Гранковий та безгранковий способи випуску газетиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Гранковий та безгранковий способи випуску газетиНині є два основні організаційно-технічні варіанти випуску газети: гранковий та безгранковий.

У першому варіанті після здачі оригіналів до набору друкарня надсилає редакції гранки набору тексту. Черга здачі до набору матеріалів визначається графіком, що встановлюється згідно з угодою між редакцією та друкарнею. Графік будується на підставі ємності номера газети.

З набором матеріалів у друкарні відбитки гранок надсилають до редакції, де по них тримають коректуру і вносять необхідну редакційну правку. У редакцію надходять також відбитки з кліше, виготовлені в цинкографічному цеху друкарні. Маючи всі елементи газети, оформлювач може точно визначити їхні місця на полосах. На підставі виміряного обсягу матеріалів складають остаточний макет кожної полоси номера і з гранками відсилають його до друкарні.

У друкарні насамперед правлять набір відповідно до позначок на коректурних відбитках (гранках), а потім верстають полоси газети і знову відсилають їх до редакції, причому не тільки для читання, а й для перевірки правильності верстки за макетом, набору заголовків, підписів під ілюстраціями, розміщення матеріалів, відбитків тощо. Прочитані та виправлені в редакції відбитки полос відсилають до друкарні, де їх правлять, виправляють усі текстові й технічні помилки, зазначені в коректурних відбитках. Після цього з виправлених полос роблять нові відбитки і знову відсилають до редакції для перевірки та підпису до друку.

Для того, щоб редакція могла у процесі роботи над номером маневрувати матеріалом, .не затримуючи при цьому суттєво випуску номера, вона здає деяку кількість матеріалів взапас.

При безгранковому способі випуску газети оригінали здають до набору разом із макетами полос, складеними за точно розрахованими оригіналами тексту та ілюстрацій. Друкарня набирає за цим оригіналом полоси у точній відповідності до макета і надсилає до редакції на коректуру вже не гранки, а відбитки зверстаних полос. Отже, при безгранковому методі ліквідується одна операція, що дає відповідну економію часу і витрат робочої сили.

Безгранковий спосіб випуску газети ставить особливі вимоги до редакції та друкарні. Від редакції вимагаються чітке планування номера, ретельна редактура матеріалу, щоб наступне доопрацювання тексту не вело до зламу полос при коректурі. Точно розрахований заздалегідь обсяг матеріалу — тексту та ілюстрації — має дати можливість так змакетувати кожну полосу, щоб зверстана полоса не потребувала будь-яких змін чи переверстки.

У багатьох редакціях газет є спеціальні співробітники — випускаючі, їхнє завдання — контролювати своєчасність і правильність набору та верстки полос газети. Якщо при верстці виникають якісь складні проблеми (неможливо виконати вказівки, дані в макеті, чи відтворити неточно складений макет, завдання випускаючого — знайти засоби для усунення недоліків.

На завершення верстки полоси випускаючий ретельно переглядає відбиток полоси з неї та визначає, чи правильно виконано вказівки редакції, зроблені в макеті, чи відповідає зверстана полоса всім вказівкам редакції.

Після того, як усі правки внесено в полоси газети, їх підписують до друку, робота з оформлення номера вважається закінченою і полоси подають на матрицювання. Якщо до редакції надходять негайні чи особливі повідомлення, їх набирають і зверстують у номер, вилучаючи з нього матеріал відповідного розміру. Якщо цей матеріал знаходиться на тій же полосі, на яку необхідно поставити новий матеріал, треба переверстати тільки цю полосу. Якщо ж на тій полосі, на яку треба заверстати новий матеріал, не можна нічого зняти, то доводиться вилучати матеріал з будь-якої іншої полоси і переносити на неї частину матеріалу з полоси, що виправляється. Звісно, це забирає досить багато часу і тягне за собою відповідну переверстку, а також деякі корективи в оформленні полос, що потребують виправлення.

Після того, як усі правки, пов'язані з постановкою нового матеріалу, зроблено, номер може бути підписаний до друку, і настає черга суто поліграфічних процесів — переробка форми, підготовка до друку і тиражування газети.

 

Висновки

Оператор комп'ютерної верстки чи верстальник, монтуючи полоси, користується макетом — графічною схемою, графічним планом номера. Створення макета — один з завершальних етапів роботи над номером у редакції.

