Критерії оцінювання виконання окремих завдань модульної контрольної роботи 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерії оцінювання виконання окремих завдань модульної контрольної роботиЗавдання МКР Кількість балів за завдання Суть виконаної роботи
1. Тестові питання   1 правильна відповідь на тест = 2 бали
2. Самостійна робота 12-15 Завдання виконані повністю, правильно, однак можуть бути допущені несуттєві помилки чи 1-2 завдання виконані частково.
  8-11 Завдання виконані на 75%, є незначні помилки у їх виконанні.
  5-7 Завдання виконані на 50 %, є помилки у правильності виконання.
  2-4 Завдання виконані частково, менше половини із суттєвими помилками.
  0-1 Студент виконав лише 1-2 завдання, без пояснень чи з помилками.

 

Змістовний модуль.

Розрахунок підсумкової рейтингової бальної оцінки засвоєння змістовного модуля складається з наступних елементів:

М = Мо + К1 +... Кn, де

Мо – оцінка в балах за результатами написання контрольної роботи із змістовного модуля. При її (оцінки) визначенні, слід виходити з розрахованої початкової максимальної вартості змістовного модуля в балах, яку можна отримати за результатами рубіжного модульного контролю, тобто за контрольну роботу.

К1 +... Кn, - додаткові бальні коефіцієнти.

Максимальна бальна оцінка модуля (100 балів) досягається шляхом додавання до Мо “вартості” коефіцієнтів 1 +... Кn), які враховують якість аудиторної роботи, творчої діяльності та віднімання усіх негативних оцінок відповідно (табл.5.5).

Таблиця 5.5

Таблиця бальних коефіцієнтів

Поточні оцінки семінарських (практичних) занять К1
“5” (відмінно) “4” (добре) “3” (задовільно) “2” (незадовільно) Відсутність оцінок +5 +4 +3 -2 -1
Відвідування семінарських та практичних занять К2
постійно один та менше половини пропусків занять навчального (змістового) модуля відсутність на більше, ніж половині занять навчального (змістового) модуля +2   -1
Термін складання модуля К3
у визначений термін поза терміном повторне складання +1 -1

Зразок розрахунку для модульної контрольної роботи №1:

 

Початкова максимальна вартість модульної контрольної роботи модуля (Мmax) 80 балів

Результат модульного тестування студента становить Мо=60 балів (разом із самостійною роботою, яка у нього була відсутня).

На семінарських заняттях студент двічі відповів на 3 і 4 бали відповідно. Отже К1 = 3+4=7 балів

Студент постійно відвідував заняття, отже К2 =+2 бали

Коефіцієнт К3 =+1, оскільки студент вчасно написав модульну контрольну роботу

М = 60+7+2+1 = 70 балів. Оцінка за змістовний модуль студента "задовільно", що за шкалою ЕСТS відповідає літері «D».

Зразок розрахунку для модульної контрольної роботи №2:

Початкова максимальна вартість модульної контрольної роботи модуля №2 (Мmax) 75 балів.

Результат модульного тестування студента становить Мо=65 балів (разом із самостійною роботою, яка у нього була оцінена на 5 балів).

На семінарських заняттях студент три рази відповів на 5, 4, 3 бали відповідно. Отже К1 = 5+4+3=12 балів

Студент постійно відвідував заняття, отже К2 =+2 бали

Коефіцієнт К3 = 0, оскільки студент написав модульну контрольну роботу поза терміном.

М = 65+12+2 = 79 бали. Оцінка за змістовний модуль студента "добре", що за шкалою ЕСТS відповідає літері "С".

У разі отримання за змістовний модуль в сумі більше ніж 100 балів, в журналі академічної групи проставляється 100 балів.

Якщо підсумкова рейтингова бальна оцінка за змістовний модуль становить менше 60 балів, або у разі відсутності студента під час написання (перескладання) модульної контрольної роботи, студент не допускається до складання наступного модульного контролю і має виконати модульну контрольну роботу обов'язково до проведення наступного модульного контролю.

Складання поза терміном або перескладання модульної контрольної роботи відбувається, як правило, під час планових індивідуальних занять або під час чергування відповідного викладача на кафедрі.

У разі отримання студентом позитивної підсумкової рейтингової оцінки за змістовний модуль (з урахуванням санкцій за незадовільні поточні оцінки та пропуски занять тощо), поточна академічна заборгованість студента, а саме незадовільні поточні оцінки, пропуски семінарських та практичних занять вважаються відпрацьованими і не потребують обов'язкового відпрацювання.

Водночас слід враховувати, що студенти мають право на відпрацювання незадовільних оцінок або пропущених занять до дати проведення рубіжного модульного контролю за розкладом занять, з урахуванням при визначені підсумкової рейтингової оцінки із змістового модуля, отриманих при цьому оцінок як поточних. Відпрацювання, як правило, відбувається під час щотижневих чергувань викладачів на кафедрі. Оцінка за відпрацювання пропущених занять або незадовільних оцінок виставляється у тому ж розділі журналу навчальної групи, в якому відмічається сам факт відпрацювання.

Фактична оцінка модульної контрольної роботи (тестування), оцінка за самостійну роботу та підсумкова рейтингова оцінка за змістовий модуль у балах (за 100-бальною шкалою) проставляються у журналах навчальних груп в спеціально передбачених для цього 3-х паралельних колонках (оцінка за модульну контрольну роботу - перша колонка; оцінка за відпрацювання модульної контрольної роботи - друга колонка, підсумкова рейтингова (бальна) оцінка - третя колонка).

