ІНВЕСТИЦІЇ І ЗБЕРЕЖЕННЯ: ПРОБЛЕМА РІВНОВАГИ. МОДЕЛЬ «ІS»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІНВЕСТИЦІЇ І ЗБЕРЕЖЕННЯ: ПРОБЛЕМА РІВНОВАГИ. МОДЕЛЬ «ІS»ІНВЕСТИЦІЇ І ЗБЕРЕЖЕННЯ: ПРОБЛЕМА РІВНОВАГИ. МОДЕЛЬ «ІS»

 

Інвестиції (капіталовкладення) в масштабах країни визначають процес розширеного відтворення. Рівень інвестицій чинить суттєвий вплив на обсяг національного доходу суспільства; від його динаміки будуть залежати багато макропропорцій в національній економіці.

Джерелом інвестицій є збереження. Збереження – це чистий дохід за вирахуванням витрат на особисте споживання. Проблема полягає в тому, що збереження здійснюються одними господарськими особами, а інвестиції можуть здійснювати інші групи осіб, або господарських суб'єктів. Збереження широких верств населення є джерелом інвестицій (наприклад, збереження робітника, вчителя, лікаря, правоохоронця і т.ін.). Але ці особи не здійснюють капіталовкладення. Зрозуміло, що джерелом інвестицій є і нагромадження функціонуючих у суспільстві промислових, сільськогосподарських й інших підприємств. Неспівпадіння процесів збереження й інвестування може привести економіку в стан, який відхиляється від рівноваги.

Від яких факторів залежать інвестиції? На інвестиції впливають наступніі основні фактори:

1. Процес інвестування залежить від очікуваної норми прибутку, яку підприємці розраховують отримати від витрат на інвестиції. Якщо ця норма прибутку, на погляд інвестора, надто низька, то вкладення не будуть здійснені.

2. Інвестор при виробленні рішень завжди враховує альтернативні можливості капіталовкладень і вирішальним тут буде рівень відсоткової ставки. Інвестор може вкласти гроші в будівництво нового заводу або фабрики, а може розмістити свої грошові ресурси в банку. Якщо норма відсотка буде вищою очікуваної норми прибутку, то інвестиції не будуть здійснені, і навпаки, якщо норма відсотка нижча очікуваної норми прибутку, підприємці будуть здійснювати проекти капіталовкладень.

3. Графічно взаємозв'язок між нормою відсотка, інвестиціями і збереженнями виглядає наступним чином (рис.4):

 

 

 
 

 


І

S

 

 

S І

 

S,І

 

Рис. 4. Рівновага між збереженнями й інвестиціями

 

На графіку (рис.4) представлена ілюстрація положення рівноваги між збереженнями й інвестиціями: крива ІІ – інвестиції, крива SS – збереження; на осі ординат значення норми відсотка (r); на осі абцис – збереження і інвестиції.

Очевидно, що інвестиції є функцією норми відсотка І=І (r), причому ця функція убуваюча: чим вищий рівень відсоткової ставки, тим нижчий рівень інвестицій. Збереження також є функцією (але вже зростаючою) норми відсотка: S = S (r). Рівень відсотка, рівний rо, забезпечує рівність збережень й інвестицій у масштабах всієї економіки, рівні rı і r2 – відхилення від цього стану.

Такі функціональні зв'язки між рівнем відсотка і розмірами інвестицій і збережень описувались у працях теоретиків класичної і неокласичної школи. У кейнсіанській же концепції інвестиції, так як і у класиків, є функцією норми відсотка, а збереження за Дж.Кейнсом – це функція доходу: S = S (Y). У цьому пункті Дж.Кейнс розходився, наприклад, з А.Маршалом, який пов'язував розмір збережень із величиною відсоткової ставки. Динаміка інвестицій і збережень за Дж.Кейнсом визначається різними факторами (графік розглянемо пізніше).

3. Інвестиції залежать від рівня оподаткування і взагалі податкового клімату в даній країні або регіоні. Надто високий рівень оподаткування не стимулює інвестиції.

4. Інвестиційний процес реагує на темпи інфляційного знецінення грошей. В умовах високої інфляції процеси реального капіталовкладення стають непривабливими. Перевага надається спекулятивним операціям.

Найважливіші макроекономічні пропорції, які відображають взаємодію інвестицій, збережень і доходу (за Дж.Кейнсом) можно представити наступним чином (абстрагуючись від державних витрат і чистого експорту): Y=С+І, тобто національний дохід при його використанні дорівнює сумі витрат на споживання (С) й інвестиції (І). При цьому споживання є функцією доходу, тобто С=С (Y). З іншого боку, вироблений національний дохід можна представити як Y=С+S, де S (збереження) також є функцією доходу, тобто S = S (Y). І так, якщо С+І=С+S, то І=S, де інвестиції – функція відсотка (r), а збереження – функція доходу (Y), тобто існує рівність І(r)=S(Y). Рівність І(r)=S (Y) демонструє важливість додержання певних пропорцій в економіці для рівноваги між сукупним попитом і сукупною пропозицією. Вся складність проблеми полягає у тому, що збереження й інвестиції залежать від різних факторів.