У макеті номера фіксуються всі великі та маленькі матеріали, а також найбільш значущі замітки, ілюстрації, що мають самостійне значення. На макетах полос проводиться детальніше розміщення матеріалів.

Варто зазначити, що макети з'явилися у 20—30-х pp. Раніше номери версталися згідно з вказівкою випускаючого, який «макетував» номер у голові, не фіксуючи розташування матеріалів на папері. Але це було можливо, коли верстка в основному Йшла «внакрут», тобто публікації версталися в одну колонку одна за одною. З появою нових, ускладнених видів верстки, коли кожний матеріал чітко обмежувався, з'явилася необхідність створювати графічний план номера, тобто макет.

Завдання оформлювача — випуск цікавого, яскравого, гарного номера. Він мусить подумки охопити весь матеріал, весь номер газети і передбачити майбутні враження читача від газети в тому чи іншому вигляді.

Отже, верстка номера неможлива без його плану, макет номера є графічним втіленням цього плану, а фізичному макетуванню передує уявлення композиційних схем полос.

Запитання і завдання до самоперевірки

1.Що таке макет?

2. Які види макетів ви знаєте?

3. З яких елементів складається макет?

4. Які фактори визначають вибір того чи іншого варіанта розверстки публікацій?

5. Що таке графічний макет полоси? Макетна форматка?

6. Пригадайте технологію макетування номера газети.

7. Які засоби оформлення дають можливість виділити добіркуна полосі?

8. Які вимоги ставляться до розміщення матеріалів на полосі?У номері?

9. Як підраховують набірні рядки в машинописному оригіналі?

10. Що таке стандартні макети полос?

11. Як макетується газета, в редакції якої ви працюєте?

12. У чому полягають гранковий та безгранковий методи випускугазет?

13. Як позн чається на макеті текстова колонка?

14. Який умовний знак кліше застосовується у вашій газеті?

15. Скільки способів постановки 100-рядкового матеріалу існуєпри стандартному форматі колонки? 300-рядкового?

16. Що значить — площа матеріалу? У чому вона виражається?

17. Назвіть собливості макетування полоси А3 на п'ять і шістьколонок.

18. Які особіивості макетування має полоса формату А2?

 

Література

1. БалашА. В. Техника оформления газетной полосы. — 2-е изд.,испр. и доп. — Минск: Изд-во БГУ, 1977. — С. 124—151.

2. Галкин С. И. Уроки макетирования: Учеб.-метод, пособие.— М-: Изд-во Моск. ун-та, 1981. — С. 4—34.

3. Графічне оформлення і випуск газети: Метод, вказівки длястудентів фак. журналістики. — К.: КДУ, 1982. — С. 45—47.

4. Гуревич С. М. Оформление и выпуск районной газеты. —М.: Книга, 1969. — С. 18—22.

5. Композиционно-графическое моделирование газеты: Метод,материалы к проведению практ. занятий по спецкурсу «Местная печать в системе средств массовой информации и пропаганды» длястудентов фак. журналистики. — К.: КГУ, 1985. — С. 12—18.

6. Оформлення газети: Методичні поради студентам. — К.: КДУ,1978. — С. 19—22.

7. Попов Г В., Гуревич С. М. Производство и оформление газеты: Учеб.-метод, пособие. — 3-е изд., испр. — М.: Изд-во Моск.ун-та, 1977. —С. 57—61.

8. Прокопенко I. В., Гутянсъка О. В. Техніка газетної справи:Практикум. — К.: Вища школа: Вид-во при Київ, ун-ті, 1989. —С. 97—100.

9- Учебная верстка: Метод, указания для студентов-заочников /Сост. А. Н. Кулаков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Л.: ЛГУ, 1987.— С. 7—28.

10. Цыплен ов К. М. Лицо газеты. — М.: Моск. рабочий, 1963.. — С. 83—92.

11. Чичикина Н. Д. Оформление газеты. — Ростов н/Д: Изд-воРост, ун-та, 19 6. — С. 27—29.


