ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ 

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету та позабюджетних фондів в розмірах, порядку та в терміни, встановлені законодавством чи договорами.

8.2. Чистий прибуток, одержаний після здійснення зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до Статуту на власний розсуд та у своїх інтересах і інтересах Акціонерів визначає напрями його використання, як-то: розширення виробництва, виплата дивідендів (частки прибутку), та інше.

8.3. Розподіл прибутку здійснюється в розмірах, порядку і на цілі, визначені загальними зборами акціонерів Товариства, які приймають рішення про це при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

8.4. Збитки Товариства покриваються за рахунок резервного фонду, а при його недостатності, за рахунок інших коштів та майна Товариства як за рішенням загальних зборів Товариства, так і судових або інших, уповноважених на це законодавством, органів.

8.5. Товариства несе відповідальність по своїх зобов’язаннях всім належним йому на праві власності майном та коштами, на які у встановленому законодавством порядку може бути накладене стягнення.

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

Органами управління Товариства є:

· Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори);

· Наглядова рада;

· Правління.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління здійснюється Ревізійною комісією Товариства, яка є органом контролю Товариства.

 

 

Загальні збори.

9.1.1. Загальні збори Товариства є вищим органом Товариства.

9.1.2. У Загальних зборах мають право брати участь усі акціонери, незалежно від кількості та виду акцій, власниками яких вони є.

Власники іменних акцій Товариства можуть реалізувати своє право на участь у Загальних зборах з дати зарахування акцій на рахунок в цінних паперах власника у зберігача.

Акціонери мають право брати участь у Загальних зборах як особисто, так і через своїх представників, які можуть бути постійними, призначеними на певний строк або на участь в окремих зборах. Акціонер вправі у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства, або прийняти участь у Загальних зборах особисто.

Передача акціонером своїх повноважень представнику повинна здійснюватися відповідно до чинного законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії чи в іншому, передбаченому законодавством порядку.

Брати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть також члени Правління Товариства, які не є акціонерами.

9.1.3. Загальні збори скликаються виконавчим органом Товариства.

Чергові Загальні збори скликаються раз на рік.

Позачергові збори скликаються у разі неплатоспроможності Товариства, у разі невідкладної необхідності вирішення питань, віднесених до компетенції Загальних зборів, у випадках, передбачених внутрішніми нормативними актами Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

Позачергові збори повинні бути також скликані виконавчим органом на письмову вимогу Наглядової ради, Ревізійної комісії, акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, або за рішенням Правління. Виконавчий орган Товариства зобов’язаний протягом 20 днів з моменту отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових зборів з порядком денним, запропонованим Наглядовою радою, Ревізійною комісією або акціонерами.

Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право вимагати від виконавчого органу скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів виконавчий орган Товариства не виконав зазначеної вимоги, такі акціонери мають право самі скликати збори відповідно до вимог чинного законодавства України, цього статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства.

9.1.4. До компетенції Загальних зборів належить:

а) затвердження Статуту Товариства, внесення до нього змін та доповнень;

б) визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

в) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

г) затвердження положень „Про Загальні збори акціонерів”, „Про Правління”, „Про Наглядову раду”, „Про Ревізійну комісію”;

д) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку відшкодування збитків;

е) затвердження звітів Наглядової ради;

є) обрання та відкликання Голови та членів Наглядової ради, а також обрання та відкликання Голови та членів Правління, Голови та членів Ревізійної комісії;

ж) прийняття рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію дочірніх підприємств, філій, представництв, затвердження їх Статутів та Положень;

з) прийняття рішення про зміну розміру Статутного капіталу;

і) прийняття рішення про випуск цінних паперів Товариства (крім векселів та облігацій);

ї) прийняття рішення про ініціювання процедури санації Товариства його керівником з метою відновлення платоспроможності у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

к) затвердження строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів);

л) прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства;

м) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом.

Передбачені підпунктами “а”, “в”, “г”, “д”, „є”, „і”, "к", "л", "м" повноваження належать до виключної компетенції Загальних зборів. Загальні збори можуть передавати свої повноваження іншим органам управління Товариства, крім повноважень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів. Загальні збори мають право приймати рішення з будь-яких питань, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

9.1.5. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери або їх представники, що мають відповідно до статуту Товариства більш як 60 відсотків голосів.

Кворум Загальних зборів визначається за результатами реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах.

