Тема: Оператори. Оператори розгалуження. Операція умовного виразу.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Оператори. Оператори розгалуження. Операція умовного виразу.Контрольні запитання:

1. За допомогою яких операцій можна записати складну умову у С++?

2. Принцип роботи повної та неповної форми оператора if. Намалюйте блок-схеми для кожної з форм оператора if.

3. Який тип виразу допускається в операторі if ?

4. Поясніть роботу оператора if , якщо в якості умови задано арифметичний вираз.

5. Чи допускаються вкладення if?

6. Складений оператор. Використання складеного оператора. Навести приклади.

7. Порожній(пустий ) оператор. Використання пустого оператора. Навести приклади.

 

Завдання 1.Скласти алгоритм (блок-схему) та програму.

Варіанти:

1) Дано три числа. Визначити чи кожне з них є додатнім числом

2) Дано три числа. Визначити чи є серед них парні.

3) Дано три числа. Визначити чи рівні вони між собою.

4) Дано три числа. Визначити чи тільки одне з чисел додатне.

5) Дано дробове число. Визначити чи належить воно відрізку [2, 5] або [-1, 1].

6) Вводиться символ. Визначити чи є він знаком арифметичної операції. Надрукувати відповідне повідомлення.

7) Дано три числа. Визначити чи тільки два з них рівні між собою.

8) Дано дробове число. Визначити чи лежить воно за межами відрізка [0, 1].

9) Дано три числа. Визначити чи перше з них кратне другому, а друге у свою чергу кратне третьому.

10) Дано два цілих числа. Визначити чи сума цих чисел є число кратне 5.

11) Дано два дробових числа. Визначити чи вони одного знаку.

12) Дано три числа. Визначити чи серед них є хоч одне від’ємне число.

Завдання 2. Скласти алгоритм (блок-схему) та програму.

З клавіатури вводиться вираз вигляду число операція число. Обчислити значення відповідного виразу.

 

Завдання 3. Скласти алгоритм (блок-схему) та програму.

Варіанти:

1) Дано рік(номер року). Визначити чи рік високосний. Рік високосний, якщо число року року ділиться націло на 4 і не ділиться на 100(наприклад високосними є 1996, 1992 роки). Серед років, число яких має дві останн і цифри нулі(тобто рік ділиться на 100), високосними є ті що діляться на 400(н-д, 1600, 1200 – високосні, а 1700, 1900 - ні).

2) Вводиться вік і стать людини. Визначити чи людина пенсійного віку(жінки – після 55, чоловіки – після 60).

3) Користувач вводить температуру людини. Програма виводить повідомлення про стан організму(наприклад, 35- 36.0 – понижена температура, стан ослабленого організму,36.1 – 36.8 – нормальна температура, людина здорова і т.і.).

4) Дана оцінка у 12 бальній системі. Вивести оцінку по 5- бальній шкалі(вивести на екран повідомлення вигляду „відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”).

5) Вводиться температура повітря. Вивести відповідне повідомлення вигляду „тепло”, „прохолодно” і т. і.

6) Дана оцінка у 100 бальній системі. Вивести оцінку по 5- бальній шкалі(вивести на екран повідомлення вигляду „відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”).

7) Вводиться символ. Надрукувати “Yes”, якщо була введена літера ‘Y’ чи ‘y’ та “No”, якщо була введена ‘N’ чи ‘n’. В усіх інших випадках надрукувати “Don’t know”.

8) Вводиться вік людини. Визначити вікову категорію(дитина, підліток, доросла людина)

9) За номером місяця визначити пору року.

10) Дано час( години, хвилини, секунди)у 24 годинному форматі. Надрукувати час у 12 годинному форматі.

11) Дано години. Визначити час доби(ранок, день , вечір, ніч).

12) Дано тарифна ставка працівника та кількість років стажу. Визначити суму заробітної плати працівника, якщо за кожні 10 років стажу додається 10 % від тарифної ставки.

Завдання 4.Скласти алгоритм (блок-схему) та програму.

Варіанти:

1) Дано дійсні числа x1,x2,x3,x4. Якщо x1<=x2<=x3<=x4, то кожне число замінити найбільшим із них. Якщо x1>x2>x3>x4, то числа залишити без змін. В противному випадку всі числа замінити їх квадратами.