Післямова

В останні роки сталися кардинальні зміни як у суспільстві в цілому, так і в журналістиці. Виникло безліч нових видань. Причому, якщо раніше кожній газеті були чітка модель, спрямованість на визначену аудиторію, своє обличчя, то зараз це обличчя розмите, визначеної моделі деякі з нових газет не дотримуються. Навіть ті, що їх випускають професійні газетярі, а не випадкові люди, не дотримуються властивої їм моделі графічного оформлення.

Це призводить до того, що газети оформлюються строкато, неохайно і важче сприймаються читачем через численні помилки в оформленні. Треба, щоб оформлення чітко відповідало загальній моделі газети.

Сучасному газетному оформлювачеві за нових можливостей, що виникли з поширенням комп'ютерів треба дотримуватись вироблених десятиріччями правил. Найбільш поширені помилки — це переріз полоси чи матеріалу. Його треба уникати, а також намагатися правильно суміщати вертикальну й горизонтальну верстки.

Запропонований курс лекцій має на меті дати необхідні знання щодо правильної верстки газет і журналів з урахуванням можливостей комп'ютерної техніки, а також усунення типових недоліків в оформленні.


Список літератури

1. Бакиіин В. В. Оформление газет разного типа: Учеб.-метод.пособие. — М., 1981.

2. БалашА.В Техника оформления газетной полосы. — 2-е изд.,испр. и доп. — Минск, 1977.

3. Белъчиков И Ф Художественно-техническое и полиграфическое оформление печатной продукции. — М,, 1965.

4. Бессонов А. Газетный заголовок. — Л., 1958.

5. Блисковскии З.Д. Заголовок // Газетные жанры. — М., 1971.— С. 166—182.

6. Блисковскии З.Д. Муки заголовка. — М., 1972.

7. Блюфарб Д III Печатание городских газет офсетным способом. — М., 1980.

8. Богданов Н Г., Вяземский Б. А. Справочник журналиста. —3-е изд. — Л., 19 ? .. I

9. Боув Т., Рос f Ч. Настольная издательская система PageMaker для персонального компьютера / Пер. с англ. М. Л. Сальникова,Ю. В. Сальников )а. - М., 1991.

10. Быкова В Шицгал А. и др. Разработка принципов и нормативов художественно-полиграфического оформления цветных газет и приложений к газетам: Отчет по теме ВНИИ полиграфической промышленности. — М., 1966.

11. Вайнштейн П. Искусство верстки // Районная газета. —М., 1968.—С. I! І-П50.

12. Верстка и оформление газеты: Технические рекомендации.—Ростов н/Д, Ш 5. I

13. Виноградо Г. А. По играфическое производство. — М., 1973.

14. Воевода В Л. Организация работы редакций городских ирайонных газет в услови х новой техники: Дис... канд. филол.наук. — М., 1983.

15. Волжинов А., Нейман М. Оформление и верстка политотдельской газеты. — М , 1934

16. Волчек Г. Ф. Иллюстрация в газете и журнале. — М., 1950.

17. Волчек Г. Ф. Фотоиллюстрация б советской периодике. —М., 1962.

18. Воронецкий Б., Кузнецов Э. Шрифт. — Л., 1967.

19. Вяземский Б. А. Оформление и производство газеты: Практическое пособие для газетных работников. — 3 изд., испр. и доп.— М., 1952.

20. Вяземский Б., Урлауб М. Техническое оформление газеты. —М.;Л„ 1933.

21. Газетное оформление: Теория и практика моделирования:Сб. ст. — М., 1981.

22. Галкин С. И. Оформление газеты и журнала: от элемента к ]системе: Общее и особенное в художественно-техническом конструировании периодических изданий. — М., 1984.

23. Галкин С. И. Проблемы моделирования газетного номера //Проблемы науч. организации журналист, труда. — М., 1974. —С. 139—154.

24. Галкин С. И. Уроки макетирования: Учеб.-метод, пособие.— М., 1981.

25. Георгиев Д. Режиссура газеты. — М., 1979.

26. Горожанкин И. А., Горевалов С. И., Губаева Л. И., Козлов В. А.От рукописи к оттиску: Учеб. пособие по курсу «Техническиесредства редакции газеты». — Львов, 1991.

27. Г раб ельников А. А. Организация и производство журналистских текстов: Учеб. пособие. — М., 1987.

28. Грабельников А. А. Процесс выпуска номера газеты: Текстлекций. — М., 1985.

