Види статистичної звітності в органах внутрішніх справ та органах прокуратуриМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Види статистичної звітності в органах внутрішніх справ та органах прокуратури 

В органах МВС України заповнюється значна кількість статистич­них форм, більшість з форм державної звітності — квартальні;

відомчої — місячні. Порядок подання інформації визначається відповідними інструкціями. Згідно з наказом МВС України від 2 бе­резня 1999 р. № 159 (з урахуванням відповідних змін, внесених вка­зівками) на 2003 р. затверджено такі форми державної та відомчої звітності в органах внутрішніх справ України.

Форми державної звітності:

№ 1 — «Про зареєстровані злочини» (піврічна);

№ 1-А — «Про зареєстровані злочини і результати роботи» (місячна);

№ 1-Г — «Єдиний звіт про злочинність» (річна);

№ 1 ДІМ — «Про роботу дільничних інспекторів міліції» («Профілактика») (квартальна);

№ 1-КОР — «Про виконання Закону України «Про боротьбу з корупцією» (квартальна);

№ 1-СЛ — «Про роботу органів слідства та дізнання» (піврічна);

№ 1-03 — «Про результати боротьби з організованими злочин­ними групами» (квартальна);

№ 2 — «Про осіб, що вчинили злочини» (піврічна);

№ 2-А — «Про осіб, що вчинили злочини, які працювали на підприємствах, в установах, організаціях» (річна);

№ 2-Е — «Про розгляд заяв та повідомлень про злочини» (піврічна);

№ 3 — «Про розшук громадян, які переховуються від органів влади, та безвісно відсутніх» (піврічна);

№ 4 — «Про результати оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинністю по лінії карно­го розшуку» (піврічна);

№ 4-1 — «Про результати оперативно-розшукової та наглядо­во-профілактичної діяльності органів внутрішніх справ» (піврічна);

№ 5 — «Про виявлені злочини у сфері економічної діяльності» (піврічна);

№ 7 — «Про результати роботи органів внутрішніх справ у бо­ротьбі з проституцією, по виявленню груп ризику та результати їх обстеження на СНІД» (піврічна);

№ 18 — «Про роботу кримінальної міліції у справах непов­нолітніх» (квартальна);

№ ПРН — «Про роботу приймальника-розподільника для неповнолітніх» (квартальна);

№ 360 — «Про результати роботи з незаконним обігом нарко­тичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (квартальна).

Форми відомчої звітності органів внутрішніх справ:

№ 1-ГУОГП — «Про діяльність приймальників-розподільників (ізоляторів тимчасового утримання) по боротьбі з бродяжництвом (жебрацтвом)» (піврічна);

№ 1-СЛМ — «Основні показники органів слідства та дізнання» (місячна);

№ 1-ТСМ — «Про результати роботи транспортних підрозділів та підрозділів спецміліції органів внутрішніх справ України» (квар­тальна);

№ 1-ЗП — «Звіт про розгляд заяв, повідомлень та іншої інфор­мації про злочини та пригоди та про результати роботи органів внутрішніх справ України» (квартальна);

№ СЛ-03 — «Слідча робота по організованих групах» (квар­тальна);

1-ОВС — «Про результати діяльності окремих органів і підрозділів внутрішніх справ України» (місячна);

1 -ПСК — «Відомості про результати боротьби зі злочинністю в паливно-енергетичному комплексі» (місячна);

1-КНМ — «Основні показники боротьби з корупцією та окремі відомості про результати боротьби з наркоманією» (місячна);

1-БЕЗ — «Відомості про злочини економічної спрямованості, виявлені підрозділами ДСБЕЗ» (місячна);

1-АП — «Про адміністративну діяльність працівників ОВС, інших правоохоронних і державних органів та представників гро­мадських формувань» (місячна);

1-Приват — «Про виконання заходів Програми оперативного супроводження процесу приватизації та подальшого реформуван­ня власності» (місячна);

1-СЛЕ — «Тимчасовий відомчий статистичний звіт про роботу слідчих підрозділів органів внутрішніх справ» (місячна);

ф. 722 — «Основні показники роботи служб ОВС по лінії дізнан­ня» (місячна);

1-ВВ — «Про результати бойової служби внутрішніх військ МВС України» (місячна);

1-НГ — «Відомості про кількість злочинів, скоєних іноземця­ми та відносно них на території України» (місячна);

1-ЕКОН — «Про виконання доручень Президента України, вик­ладених у доповіді на засіданні Координаційної Ради від 20.04.2000 р.» (місячна);

1-ПОІ — «Про результати діяльності підрозділів оперативної інформації органів внутрішніх справ України» (місячна);

1-Ж — «Про зареєстровані злочини, скоєні проти життя, здо­ров'я, волі, честі та гідності, а також статевої свободи та статевої недоторканості осіб жіночої статі» (квартальна);

і-ЇВ — «Звіт щодо захисту інтелектуальної власності протидії нелегальному виготовленню і розповсюдженню контрабандної продукції» (місячна);

1-ДАІ — «Про результати роботи підрозділів державної інспекції» (місячна);

