Рекомендовані джерела інформації до лекційного заняття за темою № 2 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рекомендовані джерела інформації до лекційного заняття за темою № 2Основні: 1-6, 14, 15, 17, 18, 20, 21-29, 34, 42, 43, 45-51, 59, 70, 71, 75-78, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 93, 95, 98-107.

Додаткові: 3, 5-7, 14, 16, 19, 21, 26, 28, 29, 30, 33-36, 40.

 

· Питання для обговорення на семінарському занятті до Теми 2:

1. Правова характеристика сутності і ролі комерційних банків в банківській системі України. Класифікація банків.

2. Порядок створення комерційних банків, відкриття філій, відділень і представництв.

3. Правові засади забезпечення фінансової стійкості банківських установ:

3.1. Поняття та значення обов’язкових економічних нормативів.

3.2. Поняття та види банківських ризиків.

3.3. Банківський аудит.

4. Ліцензування банківської діяльності.

 

Перелік ключових понять теми:

Комерційний банк, види банків, державний банк, кооперативний банк, філії, відділення, представництва комерційного банку, дочірні банки, статут банку, статутний капітал, резервний фонд банку, державна реєстрація банку, економічні нормативи, види банківських ризиків, банківська ліцензія, види банківських операцій, внутрішній аудит банку.

Теми рефератів і доповідей:

1. Правовий статус банків як учасників податкових правовідносин.

2. Філії та представництва іноземних банків на території України: тенденції розвитку їх діяльності.

3. Загальна характеристика управління банком.

4. Правові засади застосування відповідальності за порушення банківського законодавства.

5. Правова характеристика примусової реорганізації проблемних банків.

Питання для самоконтролю:

1. Розкрийте роль комерційних банків в економічній системі країни.

2. Якою є класифікація комерційних банків?

3. Який порядок створення та реєстрації комерційних банків?

4. Назвіть основні документи, необхідні для реєстрації комерційного банку.

5. Які підстави припинення діяльності комерційного банку?

6. Як здійснюється управління комерційним банком?

7. Які вимоги до банківського менеджменту містяться у законодавстві України? Наскільки вони є досконалими, на Вашу думку?

8. Визначіть структуру додаткового капіталу банків.

9. Охарактеризуйте структуру та порядок формування основного капіталу банків.

10. Визначте спільні та відмінні риси у правовому статусі філій, відділень та представництв комерційного банку?

11. Які завдання виконує банківський аудит?

12. Що означає поняття "економічні нормативи"?

13. Який порядок ліцензування банків?

14. Які підстави відкликання ліцензій на здійснення банківських операцій?

15. Назвіть основні види банківських ризиків.

Завдання для самостійної роботи:

1. Виділіть у робочому зошиті окремий розділ під назвою «Словник ключових понять з банківського права» та внесіть до нього вказані вище ключові поняття до теми з відповідними визначеннями, знайденими у рекомендованих підручниках, посібниках, фахових словниках, а також у нормативно-правових актах.

2. Законспектуйте у робочому зошиті класифікацію комерційних банків.

3. Визначте у робочому зошиті правовий статус наступних банків: Державний ощадний банк України; Український експортно-імпортний банк, Укргазбанк, Київ, Родовід.

4. Ситуаційне завдання.

До Національного банку України подано пакет документів для реєстрації банку “Агро”. Засновники банку внесли на тимчасовий рахунок грошові кошти в розмірі 3 млн. євро. Потрібно пояснити:

1. Які документи потрібно подати банку до територіального управління Національного банку України для реєстрації?

2. Які дії Національного банку України при розгляді питання щодо реєстрації банку?

Дайте обґрунтовану відповідь.

5. Ситуаційне завдання.

Генеральний директор підприємства звернувся до банку з заявою про дистанційне банківське обслуговування з використанням модему. Банк відмовив здійснювати такі операції, посилаючись на вимоги Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».

Чи правомірні дії банку та чому?

6. Ситуаційне завдання.

Чи можливо робити внесок до статутного капіталу банку у вигляді приміщення (або його частини), якщо розміщення в ньому філії (додаткового офісу) банку планується лише у майбутній перспективі? Відповідь обґрунтуйте на підставі чинного законодавства.

7. Ситуаційне завдання.

30 жовтня 2010 р. Національний банк України надіслав акціонерному банку А повідомлення про те, що 28 жовтня 2010 р. він порушив норматив ліквідності, у зв’язку з чим повинен протягом трьох днів від дати повідомлення припинити усі банківські операції, оскільки ліцензію банку А з листопада 2010 р. буде скасовано.

Банк А проти рішення НБУ заперечував і звернувся з позовом до окружного адміністративного суду м. Києва, мотивуючи свої заперечення тим, що порушення такого характеру тягне за собою позбавлення лише окремого пункту ліцензії на здійснення банківських операцій та накладення штрафу.

Яким є порядок та підстави позбавлення банківської ліцензії? Чи є правомірними дії Національного банку України? Яку відповідальність передбачено чинним законодавством за порушення нормативу ліквідності?

8. Ситуаційне завдання.

