ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ ЯК ГАЛУЗЬ ЗАКОНОДАВСТВАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ ЯК ГАЛУЗЬ ЗАКОНОДАВСТВАВАРІАНТ І

ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ ЯК ГАЛУЗЬ ЗАКОНОДАВСТВА

Поняття житлового права, його предмет.

Методи та принципи житлового права.

Система та загальна характеристика житлового законодавства.

Джерела житлового права: поняття та види.

Поняття житлових правовідносин та їх структура.

Житлові права і обов’язки громадян.

 

Задача № 1. Поясніть, які з наведених повноважень державних органів належать до сфери регулювання житлового законодавства і чому.

Видача ордера на заселення житлової площі.

Надання дозволу на спорудження будівлі.

Здійснення реконструкції будинку, що знаходиться в аварійному стані.

Затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2005 р.

Здійснення контролю за дотриманням законодавства в житловій сфері. Облік і реєстрація об’єктів житлового фонду незалежно від форми власності.

Видача дозволу на будівництво будинку в сільській місцевості.

Прийняття рішення про приватизацію.

Інвестування у житлове будівництво.

Задача № 2. Громадянин Карпенко для здійснення підприємниць-кої діяльності взяв кредит у комерційному банку під заставу нерухо-мості — трикімнатної приватизованої квартири. Карпенко вчасно кредит не повернув, і банк здійснив стягнення на заставлене майно. Новий власник, який придбав квартиру на аукціоні, вимагає виселен-ня Карпенка, його дружини та двох неповнолітніх дітей 11 та 16 років.

Контрольні питання

Наведіть приклади майнових та особистих немайнових прав, що регулюються житловим правом.

Житлове право — це галузь приватного чи публічного права? На-звіть методи житлового права.

Дайте визначення предмета житлового права і визначте чи нале-жать вони до предмета житлового права.

Назвіть принципи житлового права.

Як вирішити справу?

Задача № 3. Громадянин Яковлєв звернувся до суду з позовом до сільськогосподарського підприємства “Русь” про стягнення збитків та відшкодування моральної (немайнової) шкоди, посилаючись на те, що у квітні 1999 р. він уклав договір підряду на ремонт житлового будин-ку та перекриття даху шифером протягом травня–червня 1999 р. із ре-монтно-будівельною дільницею підприємства “Русь”. Проте ремонт-но-будівельна дільниця зазначених робіт не виконала. Тому Яковлєв просив стягнути з неї збитки та моральну шкоду в сумі 500 тис. грн.

Контрольні питання

Які відносини регулюються житловим правом? Чи регулюються зазначені відносини житловим правом?

Назвіть джерела житлового права.

Нормами якої галузі регулюються зазначені відносини?

Чи регулюються житловим правом відносини щодо проведення поточного та капітального ремонту будинку (квартири)?

Задача № 4. Мовчан був опікуном малолітнього Федоренка. Дру-жина Мовчана доручила йому продати приватизовану однокімнатну квартиру, яку вона отримала у спадщину. Мовчан вирішив купити цю квартиру для свого підопічного.

Контрольні питання

Чи буде дійсною ця угода? Якими правовими нормами вона регу-люється?

Варіант: Мовчан в інтересах підопічного вирішив приватизувати квартиру на ім’я Федоренка. Які правовідносини виникають у цьому випадку? Визначіть їхню структуру.

Визначте випадки застосувань аналогії в житловому праві.

 

ВАРІАНТ 2.

СУБ’ЄКТИ ЖИТЛОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ТА ЇХ ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ

Громадяни України та інші фізичні особи як суб’єкти житлових правовідносин.

Органи місцевого самоврядування.

Органи виконавчої влади як суб’єкти житлових правовідносин, їх компетенція.

Підприємство, установа, організація як суб’єкт житлового права.

Органи спеціальної компетенції.

Задача № 1. Громадянка Мальцева в інтересах підопічного пода-ла державній адміністрації району вимогу про зобов’язання надати йому позачергово житлове приміщення, посилаючись на те, що після смерті батьків він був поміщений до дитячого будинку, з якого вона невдовзі його забрала. Юрист місцевої держадміністрації повідомив, що Мальцева вправі оселити підопічного в квартирі, наймачем якої вона є.

Контрольні питання

Назвіть суб’єктів житлового права.

Які державні органи уповноважені розглядати спори в жит-ловій сфері і чи належать вони до суб’єктів житлового права?

Чи має право Мальцева відповідно до норм ЖК вимагати за-безпечення житлом підопічного?

Чи є Мальцева суб’єктом житлового права відповідно до умов задачі?

