різними критеріями. За об'єктом правової охорони можна виділити патент на винахід, патент на корисну модель, патент на промисловий зразок. За територіальною ознакою патенти можуть бути національними та регіональними. Законодавство України окремо виділяє патент на секретний винахід та патент на секретну корисну модель.

Патент як охоронний документ характеризується певними межами чинності:

1) територіальні межі чинності патенту визначаються тери­торією держави, в якій його видано

2) часові межі чинності — патент діє протягом чітко встанов­лених у законі строків. Ці строки є неоднаковими для окремих видів об'єктів:

— патенту на винахід — 20 років;

— патенту на корисну модель — І0 років;

— патенту на промисловий зразок — 15 років.

Перебіг цих строків починається від дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, від дати пріоритету.

3) предметні межі чинності патенту в законодавстві поз­начаються поняттям «обсяг правової охорони». Обсяг правової охорони вказує на те, що охороняє патент.

 

 

ПРАВО НА ПАТЕНТ ТА ЙОГО СУБЄКТИ.

Патентна система охорони прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки грунтується на тому, що саме по собі ство­рення об'єкта ще не тягне за собою виникнення прав інтелекту­альної власності на нього. На цій стадії виникає лише право на патент.(має право звернутися до компетентного державного органу, який видає патенти, із відповідною заявкою про видачу патенту)

Щодо визначення суб'єкта права на патент ще у XIX ст. сформувались три системи:

1) американська, яка передбачала видачу патенту першому дійсному винахіднику;

2) французька, за якою патент видається першому заявником;

3) англо-німецька, в якій поєднані елементи перших двох.

В Україні діє англо-німецька система.

3а загальним правилом право на одержання патенту на ви­нахід, корисну модель чи промисловий зразок має творець від­повідного об'єкта(винахідник чи автор промислового зразка+,якщо декілька авторів,то видається один патент.

У передбачених законом випадках право на одержання патенту належить не винахідникові (авторові промислового зразка), а іншим особам:

— роботодавцю;

— правонаступнику.

Роботодавець має право на одержання патенту на службовий винахід, корисну модель чи промисловий зразок, якщо інше не передбачено договором.

Патентне законодавство передбачає, що право на одержання патенту має правонаступник винахідника (автора промисло­вого зразка) чи правонаступник роботодавця.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.226.244.254 (0.029 с.)