Рекомендовані джерела інформації до лекційного заняття за темою №4 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рекомендовані джерела інформації до лекційного заняття за темою №4Основні: 1-6, 8, 14, 20, 26, 27, 31, 33, 45, 46, 53, 59, 60, 70, 75-79, 81, 88, 90, 96, 98, 100, 104, 106, 108,109.

Додаткові: 3, 5, 6, 10, 11, 14, 20, 23, 26, 31, 39, 40.

· Питання для обговорення на практичному занятті до Теми 4:

1. Поняття депозитних (вкладних) операцій та умови їх здійснення за законодавством України.

2. Види депозитних рахунків, порядок їх відкриття і веденння.

3. Правова характеристика договору банківського вкладу. Види банківських вкладів.

4. Система гарантування вкладів в Україні.

5. Депозитні операції Національного банку України з комерційними банками.

 

Перелік ключових понять теми:

Депозитні (вкладні) операції, вклад (депозит), вклад на вимогу, строковий вклад, депозитний рахунок, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, договір банківського вкладу, депозитний сертифікат, депозити овернайт.

 

Теми рефератів і доповідей:

1. Правові засади захисту інтересів вкладників комерційних банків.

2. Особливості здійснення депозитних операцій Національним банком України з комерційними банками.

3. Правова природа договору банківського вкладу.

 

Питання для самоконтролю:

1. Що таке банківський вклад? Як співвідносяться поняття «банківський вклад» і «депозит»?

2. Які види депозитів визначені у законодавстві України?

3. Який порядок нарахування і сплати процентів за вкладом?

4. Чи існує в Україні система гарантування банківських вкладів?

5. Який порядок формування та використання коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб?

6. Яка послідовність дій вкладника для одержання ним відшкодування суми вкладу?

7. Назвіть особливості виплат Національним банком України за вкладами у визнаних банкрутами банках, які не є учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб?

8. Які депозитні операції може здійснювати Національний банк України?

Завдання для самостійної роботи:

1. Виділіть у робочому зошиті окремий розділ під назвою «Словник ключових понять з банківського права» та внесіть до нього вказані вище ключові поняття до теми з відповідними визначеннями, знайденими у рекомендованих підручниках, посібниках, фахових словниках, а також у нормативно-правових актах.

2. Дайте юридичну кваліфікацію договору банківського вкладу (депозиту).

3. Опишіть порядок проведення депозитних операцій Національним банком України.

4. Ситуаційне завдання.

Як Ви вважаєте, чи має право банк за власною ініціативою в односторонньому порядку зменшити передбачений договором банківського вкладу розмір відсоткової ставки, якщо:

А) вкладником є індивідуальний підприємець, що уклав договір на умовах до запитання;

Б) вкладником є господарське товариство, яке зробило депозитний вклад на умовах до запитання;

В) депозитний вклад здійснено громадянином, що є суб’єктом підприємницької діяльності;

Г) у договорі з громадянином міститься умова про право банку зменшити за своїм розсудом відсоткову ставку.

Дайте обґрунтовану відповідь.

5. Ситуаційне завдання.

Громадянка А внесла до банку кошти для відкриття рахунку на ім’я свого батька М. Коли гр. М звернувся до банку з метою отримання відсотків за вкладом, йому повідомили, що він має право лише на отримання суми вкладу, внесеного гр. А, умова про виплату відсотків відсутня.

Громадянин М звернувся за роз’ясненнями до юридичної консультації. Якими є істотні умови договору банківського вкладу? Чи можна згідно з нормами цивільного законодавства України укладати договір банківського вкладу на користь третьої особи? Запропонуйте проект роз’яснень юридичної консультації.

6. Ситуаційне завдання.

Запропонуйте найбільш оптимальний варіант розміщення у вклад (вклади) 200 тис. грн. до банку з метою забезпечення максимальної гарантії відповідно до Закону України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб». від 20.09.2001 р.

7. Ситуаційне завдання.

Громадянин відкрив у банку вклад на ім’я свого родича. У подальшому громадянин змінив своє рішення та бажає зменшити суму вкладу.

Чи є правомірною вимога громадянина про видачу йому частини зазначеного вкладу? Що робити банку у даній ситуації?

8. Ситуаційне завдання.

Стандартною формою договору строкового банківського вкладу, який пропонується банком для укладення з громадянами, передбачена певна умова. Так, якщо вкладник має бажання достроково одержати частину вкладу, то договір припиняє свою дію і рахунок по вкладу закривається, а на залишок суми за бажанням вкданика відкривається новий рахунок з укладенням нового договору.