Задача № 2. Державна адміністрація м. Василькова подала до су-ду позов на громадянина Беркуна про визнання ордера недійсним і

виселення з будинку, побудованому Васильківським машинобудів-ним заводом, посилаючись на те, що квартиру надано йому безпід-ставно.

Заперечуючи проти позову, Беркун зазначав, що квартиру надано йому як висококваліфікованому спеціалістові відповідно до Житло-вого кодексу України за рішенням адміністрації підприємства, проф-спілкового комітету та за згодою трудового колективу. Власник бу-динку вважає, що квартиру надано правомірно, і не ставить питання про визнання ордера недійсним.

Контрольні питання

Які повноваження має місцева держадміністрація і яким норма-тивним документом це передбачено?

Які державні органи здійснюють повноваження в житловій сфері в селі, селищі?

Які органи здійснюють контроль за дотриманням законодавства в житловій сфері?

Виходячи із зазначеної ситуації, назвіть суб’єктів житлового пра-ва та їхні повноваження.

Чи правомірні вимоги державної адміністрації?

Задача № 3. Громадянка Росії Никитюк із сім’єю з 3 осіб (вона, чоловік та їхня дитина) прибули 1997 р. до Києва з Росії. У Києві в трикімнатній квартирі з сім’єю з 4 осіб мешкала мати громадянки Никитюк. Бажаючи придбати у Києві квартиру для своєї сім’ї, Ники-тюк зареєструвала місце проживання своєї сім’ї у цьому житловому приміщенні, хоча по приїзді вони мешкали на іншій житловій площі на умовах піднайму. У зв’язку із суперечками, що виникли між доч-кою та матір’ю, 2000 р. громадянка Никитюк подала позов про все-лення до трикімнатної квартири та визнання за її сім’єю права на проживання в окремій ізольованій кімнаті.

Контрольні питання

Чи збігаються поняття “місце прописки” і “місце проживання”?

Чи однакові права в житловій сфері мають громадяни України та громадяни інших держав?

Чи має право гр. Никитюк вселитися на житлову площу своєї ма-тері і за яких обставин?

Задача № 4. Громадянин Жуков подав заяву про укладення окре-мого договору найму житлового приміщення і визнання наймачем його та його сина. Державна адміністрація відмовила у задоволенні заяви, пославшись на відсутність у сина постійного місця роботи, що ускладнить у зв’язку з цим оплату житла, і те, що у двокімнатній квартирі одна кімната прохідна і її не можна виділити в натурі.

Контрольні питання

Які права та обов’язки мають наймачі державного житлового фонду?

Чи відрізняються вони від прав та обов’язків наймачів приватно-го житлового фонду?

Чи правильною є відмова в зміні договору найму?

 

ВАРІАНТ 3.

ВАРІАНТ 4.

Варіант 5.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА

КОРИСТУВАННЯ ГРОМАДЯНАМИ ЖИТЛОМ

ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Договірно-правове регулювання забезпечення житлом у держав-ному житловому фонді.

Договір піднайму житлового приміщення.

Збереження права на житлове приміщення за громадянами у разі їхньої тимчасової відсутності.

Бронювання житлових приміщень.

Обмін житловими приміщеннями у державному і колективному житлових фондах.

Квартирна плата.

 

Задача № 1. Громадянка Козак подала до суду позов про визнання права на кімнату у квартирі, наймачем якої є її свекруха, і вселення. Позовні вимоги Козак обґрунтувала тим, що вселилася у спірну квартиру в зв’язку з укладенням шлюбу з сином відповідачки. Після розірвання шлюбу їй стали перешкоджати користуватися житловою площею, тому вона просила задовольнити позовні вимоги.

Заперечуючи проти позову, свекруха посилалася на те, що згоди на постійне проживання невістки у квартирі вона не давала, у квартирі остання не була прописана і тому права на проживання в ній не набула.

Контрольні питання

Чи має право громадянка Козак на вселення у спірне житло?

Чи зміниться ситуація у випадку, якщо Козак матиме прописку в іншому будинку?

Як розв’язати спір?

Варіант: після вселення за рішенням суду в спірну оселю Козак одружилася і в неї народилася дитина. Чи має вона право вимага-ти вселення свого нового чоловіка?

Задача № 2. Громадянин Дацюк подав 2000 р. позов до суду про приєднання однієї кімнати у комунальній квартирі і надання йому звільненої в трикімнатній квартирі кімнати площею 12 кв. м, оскіль-ки він зі своєю сім’єю в цій квартирі займає дві кімнати і потребує поліпшення житлових умов.