А тепер розглянемо рівень національного доходу, коли збереження і інвестиції знаходяться у стані рівноваги (за Дж.Кейнсом). Використаємо для цього графічний аналіз (рис.5) і подивимось, чим відрізняється кейнсіанська інтерпретація І= S від теорії класичної школи (рис.4).

На осі абцис (рис.5) – рівень національного доходу (НД). На осі ординат – збереження й інвестиції (S, І). Лінія інвестиції означає незмінний обсяг інвестицій при будь-якому рівні НД. Іншими словами, інвестиції незалежні від національного доходу, задані автономно. Це важливе припущення, або абстракція. У реальній дійсності коли зростає обсяг НД, то це призводить і до зростання інвестицій. Лінія SS уже відома з графіка схильності до збереження. На графіку видно, що у міру зростання національного доходу збереження збільшуються

 

 

 
 

 

 


І І

 

 
 
    НД

 


Рис. 5. Динаміка інвестицій і збережень (за Кейнсом)

 

На якому рівні НД встановлюється рівновага між ІІ і SS? Графічний аналіз показує, що в точці Е лінії SS і ІІ перетинаються. ОN і є той рівень, на якому сформувалась рівновага між інвестиціями і збереженнями. Але цей рівень НД не забезпечує повної зайнятості – лінії FF. Ця лінія є графічною інтерпретацією положення Дж.Кейнса про те, що рівновага НД може бути і при неповній зайнятості. Точка N означає той стан рівноваги НД, до якого буде прагнути економіка країни кожного разу, коли рівновага між І і S буде порушуватись. Пояснимо це докладніше.

Якщо S буде більшим І, то це означає, що масштаби збереження у суспільстві перевищують масштаби інвестування. Що буде відбуватись у господарському житті? Частина товарної продукції перестане знаходити збут, збільшаться товарно-матеріальні запаси. Фірми, які виробляють товари, зіткнувшись із знижуваним попитом почнуть скорочувати виробництво. «Невидима рука» ринку стане штовхати рівень суспільного виробництва і, відповідно, національного доходу в сторону точки N. Зворотній процес буде розгортатися, якщо лінія SS буде нижче ІІ. Товарно-матеріальні запаси почнуть зменшуватись, а це сигнал для бізнесу, який спонукає розширювати виробництво.

Відмінності між класичною і кейнсіанською моделями рівноваги:

1. У класичній моделі тривале безробіття неможливе. Гнучке реагування цін і ставки відсотка відновлює порушену рівновагу. В моделі Дж.Кейнса рівність І і S може здійснюватись і при неповній зайнятості. На графіку (рис.5) видно, що рівень НД в точці N виявляється нижчим рівня, який забезпечує повну зайнятість. Графічно ця проблема вирішується просто: потрібно підняти лінію ІІ уверх, поки вона не перетне точку F, яка лежить на лінії збереження. При розширенні інвестиційного процесу можливе досягнення рівноваги при повній зайнятості. Державі відводиться тут дуже важлива роль.

2. Класична модель передбачає існування гнучкого цінового механізму, який органічно притаманний ринку. За Дж.Кейнсом зниження попиту на продукцію не понижує ціни, а скорочує виробництво і збільшує безробіття (ефект храповика).

3. З графіка видно, що збереження є перш за все функцією доходу, а не тільки рівня відсотка, як видно з теорії класиків.

Рівність між сукупним попитом і сукупною пропозицією вимагає дотримання рівності обсягів збережень й інвестицій. Та обставина, що інвестиції є функція відсотка, а збереження – функція доходу, робить проблему знаходження рівності досить складним завданням.

Взаємозв'язок збережень, інвестицій, рівня відсотка і рівня доходу представлений у моделі «ІS» (інвестиції - збереження), яка вперше була розроблена англійським економістом Дж. Хіксом в 30-х роках ХХ ст. (рис.6).

 

 
 

 

 


ІS S

 

 

Рис. 6. Модель «ІS»

 

 

Модель «ІS» дозволяє показати одночасно функціональні зв'язки між 4 змінними: збереженнями, інвестиціями, відсотком і національним доходом. За допомогою цієї моделі можна зрозуміти умови рівноваги на реальному (на відміну від грошового) ринку товарів і послуг. Адже рівність І і S є умовою цієї рівноваги.

