Поняття винаходу, корисної моделі і промислового зразкаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття винаходу, корисної моделі і промислового зразка1. Винахід, корисна модель і промисловий зразок — це основні об'єкти права промислової власності, яка є результатом науково-технічної діяльності. У свою чергу діяльність є основною рушійною силою, яка рухає науково-технічний прогрес будь-якого суспільства. Рівень науково-технічного прогресу зумовлює відповідний рівень передусім виробництва та іншої доцільної суспільно корисної діяльності, Тому усі країни світу докладають можливих зусиль для прискорення науково-технічного прогресу, без якого неможливий будь-який інший, у тому числі соціально-економічний прогрес.

Рівень науково-технічної діяльності певною мірою зумовлює рівень соціально-економічного розвитку суспільства. Вищим рівнем науково-технічної творчості є винаходи, корисні моделі і промислові зразки та інші науково-технічні досягнення. У свою чергу рівень науково-технічної творчості зумовлюється рівнем наукової діяльності: чим вище наукова активність та її результати, тим успішніша науково-технічна творчість. Із самої назви цієї діяльності випливає, що це — сфера техніки і технологій.

2. Винаходи— це технічні рішення будь-яких проблем будь-якої галузі суспільно корисної діяльності, які є новими, мають винахідницький рівень і придатні для промислового використання.Об'єктами винаходу можуть бути продукт (пристрій, речовина,штам мікроорганізму, культура клітин, рослин і тварин тощо),спосіб; застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням. Результатами винахідницької діяльності найчастіше є істотне удосконалення та створення нової техніки, новітехнології, нові матеріали, а також застосування відомого винаходу за новим призначенням.

Результат науково-технічної творчості визнається винаходом на підставі відповідної кваліфікації заявленої пропозиції уповноваженим державним органом у складі Міносвіти (Установою).

Для визнання заявленої пропозиції винаходом вона повинна мати світову новизну, тобто ніде в світі такого рішення ще не було. Новизна пропозиції перевіряється за всіма доступними джерелами Інформації. Винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, — до дати її пріоритету.

Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (в тому числі й міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлений пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена вище.

На визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет — до дати її пріоритету.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки.

Винахід визнається промислово придатним, якщо його можна використати у промисловості або в будь-якій Іншій суспільно корисній діяльності.

Не визнаються винаходами: наукові відкриття, наукові теорії та математичні методи; методи організації та управління господарством; плани, умовні позначення, розклади, правила; методи виконання розумових операцій; комп'ютерні програми; результати художнього конструювання; компонування інтегральних мікросхем, сорти рослин і породи тварин тощо.

3. Корисна модель — це конструктивне виконання пристрою, яке характеризується явно вираженими просторовими формами. Така форма повинна характеризуватися не лише наявністю елементів і зв'язків між ними, а й формою виконання цих елементів, їх певним взаємним розташуванням. Якщо винахід містить сутність заявленої пропозиції, то корисна модель — втілення цієї сутності в просторі. Корисна модель може стосуватися лише пристрою. Якщо порівняти корисну модель з промисловим зразком, то неважко помітити, що промисловий зразок є зовнішньою формою промислового виробу(пристрою). Корисна модель — це внутрішнє розташування елементів, з яких складається сам пристрій, та зв'язок між ними.

Корисна модель — це конструктивне виконання пристрою, яке відповідає умовам патентоздатності, тобто є новим і промислово придатним.

Корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до подання заявки. На новизну корисної моделі також не впливає розкриття інформації про неї протягом 12 місяців до подання заявки до Установи.

Корисна модель визнається промислово придатною, якщо вона може бути використана в будь-якій галузі суспільно корисної діяльності.

4. Промисловий зразок — це нове конструктивне вирішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд, придатне для відтворення промисловим способом. Промисловий зразок відповідає умовам патентоздатності, якщо він новий І промислово придатний. Він визнається новим, коли сукупність його суттєвих ознак не стала загальновідомою до подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет — до дати її пріоритету. Крім того, в процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх заявок,що надійшли до Установи. Розкриття інформації про промисловий зразок за 6 місяців до подання заявки не впливає на його новизну.

Об'єктом промисловогозразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу, призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Правова охорона промислових зразків не поширюється на:

1) об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), гідротехнічні, помислові та інші стаціонарні споруди;

2) друковану продукцію як таку;

3) об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо.

Правова охорона надається винаходам, корисним моделям, промисловим зразкам, що не суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі і промислові зразки є передусім їх безпосередні творці — винахідники і автори промислових зразків. Ними можуть бути лише фізичні особи незалежно від віку.

Досить солідну групу суб'єктів інтелектуально-правових відносин становлять заявники зазначених об'єктів. Ними можуть бути як самі творці — первинні суб'єкти, так й Інші фізичні і юридичні особи, які правом на подання заявки наділені за законом або воно перейшло до них на підставі договору чи закону. Заявниками передусім є роботодавці.

2. Винахідник і автор промислового зразка, які працюють у роботодавця за трудовим договором, подають роботодавцю письмове повідомлення про створений ними службовий винахід, корисну модель чи промисловий зразок, що достатньо ясно І повно розкриває сутність винаходу, корисної моделі чи промислового зразка.

Роботодавець повинен протягом 4 місяців від дати одержання від винахідника чи автора промислового зразка повідомлення подати до Установи заявку на одержання патенту чи передати право іншій особі або прийняти рішення про збереження службового винаходу, корисної моделі як конфіденційної інформації.

Якщо роботодавець не виконає зазначених вимог в установлений строк, то право на одержання патенту на службовий винахід, корисну модель чи промисловий зразок переходить до винахідника чи автора промислового зразка або до їх правонаступників.

Строк збереження роботодавцем чи його правонаступником службового винаходу і корисної моделі як конфіденційної інформації у разі їх невикористання не повинен перевищувати 4 років. Інакше право на одержання патенту на службовий винахід, корисну модель чи промисловий зразок переходить до винахідника, автора промислового зразка чи їх правонаступників.

3. Отже, суб'єктами права інтелектуальної власності на зазначені об'єкти можуть стати правонаступники за договором. Винахідники і автори промислових зразків можуть поступитися своїм правом Іншим особам, що оформляється відповідним договором.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель І промисловий зразок можуть стати спадкоємці автора промислового зразка як за законом, так і за заповітом.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.012 с.)