Відмовляючи в наданні зазначеної кімнати, місцева адміністрація послалася на те, що позивач унаслідок обміну житлової площі 1997 р. погіршив свої житлові умови і тому правила ст. 54 Житлового кодексу України на нього не поширюються.

Контрольні питання

Який порядок надання житлового приміщення, що звільнилося?

Чи зміниться ситуація, якщо квартира була побудована для однієї сім’ї, але самовільно перепланована?

Як розв’язати спір?

Задача № 3. У зв’язку з розірванням шлюбу громадянин Кирилець звернувся до житлових органів із заявою про зміну умов договору найму житла, яке займав із колишньою дружиною і дочкою. Він за-значив, що спірна квартира площею 27 кв. м має ізольовані кімнати, одну з яких площею 7 кв. м він просить виділити йому.

Відмовляючи у задоволенні заяви, державна адміністрація району послалася на те, що за розміром кімната не відповідає частині житло-вої площі, що припадає на нього у квартирі, тож з урахуванням не-значного розміру підсобних приміщень рішення щодо зміни умов до-говору найму приймати недоцільно.

Контрольні питання

Чи правильною є відмова в задоволенні заяви Кирильця?

Чи впливає розмір кімнати на рішення і в яких випадках?

Як діяти в подібній ситуації?

Задача № 4. У травні 2000 р. громадянка Лугова звернулася до суду з позовом до громадянина Новикова з сім’єю про визнання їх такими, що втратили право користування житловою площею, і ви-знання недійсним свідоцтва про право власності. Позивачка зазнача-ла, що спірну квартиру отримав її чоловік. Вона вселилася туди в бе-резні 1994 р., коли між нею та її чоловіком було зареєстровано шлюб.

У квітні 1995 р. у них з чоловіком народилася дочка, і оскільки спірна квартира була волога та невпорядкована, вони переїхали тим-часово до її батьків. У квартирі залишилася мати наймача, з її згоди туди вселилися сестра, її чоловік та їхня дитина. Усі вони були прописані у спірній квартирі.

Коли 1 лютого 2000 р. її чоловік помер, відповідачі, скориставшись пропискою, переоформили особовий рахунок на Новикову з сім’єю і приватизували квартиру.

Позивачка зазначала, що вона вселялася в квартиру як член сім’ї наймача і набула рівного з ним права користування житловою пло-щею.

Відповідачі в зустрічній позовній заяві зазначали, що Лугова все-лилась у квартиру не в установленому порядку і не набула права на проживання.

Контрольні питання

Який порядок вселення в квартиру?

Чи було порушено право наймача на вселення інших осіб у займа-не ним приміщення?

Чи порушені права на проживання Лугової, якщо вона ще з 1990 р. була прописана в іншій квартирі?

 

Варіант6.

ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО

ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Припинення прав наймачів на житлове приміщення у зв’язку з ка-пітальним ремонтом будинку.

Підстави втрати громадянами права користування житлом.

Виселення без надання іншого помешкання.

Виселення з наданням іншого житла.

Задача № 1. Сім’ї громадянина Опенька на підставі рішення державної адміністрації м. Умані було видано ордер на квартиру у відомчому будинку. Як з’ясувалося пізніше, перед одержанням квартири подружжя Опеньків подарувало належний їм за правом власності будинок братові дружини Смолію. Прокурор міста подав позов про визнання ордера недійсним і виселення.

Контрольні питання

1. В яких випадках ордер може бути визнаний недійсним і які правові наслідки настають?

Як вирішити спір?

У разі задоволення вимог — яким органом і яке помешкання може бути надане для виселення?

Задача № 2. Громадянка Грошева подала позов до колишнього чоловіка про виселення без надання іншого житлового приміщення на підставі ст. 116 Житлового кодексу України за систематичне пору-шення правил співпроживання, зазначаючи, що після розірвання шлюбу він систематично пиячить, вчиняє сварки і бешкетує, а вжиті заходи попередження з боку органів внутрішніх справ позитивних результатів не дали.

Заперечуючи проти позову, Грошев посилався на те, що колиш-ня дружина, намагаючись вижити його з двокімнатної квартири, сама провокувала сварки, на розбір яких викликала працівників міліції, які обмежувалися бесідами. При цьому від нього ніхто не вимагав пояснень у письмовій формі і не попереджав про можли-вість виселення без надання помешкання. Позивачка, крім того, ухиляється від обміну займаного приміщення, хоч він пропонував кілька варіантів.

Контрольні питання

На яких підставах допускається виселення громадян із наданням або без надання іншого житла?

Чи поширюються ці правила на власників житла?

