Критерії оцінювання за модульну контрольну роботу № 1 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерії оцінювання за модульну контрольну роботу № 1Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ЕСТS
Оцінка Пояснення
75-80 Відмінно А Відмінно (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)
70-74 68-73 Добре В С Добре (в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)
60-67 35-59 Задовільно D Е Задовільно (непогано, але зі значною кількістю недоліків)
12-34 Незадовільно Незадовільно (з можливістю повторного складання)

 

Відповідь на оцінку А – "відмінно" має відповідати таким вимогам:

· розгорнутий, вичерпний виклад змісту теоретичного питання, в якому присутній повний перелік основних понять, категорій та законів, необхідних для розкриття змісту питання;

· знання нормативного та законодавчого матеріалу, обов’язкове посилання на них під час розкриття теоретичного питання та розв'язанні тестових питань;

· правильне і повне виконання усіх завдань самостійної роботи;

· знання відповідних правил для застосування їх при розв’язуванні практичних завдань і ситуацій;

· відповідь студента відрізняється точністю формулювань, логікою, достатній рівень узагальненості знань.

Відповідь на оцінку В, С – "добре" оцінюється, якщо:

· порівняно з письмовою відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, вказаних вище, якщо він необхідний для вичерпної відповіді;

· хід виконання практичних завдань є правильним, але допущені незначні помилки в трактуванні чи розрахунках.

Відповідь на оцінку D, Е – "задовільно" оцінюється, якщо:

· письмова відповідь на теоретичне питання малообґрунтована, неповна, з визначенням лише основних понять;

· студент не знайомий з нормативно-правовими актами у сфері банківського права, а звідси більша кількість тестових питань є невірними;

· студент знає, але не вміє застосовувати норми банківського законодавства для розв’язування практичного завдання;

· студент лише з допомогою викладача може зрозуміти та виправити свої помилки.

Відповідь на оцінку FX – "незадовільно" з можливістю повторного складання оцінюється, якщо:

· характер письмової відповіді дає підставу стверджувати, що студент неправильно зрозумів суть контрольної роботи чи не знає правильної відповіді на поставлені питання;

· письмова відповідь студента елементарна, фрагментарна, зумовлена нечіткими уявленнями про зміст нормативно-правових актів у сфері банківської діяльності;

· студент не може самостійно сформулювати основні поняття, категорії банківського права тощо;

· допущені грубі помилки, і студент не може їх виправити;

· студент не вміє робити обґрунтовані висновки;

· студенту надається можливість для повторного написання модульної контрольної роботи.

Враховуючи зміст модульної контрольної роботи з дисципліни "Банківське право", встановлюємо максимальну вартість кожного складового елементу модульної роботи:

1. 30 тестових питань: 1 правильна відповідь на тест = 2 бали, разом 60 балів.

2. Самостійна робота – 20 балів.

Всього: 80 балів.

Викладач оцінюючи модульну роботу, повинен перевірити правильність розв’язання тестових питань, відсутність виправлень, креслень та помилок Результатом буде сума отриманих балів за кожне завдання модульної роботи.

Критеріями при оцінюванні окремих завдань модульної роботи можуть бути наступні (табл.5.2):

Таблиця 5.2

Критерії оцінювання виконання окремих завдань модульної контрольної роботи

Завдання МКР Кількість балів за завдання Суть виконаної роботи
1. Тестові питання   1 правильна відповідь на тест = 2 бали
2. Самостійна робота 18-20 Завдання виконані повністю, правильно, однак можуть бути допущені несуттєві помилки чи 1 завдання виконане частково.
  15-17 Завдання виконані на 75%, є незначні помилки в їх виконанні.
  9-14 Завдання виконані на 50%, є помилки у правильності виконання.
  1-8 Завдання виконані частково, менше половини із суттєвими помилками.
    Студент виконав лише 1-2 завдання, без пояснень чи з помилками.