9.1.6. Рішення Загальних зборів з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у зборах та мають право голосу, за виключенням питань, по яких рішення приймаються кваліфікованою більшістю голосів.

Кваліфікованою більшістю у 3/4 голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у зборах, рішення приймаються з таких питань:

· внесення змін та доповнень до статуту Товариства;

· прийняття рішення про припинення діяльності Товариства;

· прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства.

Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

9.1.7. Голосування на Загальних зборах провадиться за принципом: одна акція – один голос.

9.1.8. Підготовку до проведення Загальних зборів здійснює виконавчий орган Товариства або акціонери, які самостійно скликають збори.

9.1.9. При підготовці до проведення Загальних зборів повинні бути здійснені усі організаційні заходи, які необхідні для проведення Загальних зборів з додержанням вимог законодавства України та внутрішніх нормативних актів Товариства.

9.1.10. Про проведення Загальних зборів власники іменних акцій повідомляються персонально шляхом направлення по їх місцю мешкання (місцезнаходженню) письмових повідомлень із зазначенням дати, часу, місця проведення зборів та їх порядку денного. Крім того, загальне повідомлення друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства і в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів Україні чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Якщо до порядку денного включено питання про зміну Статутного капіталу Товариства, то одночасно з порядком денним друкується додаткова інформація, передбачена законодавством України.

Повідомлення повинно бути зроблене не менше, як за 45 днів до скликання Загальних зборів.

9.1.11. Будь-який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніш як за 30 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається виконавчим органом Товариства. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 10 відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов’язково.

9.1.12. Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніш як за 10 днів до проведення зборів шляхом публікації змін, що сталися в порядку денному, в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства і в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів Україні чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9.1.13. Не менш ніж за 2 дні до скликання Загальних зборів акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитись з усіма документами, пов’язаними з питаннями порядку денного зборів.

9.1.14. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, повинні бути зареєстровані з зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, здійснюється на підставі реєстру акціонерів (зведеного облікового реєстру), складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Реєстрація акціонерів проводиться у день проведення Загальних зборів виконавчим органом Товариства або реєстратором на підставі укладеного з ним договору.

Реєстрація акціонерів повинна здійснюватися відповідно до чинного законодавства України, цього статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства.

Акціонери, які володіють у сукупності більше як 10 відсотками голосів, та/або Державна комісія з цінних паперів та фондовому ринку можуть призначати своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів, про що вони до початку реєстрації повинні письмово повідомити виконавчий орган Товариства.

9.1.15. Загальні збори проводяться у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом, Положенням “Про Загальні збори акціонерів” та рішеннями Загальних зборів.

9.1.16. При проведенні Загальних зборів ведеться протокол, який повинен бути підписаний головою та секретарем зборів.

Один екземпляр протоколу Загальних зборів не пізніш як через три робочих дні після закінчення зборів повинен бути переданий виконавчому органу Товариства.

На вимогу будь-кого з акціонерів Товариства, протоколи Загальних зборів повинні бути надані йому для ознайомлення у порядку, що встановлений внутрішніми нормативними актами Товариства.

Наглядова рада.

9.2.1. Наглядова рада є органом Товариства, який представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

Наглядова рада діє у порядку, визначеному законодавством України, цим статутом, Положенням „Про Наглядову раду” та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

9.2.2. Наглядова рада складається з 3 членів, які обираються Загальними зборами з числа акціонерів строком на 3 роки.

Обрані члени Наглядової ради виконують свої обов’язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну повноважень (протягом трьох років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну повноваження членів Наглядової ради) дійсні до обрання загальними зборами акціонерів наступного складу Наглядової ради.

Членами Наглядової ради не можуть бути члени виконавчого органу або Ревізійної комісії Товариства, а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства.