Як слід розв’язати спір?

Задача № 3. Житлово-експлуатаційна контора № 416 м. Києва 2000 р. подала позов до громадянки Колєвої про виселення з кварти-ри, посилаючись на те, що після смерті наймачки відповідачка зали-шилася в ній і відмовилася від добровільного виселення.

Заперечуючи проти позову, Колєва стверджувала, що до своєї знайомої вселилася 10 років тому, перебувала на її утриманні як ін-валід з дитинства, вони вели спільне господарство. У проханні про-писати її до квартири 1999 р. було відмовлено через відсутність ро-динних стосунків. Вважаючи, що відповідно до ст. 64, 65 Житлового кодексу України вона набула самостійного права на житлову площу, Колєва просила задовольнити її зустрічні вимоги і відмовити в позові про виселення.

Контрольні питання

В яких випадках допускається виселення громадян із займаного ними помешкання?

Які обставини слід з’ясувати для вирішення спору?

Як розв’язати спір? Обґрунтуйте свою відповідь.

Задача № 4.Громадянка Шевчук подала позов до колишнього чо-ловіка про визнання його таким, що втратив право на житло на під-ставі ст. 71 Житлового кодексу, вважаючи, що він без поважних при-чин майже рік не проживає у квартирі. Вона стверджувала, що відпо-відач перейшов на місце проживання до іншої жінки, з якою вступив у фактичний шлюб, і тому втратив право на житлову площу на під-ставі ст. 107 Житлового кодексу.

Відповідач, заперечуючи проти позову, посилався на те, що у квартирі він не проживає вимушено у зв’язку з перешкодами, що їх чинить позивачка, і з метою уникнення сварок і скандалів. Відпові-дач заперечував постійне проживання в іншої жінки, подавши до су-ду договір піднайму, згідно з яким він займає одну кімнату в цій квартирі.

Контрольні питання

На який строк зберігається право на житло у тимчасово відсутніх громадян? Чи є з цього правила винятки?

Чи зміниться рішення, якщо подружжя Шевчуків приватизувало займане житло?

Як правильно вирішити справу?

 

ВАРІАНТ 7

ВАРІАНТ 8.

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО

РЕГУЛЮВАННЯ КОРИСТУВАННЯ

СЛУЖБОВИМИ ЖИТЛОВИМИ

ВАРІАНТ 9.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ТА КОРИСТУВАННЯ ЖИТЛОВИМИ

ПРИМІЩЕННЯМИ У БУДИНКАХ

ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИХ

КООПЕРАТИВІВ ТА МЖК

Порядок організації та діяльності житлово-будівельного кооперативу.

Прийом громадян до членів житлово-будівельного кооперативу.

Права і обов’язки членів житлово-будівельного кооперативу та членів їхніх сімей.

Право власності на житлові приміщення в будинках житлово-бу-дівельних кооперативів.

Особливості створення та діяльності МЖК.

Задача № 1. У січні 1995 р. громадянка Вишняк подала позов ко-лишньому чоловікові Гнідашу про поділ паю, визнання права влас-ності на квартиру і вселення. Позивачка зазначала, що під час шлю-бу з відповідачем у січні 1995 р. їм на сім’ю у складі чотирьох осіб було надано чотирикімнатну кооперативну квартиру. Членом коопе-ративу є відповідач. Хоча шлюб між ними було розірвано 1996 р., вони до 1998 р. жили з останнім однією сім’єю. Пай за квартиру по-вністю було сплачено 1997 р. Посилаючись на те, що відповідач пе-решкоджає користуватися зазначеною квартирою, позивачка проси-ла визнати за нею право на половину паю і квартири, виділити їй з урахуванням інтересів дітей кімнати площею 19, 10, 9 і 11 кв. м та все-лити її з дітьми у квартиру.

Контрольні питання

Чи можливо поділити зазначене житло і яким чином?

Як змінилася ситуація, якщо б у Вишняк були інші неповнолітні діти від іншого шлюбу?

Чи вправі Гнідаш вимагати поділ паю?

Яке рішення має ухвалити суд?

Задача № 2. Громадянин Ковальов з колишньою дружиною Со-коловою та дочкою мешкав у кооперативній трикімнатній квартирі житловою площею 49 кв. м з 1985 р. Після розлучення 1995 р. Соко-лова з дочкою займала дві кімнати площею 37 кв. м, а Ковальов — ізольовану кімнату площею 12 кв. м.

Пославшись на те, що його частка житлової площі становить 12 кв. м, а в квартирі є ізольована кімната житловою площею 16 кв. м, Ковальов звернувся до суду з позовом про зміну договору найму і виділення в його користування зазначеної кімнати.