Модульна контрольна робота до змістовного модуля №2.

Максимально можлива кількість балів, яку отримує студент під час написання 2-ої модульної контрольної роботи розраховується за наступною формулою: 100 балів мінус оцінка „5“ помножена на кількість аудиторних занять у змістовному модулі за період модульного контролю. У нашому випадку вона становить 75 балів (100 балів – (5 балів помножені на 5 аудиторних занять)).

Мінімальна позитивна оцінка модульної контроль роботи становить 60 балів, що відповідає оцінці "задовільно" за національною шкалою.

Звідси формуємо таблицю критеріїв оцінювання (табл.5.3):

Таблиця 5.3

 

Критерії оцінювання за модульну контрольну роботу № 2

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ЕСТS
Оцінка Пояснення
72-75 Відмінно А Відмінно (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)
66-71 61- 65 Добре В С Добре (в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)
55-60 35-59 Задовільно D Е Задовільно (непогано, але зі значною кількістю недоліків)
12-34 Незадовільно Незадовільно (з можливістю повторного складання)

 

 

Відповідь на оцінку А – "відмінно" має відповідати таким вимогам:

· розгорнутий, вичерпний виклад змісту теоретичного питання, в якому присутній повний перелік основних понять, категорій та законів, необхідних для розкриття змісту питання;

· знання нормативного та законодавчого матеріалу, обов’язкове посилання на них під час розкриття теоретичного питання та розв'язанні тестових питань;

· правильне і повне виконання усіх завдань самостійної роботи;

· знання відповідних правил для застосування їх при розв’язуванні практичних завдань і ситуацій;

· відповідь студента відрізняється точністю формулювань, логікою, достатній рівень узагальненості знань.

Відповідь на оцінку В, С – "добре" оцінюється, якщо:

· порівняно з письмовою відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, вказаних вище, якщо він необхідний для вичерпної відповіді;

· хід виконання практичних завдань є правильним, але допущені незначні помилки в трактуванні чи розрахунках.

Відповідь на оцінку D, Е – "задовільно" оцінюється, якщо:

· письмова відповідь на теоретичне питання малообгрунтована, неповна, з визначенням лише основних понять;

· студент не знайомий з нормативно-законодавчими актами у сфері фінансового права, а звідси більша кількість тестових питань є невірними;

· студент знає, але не вміє застосовувати норми банківського законодавства для розв’язування практичного завдання;

· студент лише з допомогою викладача може зрозуміти та виправити свої помилки.

Відповідь на оцінку FX – "незадовільно" з можливістю повторного складання оцінюється, якщо:

· характер письмової відповіді дає підставу стверджувати, що студент неправильно зрозумів суть контрольної роботи чи не знає правильної відповіді на поставлені питання;

· письмова відповідь студента елементарна, фрагментарна, зумовлена нечіткими уявленнями про зміст нормативно-правових актів у сфері банківської діяльності;

· студент не може самостійно сформулювати основні поняття, категорії фінансового права тощо;

· допущені грубі помилки, і студент не може їх виправити;

· студент не вміє робити обґрунтовані висновки;

· студенту надається можливість для повторного написання модульної контрольної роботи.

Враховуючи зміст модульної контрольної роботи з дисципліни "Банківське право", встановлюємо максимальну вартість кожного складового елементу модульної роботи:

1. 30 тестових питань: 1 правильна відповідь на тест = 2 бали, разом 60 балів.

2. Самостійна робота – 15 балів.

Всього: 75 балів.

Викладач оцінюючи модульну роботу, повинен перевірити правильність розв’язання тестових питань, відсутність виправлень, креслень та помилок. Результатом буде сума отриманих балів за кожне завдання модульної роботи.

Критеріями при оцінюванні окремих завдань модульної роботи можуть бути наступні (табл.5.4):

Таблиця 5.4Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 146; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.134.110 (0.016 с.)