Розрахунок укриття виробничого персоналу в захисних спорудахМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок укриття виробничого персоналу в захисних спорудах 

Надійність інженерного захисту забезпечується при наявності таких умов:

– загальна вмістимість захисних споруд на об’єкті господарської діяльності (ОГД) - дозволяє укрити найбільшу працюючу зміну;

– захисні властивості споруд відповідають вимогам, тобто забезпечують захист від іонізуючих випромінювань;

– система життєзабезпечення захисних споруд забезпечує неперервне перебування в них не менше двох діб;

– розміщення (віддалення) захисних споруд відносно місць робіт дозво­ляє людям сховатися після сигналу-повідомлення цивільної оборони (ЦО) за встановлений час;

– сховища своєчасно приводяться до готовності для приймання людей (протягом 12 год після введення надзвичайного стану);

– робітники і службовці навчені правильним діям після сигналу-повідомлення ЦО;

– система повідомлень діє оперативно і надійно.

 

Оцінка місткості та захисних властивостей захисної споруди.

Вмістимість захисної споруди повинна забезпечувати укриття найбільшої зміни працівників і визначається сумою місць для сидіння і лежання. Норми об’ємно - планових рішень:

а) площа підлоги:

- 0,5 м2/людину при двоярусному розміщені ліжок;

- 0,4 м2/людину при триярусному розміщені ліжок;

б) внутрішній об’єм приміщень не менше 1,5 м3/людину;

в) висота приміщень не більше 3,5 м:

– при висоті від 2,15 до 2,9 м встановлюються двоярусні ліжка;

– при висоті 2,9 м і більше встановлюються триярусні;

г) кількість місць для лежання становить 20% при двоярусному і 30% при триярусному розміщені;

д) на основі директиви начальника ЦО України в екстремальних ситу­аціях, коли терміново необхідно укрити виробничий персонал, дозволяється пе­реущільнення захисних споруд на 20%.

 

 

Оцінка систем життєзабезпечення сховища

 

До систем життєзабезпечення належать: повітропостачання, водопостачан­ня, теплопостачання, каналізація, електропостачання і звя’зок. Під час оцінки сис­тем забезпечення сховищ визначається можливість всіх систем забезпечити безпе­рервне перебування людей в сховищах не менше двох діб. Як правило роз­глядається оцінка тільки повітропостачання, як однієї з основних та найбільш вразливих систем життєзабезпечення людей.

Норми зовнішнього повітря, що подається в захисну споруду в залежності від температури зовнішнього середовища:

а) за режимом І - 8, 10, 11, 13 м3/год/людину - відповідно до 20° С (І кліматична зона), 20 - 25° С (II зона), 25 - 30° С (III зона), більше 30° С (IV зона).

б) за режимом ІІ - 2 м3/год/людину і 5 м3/год/людину - що працює на пункті управління.

В даний час вітчизняною промисловістю виготовляються фільтровентиляційні комплекси ФВК-І і ФВК-ІІ, які застосовують в І - II кліматичних зонах в сховищах вмістимістю до 600 чоловік, III - IV кліматичних зонах в сховищах вмістимістю до 450, 300 чоловік.

У сховищах великої вмістимості, крім цих комплексів встановлюють електроручні вентилятори типу ЕРВ-72-2, ЕРВ-72-3 з фільтрами ФП-100 і ПФП-1000, які працюють тільки в режимі І.

Продуктивність фільтровентиляційних комплексів ФВК-І і ФВК-ІІ в ре­жимі І - 1200 м3/год, в режимі II - 300 м3/год; ЕРВ-72-2 і ЕРВ-72-3 відповідно 900 - 1300 та 1300 - 1800 м3/год. ФВК-ІІ, крім цього, забезпечує роботу в режимі IІІ. За режимом III регенерація повітря забезпечується регенеративною установкою типу РУ-150/6 з фільтрами ФГ-70.

