Семінарсько-практичне заняття (2 год.).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінарсько-практичне заняття (2 год.).1. По­нят­тя кон­ку­ре­н­ції кри­мі­наль­но-­пра­во­вих норм.

2. Види кон­ку­ре­н­ції кри­мі­наль­но-­пра­во­вих норм.

3. Ква­лі­фі­ка­ція зло­чи­нів при кон­ку­ре­н­ції за­галь­ної та спе­ці­аль­ної норм.

4. Ква­лі­фі­ка­ція зло­чи­нів при кон­ку­ре­н­ції ча­с­тин і ці­ло­го.

5. Ква­лі­фі­ка­ція зло­чи­нів при кон­ку­ре­н­ції спе­ці­аль­них норм:

а) юри­ди­ч­них скла­дів зло­чи­нів одного виду з об­тя­жу­ю­чи­ми та (або) осо­б­ли­во об­тя­жу­ю­чи­ми об­ста­ви­на­ми;

б) юри­ди­ч­них скла­дів зло­чи­нів одного виду з по­м’я­к­шу­ю­чи­ми та об­тя­жу­ю­чи­ми об­ста­ви­на­ми;

в) юридичних складів злочинів одного виду з пом’якшуючими та більш пом’якшуючими обставинами;

г) юридичних складів деяких однорідних злочинів.

6. Кваліфікація злочинів при особливих випадках конкуренції кримінально-правових норм.

Завдання для самостійної роботи студентів (6 год.).

1. Випишіть номери статей Особливої частини КК, в яких передбачені взаємопов’язані загальні і спеціальні норми, які передбачають відповідальнсть за:

а) умисне вбивство;

б) умисне знищення або пошкодження майна;

в) зловживання владою або службовим становищем;

г) перевищення влади або службових повноважень.

2. Випишіть номери статей Особливої частини КК, в яких передбачені спеціальні норми, які конкурують між собою (по 3 приклади).

3. Випишіть номери статей Особливої частини КК, в яких передбачені взаєпопов’язані норми, одні з яких передбачають “частину”, а інші “ціле” посягання (на Ваш вибір, але крім норм, яі передбачають основний і кваліфікований, особливо кваліфікований види одного злочину);

4. Випишіть роз’яснення щодо кваліфікації злочинів при конкуренції кримінально-правових норм, які наводяться в постановах Пленуму Верховного Суду України.

Реферати, доповіді:

1.

Нормативні матеріали, спеціальна література та судова практика:

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25 – 26. – Ст. 131.

Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України: чинне законодавство з 19 листопада 2012 року: (Офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 382 с.

Андрушко П.П. Поняття та види конкуренції кримінально-правових норм // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 13 – 15 квітня 2007 р. У 2 ч. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. – Ч. 1. – С. 42 – 47.

Брич Л.П. Закономірності розмежування суміжних складів злочинів // Науковий вісник Львівського юридичного інституту МВС України. – 2004. – № 2. Додаток 2. – С. 150 – 160

Брич Л. Суміжні склади злочинів: поняття та ознаки // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 6. – С. 102 – 109.

Иногамова-Хегай Л.В. Понятие конкуренции уголовно-правовых норм // Правоведение. – СПб, 2001. – № 2. – С. 133 – 146.

Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации преступлений: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М., 2002. – 169 с.

Марін О. Конкуренція кримінально-правових норм та способи її вирішення: результати соціологічного дослідження // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 10. – С. 67 – 70.

Марін О.К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм. Монографія. – К.: Атіка, 2003. – 224 с.

Навроцький В.О. Суперечності чинного кримінального законодавства та їх використання в адвокатській діяльності // Адвокат. – 2003. – № 4. – С. 3 – 7.

Ткаченко В. Парные нормы // Уголовное право. – 2000. – № 2. – С. 63 – 64.

Сердюк П. Конкуренція загальної та спеціальної «охоронних» кримінально-правових норм: проблема концепту // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 9. – С. 116 – 120.

Сердюк П. Теорія конкуренції “регулятивних” кримінально-правових норм – забути чи змінити концепт? // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 6. – С. 110 – 114.

Сердюк П. Критика теорії конкуренції спеціальних кримінально-правових норм // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 9. – С. 68 – 72.

Яцеленко Б.В. Правоположения в уголовном праве // Государство и право. – 2000. – № 6. – С. 34 – 40.

Змістовий модуль 4. Зміна кримінально-правової кваліфікації (теми 12 – 13).

Тема 12. Кваліфікація при зміні закону про кримінальну відповідальність (9 год.).

Лекція (2год.).

1. Поняття зміни кримінально-правової кваліфікації.

2. Підстави зміни кримінально-правової кваліфікації та їх види.