Заперечуючи проти позову, Соколова посилалася на те, що про-тягом чотирьох років після розлучення склався порядок фактичного користування квартирою, згідно з яким вона з дочкою стала прожи-вати у двох кімнатах, і, оскільки Ковальов користувався кімнатою площею 12 кв. м, вважала, що саме ця кімната має бути виділена в його користування.

Контрольні питання

В яких випадках виділяється частка у спільному майні подружжя, а в яких визначається порядок користування житлом?

Чи заслуговують на увагу доводи Соколової?

Чи впливає на розв’язання проблеми те, що квартира розташова-на в кооперативному будинку і пайові внески повністю сплачено?

Задача № 3. У вересні 2000 р. громадянка Гудима звернулася до суду з позовом до громадянки Іщук про визнання частково не-дійсним свідоцтва про право на спадщину і про поділ кооперативної квартири. Позивачка зазначала, що 22 липня 1999 р. помер її батько, після якого відкрилася спадщина на паєнагромадження в ЖБК у сумі 5769 грн. На час смерті батька Гудими Іщук перебувала з ним у за-реєстрованому шлюбі. Обидві прийняли спадщину шляхом подачі заяв до нотаріальної контори у встановлені законом строки. Відпові-дачка обіцяла здійснити поділ спадщини в добровільному порядку, але обіцянку не виконала і 23 січня 2000 р. одержала в нотаріальній конторі свідоцтво про право на спадщину на все майно.

Контрольні питання

Чи виникає право на кооперативне житло у Гудими, чи повинна вона вступати до ЖБК?

Якими нормами законодавства регулюються ці правовідносини?

Як розв’язати справу?

Задача № 4. Правом на одержання державного пільгового довгострокового кредиту користуються молоді сім’ї та одинокі молоді громадяни, які згідно із законодавством України потребують поліп-шення житлових умов. Молода сім’я (дружина 25 і чоловік 35 років) мають отримати кредит на будівництво квартири в багатоповерхо-вому будинку.

Контрольні питання

Які умови кредитування?

Які документи необхідні для одержання кредиту?

Які права і обов’язки членів МЖК?

Чи має право на отримання кредиту молода сім’я в цьому ви-падку?

 

 

ВАРІАНТ 10

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЖИТЛОВИХ

ПРИВАТНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Виникнення та зміст права приватної власності на будинок (квар-тиру).

Правове регулювання житлових правовідносин у приватному житловому фонді.

Особливості припинення договору найму житла у приватному житловому фонді.

Задача № 1. У зв’язку з будівництвом школи міська рада зверну-лася до суду з вимогою вилучення земельної ділянки, на якій розта-шовано будинок громадянина Чепиноги. За прийнятим рішенням, батько і син Чепиноги, у зв’язку із знесенням належного батькові за правом власності житлового будинку, мали бути виселені в надану двокімнатну квартиру багатоквартирного житлового будинку. З та-ким рішенням Чепиноги не погодились і оскаржили рішення, зокре-ма зазначивши, що новий будинок розташований в іншому кінці міста, у ньому не працює ліфт. Крім цього, вони вимагали відшкоду-вати вартість насаджень на прилеглій земельній ділянці.

Міська рада своє рішення мотивувала тим, що у м. Козятин інди-відуальне житлове будівництво не ведеться через відсутність вільних земельних ділянок, тому вимоги щодо перенесення будинку є безпід-ставними, а надана для відселення квартира в багатоповерховому житловому будинку відповідає санітарним і технічним нормам.

Контрольні питання

Чи може бути вилучене приватне житло і в яких випадках?

Чи мають право Чепиноги на компенсацію і яку?

Чи змінилося рішення суду, якби Чепинога-молодший був одру-жений і мав двох неповнолітніх дітей?

Як розв’язати спір?

Задача № 2. Подружжя розірвало шлюб, і між ними виник спір щодо поділу будинку.

Будинок споруджено так, що його можна поділити в натурі, виді-ливши чоловікові кімнату з перспективою добудови кухні та другої кімнати, а жінці — дві кімнати та кухню.

Виділення однієї з кімнат призвело б до погіршення житлових умов дружини, яка заселилася в будинок з двома дітьми. Дайте кон-сультацію.

Контрольні питання

Чи може суд у цьому випадку виділити дружині весь будинок, а чоловікові присудити грошову компенсацію?

Чи можна поділити в натурі житлове приміщення в багатоквар-тирному житловому будинку?

