Зміна в попиті на обсяг чистого експорту, яка залежить від національного доходу в країнах торгівельних – партнерах, від валютних курсів та від іншого, що впливає на потоки експорту і імпорту.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміна в попиті на обсяг чистого експорту, яка залежить від національного доходу в країнах торгівельних – партнерах, від валютних курсів та від іншого, що впливає на потоки експорту і імпорту.Графік:

Р

У

По гориз. У, по вертик. р, наповнення: три лінії сукупного попиту, показують зміну від АД до АД1 і від АД до АД2, АД посередині.

Шоки– це випадкові зміни умов загальної рівноваги на внутрішніх ринках, які викликані неспроможністю економ політики незалежними діями економ агентів (суб’єкти макроекономіки), зовнішньоекономічними, політичними і природними чинниками, що впливають на обсяг споживання (С), інвестицій (І), держ витрат і (або) на обсяг чистого експорту, що дорівнює різниці Х-М

 

Пропозиція грошей.

Містить в собі готівку поза банківською системою і чекові депозити. MS=C+D

Тобто пропозиція грошей = агрегату М1

Джерела створення нових депозитів:

- Вкладання небанківськими секторами готівкових грошей у комерційні банки

- Купівля комерц банками державних цінних паперів у фірм

- Купівля банківськ системою іноземної валюти у небанківського сектору

- Надання комерційними банками позичок підприємствам та домогосподарствам

Сумма коштів що внесені як депозити на банківські рахунки складають фактичні або загальні резерви комерційних банків(TR)

Система за якої банки мають створювати резерви що дорівнюють депозитам називається системою стовідсоткового банківського резервування. При цьому банки не можуть впливати на пропозицію грошей.

Сучасні банківські системи базуються на частковому резервуванні коштів. Банки повинні мати мінімальні обов*язкові резерви ЯЯ пропорційно до суми депозитів.

Норма обов*язкового резервування rr=RR/D

Надлишкові резерви – величина на яку фактичні резерви перевищують його обов*язкові резерви ER=TR-RR

За системи часткового резервування комерцыйны банки можуть збыльшувати пропозицыю грошей за рахунок кредитування.

Здатність окремого банку створювати гроші визначається величиною його надлишкових резервів.

Величина обернена до норми резервування називається кредитно-депозитним мультиплікатором MULTd=1/rr

Н означаэ кількість нових депозитів грошей якістворюютьсяоднією грошовою одиницею надлишкових резервів.

Максимальне розширення депозитів ДЄЛЬТА MS=MULTd*ДЕЛЬТА TR

Процес емісії платіжних засобів у межах системи комерційних банків називається кредитною мультиплікацією або мультиплікативним створенням депозитів.

Грошова база – це готівкові кошти та банківські резерви MB=C+TR

Норма фактичного резервування tr=TR/D

Коефіцієнт пропорційності між пропозицією грошей і грошовою базою одержав назву грошового мультиплікатора MULTm=cr+1/cr+1 (Характеризує на скількизмінилась пропозиція грошей при збільшенні грошової бази на одиницю)

17.. Макроекономічна рівновага і механізм її відтворення.Модель AS AD

Стимулювальна політика розширення сукупного попиту. Уряд може стимулювати збільшення виробництва і національного доходу з допомогою заходів, які збільшують сукупний попит. При збільшенні пропозиції грошей, зниженні податків або збільшенні державних закупівель крива сукупного попиту AD зсувається праворуч. Умови початкової рівноваги порушуються, і економіка зазнає шоку попиту, розглянемо» як буде змінюватись при цьому рівновага у моделі AD-AS для кейнсганської моделі короткострокової сукупної пропозиції, у якій при­пускається абсолютна жорсткість цін та заробітної плати в короткостроко­вому періоді.

Початкова рівновага. Крива сукупного попиту AD довгострокова крива сукупної пропозиції LRAS і короткострокова крива сукупної пропозиції SRAS0 перетинаються в точці А, де спо­стерігається довгострокова рівно­вага сукупного попиту і сукупної пропозиції. В точці А заплановані видатки домогосподарств, під­приємств, уряду та іноземців (су­купний попит) дорівнюють запла­нованим доходам виробників від продажу товарів та послуг (сукуп­ній пропозиції). При сукупному випуску Yg=YF та рівноважній ціні ро в економіці спостерігається пов­на зайнятість, найкращий розподіл та використання ресурсів у вироб­ництві.