3. Правове значення та межі зміни кримінально-правової кваліфікації.

4. Юридичні наслідки внесення змін до кримінально-правової кваліфікації.

Семінарсько-практичне заняття (2год.)

1. Поняття зміни кримінально-правової кваліфікації.

2. Поняття підстав зміни кваліфікації.

3. Види підстав зміни кваліфікації: фактичні та юридичні підстави зміни кримінально-правової кваліфікації.

Завдання для самостійної роботи студентів (5 год.).

1. Випишість статті кримінального процесуального кодексу України, які регламентують порядок зміни неправильної кримінально-правової кваліфікації.

2. Назвіть випадки, у яких чинне законодавство не дозволяє внести зіни у раніше проведену неправильну кримінально-правову кваліфікацію, пошліться на відповідні правові норми.

Нормативні матеріали, спеціальна література та судова практика:

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25 – 26. – Ст. 131.

Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України: чинне законодавство з 19 листопада 2012 року: (Офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 382 с.

Блум М.И. Действие советского уголовного закона в пространстве. – Рига, 1974. – 186 с.

Блум М.И., Тилле А.А. Обратная сила закона. Действие советского уголовного закона во времени. – М.: Юрид. лит., 1969. – 330 с.

Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. – М.: Юрид. лит., 1967. – 240 с.

Василаш В.М. Втрата та зупинення чинності кримінального закону // Вісник Львівського національного університету ім Івана Франка. Серія юридична. – 1999. – Вип. 34. – С. 184 – 189.

Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1967. – 319 с.

Карнаух Т. Дія кримінального закону в часі // Юридичний вісник України. – 2001. –№ 44 (332), 3 – 9 лист. – С. 8.

Пономаренко Ю.А. Проблема зворотної дії в часі “проміжного” кримінального закону // Держава і право. – 2001. – Вип. 1. – С. 423 – 428.

Попович В.П. Питання імплементації норм міжнародного гуманітарного права в чинне кримінальне законодавство України // Держава і право. – 2002. – Вип. 17. – С. 382 – 386.

Тилле А.А. Время, пространство, закон. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1965. – 116 с.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статті 58 Конституції України, статей 6, 81 Кримінального кодексу України (справа про зворотну дію кримінального закону в часі) від 19 квітня 2000 р. № 6-рп/2000 //Офіційний вісник України. – 2000. – № 39. – Ст. 1662.

Тема 13. Зміна кваліфікації в процесі кримінального провадження (9 год.).

Лекція (2год.)

1. Осо­б­ли­во­с­ті змі­ни ква­лі­фі­ка­ції зло­чи­нів при змі­ні фа­к­ти­ч­них об­ста­вин кри­мі­наль­ної спра­ви.

2. Осо­б­ли­во­с­ті змі­ни ква­лі­фі­ка­ції зло­чи­нів при змі­ні кри­мі­наль­но­го за­ко­ну чи інших джерел кримінального права.

3. Ква­лі­фі­ка­ція зло­чи­нів з ура­ху­ван­ням ін­ших під­став для її змі­ни.

4. Ме­жі змі­ни ква­лі­фі­ка­ції зло­чи­нів на окре­мих ста­ді­ях кри­мі­наль­но­го процесу.

5. Процесуальний порядок зміни кваліфікації.

6. Обмеження щодо зміни кримінально-правової кваліфікації щодо кола органів, які її здійснюють, строків проведення та правових наслідків

Завдання для самостійної роботи студентів (5 год.).

Нормативні матеріали, спеціальна література та судова практика:

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25 – 26. – Ст. 131.

Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України: чинне законодавство з 19 листопада 2012 року: (Офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 382 с.

Веретехин Е.Г. Пробелы предварительного расследования и их восполнение в суде I инстанции. – Казань, 1988. – 88 с.

Власов В.И. Расследование преступлений. Проблемы качества. – Саратов, 1989. – С. 190 с.

Гультай М. Деякі проблеми виправлення помилок, пов’язаних з кваліфікацією злочинів // Право України. – 2001. – № 3. – С. 72 – 75.

Колосовский В.В. Квалификационные ошибки. – СПб.: Изд-во “Юридический центр Пресс”, 2006. – 210 с.

Маляренко В.Т. Про кваліфікацію діяння при порушенні кримінальної справи // Вісник Верховного Суду України. – 2000. – № 5. – С. 39 – 43.

Марітчак Г. Помилки у кваліфікації злочинів як предмет судового реагування: поняття, види та процесуальні способи усунення // Право України. – 2002. – № 10. – С. 44 – 49.

Марітчак Т.М. Помилки у кваліфікації злочинів: Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 188 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.006 с.)