Яким чином має діяти суд, якщо за висновком технічної експерти-зи неможливо ані здійснити поділ квартири (будинку), ані визна-чити порядок користування?

Задача № 3. Після розірвання шлюбу чоловік претендував на при-ватизовану 1997 р. однокімнатну квартиру, яку раніше отримали в порядку черговості його батьки, а дружині просив залишити дачу в Броварах та автомобіль. При цьому обіцяв придбати на її ім’я іншу квартиру. Дружина з таким рішенням не погодилася і просила визна-ти за нею половину квартири. Оскільки з нею залишилася неповно-літня дитина, що народилась 1998 р., вона претендувала на третину загальної площі. У разі задоволення її вимог колишнього чоловіка довелося б виселити на дачу.

Контрольні питання

Проаналізуйте ситуацію, що виникла між подружжям.

Чи може суд відступити від нагальної рівності часток мешканців, враховуючи інтереси одного з подружжя?

Перелічіть способи поділу житла.

Чи можна вирішити спір про виділення або визначення порядку користування, якщо в будинку здійснено самовільне переоблад-нання?

Задача № 4. У березні 2000 р. громадянка Юхименко звернулася до суду із позовом до колишнього чоловіка та його нової дружини Воронович про вселення і відшкодування витрат на будівництво житлового будинку.

Позивачка зазначала, що під час її шлюбу з колишнім чоловіком вона й відповідачі у період з 1992-го по 1999 р. звели житловий буди-нок та підсобні приміщення. Дозвіл на будівництво отримала Воро-нович. Оскільки відповідачі відмовляються сплатити їй компенсацію за участь у будівництві, позивачка просить вселити її в новозбудова-ний будинок.

Контрольні питання

Які документи необхідно мати для підтвердження законності бу-дівництва житла?

Кому належить новозбудований будинок? Чи змінилася б ситуа-ція, якщо б Воронович перебувала у фактичному шлюбі?

Які критерії визначатимуть належність будинку до спільної влас-ності подружжя?

Яке рішення має ухвалити суд?

ВАРІАНТ 11

ВАРІАНТ 12.

ВАРІАНТ 13.

ВАРІАНТ 14.

Варіант 15.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА

ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Договірно-правове регулювання забезпечення житлом у держав-ному житловому фонді.

Договір піднайму житлового приміщення.

Збереження права на житлове приміщення за громадянами у разі їхньої тимчасової відсутності.

Бронювання житлових приміщень.

Обмін житловими приміщеннями у державному і колективному житлових фондах.

Квартирна плата.

Задача № 1. Громадянка Козак подала до суду позов про визнання права на кімнату у квартирі, наймачем якої є її свекруха, і вселення. Позовні вимоги Козак обґрунтувала тим, що вселилася у спірну квартиру в зв’язку з укладенням шлюбу з сином відповідачки. Після розірвання шлюбу їй стали перешкоджати користуватися житловою площею, тому вона просила задовольнити позовні вимоги.

Заперечуючи проти позову, свекруха посилалася на те, що згоди на постійне проживання невістки у квартирі вона не давала, у квартирі остання не була прописана і тому права на проживання в ній не набула.

Контрольні питання

Чи має право громадянка Козак на вселення у спірне житло?

Чи зміниться ситуація у випадку, якщо Козак матиме прописку в іншому будинку?

Як розв’язати спір?

Варіант: після вселення за рішенням суду в спірну оселю Козак одружилася і в неї народилася дитина. Чи має вона право вимага-ти вселення свого нового чоловіка?

Задача № 2. Громадянин Дацюк подав 2000 р. позов до суду про приєднання однієї кімнати у комунальній квартирі і надання йому звільненої в трикімнатній квартирі кімнати площею 12 кв. м, оскіль-ки він зі своєю сім’єю в цій квартирі займає дві кімнати і потребує поліпшення житлових умов.

Відмовляючи в наданні зазначеної кімнати, місцева адміністрація послалася на те, що позивач унаслідок обміну житлової площі 1997 р. погіршив свої житлові умови і тому правила ст. 54 Житлового кодексу України на нього не поширюються.

Контрольні питання

Який порядок надання житлового приміщення, що звільнилося?

Чи зміниться ситуація, якщо квартира була побудована для однієї сім’ї, але самовільно перепланована?

Як розв’язати спір?

Задача № 3. У зв’язку з розірванням шлюбу громадянин Кирилець звернувся до житлових органів із заявою про зміну умов договору найму житла, яке займав із колишньою дружиною і дочкою. Він за-значив, що спірна квартира площею 27 кв. м має ізольовані кімнати, одну з яких площею 7 кв. м він просить виділити йому.