9.2.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

а) прийняття рішення про усунення від виконання обов’язків Голови та членів Наглядової ради;

б) прийняття рішення про усунення від виконання обов’язків Голови та членів Правління та обрання Виконуючого обов’язки Голови Правління;

в) затвердження за поданням Правління порядку денного загальних зборів акціонерів;

г) винесення на загальні збори акціонерів пропозицій з питань діяльності Товариства у встановленому Статутом порядку;

д) затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі затвердження за поданням Правління керівників основних напрямків діяльності товариства та керівників основних підрозділів товариства);

е) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів, зберігача, депозитарія та затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власників іменних цінних паперів Товариства, депозитарієм, зберігачем;

є) затвердження рішення Правління про придбання та подальший розподіл Товариством власних акцій;

ж) затвердження рішення Правління про придбання або продаж часток (акцій, долей), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб’єктів;

з) затвердження рішення Правління про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб’єктів господарювання;

і) прийняття рішення про створення спільних підприємств;

ї) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об’єктів;

к) аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики;

л) затвердження рішення Правління про випуск облігацій;

м) затвердження рішення Правління про випуск векселів;

н) попереднє узгодження рішень Правління з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо, якщо сума угод перевищує 50 000,00 грн. (п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.) та надання попередньої згоди Правлінню на укладення таких угод;

о) затвердження за поданням Правління керівників створених дочірніх підприємств – юридичних осіб;

п) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;

р) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

с) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;

т) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.

Віднесені до компетенції Наглядової ради Товариства питання не можуть бути передані до компетенції виконавчого органу Товариства.

Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів і не покладені на Наглядову раду згідно цього пункту.

Відкликання покладених на Наглядову раду функцій Загальних зборів здійснюється за рішенням Загальних зборів. Відкликання функцій Загальних зборів, які покладені на Наглядову раду згідно цього пункту, здійснюється шляхом прийняття Загальними зборами відповідних змін та доповнень до цього Статуту.

9.2.4. Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:

а) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;

б) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;

в) викликати членів виконавчого органу для звітів та давати оцінку їх діяльності;

г) вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;

д) кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;

е) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;

є) приймати рішення, обов’язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов’язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству;

ж) призначати на посади керівників основних напрямків діяльності Товариства (фінансовий, комерційний, тощо), які належали усуненим членам Правління осіб без обрання їх до складу Правління Товариства;

з) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, цього Статуту, Положення „Про Наглядову раду” та інших внутрішніх нормативних актів Товариства.

Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов’язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно.

9.2.5. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається загальними зборами акціонерів.

Голова Наглядової ради:

· керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов`язки між її членами;

· скликає засідання Наглядової ради;

· головує на засіданнях Наглядової ради;

· організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;

· організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;

· підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;

· підписує трудовий контракт з Головою Правління;

· забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

· представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;

· виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, цьому Статуті, Положенні „Про Наглядову раду” та інших внутрішніх нормативних актах Товариства які необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

9.2.6. Засідання Наглядової ради проводяться у міру необхідності.

Кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений про скликання засідання Наглядової ради персонально не пізніше, як за три дні до проведення засідання.

Засідання Наглядової ради скликаються її Головою за особистою ініціативою, на вимогу не менше як двох членів Наглядової ради, на вимогу Голови Ревізійної комісії або Голови Правління.

Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів діючого складу Наглядової ради.

Кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів присутніх на засіданні, при рівному розподілі голосів, голос Головуючого на засіданні Наглядової ради є вирішальним.

Рішення щодо затвердження рішення Правління про придбання та подальший розподіл Товариством власних акцій та визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій, представництв, вважається прийнятим, якщо за них проголосували всі присутні на засіданні члени Наглядової ради.

Прийняття Наглядовою радою Товариства рішень з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, може здійснюватись шляхом опитування Секретарем Наглядової ради інших членів Наглядової ради.

Під час проведення опитування Секретар Наглядової ради приймає від членів Наглядової ради їх пропозиції з питань порядку денного і ознайомлює їх з пропозиціями щодо порядку денного, які надішли від інших членів Наглядової ради.

Прийняті шляхом опитування рішення Наглядової ради Товариства оформлюються протоколом, що підписується всіма членами Наглядової ради, які приймали участь в опитуванні.

Наглядова рада має право приймати рішення з питань, що не були включені до повідомлення про скликання засідання, якщо за це проголосує більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

Член Наглядової ради має право передавати свої повноваження, щодо участі та голосування на засіданні Наглядової ради іншому члену Наглядової ради шляхом надання відповідної довіреності.

У роботі (засіданнях) Наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії та представники профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Наглядова рада вправі запрошувати на свої засідання осіб, які не є її членами.

На засіданнях Наглядової ради головуючим є Голова Наглядової ради Товариства. Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою та Секретарем Наглядової ради. У випадку відсутності на засіданні Голови Наглядової ради, головуючим є Секретар Наглядової ради Товариства, а протокол засідання Наглядової ради підписують всі її члени, що присутні на засіданні.