2) Дано три числа a, b, c. Подвоїти кожне з даних чисел, якщо a ≥ b≥ c і замінити числа модулями в противному випадку

3) Дано дійсні числа a, b, c. Якщо не можна побудувати трикутник з такими довжинами сторін, то надрукувати 0, інакше надрукувати 3, 2, 1 в залежності від того, рівносторонній даний трикутник, рівнобедрений чи якийсь інший.

4) Якщо сума трьох попарно різних x, y, z менша 1, то менше із x, y замінити півсумою y, z, інакше більше із x, z замінити на y4.

5) Дано x, Якщо x та y від’ємні, то значення кожної змінної замінити його модулем. Якщо від’ємна одна із них, то обидві змінні збільшити на 0.5. Якщо обидві змінні невід’ємні, то значення обох змінних збільшити у 10 разів.

6) Дано додатні a, b, c, r. Визначити чи пройде цегла з ребрами a, b, c у отвір зі стороною r. При цьому кожне з ребер цегли повинно бути перпендикулярне чи паралельне кожній із сторін отвору.

7) Дано додатні a, b, c, d. Визначити чи можна прямокутник із сторонами a, b умістити всередині прямокутника із сторонами c, d так, щоб кожна із сторін одного прямокутника була паралельна чи перпендикулярна кожній стороні іншого прямокутника.

8) Дано ціле трьохзначне число. Визначити чи воно містить цифру 5.

9) Дано тризначне число. Якщо перша та остання цифра числа відрізняються на одиницю, то число поміняти місцями у числі ці цифри. Наприклад, число 738 програма повинна замінити на 837.

10) Дано чотиризначне число. Якщо перша пара цифр э парним числом, то число обернути. Наприклад, число 1835 має першу пару цифр 18(парне число), тому програма повинна замінити число 1835 на 5381(обернути число).

11) Дано два трицифрових числа. Якщо перше число має таку першу цифру, як і друге число, то поміняти місцями у числах першу та другу цифри. Наприклад, для чисел 543 та 156 на виході програми мають бути числа 453 та 516.

12) Дано ціле число. Визначити чи воно одноцифрове, двоцифрове, чи містить більшу кількість цифр.

 

Завдання 5. Скласти алгоритм та написати програму обчислення значення функції.

Вимоги до програми:

- числове значення аргументу ввести з клавіатури;

- записати два варіанти програми:

а) з використанням повної команди розгалуження,

б) з використанням неповної команди розгалуження;

- вказати в зошиті тестові завдання для кожного з часткових випадків і результати виконання програми.

 

Варіанти:

1. ;

2. ;

3. ;

4. ;

5. ;

6. ;

7. ;

8. ;

9. ;

10. ;

11. ;

12.

Завдання 6.

Написати програму.

Вимоги до програми:

- числові значення параметрів обчислень ввести з клавіатури;

- при введенні недопустимих значень чи типів параметрів обчислень передбачити виведення відповідного повідомлення та можливість завершення роботи програми чи повторного введення вхідних даних.

Рекомендація. При тестуванні програми для ефективної перевірки всіх часткових випадків наборів чисел доцільно передбачити тимчасове їх введення з клавіатури.

 

Варіанти:

1. Два числа задані формулами
, у= .
Перерозподілити значення змінних так, щоб в х виявилось більше із цих чисел, а в у - менше. Вивести початкові і кінцеві значення х та у.

2. Три числа задані формулами
, , .
Знайти і вивести число
.

3. Три числа задані формулами
, , .
Вибрати ті з них, модулі яких менші 5. Вивести їх та їхні квадрати.

4. Три числа задані формулами
, , .
Вказати ті з них, які лежать поза проміжком (1;5).

5. Три числа задані формулами
, , .
Впорядкувати їх за зростанням.

6. Три числа задані формулами
, , .
Знайти число
.

7. Три числа задані формулами
, , .
Вибрати серед них від’ємні і вивести їх та квадрати і корені їхніх модулів.

8. Три числа задані формулами
, , .
Знайти кількість максимальних серед цих чисел.

9. Три числа задані формулами
, , .
Вибрати серед них середнє по величині.

10. Три числа задані формулами
, , .
Вказати кількість різних серед цих чисел.

11. Три числа задані формулами
, , .
Вказати серед них ті, що належать відрізку [-4;7].

12. Три числа задані формулами
, , .
Впорядкувати їх за спаданням.

Завдання 7. Скласти програму для розв’язку задачі 3з лаб.роб.№ 1. Використати операцію логічного виразу(?:).

Лабораторна робота №6Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.96.236 (0.01 с.)