Що є основними ланками, що об’єднують суспільство, без яких існування останнього є неможливим, за Петражицьким?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що є основними ланками, що об’єднують суспільство, без яких існування останнього є неможливим, за Петражицьким?Правові переживання;

В якій відповіді правильно вказана головна відмінність між правом і мораллю, на думку Льва Петражицького?

Право має імперативно-атрибутивний характер;

Під „атрибутивністю” Лев Петражицький розуміє усвідомлення

Свого права, яке виступає назовні як вимога;

Де, згідно з концепцією Є.Ерліха, знаходиться „центр ваги розвитку права”?

В самому суспільстві;

Кому належить дане твердження: „Щоб зрозуміти витоки, розвиток і сутність права, слід, перш за все, вивчити порядок, який існує у спілках”?

Євген Ерліх;

У відповіді під яким номером правильно вказано завдяки чому виникають правові положення, на думку Євгена Еріха?

Судовим рішенням;

У відповіді під яким номером правильно вказано завдяки чому виникають правові положення, на думку Євгена Еріха?

Закону;

У відповіді під яким номером правильно вказано завдяки чому впроваджуються в життя правопорядок, який витворюється через правові положення, на думку Євгена Еріха?

Діяльності суду;

У відповіді під яким номером правильно вказано завдяки чому впроваджуються в життя правопорядок, який витворюється через правові положення, на думку Євгена Еріха?

Діяльності державних органів;

У концепції Ерліха право проявляється у подвійному порядку. Під яким номером правильно вказані норми одного з цих порядків?

Норми, за якими здійснюється повсякденна людська діяльність;

У концепції Ерліха право проявляється у подвійному порядку. Під яким номером правильно вказані норми одного з цих порядків?

Норми, які виробляються при вирішенні спорів;

Хто з нищеназваних вчених є одним з найвизначніших представників функціоналізму?

Раско Паунд;

У відповіді під яким номером правильно вказано, чим є будь-яке юридичне знання, за Раско Паундом?

Відносною істиною;

Що є ідеалом, досягненню якого служить право, згідно з функціоналізмом?

Рівновага між суперечливими інтересами у суспільстві;

Чим, згідно з принципами функціоналізму, повинен займатися юрист?

Прогнозуванням викликаних правом наслідків;

Що таке справедливість за Раско Паундом?

Чинник, який полегшує обіг благ;

Хто, з нищенаведених вчених, стверджував, що юрист виконує функцію „суспільного інженера”?

Раско Паунд;

В чому полягає дослідження дії права згідно з доктриною функціоналізму?

Вивченні фактичного впливу права на поведінку людей в даному суспільстві;

В чому полягає дослідження дії права згідно з доктриною функціоналізму?

Дослідженні чинників, які творять право;

В якій відповіді правильно названо один з аспектів права що є складовою ідеї соціального контролю, за Раско Паундом?

Право як правопорядок;

В якій відповіді правильно названо один з аспектів права що є складовою ідеї соціального контролю, за Раско Паундом?

Право як судовий і адміністративний процес, здійснення правосуддя;

В якій відповіді правильно названо один з аспектів права що є складовою ідеї соціального контролю, за Раско Паундом?

Право, як вся сукупність юридичних приписів у певному політично організованому суспільстві;

Нормативізм можна визначити як відтворення позитивізму на базі…?

Неокантіанства;

Що Ганс Кельзен протиставив змішуванню юриспруденції з психологією, біологією, етикою, теологією, що обумовлювало крах справжньої науки права?

Принцип елімінації;

Кому належить твердження, що теорія права є, радикально реалістичною й емпіричною теорією і відмовляється від оцінки права?

Ганс Кельзен;

Що є завданням науки про право, за Кельзеном?

Дослідження втіленого в нормах належного;

У відповідності з яким принципом наука права описує свій об’єкт за Гансом Кельзеном?

Нормативність;

В чому полягає принцип нормативності, за Гансом Кельзеном?

В тому, що незалежно від мотивів, якими керувався законодавець при встановленні обов’язкових, наділених санкцією, приписів, при їх осмисленні та впорядкуванні необхідно керуватися категорією належного;

Що таке держава, з точки зору Кельзена?