2-ЕК — «Тимчасовий відомчий звіт про викриття та розсліду­вання злочинів економічної спрямованості» (місячна);

2-К — «Дані про розслідування кримінальних справ щодо ко-рупційних діянь» (місячна);

№ 2-Т — Тимчасовий відомчий звіт «Про результати боротьби з корисливими злочинами на об'єктах транспорту» (місячна);

№ 007 -«Про злочини проти особового складу і адміністратив­ні порушення» (квартальна);

№ 8 — «Про зареєстровані злочини, вчинені з використанням зброї та вибухових речовин» (місячна);

3-І — «Про результати роботи органів та підрозділів внутрішніх справ щодо протидії нелегальній міграції» (місячна);

ЦГЗ —«Про взаємодію ОВС із ЗМІ та громадськістю».

Систематичною формою, яка характеризує наслідки роботи в правоохоронних органах, є форма 1-А. Статистичний звіт скла- • дається щомісячно наростаючим підсумком в цілому по Авто­номній Республіці Крим, області, місту, управлінню внутрішніх справ на транспорті і подається до Управління інформаційних тех­нологій МВС України в установленому порядку не пізніше 4-го числа наступного місяця (місяця, що йде за звітним періодом), а інформація стосовно звіту надсилається каналами електронної по­шти 3-го числа вищезгаданого місяця; Генеральній прокуратурі України — до 6-го числа після звітного періоду, Держкомстату Ук­раїни — до 12-го числа після звітного періоду.

Звіт складається з 19 розділів, що містять 7096 показників. Розділ 1 містить відомості про всі зареєстровані, розкриті і нероз-криті злочини; розділ 2 — відомості про злочини загальнокримі-нальної спрямованості; розділ 3 — відомості про злочини, вчинені у громадських місцях, у тому числі на вулицях, площах, парках, скверах, а також на автошляхах і автотрасах (до цього розділу вклю­чаються злочини із графи 8 розділу 2 звіту, які зареєстровані у звітному періоді); розділ 4 — відомості про злочини економічної спрямованості (побудова граф 1—16 розділу 4 аналогічна побудові граф 1—16 розділу 1); розділ 5 — відомості про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або пре­курсорів (побудова граф 1—17 розділу 5 аналогічна побудові граф 1—9, 11—18 розділу 1); розділ 6 — відомості про розшук громадян, які переховуються від органів влади, та безвісно відсутніх (фор­мується на підставі карток на розшукуваного та безвісті зниклого (як правило, він складається вручну, при можливості — з викорис­танням ЕОМ); розділ 7 — відомості про злочини, кримінальні справи по яких зупинені за захворюванням обвинуваченого (п. 2 ст. 206 КПК України); розділ 8 — відомості про осіб, які вчинили злочи­ни; розділ 9 — відомості про злочини, зареєстровані у звітному пе­ріоді (цей розділ формується на підставі карток форм №№ 1 та 4, що надійшли лише у звітному місяці); розділ 10 — відомості про виявлені організовані групи та злочинні організації і вчинені ними злочини; розділ 11 — відомості про зареєстровані злочини, які виявлені підрозділами БОЗ, та про результати роботи цих підрозділів (побудова граф 1—14 розділу 11 аналогічна побудові граф 1—14 розділу 1); розділ 12 — відомості про результати опера-тивно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинністю (рядки 11, 13 по графах 3, 4 — розкриття злочинів за участю дільничних інспекторів міліції та нарядів ППС відобра­жати відповідними кодами: форма №1.1 рядок 20 == 16,18, а участь з ними військовослужбовців внутрішніх військ — рядок 20 статистичної картки форми № 1.1 доповнювати кодом 36); розділ 13 — відомості про кількість окремих видів злочинів щодо об'єктів Національного банку України, Ощадбанку, кас підприємств, уста­нов та художніх, історичних та інших цінностей (умови формуван­ня граф 1,2 розділу 13 аналогічні умовам формування граф 1,2 роз­ділу 1, граф 3,4 розділу 13, граф 5,6 розділу 1); розділ 14 — відомості про осіб, які потерпіли від злочинів; розділ 15 — відомості про кількість суспільне небезпечних діянь, вчинених особами, які не досягли віку, з якого можлива кримінальна відповідальність (ст. 73 КПК України); розділ 16 — відомості про матеріальні збитки, їх відшкодування та вилучення предметів злочинної діяльності по злочинах, справи по яких закінчені розслідуванням (з графи 2 роз­ділу 1) (цей розділ формується на підставі статистичних карток форм №№ 1.1, 1.2); розділ 17 — відомості про злочини минулих років; розділ 18 — відомості про злочини, справи по яких знаходять­ся в проваджені органів прокуратури (при передачі кримінальних справ із органів прокуратури до органів внутрішніх справ та подат­кової міліції злочини по цих справах виключаються із розділу 18 і обліковуються у відповідних показниках органів внутрішніх справ і підрозділах податкової міліції, і навпаки, при передачі криміналь­них справ із органів внутрішніх справ (податкової міліції) до орга­нів прокуратури злочини по цих справах слід обліковувати в розділі 18); розділ 19 — відомості про зареєстровані, розкриті і нерозкриті злочини, виявлені податковою міліцією (побудова граф 1—14 роз­ділу 19 аналогічна побудові граф 1 — 14 розділу 1).