Короткострокова рівновага. Розширення сукупного попиту з AD0 до AD1 порушує довгостроко­ву рівновагу. Але жорстка за­робітна плата залишається незмін­ною. Найближчим часом підприємства не передбачають загального підви­щення цін. Тому рівень цін і витрат сукупної пропозиції Р0 у точці А також не змінюється. Розширення сукупного попиту дає змогу фірмам збільшити прибутки за рахунок додаткового випуску продукції і стимулює збільшення виробництва товарів. Залежно від гнучкості цін і витрат при розширенні сукупного випуску, економіка може досягти нової точки короткострокової рівноваги при вищих або незмінних цінах. В крайній кейнсіанській моделі з абсолютно жорсткими цінами рівень цін не зростає тому, що середні витра­ти виробництва при збільшенні випуску залишаються незмінними і вироб­ництво виявляється набагато гнучкішим за ціни. Протягом короткого часу, поки заробітна плата і ціни залишаються незмінними, обсяг виробництва товарів і послуг збільшується з Y0 до Yr і додатковий сукупний попит повністю задовольняється виробництвом при попередньому рівні цін Р0. Рівень витрат матеріальних ресурсів та праці на одиницю виробленої про­дукції при збільшенні випуску вище його потенційного рівня підвищується, але внаслідок інертності цін і жорсткості заробітної плати не відбивається на цінах продукції, і, фактично, середні витрати виробництва залишаються незмінними протягом усього короткострокового періоду. Точка рівноваги пересувається на кривій сукупної пропозиції SRASg з точки А в точку ко­роткострокової рівноваги В. Можливість розширення сукупного випуску в точці корокострокової рівноваги В обмежується сукупним попитом AD1 і припиняється.

Відновлення довгострокової рівноваги. У точці В рівновага AD-AS не­стабільна: попит на ресурси з боку підприємств зріс, безробіття знизи нижче природного рівня. Заробітна плата й ціни на ресурси почина­ють зростати, і ціни втрачають жорсткість. Прибутковість вироб­ництва зменшується, і сукупний випуск починає скорочуватись. У момент, коли гнучкість цін за витратами відновлюється й ціни починають зростати, а випуск скоочуватись, короткостроковий пе­ріод закінчується. Підвищення цін на ресурси викликає додаткове підвищення загального рівня цін і середніх витрат. Крива короткострокової сукупної пропозиції SRAS0 піднімається вгору. Підви­щення рівня цін і витрат припиня­ється в точці нової довгострокової рівновагії С. У новій довгостро­ковій рівновазі обсяг випуску скорочується до потенційного (Y0=YF), а рівень цін підвищується з Р0 доР1 У новій точці довгострокової і короткострокової рівноваги С, як і в точці А, рівень цін відповідає очікуваному рівневі середніх витрат при потенційному обсягу виробництва.

Інфляція попиту. Довгостроковим наслідком стимулювальної політики є підвищення рівня цін. Якщо припустити, що стимулювальна політика буде тривати далі, то криві сукупного попиту і сукупної пропозиції почнуть рухатися вгору, і в економіці виникне інфляція, обумовлена розширенням сукупного попиту.

Інфляція витрат. Ринок може зазнавати потрясінь не лише внаслідок змін у сукупному попиті, але і внаслідок шоків сукупної пропозиції, коли зміни у витратах виробництва (вплив нецінових факторів) пересувають криву сукупної пропозиції

Негнучкість цін до зниження. Але припустімо, що ціни виробництва й заробітна плата виявились негнучкими до зниження в довгостроковому періоді. В умовах довгострокової жорсткості ціни легко зростають, але по­тім не знижуються. Тому відновлення потенційного випуску при нижчому рівні цін неможливе. Зменшення сукупного попиту або інфляція витрат в умовах довгострокової негнучкості цін ведуть до скорочення довгострокового рівноважного випуску нижче потенційного.

Виробництво зазнає довгострокового спаду — депресії.

Стабілізація виробництва. Відновлення довгострокової рівноваги на рівні потенційного випуску в умовах жорсткості цін до зниження потребує збіль­шення сукупного попиту. Для цього уряд збільшує сукупний попит і дає виробництву можливість повернутися до потенційного випуску.

Стагфляція. Але якщо інфляція попиту доповниться інфляцією витрат, то при збільшенні сукупного попиту, крива SRAS, підвищиться. Рівень цін зросте, а довгостроковий випуск так і зали­шиться на рівні меншому від потенційного. Повторна спроба стабілізації може посилити інфляційні очікування підприємств настільки, що підви­щення кривої SRAS буде постійно випереджати розширення сукупного попиту. Інфляція у довгостроковій рівновазі прискориться, а довгостроковий обсяг сукупної пропозиції ще більше скоротиться. Таке поєднання інфляції і спаду виробництва у довгостроковому періоді називається стагфляцією

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.013 с.)