ТОП 10:

Наведіть характерні особливості фізичної та розумової праці.Робота – це будь-який вид професійної діяльності людини, спрямований на забезпечення існування людини.

Роботи поділяється на 4-и класи:

- Роботи пов’язані з розумовою діяльністю

- Роботи пов’язані з навантаженням на органи почуттів

- Роботи , що вимагають особливу точність координації рухів

- Роботи, що переважно використовують силу м’язів

За ступенем інтенсивності роботи поділяються на:

- Легка

- Помірна

- Середня

- Важка

- Дуже важка

Фізична праця ділиться на:

- динамічну м’язову роботу (це така робота при якій м’язи різних м’язових груп поперемінно скорочуються і розтягуються). Наприклад: обертання кривошипних рукояток.

- Статичну м’язову роботу . Приклад: тримання вантажу на витягнутій руці

Напруга при статичній роботі в 5 разів більша ніж при динамічній роботі.

Статична робота набагото важча за динамічну, адже при статичній роботі м’язи недостатньо поповнюється живильними речовинами, потрібно в 3-4-и рази більше часу для відновлення

Розумова праця – це праця пов’язана з переробкою інформації , що вимагає переважного напруження уваги, пам’яті а також активізації процесів мислення. При розумовій праці основне навантаження припадає на кору півкуль головного мозку. М’язові навантаження незначні, енерговитрати на рівні легкої фізичної роботи.

Розумова праця поділяється на три види:

- Операторська (здійснення функцій управління і контролю за роботою технологічних ліній, процесами товароруху і обслуговування клієнтів, набором інформації.)

- Управлінська(характерні необхідність прийняття нестандартних рішень, нерегулярність навантаження, періодичне виникнення конфліктних ситуацій.)

- творча праця (вимагає багаторічної підготовки, високої кваліфікації, особливих умов для реалізації. Праця цієї категорії працівників характеризується нестереотипно діяльності, нерегламентованим графіком праці, вимагає значного обсягу пам'яті, напруження уваги, розумової діяльності).

При розумовій праці потрібно робити нечасті короткі перерви

 


21. Дайте оцінку впливу інформаційного чинника на здоров’я людини та безпеку суспільства

Інформаційна сфера стає такою ж важливою складовою суспільного життя, як економічна, виробнича, побутова, політична, військова та ін. Нові інформаційні технології, засоби масової комунікації багатократно підсилили можливості впливу на свідомість і підсвідомість як окремої людини, так і на великі групи людей та населення країни загалом.
Інформаційна сфера - сукупність таких елементів:
- об'єкти інформаційної взаємодії чи впливу;
- особисто інформація, призначена для використання суб'єктами інформаційної сфери;
- інформаційна інфраструктура, що забезпечує можливість здійснення обміну інформацією між суб'єктами;
- суспільні відносини, що складаються у зв'язку з формуванням, переданням, розповсюдженням і збереженням інформації.
Особистість, активний соціальний суб'єкт, його психіка піддаються безпосередньому впливу інформаційних чинників, які трансформуються, через його поведінку, діяльність (бездіяльність), здійснюють деструктивний, дисфункційний вплив на його життєдіяльність.
До основних загроз інформаційно-психологічної безпеки відносять можливість настання негативних наслідків для суб'єктів, що піддаються інформаційно-психологічному впливу, які виражаються в таких формах:
- нанесення шкоди здоров'ю людини;
- блокування на неусвідомленому рівні волі, волевиявлення людини, штучне привиття їй синдрому залежності;
- втрата здатності до політичної, культурної, моральної самоіндентифікації людини;
- маніпуляція суспільною свідомістю;
- руйнування єдиного інформаційного і духовного простору України, традиційних устроїв суспільства і суспільної моральності, а також порушення інших життєво важливих інтересів особистості, суспільства, держави.
Наприклад, культ жорстокості, насильства, порнографії, розбещеності тощо, які пропагують у засобах масової інформації, друкованих виданнях, комп'ютерних іграх, мережі Інтернет веде до неусвідомленого бажання у підлітків і молоді, а також дорослих з нестійкою психікою, копіювати запропоновані моделі поведінки. Цей вид пропаганди знижує рівень порогових обмежень і правових заборон, що поряд з іншими умовами відкриває шлях для багатьох правопорушень. Це своєю чергою наносить непоправну шкоду не тільки окремій особистості, але й суттєві збитки національним інтересам країни.

 


22. Охарактеризуйте фактори, що впливають на здоров’я людини.

Фактори ризику (ФР) - це потенційно небезпечні для здоров'я обставини поведінкового, біологічного, генетичного, екологічного, соціального характеру, навколишнього та виробничого середовища, що підвищують ймовірність розвитку захворювань, їх прогресування та несприятливого результату.

Це:
1. Соціально-економічні: умови праці, житлові умови, рівень добробуту тощо
2.Соціально - біологічні: вік батьків, стать, протягом антенатального періоду і т.д.
3. Генетичні: спадкова схильність
4. Екологічні та природно-кліматичні: забруднення навколишнього середовища, середньорічна температура, рівень сонячної радіації і т.д.
5. Організаційні та медичні: рівень якості і доступність медико-соціальної допомоги та ін
6. Образ і умови життя і праці: стреси, гіподинамія, профвредности і т.д.