29. Графічне оформлення і випуск газети: Метод, вказівки длястудентів ф-тів журналістики. — К., 1982.

30. ГребневА. Газета. — М., 1962.

31. Греб нее А. Как делается газета. — М., 1967.

32. Гуревич CM. Номер газеты: Лекция. — М., 1977.

33. Гуревич СМ. Оформление и выпуск районной газеты. — М.,1969.

34. Гуревич С. М., Вычуб Г. С. Организация работы редакции итруда журналиста: Метод, указания для студентов веч. и заоч.отд-ний фак. и отд-ний журналистики гос. ун-тов // Теория ипрактика советской журналистики. — М., 1987.

35.Дмитриев М. Техника газеты..— Харьков, 1928.

36.Зразки шрифтів. — Кельменецька районна друкарня, 1971.

37.Касьянова П. А. В помощь изучающим шрифты: Учеб.-метод, пособие по курсу «Техника производства и оформления газети журналов»: Для студентов-заочников II курса отд-ния журналистики. — Владивосток, 1971.

38. Каталог ручных и машинных шрифтов. — М., 1966.

39. Каталог шрифтов, имеющихся в типолаборатории факультета журналистики ЛГУ. — Л., 1978.

40. Каталог шрифтов фотонабора. — К., 1981.

41. Керженцев П. М. Газета. Организация и техника газетногодела. — М.; Л., 1925.

42.Киселев А. П. От содержания — к форме: Основные понятияи термины газетного оформления: Лекции. — М., 1974.

43.Ковтун В. Ф., Цыганов О. В. Максимум выразительности. —М.,1972.

44. Композиционно-графическое моделирование газеты: Метод,материалы к проведению практ. занятий по спецкурсу «Местнаяпечать в системе средств массовой информации и пропаганды» длястудентов фак. журналистики. — К., 1985.

45. Кудрявцев Р. А., Узилевский В. А., Яблоков М. Н. Радиоэлектроника в газетно-журнальном производстве. — Л., 1976.

46. Кудрявцева А. Н. Современная полиграфическая техника иее влияние на выпуск и оформление газеты // Газетное оформление: Теория и практика моделирования. — М., 1981. — С. 45—57.

47. Кудрявцева Л. Н., Гай А. П., Городников А. С. Техника средствмассовой информации и пропаганды: Метод, указания. — М., 1988.

48. Кулаков А. Н. Заголовок и его оформление в газете: Учеб.пособие. —Л., 1982.

49. Кулаков А. Н. Моделирование районной газеты. — Л., 1982.

50. Лапатухин В, С, Попова А. Л. Офсетный способ печати вгазетном производстве. — М., 1971.

51. Линейки наборные: Изд. офиц. Госкомитета стандартовСовета Министров СССР. — М., 1975.

52. Максимов А. Лицо газеты. — Л., 1970.

53. Место ответственного секретаря в районной газете. Письмопо обмену опытом. — Свердловск, 1965.

54. Місцева преса: Методичні поради для громадських ін-тів ішкіл журналістської майстерності, студій молодого журналіста. —К., 1985.

55. Образцы шрифтов. — Ростов н/Д, 1960.

56. Образцы шрифтов, линеек, украшений. — К., 1971.

57. Образцы шрифтов типографии № 2 крайполиграфиздата. —Хабаровск, 1963.

58. Оформление газет и журналов за рубежом. — М., 1978.

59. Оформление газеты: модель, набор, монтаж, печать / Сост.A.А. Андреева. — Воронеж, 1990. — Вып. 1.; 1991. — Вып. 2.

60.Оформление изданий: Нормативный справочник / Сост.B.Б. Иванова. — М., 1984.

61. Оформление периодических изданий / Под ред. А. П. Киселева. — М., 1988.

62. Оформлення газети: Методичні поради студентам. — К., 1978.

63. Оянд Э. Заголовок в газете. — Тарту, 1966.

64. Паршуков Е. Макет газеты. — Алма-Ата, 1973.

65. Полянский Н. Н. Общая полиграфия. — М., 1964.

66. Полянский П. Н. Технология полиграфического производства: Основы полиграфии. — М., 1980. — Ч. 1.

67. Попов Г.В., Гуревич СМ. Производство и оформление газеты: Учеб. пособие для студентов спец. «Журналистика». — 2-е изд.,перераб. — М., 1977.