Аналіз почнемо з ІV квадрату. Тут зображена відома нам обернено пропорційна залежність між інвестиціями і нормою відсотка. Чим вище r, тим нижче І. У даному випадку рівню rо відповідають інвестиції у розмірі Іо. У ІІІ квадраті бісектриса, яка виходить із початку осей координат є відображенням рівності І= S. Пунктирна лінія допомагає знайти таке значення збережень, яке дорівнює інвестиціям: Іо = Sо. Зображена у ІІ квадраті крива – це відомий нам графік збережень, адже S залежить від національного доходу (Y). Рівню Sо відповідає обсяг національного дохода (Yо). І нарешті, в І квадраті можна, знаючи рівень rо і Yо, знайти точку ІSо.

Якщо норма відсотка підвищиться, то відбудуться наступні зміни: високий rı приведе до зменшення інвестицій, тобто до рівня Іı. Цьому відповідають і менші збереження Sı, а отже, і менший обсяг доходу Y. Тепер можна знайти точку ІSı. Крива ІS показує взаємний зв'язок між нормою відсотка і національним доходом при рівновазі між збереженнями і інвестиціями. Будь-яка точка на кривій ІS відображає одночасно і рівень І, і рівень S. І це природньо, так як умовою рівноваги є рівність І = S.

До цих пір ми аналізували визначення рівня національного доходу на основі рівності S і І. Але існує й інший спосіб визначення зрівноваженого доходу, метод на основі споживання й інвестицій, або модель «національний дохід – сукупні витрати» («кейнсіанський хрест»).

 

 

 
 

 

 


Рис.7. «Кейнсіанський хрест»

 

НД використовується по двох основних каналах і на споживання і на інвестиції, тобто Y=С+І. Сукупні витрати – це витрати на особисте споживання (С) і на виробниче споживання (І). В умовах стагнаційної економіки рівень схильності до споживання невисокий, і рівень НД, що відповідає рівності доходів і витрат (на особисте споживання) встановиться в точці Sо, тобто на рівні нульового збереження. Однак, якщо до витрат на особисте споживання додати інвестиції, то лінія СС зрушиться уверх по вертикалі й займе положення С+І. Тепер крива С+І пересіче лінію 45º (лінію рівності доходів і витрат) у точці Е. Цій точці буде відповідати обсяг НД в розмірі ОN. Точка N наблизилась до точки F, тобто до того рівня НД, який відповідає повній зайнятості. Чим більші інвестиції, тим вище піднімається крива С+І і тим ближче «заповітній» рівень повної зайнятості. Якщо ж держава буде не тільки стимулювати приватні інвестиції, але і сама здійснювати цілий набір різних витрат, то крива С+І перетвориться в криву С+І+G, де G – державні витрати. Наведений графік – наочна ілюстрація тієї благодійної ролі державних витрат і стимулювання інвестицій у приватному секторі, яким величезне значення надавав Дж.Кейнс. Отже, сукупні витрати – це сума С, І, G і, з урахуванням зовнішньоторгових операцій, чистого експорту Хn: (С+І+G+Хn). Сукупні витрати збільшують обсяг НД і наближають його до рівня повної зайнятості.

Нарощування інвестицій веде до зростання НД і сприяє досягненню повної зайнятості ще і в силу певного ефекту, який відображається в економічній теорії під назвою ефекту мультиплікатора.

 

План

1. Суть і роль фінансів. Структура фінансової системи.

2. Державний бюджет та його структура.

3. Бюджетний дефіцит і його регулювання.

 

Теми рефератів

1. Проблеми економічних циклів в працях відомого українського вченого Е.С.Слуцького.

2. Ринок робочої сили Закарпатської області та його специфічні особливості.

 

Нові поняття і категорії.

Макроекономіка. Цілі. Обсяг виробництва. Зайнятість. Зовнішній баланс. Інструменти. Фіскальна політика. Грошова політика. Економічний цикл. Механізм циклу. Фази циклу. Принцип акселерації. Нециклічні коливання. Безробіття: фрикційне, структурне і циклічне. Суть безробіття. Рівень безробіття. Природний поріг безробіття. Повна зайнятість.

Література.

Панчишин С. Макроекономіка. Навчальний посібник. К.: “Либідь”, 2002, розд. 9.

Чепінога В.Г.Основи економічної теорії. Навчальний посібник. К.: Юрінком Інтер, 2003, розд. 17.

Основи економічної теорії. Навчальний посібник. Під ред. проф. Пітюлича М.І., Ужгород, 2005, гл. 14.

Макконнел К.Р., Брю С.Л. Экономика: Принципы, проблемы и политика. – М: Республика, 1992, - Часть 1, гл. 10.

Курс экономической теории. Учебник. Под общей ред. проф. Чепурина М.М., проф. Киселевой Е.А, Киров, 2001, гл. 14.

Базилевич В., Базилевич К., Баластрик Л. Макроекономіка. Підручник. К., “Знання”, 2005, розд. 9-10.

Киселева Е.А. Макроэкономика. Тесты и задачи. М., «Эксмо», 2005, гл.7.