Вихідні дані:

1. Кількість працюючих, що потребують захисту (N, чол.) 310

2. Температура зовнішнього повітря (оС) 30

 

Характеристика інженерного захисту:

1. Розміщення сховища: окремо розташоване

2. Площа приміщення: (S, кв.м)

2.1. приміщення для укриття людей 164

2.2. пункт управління - 2.3 медичний пункт -

2.4тамбур-шлюз -

2.5 санітарні вузли 12

2.6 для зберігання продуктів 8

2.7 для фільтровентиляційного обладнання 20

3. Висота приміщення (м) 2,65

4. Перекриггя сховищ (см)

4.1. бетон 5

4.2. цегла -

4.3. бутова кладка -

4.4. грунт 60

4.5. деревина -

5. Тип фільтровентиляційного обладнання:

5.1. промислова установка (м3/год) -

5.2. ФВК-1 1

5.3. ФВК-2 -

5.4. ЕРВ-72-2 -

5.5. ЕРВ-72-3 -

6. Режим роботи системи повітропостачання 1,2,3

 

Алгоритм розрахунку:

1. Оцінка місткості захисної споруди.

1.1. Визначають площу основних і додаткових приміщень.

Загальна площа основних приміщень:

 
 


де:

 

N - кількість основних приміщень;

Si - площа і-того приміщення.

Визначають загальну площу всіх приміщень в зоні герметизації (крім приміщень для дизельної електростанції, тамбурів і розширювальних камер):

 

 


де: М - кількість допоміжних приміщень;

Sj - площа j-того допоміжного приміщення в зоні герметизації.

1.2. Визначають місткість сховища за площею:

- при двоярусному розміщені ліжок

 

 

1.3. Визначають місткість сховища за об'ємом всіх приміщень в

зоні герме­тизації
:

 

де: h - висота приміщення, м;

1,5 - норма об'єму на людину, м3.

Порівнюючи дані місткості за площею Мs та за об'ємом Мv визначають фактичну (розрахункову) місткість Мф. За фактичну місткість (кількість місць) приймається менше значення із цих двох величин. Мф = 328 чол.

1.4. Визначають показник, що характеризує місткість захисних споруд (ко­ефіцієнт місткості):

 

де: N - чисельність виробничого персоналу, який підлягає укриттю (найбільша працююча зміна).

Висновок: КM > 1 - захисна споруда забезпечує укриття працюючих у будь - яку зміну.

 

2.Оцінка захисних властивостей захисної споруди від радіоактивного ураження.

Визначають ступінь захисту виробничого персоналу, тобто коефіцієнт по­слаблення дози опромінення сховищем Кпосл. Він залежить від матеріалу пере­криття, його товщини і умов розміщення сховища (вбудоване, чи таке що стоїть окремо) і знаходиться за формулою:

 
 

 

 


де: hі - товщина і-того захисного шару сховища;

Кр - коефіцієнт що враховує умови розміщення сховища табл. 1.

d - товщина шару половинного послаблення і-того захисного шару, табл. 2.

Кпосл. розр. є меншим 1000. Отже, необхідно додати ще певні шари перекриттів, щоб довести його як мінімум до 1000 (4-й клас сховищ).

 

 

3. Оцінка захисної споруди за життєзабезпеченням

 

3.1 Визначають норми подачі повітря на одного чоловіка в годину в режимі І і II.

При температурі зовнішнього повітря 30о норми подачі повітря на одного чоловіка в годину становлять:

¾ в І режимі - 11 м3/год/людину;

¾ в ІІ режимі – 2 м3/год/людину і 5 м3/год/людину - що працює на пункті управління;

3.2 Визначають кількість людей, що укриваються, яких система може забезпечити чистим повітрям у режимі І і II:

¾ в І режимі:

 
 

 

 


¾ в ІІ режимі:

де:

Wзаг - загальна кількість повітря, що подається системами повітропостачання, м3/год;

Wнорм - норми зовнішнього повітря, що подається в захисну споруду, м3/год/людину.

3.3 Визначають показник, що характеризує життєзабезпечення в ре­жимі І і II

в І режимі

 

в ІІ режимі

де:

Мф - кількість людей, що підлягає укриттю, приймається фактична місткість сховища.

Висновок: Кж < 1, кількість фільтровентиляційних комплексів недостатня для забезпечення чистим повітрям згідно з нормами у всіх режимах. Необхідно вжити заходів для збільшення кількості фільтровентиляційних комплексів.

Для забезпечення роботи 3-го режиму необхідно встановити РУ-150\6.

Висновок:

Сховище не відповідає вимогам до сховищ 4-го класу. Необхідно вжити заходів для збільшення товщини перекриття, кількості фільтровентиляційних комплексів та регенеративних установок.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.011 с.)