68. Попов Г. В., Гуревич С. М. Производство и оформление газеты: Учеб.-метод, пособие. — 3-е изд., испр. — М., 1977.

69. Программа дисциплины «Современные технические средстважурналиста». — М., 1985.

70. Программа курса «Техника газетно-журнального дела, телевидения и радиовещания» для государственных университетов. —U., 1978.

71. Программа курса «Техника производства и оформлениягазеты» / Сост. Б. А. Вяземский. — М., 1961.

72. Программа курса «Техника средств массовой информации ипропаганды»: Для государственных ун-тов. — М., 1984.

73. Прокопенко I. В., Гутянсъка О. В. Техніка газетної справи:Практикум. —К., 1989.

74. Рабочая книга редактора районной газеты. Опыт. Методики. Рекомендации. — М., 1988.

75. Районные газеты. Полиграфическое оформление. Инструкция. — М., 1975.

76. Современная газетная печать / Сб. пер. под ред. и с пре-дисл. А. Н. Чернышева. — М., 1962.

77. Справочная книга редактора и корректора. — М., 1985.

78. Старобо атов И. И. Верстка газеты. — М., 1930.

79. Старобо атов И. И. Оформление районной газеты. -- М.,1954.

80. Старобогатов И. И. Проблемы газетной верстки // Проблемы газетоведения. — М., 1930.

81. Старобогатов И. И. Техника оформления газеты. — М., 1958.

82. Старобогатов И. И. Техническое оформление газеты. — М.,1944.

83. Струганое К. Техническое оформление газеты. — М., 1952.

84. Табашников И. П. Газета делается по модели: Теория и опыткомпозиционно-графического моделирования: Учеб.-метод, пособие.— М., 1980.

85. Табашников И. Н. Моделирование оформления районнойгазеты. — Владивосток, 1979.

86. Теория и практика советской периодической печати: Учеб.пособие. — М., 1 )80.

87. Толкачев Е. В. Верстка газеты: Заметки выпускающего. —М., 1958.

88. Толкачев Е. В. Иллюстрация в газете. — М., 1959.

89. Толкачев Е.В. Заголовок в газете. — М., 1959.

90. Толкачев Е, В. О техническом оформлении газеты: Заметкивыпускающего. — М., 1956.

91. Тулупов В П. В мастерской газетного оформителя. — Уфа, 1986.

92. Учебная в рстка: Метод, указания для студентов-заочников/ Сост. А. Н. Ку аков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Л., 1987.

93. Фельдман Б. А. Газетное производство. — М., 1972.

94. Филиппов В. П., Андреевский А. К. Основные направленияразвития техни и и технологии полиграфического производствана 1986—1990 г ды и на период до 2000 года: Конспект лекции. —М., 1988.

95. Фотонабо ные шрифты: Каталог-справочник. — М., 1983.— Выц. 1,

96.Фотонабо ные шрифты: Каталог-справочник. — М., 1985.— Вып. 2.

97. Хёрлберт А. Сетка: Модульная система конструирования ипроизводства га ет, журналов и книг: Пер. с англ. — М., 1984.

98. Цукасов В. В штабе газеты. Секретариат газеты: традиции, опыт, npo6j мы. — М., 1976.

99.Цукасов С. Б. Время зрелости. — М., 1979.

100. Цыганов О. В. Лицо районной газеты. — М., 1969.

101. Цыганов О. В. Режиссура газетного номера. — М., 1968.

102. Цыпленков К. М. Лицо газеты. — М., 1963.

103. ЧичикинаН.Д. Оформление газеты. — Ростов н/Дону, 1966.

104. Шелкунов М. Правила оформления газеты. — М., 1930.

105. Шелкунов М. Правила технического оформления газеты.— М., 1929.

106. Шицгал А. Г. Русский типографский шрифт: Вопросы истории и практика применения. — М., 1974.

107. Шицгал А. Г. Русский типографский шрифт. — М., 1985.

108. Шицгал А. Г. Шрифтовое оформление современных газет ижурналов. — М., 1967.

109. Шкляр В.И. Методические советы к изучению темы «Техническое оформление газеты, журнала». — Николаев, 1988.

110. Шрифты типографские. — М., 1974.

111. Юров Ю. Твоя заводская газета. — М., 1984.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.013 с.)