Чи є правомірною дана умова договору строкового банківського вкладу, який порядок його укладення банком з громадянами?

9. Ситуаційне завдання.

Національний банк України видав припис банку про заборону здійснювати залучення грошових коштів фізичних осіб у вклади та відкривати депозитні банківські рахунки фізичним особам. Проте, після введення в дію зазначеного припису банк за заявою вкладника розірвав договір банківського вкладу на суму 100 тис. грн. та уклав декілька договорів на таку ж саму загальну суму, але з різними вкладниками.

Наскільки правомірними є дії банку? Чи є укладені за даними умовами договори банківського вкладу дійсними угодами?

10. Ситуаційне завдання.

Господарюючий суб’єкт звернувся до обслуговуючого його банку з наміром внести вклад на суму 200 тис. грн. на депозитний рахунок у момент його відкриття. Уповноважений працівник банку, звертаючись до положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», прийняв рішення про проведення процедури обов’язкового контролю операцій даного суб’єкта по внесенню до банку зазначеної суми.

Чи є правомірними дії банку?

11. Опрацюйте самостійно тестові завдання до практичного заняття теми 4.

Тестові завдання:

1. Депозитний вклад фізичної особи у комерційному банку у разі настання його недоступності гарантується в розмірі вкладу, але не більше:

а) 25000 гривень;

б) 150000 гривень;

в) 8000 гривень;

г) 500000 гривень.

 

2. Депозити овернайт:

а) депозити, які надаються Національним банком України комерційному банку строком на один день;

б) депозити, які надаються комерційними банками громадянам строком від 31 до 365 днів;

в) депозити, які надаються Національним банком України комерційному банку на будь-який строк.

 

3. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб:

а) є центральним органом виконавчої влади у сфері гарантування вкладів;

б) є державною службою у сфері гарантування вкладів фізичних осіб;

в) є державним органом у сфері управління фінансами;

г) є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.

 

4. Банки сплачують до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:

а) щорічні внески;

б) регулярні збори двічі на рік;

в) щорічні спеціальні збори;

г) початкові збори.

 

5. У разі внесення грошових коштів до вкладів комерційних банків фізичні особи стають:

а) кредиторами цих банків;

б) дебіторами банків;

в) гарантами банків;

г) «заручниками» банків.

 

6. Існують такі види банківського проценту:

а) процент за надання консультативних послуг;

б) процент за вкладами;

в) процент за продаж валюти;

г) процент за іпотеку;

д) процент за кредит.

 

Рекомендовані джерела інформації до практичного заняття за темою №4

Основні: 1-6, 8, 14, 20, 26, 27, 31, 33, 45, 46, 53, 59, 60, 70, 75-79, 81, 88, 90, 96, 98, 100, 104, 106, 108,109.

Додаткові: 3, 5, 6, 10, 11, 14, 20, 23, 26, 31, 39, 40.

 

 

Тема 5. Правове регулювання кредитних операцій банків

Практичне заняття – 2 год.

Самостійна робота – 4 год.

· Питання для обговорення на практичному занятті до Теми 5:

1. Поняття та особливості правового регулювання банківських кредитних відносин.

2. Організація кредитного процесу. Поняття, призначення і види кредиту.

3. Кредитування комерційних банків Національним банком України.

4. Правова природа кредитного договору: сутність, вимоги до форми і порядку його укладення.

5. Правовий статус бюро кредитних історій.

 

Перелік ключових понять теми:

Кредитні правовідносини, кредитні операції, банківський кредит, овердрафт, бланковий кредит, іпотека, кредитна діяльність банків, кредитна історія, бюро кредитних історій, кредитний договір, договір лізингу, договір факторингу.

Теми рефератів і доповідей:

1. Боротьба правоохоронних органів зі злочинністю в сфері банківського кредитування.

2. Правове регулювання міжбанківського кредитування.

3. Фінансово-правові засади банківського кредитування.

 

Питання для самоконтролю:

1. Що означає поняття "кредит"?

2. Яка класифікація кредитних операцій?

3. Охарактеризуйте поняття й елементи кредитних правовідносин.

4. Які принципи банківського кредитування?

5. Який зміст кредитного договору?

6. Яка відповідальність настає за порушення зобов'язань щодо кредитного договору?

7. Дайте визначення банківського кредиту і назвіть його види.

8. Яка правова сутність поняття «валютний кредит»?

9. Як визначити платоспроможність позичальника?

10. Яка відмінність банківського кредиту від інших видів кредитування?

11. Що таке іпотечне кредитування?

12. Яка нормативно-правова база іпотечного кредитування в Україні?