Система правових норм;

Хто з нищеназваних вчених є представником нормативізму?

Ганс Кельзен;

В якій відповіді правильно вказана ідея Ганс Кельзен про те, що таке сила держави?

Сила права;

У відповіді під яким номерам правильно вказано який суспільний інтерес, у забезпеченні якого полягає завдання права, на думку Раско Паунда, є "певною мірою найважливішим з усіх"?

Суспільний інтерес, який полягає в охороні життя особи;

Що, перш за все, потребує держава, на думку Солона?

Держава, на думку Солона, потребує, перш за все, законного порядку.

Якими засобами повинен користуватися добрий володар щоб забезпечити п'ять благ для своїх підданих за Великим планом (Хунг фан) закріпленим у книзі історичних переказів „Шу дзін”?

Справедливість;

Суворість;

Лагідність.

Які три з чотирьох основних суспільно-політичних напрямків, що витворюються в Китаї після початку панування династії Чжоу (з середини IX ст. до н.е.) вказані правильно?

даосизм;

конфуціанство;

легізм.

Які три з чотирьох основних суспільно-політичних напрямків, що витворюються в Китаї після початку панування династії Чжоу (з середини IX ст. до н.е.) вказані неправильно?

маоїзм;

брахманізм;

анархізм;

Які три з наведених нище тверджень правильно характеризують трактування закону в давньогрецькій політичній та правовій теорії"?

Закон це розумна норма політичної справедливості;

Закон це адекватне правило взаємовідносин вільних і рівних людей;

Закон спрямований на забезпечення інтересів полісу та всіх його членів.

На що в древньогрецькій правовій традиції спирається закон, як норма політичної справедливості?

На божественну справедливість;

На необхідний порядок природи;

На природне право.

За Гесіодом, боги є носіями морально-правових принципів і сил. Встановленням яких основ знаменується правління Зевса за Гесіодом?

Воно знаменується встановленням основ справедливості;

Воно знаменується встановленням основ суспільного добробуту;

Воно знаменується встановленням основ законності;

В чому полягає ціль виховання й управління за твердженням Піфагора?

Ціль виховання і управління полягає в гармонізації людських відносин;

Ціль виховання й управління полягає в упорядкуванні індивідуальних справ;

Ціль виховання й управління полягає в упорядкуванні спільних справ;

Без чого, на думку піфагорійців, людина, за своєю природою, не може обійтися?

Без керівництва;

Без належного виховання;

Без начальства;

Демокріт, підкреслюючи, що „державні справи необхідно вважати набагато більш важливими, ніж всі інші» стверджував, що це ставить перед кожним громадянином певні вимоги. Вкажіть які ці три вимоги?

Кожен повинен прагнути, щоб держава була належно впорядкована;

Ніхто не повинен добиватися більшої пошани, ніж йому належить;

Ніхто не повинен захоплювати більше влади, ніж це корисно для спільної справи;

Що Сократ розумів під «однодумством» членів полісу?

Відданість членів полісу законам;

Підпорядкування членів полісу законам;

Відсутність потреби в уніфікації смаків, думок і поглядів людей;

В чому полягають право і справедливість, на думку Платона?

В тому, щоб кожен мав і робив своє;

В тому щоб ніхто не мав чужого;

В тому, щоб ніхто не позбавлявся свого.

Між якими трьома складовими досягається відповідність в ідеальній справедливій державі, за Платоном?

Космос в цілому;

Держава;

Окрема людська душа;

Які, з нищенаведених ознак характерні для розподіляючої справедливості, за Арістотелем?

Це поділ загальних благ пропорційно внеску того чи іншого члена суспільства у спільну справу;

Це поділ загальних благ за заслугами;

При застосуванні цього виду справедливості можливий як рівний, так і не рівний розподіл відповідних благ;

Які, з нищенаведених ознак характерні для зрівнюючої справедливості, за Арістотелем?

Сферою застосування цього принципу є цивільно-правові угоди;

Сферою застосування цього принципу є відшкодування шкоди

Цей принцип застосовується при призначенні покарань.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.011 с.)