Основними є форми № 1 і 2, які за півріччя і рік характеризу­ють усе, що було зареєстровано і знаходилося у впровадженні упро­довж звітного періоду в правоохоронних органах.

Форма № 1 складається з 19 розділів, що містять у собі 6912 показників: розділ 1 «Загальні відомості про стан злочинності»;

розділи 2—19 включають відомості про злочини відповідно до чин­ного КК України за окремими розділами Особливої частини (не зрозуміло, для чого існує розділ 19 «Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку», в якому повністю відсутні дані; у звітах навіть не проставляються нулі). Рядки всіх розділів містять у собі відомості по відповідних статтях КК України та за ступенем тяжкості (ст. 12 КК України). В кожному розділі звіту пе­редбачено рядок «інші злочини». В ньому в подальшому повинні відображатися відомості про злочини, якими, можливо, доповню­ватиметься чинний КК. Статистичний звіт складається за півріччя і рік наростаючим підсумком в цілому по Автономній Республіці Крим, області, місту, управлінню внутрішніх справ на транспорті і подається до Управління інформаційних технологій МВС України в установленому порядку на пізніше 5-го числа наступного місяця, що йде за звітним періодом, а інформація стосовно звіту надси­лається каналами електронної пошти не пізніше 4-го числа згада­ного місяця; Генеральній прокуратурі України, Держкомстату Ук­раїни — до 12-го числа після звітного періоду. Звіт подається без супровідного листа (в звіті виключено дані про розділи І та XIX Особливої частини КК).

Звіт за формою № 2 передбачає відображення відомостей про виявлених осіб, які вчинили злочини, і характеристику їх за віком, освітою, зайнятістю, громадянством тощо на час вчинення злочи­ну Показники звіту формуються на підставі масиву первинних об­лікових документів (статистичних карток за формою № 2). Звіт за формою № 2 подається до Управління інформаційних технологій МВС України за півріччя та рік до 6-го числа після звітного періо­ду Інформація стосовно звіту надсилається каналами «Електрон­ної пошти» 5-го числа після звітного періоду. Зведений звіт по Ук­раїні подається до Генеральної прокуратури України і Держкомстату України до 12-го числа після звітного періоду. Звіт за формою №2 складається з чотирьох розділів, що містять 7650 показників. Розділ 1 «Віковий, освітній склад, зайнятість і громадянство осіб, які скої­ли злочини» характеризує усіх осіб, а також тих, хто вчинив їх (всьо­го і за розділами II—VIII КК). Розділ 2 «Віковий, освітній склад, зайнятість і громадянство осіб, які скоїли злочини» характеризує осіб за розділами IX—XVIII, XX КК. Розділ 3 «Відомості про осіб, які скоїли злочини в групі, в стані сп'яніння та повторно» характе­ризує осіб всього і за розділами II—VIII КК. Розділ 4 «Відомості про осіб, які скоїли злочини в групі, стані сп'яніння та повторно» ха­рактеризує осіб за розділами IX—XVIII, XX КК. Інакше кажучи, по кожному рядку наводяться дані по окремих статтях КК, «інші» ро­зуміються як різниця між загальною кількістю в розділі і даними по окремих статтях, тобто в цьому звіті є елементи групування, і ми не можемо обчислити за кожною статтею КК соціально-демографіч­ний склад осіб, що вчинили злочини. В інструкції підкреслюється, що розділ 2 — це продовження розділу 1, а розділ 4 — це продов­ження розділу 3 (в звіті також виключено дані про розділи І та XIX Особливої частини КК).

Усі перелічені форми державної і відомчої звітності надходять до Управління інформаційних технологій МВС України, а звіти за формами №№ 1, 1-А, 2, 3, 5 і 18 — і до Генеральної прокуратури України.

Відомості цих форм, які не характеризують оперативно-розшу-кову роботу, подаються кожного кварталу до органів державної ста­тистики (управління інформаційних технологій УВС області подає звіт до обласного статистичного управління).

Прокуратура району щомісяця подає до прокуратури області звіти за формою ПМ «Показники роботи прокурора» і формою № 1 СЛМ «Основні показники роботи органів досудового слідства і дізнання». Форма № 1 СЛМ складається в чотирьох примірниках, оскільки вона характеризує роботу прокуратури, органів дізнання і досудового слідства по розгляду кримінальних справ.

Форми річного звіту: форма П «Звіт про роботу прокурора» і форма № 1 СЛ «Звіт про роботу органів досудового слідства і дізнання» мають значно більше показників, ніж щомісячні звіти.

Відділ статистики прокуратури області подає зведені дані до Генеральної прокуратури України і обласного статистичного уп­равління.

В Генеральній прокуратурі України здійснюються аналітичні узагальнення, які характеризують рівень, структуру і динаміку зло­чинності в країні, ефективність роботи органів прокуратури по всіх напрямках діяльності.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.007 с.)