ТОП 10:

Змінний електричний струм як вимушені електричні коливанняСтруми, які ми будемо розглядати можна вважати як квазістаціонарні явища, тобто не треба враховувати ефектів, пов’язаних із зміною фази коливань протягом часу поширення коливань.

~ (досить малий час, тому можемо вважати, що в межах електричного кола всі процеси проходять таким чином, що сигнал доходить в усі точки кола майже моментально).

Тоді , де - циклічна частота коливань.

1) Протікання змінного струму через опір R

 

Fig 101

, де . Векторна діаграма процесу :

 

 

Fig 102

 

Тобто, можна ствердити, що коливання струму і напруги проходить в однаковій фазі.

2) Конденсатор в колі змінного струму

 

 

Fig 103

 

(друге правило Кірхгофа);

;

- ємнісний опір кола;

То ,

 

Струми на ємності випереджають напругу на . Векторна діаграма:

Fig 104

3) Індуктивність в колі змінного струму

Вважатимемо, що R = 0

 

Fig 105

 

Отже струм в котушці відстає від напруги на . Векторна діаграма:

 

Fig 106

 

4) Закон Ома для послідовного з’єднання в колі змінного струму

Fig 107

Векторна діаграма:

Fig 108

Спільним для даного кола є струм. Напруга на опорі в тій же фазі що і струм

.

Між сумарною напругою і струмом існує зсув фаз на кут φ, який визначатиметься так : .

Ми можемо записати закон Ома для змінного струму: - цей вираз називається законом Ома для послідовного з’єднання в колі змінного струму. , , - сумарний опір кола. Якщо немає ємності, то , а . Векторна діаграма:

 

Fig 109

5) Закон Ома для паралельного з’єднання в колі змінного струму (буде все подібно до попереднього випадку, з тою різницею, що спільною буде напруга).

 

Fig 110

Векторна діаграма:

Fig 111

, Далі всі розрахунки проводимо по аналогії до пункту 4.

6) Резонанс струмів та напруг

Fig 112

Беремо послідовне з’єднання

. Якщо наприклад змінюється ω, то ; зсув фаз рівний нулеві ( ).При резонансі струм найбільший. Дане явище дістало назву резонанс напруг тому, що , але перебувають в протифазі і взаємно компенсуються. Подібні резонансні криві можна одержати змінюючи с та L.

Fig 113

В паралельному колі виникає явище резонансу струмів. Воно проявляється в тому, що при даній фіксованій напрузі сумарний струм в колі досягає найменших значень: , ( ). Струми і рівні за величиною і тому взаємокомпенсуються. Якби не було R, то струм в колі був би 0. (при великих струмах через с і L). Реальне коло обов’язково має електричний еквівалент.

Fig 114

Котушка сама по собі має опір і на ній існує зсув фаз, тому навіть при резонансі сумарний струм не дорівнює нулю.

Fig 115

Резонанс струмів проявляється найменшим значенням сумарного струму.

 

Потужність в колі змінного струму

Для постійного струму , .

Для змінного струму можна записати вираз для миттєвої потужності . Шукаємо середнє значення потужності за період:

Одержали, що потужність в колі змінного струму буде найбільшою тоді, коли зсув фаз між струмом і напругою є відсутній. сosφ – коефіцієнт потужності. - амплітудні значення напруги та струму. , , вводять , , тоді .

Fig 116

Ефективне значення струму чи напруги - значення такого постійого струму чи напруги, що дають ту саму теплову дію, що і даний змінний струм.

 

Хвилі

Хвиля – процес поширення коливань у просторі. Ми будемо розглядати поширення гармонічних коливань у просторі, пам’ятаючи, що коливання іншої форми можна представити як суперпозицію гармонічних коливань різних частот.

1) Хвилі подібно як і коливання залежать від природи.

2) Можуть бути поперечні чи поздовжні.

Поперечна хвиля - така хвиля в якій напрямок коливань фізичної величини перпендикулярний до напрямку поширення хвилі.

Повздовжня хвиля – така хвиля, коли коливання фізичної величини співпадають за своїм напрямком з напрямком поширення хвилі.

Звукові хвилі є поздовжні: Електромагнітна хвиля – лише поперечна.

3) Основні характеристики хвиль:

Властивості хвиль даної природи залежать від їх частоти і періоду.

,

 

Хвильова поверхня – це є геометричне місце точок, в яких коливання проходить в однаковій фазі.

Фронт хвилі – геометричне місце точок до яких коливання дійшли до даного моменту часу.

Фронт хвилі є також хвильовою поверхнею.

λ – довжина хвилі

v – фазова швидкість – швидкість поширення даної фази. v є фактично швидкістю руху фронту хвилі в напрямку поширення хвилі. Найпростішими прикладами хвильових поверхонь є плоска хвиля (хвильова поверхня – площина) і сферична хвиля (хвильова поверхня – сфера).

Fig 117

Обов’язковою умовою для плоскої хвилі є те, що швидкість перпендикулярна до фронту хвилі. Відстань, яку проходить хвиля за один період називають довжиною хвилі і позначають , . Довжина хвилі – найменша відстань між двома хвильовими поверхнями в яких коливання проходять в однаковій фазі.

Рівняння хвиль

 

Треба вивести функцію , яка б повністю описувала коливний процес хвилі,і яка має мати наступні властивості:

· якщо , то функція має перейти в рівняння коливань в даній точці тобто функцію типу А cos (ωt+φ), φ(r).

· якщо , то рівняння хвилі має дати миттєву картину коливного процесу у всьому просторі.

З цього аналізу випливає, що рівнянням хвилі має бути період, фактично як по часу так і по координаті. Виведемо рівняння плоскої хвилі

а) хвиля поширюється вздовж осі х

Fig 118

Коливання здійснюються за законом . Ми хочемо описати коливання в точці х. Коливання в точці х буде відставати: . Стверджуємо, що f(x,t) визначатиметься наступним чином: , - хвильове число. Якщо хвиля зворотня, то буде .

б) хвиля поширюється в довільному напрямі:

Fig 119

Описати коливний процес в межах коливної поверхні: - співпадають, . Проектуємо на напрямок нормалі і одержимо:

- рівняння плоскої хвилі, яка поширюється в будь – якому напрямку;

 

, - хвильовий вектор.

 

Рівняння сферичної хвилі: .

 

 

Хвильове рівняння

Хвильове рівняння - це таке диференціальне рівняння, розв'язком якого є рівняння хвилі.

- рівняння плоскої хвилі;

- рівняння сферичної хвилі.

 

Візьмемо другі похідні по всіх напрямках:

 

Одержали наступне рівняння: - хвильове рівняння.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.97.214 (0.012 с.)