 

Учбові питання і завдання.

1. Які основні фази економічного циклу? Скільки часу тривають економічні цикли?

2. Чому важко визначити рівень безробіття при повній зайнятості? Чому важко провести межу між фрикційним, структурним і циклічним безробіттям?

3. Які неекономічні наслідки безробіття?

4. Чому не збуваються прогнози чисельності безробіття в Україні і, зокрема, в Закарпатській області?

Завдання

 

Визначіть статус осіб, перерахованих нижче, з точки зору їх відношення до зайнятості і до робочої сили, якщо вони класифікуються слідуючим чином:

- зайнятість (З)

- безробіття (Б)

- не включені в склад робочої сили (Н)

а) робітник, звільнений за власним бажанням;

б) робітник, переведений на режим роботи неповного робочого дня;

в) вчитель, який за станом здоров'я більше не може працювати;

г) звільнений робітник, який на протязі довгого часу не міг знайти роботу і тому припинив її шукати;

д) студент, який вчиться на денному відділенні учбового закладу;

е) автомеханік, який вчиться на вечірньому відділенні навчального закладу;

ж) домашня господарка, яка займається своїм будинком і сім'єю;

з) домашня господарка, яка частину часу працює у якості бібліотекаря.

 

І Тести.

1. Чисельне значення якого із слідуючих показників падає після настання фази підйому і зростає після настання фази спаду:

а) обсяг товарних запасів в обробній промисловості;

б) обсяг ВВП;

в) середня продовжуваність робочого тижня;

г) курси цінних паперів;

д) обсяг промислового виробництва.

2. В період кризи більше всього скорочуються:

а) витрати споживачів на купівлю ліків;

б) рівень заробітної плати;

в) величина підприємницького прибутку;

г) державні закупки товарів і послуг;

д) всі попередні відповіді неправильні.

3. Тенденція до падіння обсягу валових інвестицій з'являється в період, коли:

а) підвищуються темпи зростання продажу;

б) рівень зростання продажу залишається незмінним;

в) темпи зростання продажу падають;

г) всі попередні відповіді правильні;

д) всі попередні відповіді неправильні.

Завдання

 

Має місце слідуюча інформація:

 

Чисельність зайнятих – 90 млн. чол.;

Чисельність безробітних – 10 млн. чол;

 

а) розрахуйте рівень безробіття;

б) через місяць з 90 млн. чол., які мали роботу, були звільнені 0,5 млн. чол.; 1 млн. чол. з числа офіційно зареєстрованих безробітних припинили пошуки роботи. Визначіть, які тепер:

(1) чисельність зайнятих;

(2) кількість безробітніх;

(3) рівень безробіття.

 

Тема 5. Макроекономічний аналіз проблем інфляції.

4 години

 

Заняття перше.

1. Суть і механізм інфляції.

2. Типи інфляції і методи її вимірювання.

 

Заняття друге.

1. Причини і наслідки інфляції.

2. Основні напрями боротьби з інфляцією.

 

Теми рефератів.

1. Механізм інфляційного очікування і спіраль “зарплата-ціна” та їх вплив на економіку України.

2. Наслідки інфляційних процесів в Україні.

3. Основні напрями боротьби з інфляцією в Україні.

 

Нові поняття і категорії.

Механізм інфляції. Вимірювання інфляції. Типи інфляції: попиту і зростаючих витрат. Відкрита і придушена інфляція. Помірна, галопуюча і гіперінфляція. Механізм інфляційного очікування. Спіраль “зарплата-ціна”. Ставка міжбанківського кредиту. Норма обов'язкових резервів. Операції з державними борговими обов'язками на ринку цінних паперів.

 

Література.

Панчишин С. Макроекономіка. Навчальний посібник. К.: “Либідь”, 2002, розд. 10.

Чепінога В.Г.Основи економічної теорії. Навчальний посібник. К.: Юрінком Інтер, 2003, розд. 17, § 4

Курс экономической теории. Учебник. Под общей ред. проф. Чепурина М.М., проф. Киселевой Е.А, Киров, 2001, гл. 18.

Основи економічної теорії. Навчальний посібник. Під ред. проф. Пітюлича М.І., Ужгород, 2005, гл. 14, § 3

Экономика: Учебник (Под ред. А.С. Булатова). М.: БЕК, 2001. - гл.14.

Пруссова А. Тренинг курс. Экономика. К.: «Ексоб», 1999, с. 113 -117.

Базилевич В., Базилевич К., Баластрик Л. Макроекономіка. Підручник. К., “Знання”, 2005, розд. 11.

Киселева Е.А. Макроэкономика. Тесты и задачи. М., «Эксмо», 2005, гл.10.