Ведення протоколу засідання Наглядової ради є обов’язковим та здійснюється її Секретарем. Секретар Наглядової ради обирається самою Наглядовою радою з числа її членів на її першому засіданні після обрання.

Член Наглядової ради може достроково вийти (скласти повноваження) зі складу Наглядової ради на підставі особистої заяви.

9.2.7. За рішенням Загальних зборів членам Наглядової ради за час виконання ними своїх посадових обов’язків може виплачуватися винагорода, а крім того - компенсуватися витрати, понесені у зв’язку з виконанням обов’язків. Розмір та порядок виплати винагороди і компенсації понесених витрат визначається Загальними зборами шляхом прийняття відповідного рішення або шляхом затвердження внутрішнього нормативного акту Товариства, що врегульовує це питання.

 

 

Правління.

9.3.1. Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

Правління діє від імені Товариства у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом, Положенням „Про Правління” та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

9.3.2. Правління складається з 6 членів, які обираються Загальними зборами Товариства строком на 3 роки.

Обрані члени Правління виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну повноважень (на протязі 3 років з моменту обрання). Після закінчення терміну повноваження членів Правління дійсні до обрання загальними зборами акціонерів наступного складу Правління.

Як правило, члени Правління очолюють основні напрямки діяльності Товариства і одночасно є керівниками цих напрямків (керівники основних напрямків діяльності Товариства або керівники основних структурних підрозділів Товариства не обов’язково повинні бути членами Правління).

Голова або член Правління може бути достроково відкликаний Загальними зборами з обранням ними нового Голови або члена Правління замість відкликаного. Підставою для дострокового відкликання у цьому випадку може бути прийняте Загальними зборами рішення у разі його некомпетентності, зловживання посадовим становищем, розголошення комерційної чи іншої таємниці, або у разі вчинення інших дій або бездіяльності, що заподіюють шкоду інтересам Товариства в цілому.

Членами Правління не можуть бути члени Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства, а також особи, які згідно законодавству України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства.

Членами Правління можуть бути особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах. Трудові відносини між членами Правління та Товариством регулюються законодавством України про працю.

9.3.3. У засіданнях Правління з правом дорадчого голосу можуть брати участь:

· Голова та члени Наглядової ради;

· Голова та члени Ревізійної комісії.

9.3.4. До компетенції Правління відносяться усі питання поточної діяльності Товариства окрім тих, що згідно законодавства України, цього статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства віднесені до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства.

Загальні збори можуть винести рішення про передачу до компетенції Правління частини своїх прав, які не відносяться до їх виключної компетенції.

У випадку передачі до компетенції правління прав, які раніше були передані до компетенції Наглядової ради згідно пункту 9.2.4 цього статуту, передача прав здійснюється одночасно з відкликанням цих прав із компетенції Наглядової ради і прийняттям Загальними зборами відповідних змін та доповнень до цього Статуту.

Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядової раді та організує виконання їх рішень.

Правління здійснює підготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборів, забезпечує та сприяє діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

9.3.5. Роботою правління керує Голова Правління, який обирається Загальними зборами Товариства строком на 3 роки. У випадку закінчення цього строку Голова Правління виконує свої обов’язки до обрання Загальними зборами акціонерів нового Голови Правління Товариства.

За рішенням Правління в Правлінні Товариства може вводитись посада Першого Заступника Голови Правління. У разі введення такої посади, Перший Заступник Голови Правління виконує обов’язки Голови Правління під час його відсутності на підприємстві, якщо інше не передбачено наказом по підприємству.

Наглядова рада має право усунути Голову Правління від виконання своїх обов’язків. У випадку усунення Голови Правління Наглядовою радою, його обов’язки виконує Перший Заступник Голови Правління (у разі наявності цієї посади), якщо Наглядова рада не обрала Виконуючого обов’язки Голови Правління.

Голова Правління виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі:

· керує поточними справами Товариства;

· скликає засідання Правління;

· головує на засіданнях Правління;

· організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Правління;

· організує ведення протоколу на засіданнях Правління;

· затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників;

· представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства;

· забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, цього статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;

· організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов’язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;

· організує збереження майна Товариства і його належне використання;

· організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;

· розробляє умови колективної угоди;

· виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства;

· визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

Будь-яка угода, по розпорядженню рухомим та нерухомим майном або інша угода, укладена Головою Правління від імені Товариства на суму, що перевищує встановлений для Правління ліміт, без отримання попередньої згоди Наглядової ради на укладання такої угоди, визнається недійсною та не підлягає виконанню.