Відмовляючи у задоволенні заяви, державна адміністрація району послалася на те, що за розміром кімната не відповідає частині житло-вої площі, що припадає на нього у квартирі, тож з урахуванням не-значного розміру підсобних приміщень рішення щодо зміни умов до-говору найму приймати недоцільно.

Контрольні питання

Чи правильною є відмова в задоволенні заяви Кирильця?

Чи впливає розмір кімнати на рішення і в яких випадках?

Як діяти в подібній ситуації?

Задача № 4. У травні 2000 р. громадянка Лугова звернулася до суду з позовом до громадянина Новикова з сім’єю про визнання їх такими, що втратили право користування житловою площею, і ви-знання недійсним свідоцтва про право власності. Позивачка зазнача-ла, що спірну квартиру отримав її чоловік. Вона вселилася туди в бе-резні 1994 р., коли між нею та її чоловіком було зареєстровано шлюб.

У квітні 1995 р. у них з чоловіком народилася дочка, і оскільки спірна квартира була волога та невпорядкована, вони переїхали тим-часово до її батьків. У квартирі залишилася мати наймача, з її згоди туди вселилися сестра, її чоловік та їхня дитина. Усі вони були прописані у спірній квартирі.

Коли 1 лютого 2000 р. її чоловік помер, відповідачі, скориставшись пропискою, переоформили особовий рахунок на Новикову з сім’єю і приватизували квартиру.

Позивачка зазначала, що вона вселялася в квартиру як член сім’ї наймача і набула рівного з ним права користування житловою пло-щею.

Відповідачі в зустрічній позовній заяві зазначали, що Лугова все-лилась у квартиру не в установленому порядку і не набула права на проживання.

Контрольні питання

Який порядок вселення в квартиру?

Чи було порушено право наймача на вселення інших осіб у займа-не ним приміщення?

Чи порушені права на проживання Лугової, якщо вона ще з 1990 р. була прописана в іншій квартирі?

 

Варіант 16.

ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО

ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Припинення прав наймачів на житлове приміщення у зв’язку з ка-пітальним ремонтом будинку.

Підстави втрати громадянами права користування житлом.

Виселення без надання іншого помешкання.

Виселення з наданням іншого житла.

Задача № 1. Сім’ї громадянина Опенька на підставі рішення державної адміністрації м. Умані було видано ордер на квартиру у відомчому будинку. Як з’ясувалося пізніше, перед одержанням квартири подружжя Опеньків подарувало належний їм за правом власності будинок братові дружини Смолію. Прокурор міста подав позов про визнання ордера недійсним і виселення.

Контрольні питання

1. В яких випадках ордер може бути визнаний недійсним і які правові наслідки настають?

Як вирішити спір?

У разі задоволення вимог — яким органом і яке помешкання може бути надане для виселення?

Задача № 2. Громадянка Грошева подала позов до колишнього чоловіка про виселення без надання іншого житлового приміщення на підставі ст. 116 Житлового кодексу України за систематичне пору-шення правил співпроживання, зазначаючи, що після розірвання шлюбу він систематично пиячить, вчиняє сварки і бешкетує, а вжиті заходи попередження з боку органів внутрішніх справ позитивних результатів не дали.

Заперечуючи проти позову, Грошев посилався на те, що колиш-ня дружина, намагаючись вижити його з двокімнатної квартири, сама провокувала сварки, на розбір яких викликала працівників міліції, які обмежувалися бесідами. При цьому від нього ніхто не вимагав пояснень у письмовій формі і не попереджав про можли-вість виселення без надання помешкання. Позивачка, крім того, ухиляється від обміну займаного приміщення, хоч він пропонував кілька варіантів.

Контрольні питання

На яких підставах допускається виселення громадян із наданням або без надання іншого житла?

Чи поширюються ці правила на власників житла?

Як слід розв’язати спір?

Задача № 3. Житлово-експлуатаційна контора № 416 м. Києва 2000 р. подала позов до громадянки Колєвої про виселення з кварти-ри, посилаючись на те, що після смерті наймачки відповідачка зали-шилася в ній і відмовилася від добровільного виселення.

Заперечуючи проти позову, Колєва стверджувала, що до своєї знайомої вселилася 10 років тому, перебувала на її утриманні як ін-валід з дитинства, вони вели спільне господарство. У проханні про-писати її до квартири 1999 р. було відмовлено через відсутність ро-динних стосунків. Вважаючи, що відповідно до ст. 64, 65 Житлового кодексу України вона набула самостійного права на житлову площу, Колєва просила задовольнити її зустрічні вимоги і відмовити в позові про виселення.