 

Завдання

 

Як впливають нецінові фактори на динаміку сукупного попиту (+, - ):

а) зростання населення;

б) скорочення пропозиції грошей;

в) підвищення індивідуальних податків;

г) очікувана депресія (криза) в інших країнах;

д) очікувана депресія (криза) в національній економіці.

 

Завдання

 

І. Інфляція, зумовлена надмірним попитом, розвивається внаслідок:

а) зміщення кривої сукупного попиту вліво;

б) зміщення кривої сукупного попиту вправо;

в) зміщення кривої сукупної пропозиції вліво;

г) зміщення кривої сукупної пропозиції вправо;

д) всі попередні відповіді невірні.

 

ІІ. Сьогодні більшість економістів вважає, що в короткостроковому періоді положення кривої Філліпса залежить від:

а) рівня ставки податків в країні;

б) рівня очікуваної інфляції;

в) величини дефіциту державного бюджету;

г) рівня процентних ставок;

д) природного рівня безробіття.

 

Тема 6. Економічна роль держави в умовах ринкової економіки.

4 години

 

Заняття перше.

1. Необхідність державного втручання в економіку.

2. Державне втручання у перерозподіл ресурсів.

 

Заняття друге

1. Цілі і форми державного регулювання економіки.

2. Податкова політика держави.

 

Теми рефератів

1. Правова база і суспільна атмосфера сучасної України.

2. Особливості функції держави в процесі формування ринкової економіки.

 

Нові поняття і категорії.

Змішаний капіталізм. Монополія. Витрати переливу і вигоди переливу. Принцип виключення. Суспільні або соціальні блага. Проблема “Фрірайдера”. Принцип вигоди і принцип жертвування. Прогресивні і регресивні податки. Прямі і непрямі податки. Крива Леффера.

 

Література.

Основи економічної теорії. Під ред. проф. Пітюлича М.І., Ужгород, 2005, гл. 6.

Чепінога В.Г.Основи економічної теорії. Навчальний посібник. К.: Юрінком Інтер, 2003, розд. 18, § 4

Курс экономической теории. Учебник. Под общей ред. проф. Чепурина М.М., проф. Киселевой Е.А, Киров, 2001, гл. 12.

Экономика: Учебник (Под ред. А.С. Булатова). М.: БЕК, 2001. - гл.15.

Макконнел К.Р., Брю С.Л. Економика: Принципы, проблемы и политика. – М: Республика, 1992, - Часть 1, гл. 6.

Базилевич В., Базилевич К., Баластрик Л. Макроекономіка. Підручник. К., “Знання”, 2005, розд. 13.

Киселева Е.А. Макроэкономика. Тесты и задачи. М., «Эксмо», 2005, гл.3.

 

 

І Завдання.

Визначте, правильні або неправильні слідуючі твердження (+, - ):

 

1. Сукупні блага повинні вироблятися державою.

2. Крива Лаффера демонструє, що зниження норми податків збільшує обсяг податкових надходжень.

3. Суспільні блага, як правило, продаються на приватних ринках.

4. Було б справедливим, якщо б всі громадяни платили однакові податки.

5. Прогресивне оподаткування стимулює підвищення ефективності виробництва.

6. В умовах, коли потенційний і фактичний обсяги ВВП рівні, зростання сукупних витрат приводить до інфляції, так як подальше зростання виробництва неможливе.

7. Очікувана і непередбачена інфляція чинять однаковий вплив на перерозподіл доходу.

8. Непередбачена інфляція може привести до перерозподілу доходу між боржником і кредитором на користь першого.

9. Дж. Кейнс критично відносився до використання державних витрат і системи оподаткування у якості інструментів підвищення рівня зайнятості.

10. Інфляція призводить до зниження реальних доходів всіх верств населення.

 

 

ІІ Завдання.

Допустимо, що податок на доходи знімається по однаковій ставці в розмірі 30 процентів з сукупного доходу, що перевищує 5000 гривень:

а) розрахуйте граничну і середню норму податку із слідуючих рівнів доходів:

1. 3000 гривень;

2. 9000 гривень;

3. 12000 гривень;

4. 20000 гривень.

б) встановлений податок є прогресивним або регресивним?

Допустимо, що структура податку змінена таким чином, що доход, який перевищує 5000 гривень обкладається, як і раніше, податком по ставці 30 процентів, однак ставка піднімається до 50 процентів при підвищенні доходів, що перевищують 10000 гривень:

в) визначте граничну і середню норму податку при рівнях доходів, вказаних в пункті а);

г) в даному випадку податок є більш прогресивним, ніж раніше або менш прогресивним?

 

 

Тема 7. Макроекономічна рівновага у системі споживання і збереження.

4 години.

 

Заняття перше.

1. Класична теорія макроекономічної рівноваги.

2. Споживання і збереження в масштабах національної економіки: кейсіанський аналіз.

 

Заняття друге.

1. Інвестиції і збереження: проблема рівноваги. Модель «YI» (інвестиції - збереження).