У січні 2010 року Національний банк України прийняв рішення про відзив банківської ліцензії в Банку. Своє рішення НБУ мотивував таким чином:

1) Банк протягом 2009 року здійснював операції щодо залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

2) здійснення вищезазначених операцій згідно з «Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій» є можливим лише за наявності банківської ліцензії та за умови отримання письмового дозволу НБУ;

3) Банк має лише банківську ліцензію і вчасно не отримав письмового дозволу на здійснення таких операцій, тому взагалі повинен бути позбавлений права виконувати будь-які банківські операції.

Банк був не згоден з таким рішенням і звернувся з позовом до суду.

Які заходи відповідальності застосовуються за вчинене правопорушення? Чи є правомірними дії Національного банку України? Запропонуйте проект рішення суду.

9. Опрацюйте самостійно тестові завдання до семінарського заняття теми 2.

Тестові завдання:

1. Для реєстрації комерційних банків подаються такі документи:

а) заява про реєстрацію;

б) характеристики засновників з попереднього місця роботи;

в) економічне обґрунтування;

г) банківський баланс;

д) висновок аудиторської організації про фінансовий стан засновників банку;

е) довідки з Міністерства внутрішніх справ України про засновників банку;

є) установчі документи.

 

2. У статуті комерційного банку зазначаються:

а) перелік операцій, що здійснюються банком;

б) положення про те, що банк є юридичною особою;

в) розмір статутного фонду та перелік інших фондів, створених банком;

г) порядок ліквідації банку;

д) порядок банкрутства банку;

е) положення про органи управління, їх структуру та функції.

 

3. Національний банк України може відмовити у реєстрації комерційних банків:

а) у разі порушення створення банку;

б) якщо засновниками є іноземні громадяни;

в) у разі незадовільного фінансового стану засновників, що загрожує інтересам кредиторів банку;

г) у разі професійної непридатності рекомендованого керівництва;

д) невідповідності його статуту та інших установчих документів законодавству.

 

4. Частка будь-кого із засновників, акціонерів комерційного банку не повинна перевищувати у статутному фонді:

а) 10 %;

б) 25 %;

в) 35 %;

г) 50 %;

д) 75 %.

 

5. Мінімальним розміром статутного фонду комерційного банку є:

а) 10 млн. екю;

б) 500 тис. екю;

в) 10 млн. грн;

г) 120 млн. грн;

д) 75 млн. грн.

 

6. Банківська таємниця є:

а) комерційною таємницею банку;

б) державною таємницею;

в) службовою таємницею.

 

7. Організаційно-правовими формами банків в Україні є:

а) акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю або кооперативний банк;

б) публічне акціонерне товариство або кооперативний банк;

в) товариство з обмеженою відповідальністю або кооперативний банк.

 

8. Для створення банку з іноземним капіталом його засновники зобов’язані отримати:

а) банківську ліцензію;

б) попередній дозвіл Національного банку України;

в) попереднє рішення Ради Національного банку України.

 

9. Вищим органом управління банку є:

а) загальні збори учасників;

б) правління (рада директорів) банку;

в) спостережна рада.

 

10. Банк набуває статусу банку з іноземним капіталом за умови, коли частка

статутного капіталу банку, що належить іноземному інвестору, становить:

а) не менше10 відсотків;

б) не більше 50 відсотків;

в) не менше 5 відсотків.

 

11. Учасниками банку можуть бути:

а) об’єднання громадян;

б) резиденти та нерезиденти;

в) благодійні організації.

 

12. Банк має право здійснювати (розпочати) банківську діяльність за умови

отримання:

а) банківської ліцензії;

б) письмового дозволу;

в) свідоцтва про право на здійснення банківських операцій.

 

13. У разі невиконання у встановлений Національним банком України строк вимог щодо усунення порушень Національний банк має право застосовувати такі заходи впливу:

а) накладати штраф на керівників банків;

б) відстороняти керівництво від управління банком;

в) накладати арешт на майно банку;

г) зупиняти дію ліцензії на здійснення окремих банківських операцій на строк до 5 років;

д) ліквідувати банк.

 

14. Тимчасова адміністрація призначається Національним банком України у разі:

а) істотної загрози платоспроможності банку;

б) здійснення банком ризикових операцій, які можуть загрожувати інтересам

кредиторів банку;

в) порушення банківського законодавства, що спричинило значну втрату активів

або доходів, і настанні ознак неплатоспроможності банку.

 

15. Зазначте, які засоби впливу Національний банк України застосовує до комерційних банків у разі порушення ними банківського законодавства:

а) відкликає ліцензію;

б) притягує керівників банків до кримінальної відповідальності;

в) підвищує норми обов’язкових резервів;

г) вирішує питання про банкрутство комерційного банку;

д) призначає тимчасову адміністрацію для управління цим суб’єктом;

е) приймає рішення про виключення з Державного реєстру банків.

 

16. Процедура ліквідації банку повинна бути завершена:

а) не пізніше двох років з дня прийняття Національним банком України рішення про ліквідацію банку;

б) не пізніше трьох років з дня відкликання банківської ліцензії;

в) не пізніше п’яти років з дня відкликання банківської ліцензії.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 135; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.123 (0.037 с.)