 

 

Здоров’я людини залежить від багатьох факторів. Вважається, що приблизно на 50% здоров’я визначає спосіб життя – умови праці, звички, харчування, моральне і психологічне навантаження, матеріально-побутові умови, взаємовідносини в сім’ї тощо. На 20% здоров’я залежить від генотипу і на 20% – від стану природного середовища. І лише на 10% здоров’я обумовлене системою охорони здоров’я.
Серед різноманітних факторів навколишнього середовища, які впливають на здоров’я населення, найбільш очевидним є мікробний, котрий має величезне значення у виникненні інфекційних захворювань. Наявність специфічного збуджувача в навколишньому середовищі, елементами якого є не тільки повітря, вода, ґрунт, харчові продукти, а й рослини і тварини, являється обов’язковою умовою розповсюдження захворювання.
У процесі життя і виробничої діяльності людина неминуче вносить у середовище, що її оточує, певні зміни, які стосуються як хімічного і біологічного стану середовища, так і умов існування людини. Ці зміни впливають на параметри клімату, особливо в районах з високою концентрацією населення та виробництва, і ведуть до зміни складу атмосфери.
В останнє десятиріччя збільшилася кількість алергічних захворювань, гострих респіраторних вірусних інфекцій, захворювань на грип. Головна причина – забруднення атмосфери.
Сучасне промислове виробництво забруднює навколишнє середовище газоподібними, твердими відходами, тепловими викидами, електромагнітними полями, ультрафіолетовими, інфрачервоними, світловими, віброакустичними та іонізуючими випромінюваннями, радіоактивними речовинами та іншими фізичними і хімічними факторами небезпек.
Негативний вплив факторів навколишнього середовища на організм людини може проявлятись у вигляді запалення, дистрофічних змін, алергічного стану, порушення у розвитку плоду і пошкодження спадкового апарату клітини. 70-80% усіх випадків раку викликані дією хімічних канцерогенів. Вже тепер близько 4% новонароджених відрізняється генетичними дефектами, які ведуть далі до виражених спадкових захворювань.


23. Охарактеризуйте сучасні інформаційні технології та безпекажиттєдіяльності людини.

Інформаційна сфера - сукупність таких елементів:
- об'єкти інформаційної взаємодії чи впливу;
- особисто інформація, призначена для використання суб'єктами інформаційної сфери;
- інформаційна інфраструктура, що забезпечує можливість здійснення обміну інформацією між суб'єктами;
- суспільні відносини, що складаються у зв'язку з формуванням, переданням, розповсюдженням і збереженням інформації.
Особистість, активний соціальний суб'єкт, його психіка піддаються безпосередньому впливу інформаційних чинників, які трансформуються, через його поведінку, діяльність (бездіяльність), здійснюють деструктивний, дисфункційний вплив на його життєдіяльність.
До основних загроз інформаційно-психологічної безпеки відносять можливість настання негативних наслідків для суб'єктів, що піддаються інформаційно-психологічному впливу, які виражаються в таких формах:
- нанесення шкоди здоров'ю людини;
- блокування на неусвідомленому рівні волі, волевиявлення людини, штучне привиття їй синдрому залежності;
- втрата здатності до політичної, культурної, моральної самоіндентифікації людини;
- маніпуляція суспільною свідомістю;
- руйнування єдиного інформаційного і духовного простору України, традиційних устроїв суспільства і суспільної моральності, а також порушення інших життєво важливих інтересів особистості, суспільства, держави.

Сучасне розуміння безпеки в контексті врахування відношення інтересів особистості, суспільства і держави висуває завдання розгляду нового аспекту цієї проблеми - безпеки в інформаційній сфері життєдіяльності людини, тобто інформаційно-психологічної безпеки.
В інформаційному середовищі, що є складовим системним утворенням, виділяється процесуальна складова як найбільш динамічна і змінна її частина - інформаційно-комунікативні процеси, які активно впливають на індивідуальну, групову і суспільну психологію (індивідуальну, групову, масову свідомість). Маніпулюючи станом інформаційного середовища, змінюється стан духовної сфери суспільства, деформація і деструктивні зміни якої у формі психоемоційної і соціальної напруженості, спотворених норм і неадекватних соціальних стереотипів і установок, оманливих і неприродних орієнтацій та цінностей. Це своєю чергою впливає на стан і процеси у всіх основних сферах суспільного життя, в тому числі політичній і економічній.

Головним об'єктом забезпечення інформаційно-психологічної безпеки в інформаційному середовищі у сфері індивідуальної безпеки є усвідомлення інформації, здатність людини адекватно сприймати навколишню дійсність, своє місце в зовнішньому світі, формувати відповідно до свого життєвого досвіду визначені переконання і приймати стосовно них рішення. У сприйнятті інформації має бути присутнім здорове почуття сумніву, тобто інформацію потрібно по змозі перевіряти, тестувати.
Інформаційно-психологічна безпека має спиратися на стандарти інформаційно-психологічної безпеки - затверджені у визначеному порядку інформаційно-психологічного впливу, який не викликає негативних наслідків для психіки людини.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.176.125 (0.005 с.)