2. Мультиплікатор в ринковій системі господарства.

3. Парадокс ощадливості. Похідні інвестиції.

 

Теми рефератів.

1. Інвестиційна політика в Україні.

2. Роль мультиплікатора у формуванні ринкової системи України.

 

Нові поняття і категорії.

Макроекономічне споживання і збереження. Графіки споживання і збереження. Середня і гранична схильність до споживання і збереження. Графік кривої попиту на інвестиції. Модель «УІ». Мультиплікатор. Автономні інвестиції. Похідні інвестиції. Парадокс ощадливості.

 

Література.

Панчишин С. Макроекономіка. Навчальний посібник. К.: “Либідь”, 2002, розд. 4.

Чепінога В.Г. Основи економічної теорії. Навчальний посібник. К.: Юрінком Інтер, 2003, розд. 14, § 3-5

Курс Экономической теории. Учебник. Под общей ред. проф. Чепурина М.М., проф. Киселевой Е.А, Киров, 2001, гл. 13.

Макконнел К.Р., Брю С.Л. Экономика: Принципы, проблемы и политика. – М: Республика, 1992, - с. 204 - 217.

Базилевич В., Базилевич К., Баластрик Л. Макроекономіка. Підручник. К., “Знання”, 2005, розд. 5-6.

Киселева Е.А. Макроэкономика. Тесты и задачи. М., «Эксмо», 2005, гл.6.

 

 

І Завдання.

Допустимо, що в країні А нараховується 100 сімей. Одна половина сімей має граничну схильність до споживання ½, друга – ¾:

а) якщо доходи збільшаться до 10000 гривнь і весь їх приріст припадає на першу групу сімей, на скільки зростуть сукупні витрати на споживача?

б) якщо весь приріст доходів припадає на другу групу сімей, на скільки зростуть сукупні витрати на споживання?

 

ІІ Завдання.

Функція споживання має вигляд С=100+0,9 ДІ (розпоряджаємий доход):

а) розрахуйте споживчі витрати і збереження при даних значеннях розпоряджаємого доходу.

 

Розпоряджаємий доход (ДІ) млрд. грн. Споживчі витрати (С) млрд. грн. Збереження (І)
   

 

б) розрахуйте граничну схильність до споживання (МРС) і до збереження (МРI);

в) розрахуйте мультиплікатор (К).

 

Тести

1. Якщо люди не витрачають повністю одержані доходи на споживання, а частину їх вкладають в банк, то цим самим вони:

а) зберігають, але не інвестують;

б) інвестують, але не зберігають;

в) не зберігають і не інвестують;

г) і зберігають, і інвестують;

д) зберігають, але інвестують частину збережень, що використовуються для купівлі цінних паперів.

2. Дж. Кейнс стверджує, що обсяг споживання витрат в країні залежить перш за все:

а) від місця проживання споживача;

б) від віку членів сім'ї;

в) від темпів приросту пропозиції грошей;

г) від рівня національного доходу;

д) від рівня одержуваних доходів.

 

Тема 8. Фінансова система і фінансова політика.

4 години.

 

Заняття перше.

1. Суть і функції фінансів.

2. Фінансова система та її структура.

 

Заняття друге.

1. Державний бюджет та його структура.

2. Бюджетний дефіцит і його регулювання.

 

Теми рефератів.

1. Структура фінансової системи України.

2. Дефіцит державного бюджету України: причини і напрями подолання.

 

Нові поняття і категорії.

Фінанси. Функції фінансів. Фінансова система. Державні фінанси. Фінанси підприємств і фінанси населення. Бюджетна система. Позабюджетні фонди. Місцеві бюджети. Дотації, субсидії і субвенції. Доходи державного бюджету. Структура бюджетних витрат. Бюджетний дефіцит. Державні позики. Казначейство. Ефект витіснення. Короткострокові, середньострокові і довгострокові позики. Конверсія державних позик. Активні і пасивні бюджетні дефіцити. Внутрішній і зовнішній борг держави.

 

Література.

Панчишин С. Макроекономіка. Навчальний посібник. К.: “Либідь”, 2002 Гл.12

Чепінога В.Г. Основи економічної теорії. Навчальний посібник. К.: Юрінком Інтер, 2003, розд. 16.

Курс экономической теории. Учебник. Под общей ред. проф. Чепурина М.М., проф. Киселевой Е.А, Киров, 2000. Гл. 17.

Україна і світове господарство (за ред. А.С. Філіпенко). – К.: “Либідь”, 2002, розд. 5., гл. 1, 2.

Основи економічної теорії. Під ред. проф. Пітюлича М.І., Ужгород, 2005, гл. 13.

Базилевич В., Базилевич К., Баластрик Л. Макроекономіка. Підручник. К., “Знання”, 2005, розд. 15.