9.3.6. Правління Товариства в межах своєї компетенції:

· здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;

· виконує покладені на Правління рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства;

· здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням „Про Правління”;

· готує та виносить на розгляд Загальним зборам зміни та доповнення до Статуту, в тому числі пов’язані із зміною розміру Статутного капіталу;

· узгоджує питання порядку денного Загальних зборів акціонерів та готує проекти рішень з цих питань;

· планує діяльність Товариства, його філій, відділень;

· готує проекти статутів дочірніх підприємств, філій, представництв;

· виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;

· дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;

· приймає рішення про вступ до складу інших господарюючих суб’єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді;

· приймає рішення про придбання або продаж акцій (долей, часток), що належать Товариству в Статутних капіталах інших господарюючих суб’єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді;

· приймає рішення про придбання та подальший розподіл Товариством власних акцій та передає його на затвердження Наглядовій раді;

· приймає рішення про випуск облігацій та передає його на затвердження Наглядовій раді;

· приймає рішення про випуск векселів та передає його на затвердження Наглядовій раді;

· надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства;

· приймає рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, якщо сума угоди не перевищує 50 000,00 грн. (п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.);

· приймає рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує 50 000,00 грн. (п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.);

· розробляє поточні фінансові звіти;

· організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;

· організовує збут продукції;

· організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;

· організовує зовнішньоекономічну діяльність;

· організовує облік кадрів;

· організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць;

· організовує роботу структурних підрозділів Товариства;

· організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;

· організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;

· взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;

· контролює стан приміщень, споруд, обладнання;

· контролює рух матеріальних та грошових цінностей;

· делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства;

· затвердження внутрішніх положень, які регламентують діяльність Товариства в цілому і які не відносяться до компетенції Загальних зборів Товариства.

9.3.7. Засідання Правління проводяться у міру необхідності.

Засідання Правління скликаються його Головою за особистою ініціативою, на вимогу не менше як 1/3 членів Правління.

Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 3/4 членів від діючого складу членів Правління.

У випадку відсутності на засіданні Голови Правління або у разі його відсутності – Тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління (а у разі введення такої посади - Першого Заступника Голови Правління), засідання Правління вважається неправомочним.

Кожний член Правління при голосуванні має один голос. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів членів Правління під час голосування, прийнятим вважається рішення, за яке проголосував Головуючий на засіданні Правління.

Кваліфікованою більшістю не менше ніж 3/4 голосів присутніх на засіданні членів Правління приймається рішення щодо затвердження внутрішніх інструкцій та правил, що стосуються господарської діяльності Товариства.

Ведення протоколу засідання Правління є обов’язковим.

9.3.8. Правління повинно щорічно звітувати перед Загальними зборами про результати виконання плану діяльності Товариства за звітний рік.

Одночасно зі звітом Правління повинно пропонувати на затвердження план діяльності Товариства на наступний звітний період.

Ревізійна комісія.

9.4.1. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства.

Ревізійна комісія діє у порядку, визначеному законодавством України, цим статутом, Положенням „Про Ревізійну комісію” та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

9.4.2. Ревізійна комісія складається з 3 членів, які обираються Загальними зборами з числа акціонерів строком на 3 роки.

Обрані члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну повноважень (на протязі 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до обрання загальними зборами акціонерів наступного складу Ревізійної комісії.

Членами ревізійної комісії Товариства не можуть бути члени Наглядової ради, виконавчого органу Товариства та інші особи, яким згідно з законодавством України заборонено бути членами ревізійної комісії.

9.4.3. Ревізійна комісія здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства відповідно до законодавства України, цього статуту і внутрішніх нормативних актів Товариства.

Перевірки фінансово-господарської діяльності виконавчого органу проводяться ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.

Для здійснення перевірки Ревізійна комісія має право клопотати перед Наглядовою радою про залучення до участі у перевірці за рахунок Товариства незалежних аудиторів, експертів та спеціалістів.

Ревізійна комісія складає висновок за річним звітом і балансом Товариства та подає його на затвердПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.95.208 (0.021 с.)