13. Що таке «кредитна історія»? Визначіть її складові.

14. У чому полягають особливості правового статусу бюро кредитних історій?

Завдання для самостійної роботи:

1. Виділіть у робочому зошиті окремий розділ під назвою «Словник ключових понять з банківського права» та внесіть до нього вказані вище ключові поняття до теми з відповідними визначеннями, знайденими у рекомендованих підручниках, посібниках, фахових словниках, а також у нормативно-правових актах.

2. Законспектуйте у робочому зошиті кредитні операції, які має право здійснювати Національний банк України.

3. Поясніть письмово у робочому зошиті різницю між акціями та облігаціями, що емітують банки.

4. Ситуаційне завдання.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Світанок” звернулося до АБ “Мрія” з проханням надати кредит у сумі 10 млн. грн. строком на 1 рік.

Які документа необхідно надати підприємству “Світанок” для отримання банківського кредиту. Складіть варіант кредитного договору.

5. Ситуаційне завдання.

Акціонерний комерційний банк “Кредит” випустив в обіг та розмістив на ринку цінних паперів незареєстровані акції на суму 200 тис. грн.

Яку відповідальність нестиме банк за це порушення? Дайте арґументовану відповідь, посилаючись на чинне законодавство України.

6. Ситуаційне завдання.

Між банком та акціонерним товариством (далі – АТ) було укладено кредитний договір про надання кредиту траншами (частинами) на протязі 10 днів після надання заявок АТ на перерахування траншів. Банк виконував перерахування несвоєчасно. У зв’язку з несвоєчасним одержанням коштів АТ зазнало збитків у своїй виробничий діяльності і не змогло повернути кредит та проценти. Суд задовольнив позов банку про стягнення з АТ кредиту, процентів та пені тільки в частині стягнення кредиту, відмовив в стягненні процентів та пені.

Чи законним є рішення, прийняте судом, чи ні та на підставі яких норм законодавства?

7. Ситуаційне завдання.

Позичальник своєчасно не перераховував проценти за користування кредитом банку. Суд задовольнив позов банку до позичальника про розірвання кредитного договору на підставі того, що в кредитному договорі містилася умова дострокового розірвання за наявністю прострочення виконання зобов’язань позичальником, але відмовив банку у стягненні кредиту, процентів та пені з поручителя у зв’язку з визнанням кредитного договору розірваним.

Чи законне рішення суду? Обґрунтуйте відповідь, посилаючись на чинне законодавство.

8. Опрацюйте самостійно тестові завдання до практичного заняття теми 5.

Тестові завдання:

1. До кредитної системи України належать:

а) біржі;

б) комерційні банки;

в) ломбарди;

г) органи приватизації;

д) лізингові та факторингові компанії:

е) каси взаємної допомоги;

є) регіональні відділення Фонду держмайна.

 

2. Виникнення кредитних відносин між банками і позичальником можливе за таких умов:

а) учасники мають бути взаємозацікавлені;

б) необхідна наявність економічних і юридичних гарантій повернення кредиту після певного строку;

в) позичальник бере кредит з метою покриття збитків від господарської діяльності;

г) позичальник має бути власником майна;

д) позичальник бере кредит на внесення платежів до бюджету і позабюджетних фондів;

е) позичальник має бути власником, наділеним правом на користування та розпорядження майном.

 

3. Пролонгація кредиту – це:

а) збільшення кредитного проценту;

б) страхування відповідальності за непогашення кредиту;

в) відстрочка погашення боргу позичальника зі зміною кінцевого строку погашення кредиту;

г) збільшення суми кредиту за бажанням позичальника.

 

4. Строкові позики бувають таких видів:

а) короткострокові — до 2 років;

б) короткострокові — до 1 року;

в) середньострокові — від 2 до 5 років;

г) середньострокові — від 1 до 3 років;

д) довгострокові — понад 3 роки;

е) довгострокові — від 5 до 10 років.

 

5. Позичальник має право:

а) вимагати від банку кредит за обсягами та у термін, зазначені в договорі;

б) вимагати зменшення проценту за кредитом і укладання у зв’язку з цим нового кредитного договору;

в) достроково погасити заборгованість;

г) порушувати перед банком питання про перенесення строків платежу в разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від нього причин;

д) достроково розірвати договір, повністю повернувши одержаний кредит, але не включаючи відсотки за користування ним.

 

6. До принципів кредитування належать:

а) терміновості;

б) нецільового характеру;

в) безоплатності;

г) забезпечення кредитування.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 114; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.160.97 (0.058 с.)