Киселева Е.А. Макроэкономика. Тесты и задачи. М., «Эксмо», 2005, гл.12.

 

 

Питання і учбові завдання.

І. Визначте, правильні або неправильні слідуючі твердження. (+,-):

1. Розміри державного боргу можна визначити шляхом сумування вартості всіх державних облігацій, які є на руках у населення.

2. Внутрішній борг призводить до перерозподілу доходів.

3. Більш точну характеристику державному боргу дає не його абсолютна величина, а відношення її до обсягу ВВП.

4. Продаючи державні облігації іноземцям для фінансування зростаючих витрат, уряд накладає певний тягар на майбутні покоління.

5. Викликає сумнів, що держава може одночасно використати фіскальну політику, направлену на досягнення повної зайнятості і балансувати свій бюджет на циклічній основі.

 

Тести.

1. До яких економічних наслідків може привести державний борг?

а) скорочення виробничих можливостей національної економіки;

б) перерозподіл національного богатства між членами суспільства;

в) скорочення рівня життя;

г) збільшення сукупних національних витрат;

д) всі попередні відповіді правильні.

 

2. Зростаючий зовнішній попит на американські державні облігації, викликаний більш високою відсотковою ставкою в США:

а) збільшує зовнішній борг США і міжнародну цінність долара.

б) збільшує зовнішній борг США і зменшує міжнародну цінність долара;

в) скорочує зовнішній борг США і збільшує міжнародну цінність долара;

г) скорочує зовіншній борг США і зменшує міжнародну цінність долара;

д) всі попередні відповіді неправильні.

 

Тема 9 . Грошово-кредитна система і грошово-кредитна політика держави.

4 години.

 

Заняття перше.

1. Поняття і типи грошових систем. Мультиплікаційне розширення банківських депозитів.

2. Суть і форми кредиту. Структура сучасної кредитної системи.

 

Заняття друге.

1. Макроекономічна рівновага на грошовому ринку.

2. Вплив грошей на обсяг виробництва. Модель “ IS-LM ”

 

Теми рефератів.

1. Структура сучасної кредитної системи України.

2. Мультиплікатор в банківській системі України.

Нові поняття і категорії.

Грошова ситема. Кредитні і паперові гроші. Емісія грошей. Біметалізм і монометалізм. Закон Грешама. Банківський мультиплікатор. Приріст депозитів і резервів. Функції кредиту. Комерційний і банківський кредит. Міжгосподарський кредит. Споживчий кредит. Іпотечний кредит. Державний кредит. Міжнародний кредит. Центральний банк, комерційні банки, спеціалізовані кредитно-фінансові інститути. Кількісна теорія грошей. Модель “IS-LM ”.

 

Література.

Панчишин С. Макроекономіка. Навчальний посібник. К.: “Либідь”, 2002 Гл.6, § 1, гл. 11, § 2.

Чепінога В.Г. Основи економічної теорії. Навчальний посібник. К.: Юрінком Інтер, 2003, розд. 15, § 1, 4.

Курс экономической теории. Учебник. Под общей ред. проф. Чепурина М.М., проф. Киселевой Е.А, Киров, 2000. Гл. 15.

Україна і світове господарство (за ред. А.С. Філіпенко). – К.: “Либідь”, 2002, розд. 5, гл. 2, 3.

Основи економічної теорії. Під ред. проф. Пітюлича М.І., Ужгород, 2005, гл. 12, § 1, 4.

Базилевич В., Базилевич К., Баластрик Л. Макроекономіка. Підручник. К., “Знання”, 2005, розд. 14.

Киселева Е.А. Макроэкономика. Тесты и задачи. М., «Эксмо», 2005, гл.9.

 

 

Питання і учбові завдання.

І. Визначте, правильні або неправильні слідуючі твердження (+, -):

 

1. Чим менша потреба населення у готівкових грошах, тим менша можливість створення грошей банками.

2. Комерційні банки створюють гроші для погашення позик.

3. Резерви комерційного банку в ЦБ – це активи ЦБ.

4. Коли позичальник погашає позику у розмірі 500 грн. у вигляді чеку або готівкою, пропозиція грошей скорочується на 500 грн.

5. Продаж державних облігацій комерційним банком збільшує пропозицію грошей.

6. Якщо норма обов'язкових резервів складає 100 %, то грошовий мультиплікатор рівний 0.

7. Банківська готівка, яка зберігається в сейфах, являє собою частину банківських резервів.

8. Основною функцією норми обов'язкових резервів є підтримання банківської ліквідності.

9. Фактичні резерви комерційного банку рівні суми обов'язкових і надлишкових резервів.

10. Грошовий мультиплікатор являє собою відношення суми нових депозитів до суми збільшення резервів.