Контрольні питання

В яких випадках допускається виселення громадян із займаного ними помешкання?

Які обставини слід з’ясувати для вирішення спору?

Як розв’язати спір? Обґрунтуйте свою відповідь.

Задача № 4.Громадянка Шевчук подала позов до колишнього чо-ловіка про визнання його таким, що втратив право на житло на під-ставі ст. 71 Житлового кодексу, вважаючи, що він без поважних при-чин майже рік не проживає у квартирі. Вона стверджувала, що відпо-відач перейшов на місце проживання до іншої жінки, з якою вступив у фактичний шлюб, і тому втратив право на житлову площу на під-ставі ст. 107 Житлового кодексу.

Відповідач, заперечуючи проти позову, посилався на те, що у квартирі він не проживає вимушено у зв’язку з перешкодами, що їх чинить позивачка, і з метою уникнення сварок і скандалів. Відпові-дач заперечував постійне проживання в іншої жінки, подавши до су-ду договір піднайму, згідно з яким він займає одну кімнату в цій квартирі.

Контрольні питання

На який строк зберігається право на житло у тимчасово відсутніх громадян? Чи є з цього правила винятки?

Чи зміниться рішення, якщо подружжя Шевчуків приватизувало займане житло?

Як правильно вирішити справу?

 

ВАРІАНТ 17

ВАРІАНТ 18.

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО

РЕГУЛЮВАННЯ КОРИСТУВАННЯ

СЛУЖБОВИМИ ЖИТЛОВИМИ

ВАРІАНТ 19.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ТА КОРИСТУВАННЯ ЖИТЛОВИМИ

ПРИМІЩЕННЯМИ У БУДИНКАХ

ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИХ

КООПЕРАТИВІВ ТА МЖК

Порядок організації та діяльності житлово-будівельного кооперативу.

Прийом громадян до членів житлово-будівельного кооперативу.

Права і обов’язки членів житлово-будівельного кооперативу та членів їхніх сімей.

Право власності на житлові приміщення в будинках житлово-бу-дівельних кооперативів.

Особливості створення та діяльності МЖК.

Задача № 1. У січні 1995 р. громадянка Вишняк подала позов ко-лишньому чоловікові Гнідашу про поділ паю, визнання права влас-ності на квартиру і вселення. Позивачка зазначала, що під час шлю-бу з відповідачем у січні 1995 р. їм на сім’ю у складі чотирьох осіб було надано чотирикімнатну кооперативну квартиру. Членом коопе-ративу є відповідач. Хоча шлюб між ними було розірвано 1996 р., вони до 1998 р. жили з останнім однією сім’єю. Пай за квартиру по-вністю було сплачено 1997 р. Посилаючись на те, що відповідач пе-решкоджає користуватися зазначеною квартирою, позивачка проси-ла визнати за нею право на половину паю і квартири, виділити їй з урахуванням інтересів дітей кімнати площею 19, 10, 9 і 11 кв. м та все-лити її з дітьми у квартиру.

Контрольні питання

Чи можливо поділити зазначене житло і яким чином?

Як змінилася ситуація, якщо б у Вишняк були інші неповнолітні діти від іншого шлюбу?

Чи вправі Гнідаш вимагати поділ паю?

Яке рішення має ухвалити суд?

Задача № 2. Громадянин Ковальов з колишньою дружиною Со-коловою та дочкою мешкав у кооперативній трикімнатній квартирі житловою площею 49 кв. м з 1985 р. Після розлучення 1995 р. Соко-лова з дочкою займала дві кімнати площею 37 кв. м, а Ковальов — ізольовану кімнату площею 12 кв. м.

Пославшись на те, що його частка житлової площі становить 12 кв. м, а в квартирі є ізольована кімната житловою площею 16 кв. м, Ковальов звернувся до суду з позовом про зміну договору найму і виділення в його користування зазначеної кімнати.

Заперечуючи проти позову, Соколова посилалася на те, що про-тягом чотирьох років після розлучення склався порядок фактичного користування квартирою, згідно з яким вона з дочкою стала прожи-вати у двох кімнатах, і, оскільки Ковальов користувався кімнатою площею 12 кв. м, вважала, що саме ця кімната має бути виділена в його користування.

Контрольні питання

В яких випадках виділяється частка у спільному майні подружжя, а в яких визначається порядок користування житлом?

Чи заслуговують на увагу доводи Соколової?

Чи впливає на розв’язання проблеми те, що квартира розташова-на в кооперативному будинку і пайові внески повністю сплачено?

Задача № 3. У вересніПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.036 с.)