 

 

Тести

1. Норма обов'язкових резервів:

а) вводиться, перш за все, як засіб обмеження грошової маси;

б) вводиться як засіб, який запобігає від вилучення вкладів;

в) складає середню величину грошей, які необхідні для задоволення потреб населення;

г) зараз не використовується;

д) ні одна з відповідей не є правильною.

2. В банку Х, який є одним з багатьох банків, має місце депозит величиною 10000 гривень. Норма обов'язкових резервів встановлена в 25 %. Цей депозит здатний збільшити суму наданих позик по меншій мірі на:

а) невизначену величину;

б) 7500 гривень;

в) 10000 грвень;

г) 30000 гривень;

д) більше, ніж 30000 гривень.

3. Якщо норма обов'язкових резервів складає 100 %, то величина грошового мультиплікатора рівна:

а) 0; б) 1; в) 10; г) 100; д) – 1.

 

Тема 10. Соціальна політика держави.

2 години.

 

План заняття.

1. Ринковий механізм і джерела формування доходів населення.

2. Доходи від неформальної (ціньової) економіки.

3. Нерівність доходів. Соціальна справедливість. Система соціального захисту і її розвиток.

 

Теми рефератів.

1. Доходи населення і джерела їх формування в економіці України.

2. Бідність, рівність і ефективність.

 

Нові поняття і категорії.

Ринковий розподіл доходів. Стандарт добробуту. Номінальний, розпоряджаємий і реальний доход. Тіньова економіка. Легальна і протизаконна економічна діяльність. Нерівність доходів. Крива Лоренца. Децильний коефіцієнт. Коефіцієнт Джіні. Бідність. Прожитковий мінімум. Соціальна справедливість. Соціальна допомога.

 

Література.

Панчишин С. Макроекономіка. Навчальний посібник. К.: “Либідь”, 2002 Гл.6, § 1, гл. 3, § 3.

Чепінога В.Г. Основи економічної теорії. Навчальний посібник. К.: Юрінком Інтер, 2003, розд. 18, § 2, 3.

Курс экономической теории. Учебник. Под общей ред. проф. Чепурина М.М., проф. Киселевой Е.А, Киров, 2000. Гл. 19.

Основи економічної теорії. Під ред. проф. Пітюлича М.І., Ужгород, 2005, гл. 15, § 2, 3.

Экономика: Учебник (Под ред. А.С. Булатова). М.: БЕК, 2001. - с. 317 – 324.

 

Питання і учбові завдання.

1. Ринковий механізм ніяким чином не дає гарантованого рівня добробуту. Проаналізуйте це твердження.

2. Які відмінності між номінальним, розпоряджаємим і реальним доходами?

3. Назвіть основні складові тіньової економіки?

4. Форми і методи одержання тіньових доходів в економіці України?

5. Чи можливо повністю подолати тіньову економіку в Україні?

6. За останні роки децильний коефіцієнт в Україні зріс чи зменшився?

7. Назвіть основні причини, які генерують бідність серед людей?

8. Чи вважаєте ви соціальну політику української держави ефективною? Поясніть чому?

 

Тема 11. Міжнародна торгівля: особливості і основні принципи.

4 години.

 

Заняття перше.

1. Роль і особливості міжнародної торгівлі.

2. Принцип порівняльних переваг. Відмінності міжнародної торгівлі від внутрішньої.

 

Заняття друге.

1. Вільна торгівля і протенціонізм. Перепони на шляху вільної торгівлі.

2. Міжнародна торгова політика. Економічна інтеграція.

 

Теми рефератів.

1. Роль і місце України у міжнародному поділі праці.

2. Вектори інтеграції України у світове господарство.

 

Нові поняття і категорії.

Світове господарство. Світовий ринок. Порівняльні витрати. Принцип порівняльних переваг. Умови торгівлі. Лінія торгових можливостей. Виграш від торгівлі. Фіскальні і захисні мита. Демпінг. Імпортні квоти. Нетарифні бар'єри. Добровільні експортні обмеження. Режим найбільшого сприяння. Генеральна угода про тарифи і торгівлю ГАТТ-СОТ. Економічна інтеграція.

 

Література.

Панчишин С. Макроекономіка. Навчальний посібник. К.: “Либідь”, 2002 розд. 13.

Чепінога В.Г. Основи економічної теорії. Навчальний посібник. К.: Юрінком Інтер, 2003, розд. 19, § 2, 3.

Курс економической теории. Учебник. Под общей ред. проф. Чепурина М.М., проф. Киселевой Е.А, Киров, 2000. Гл. 21, 22 § 1, 2.

Экономика: Учебник (Под ред. А.С. Булатова). М.: БЕК, 2001. Гл. 25

Україна і світове господарство (за ред. А.С. Філіпенко). – К.: “Либідь”, 2002, розд.2.

Макконнел К.Р., Брю С.Л. Економика: Принципы, проблемы и политика. – М: Республика, 1992, часть 2, гл. 39.

КисеПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.013 с.)