 

Підсумковий контроль та розрахунок рейтингової підсумкової оцінки

Підсумковий контроль знань студентів проводиться за результатами рейтингової оцінки за увесь період вивчення дисципліни "Банківське право" або ж у разі незадовільної оцінки студента – у формі заліку.

Для розрахунку рейтингової підсумкової оцінки пропонується використати єдину бальну систему оцінювання академічної успішності студентів з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ЕСТS (табл.5.6)

Таблиця 5.6

Єдина бальна система оцінювання знань студентів

За шкалою Університету За національною шкалою За шкалою ECTS Рівень компетентності Критерії оцінювання
90 – 100 „відмінно” А Високий (творчий) Особа, що навчається, виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить джерела інформації, використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розвиває власні обдарування і нахили.
85 – 89 „добре” В Достатній (конструктивно-варіативний) Особа, що навчається, вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і задачі в стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна.
75 – 84 С Особа, що навчається, вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати її на практиці, контролювати власну діяльність, виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи на підтвердження певних думок.
70 – 74 "задовільно" D Середній (репродуктивний) Особа, що навчається, відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень, з допомогою викладача може аналізувати матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.
60 – 69 E Особа, що навчається, володіє матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на продуктивному рівні.
35 – 59 2 "незадовільно" з можливістю повторного складання   FX Низький (рецептивно-продуктивний) Особа, що навчається, володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.
1 – 34 2 "незадовільно" з обов’язковим повторним курсом ” F Особа, що навчається, володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів.

 

FX означає: “незадовільно” — необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання;

F означає: “незадовільно” — необхідна значна подальша робота. Державна атестація студентів проводиться відповідно до чинної нормативної бази.

Підсумкова рейтингова оцінка (в балах) за дисципліну "Банківське право" у цілому (заліковий кредит) визначається за формулою:

1) За умови не складання студентом заліку (тобто «автоматично»):

Rд1 = Rm+ ДБ, де

Rд1 - підсумкова (загальна) рейтингова оцінка в балах заліковий кредит, тобто за дисципліну в цілому (або за семестрову частину дисципліни).

Rm підсумкова рейтингова оцінка змістових модулів, що визначається як середнє арифметичне підсумкових бальних оцінок за усі змістові модулі.

ДБ - додаткові бали за навчально-творчу діяльність (активна участь в роботі наукового гуртка студентів з дисциплін кафедри, виступ з науковою доповіддю на студентській науковій конференції) підготовка та виступ з рефератом, участь в розробці та підготовці навчальних наочних матеріалів з дисципліни, що оцінюється тощо.

Для визначення кількості додаткових балів (ДБ) використовується наступна таблиця (табл. 5.7):

Таблиця 5.7

Додаткові бали до підсумкової рейтингової оцінки з дисципліни

Написання та презентація реферату або наукової роботи з дисципліни, що оцінюється:
оцінка за текст роботи  
«5» (відмінно) «4» (добре) «3» (задовільно) +5 +4 +3
оцінка за презентацію (виступ з тезами роботи)  
«5» (відмінно) «4» (добре) «3» (задовільно) +5 +4 +3
Участь в розробці, підготовці, виготовленні навчальних матеріалів (ситуаційних задач тощо), або наочних навчальних матеріалів (плакатів, слайд-шоу, мультимедійних посібників тощо). від 3 до 10 балів

 

При цьому слід враховувати, що студент протягом вивчення дисципліни (семестрової частини дисципліни) може підготувати не більше одного реферату (наукові доповіді, рецензії тощо) з дисципліни.

 

Якщо сума балів Rд1 складає більше 60 балів, студент може отримати зарахування заліку без складання.

У разі отримання меншої суми балів або бажання підвищення підсумкової рейтингової оцінки з дисципліни, складання заліку є обов'язковим.

2) За умови складання заліку.

Rд1 +БВ

Rд2 = ------------, де

-------------- 2

Rд1 - підсумковий (загальний) рейтинг за дисципліну,

БВ - «бальна вартість» заліку чи екзамену, яка максимально становить 100 балів.

Зразок розрахунку:

За умови, якщо:

Rд1 = 80 балів

БВ = 70 балів

Підсумкова оцінка становить (80+70)/2=75 балів, що дорівнює оцінці «добре» за національно шкалою, а за шкалою ECTS відповідає літері «С».

Залік приймає викладач, який проводив семінарські та практичні заняття.

Залік проводитиметься у формі тестування. Тести складаються з вибіркових завдань всіх модульних контролів та затверджуються у тому порядку, що й залікові білети разом з навчально-методичним комплексом з дисципліни. Залікове завдання повинно виключно виконуватися студентами самостійно. Тому у разі використання заборонених джерел (шпаргалок, засобів зв’язку та ін.) чи підказок студент знімається із заліку й одержує нульову оцінку.

Підсумкова рейтингова оцінка за заліковий кредит (дисципліну) виставляється в журналі обліку успішності, у відомості обліку успішності та заліковій книжці за вище наведеною шкалою ECTS (літери, бали) та національною шкалою - «зараховано», «не зараховано».

 

 

ПИТАННЯ для підготовки ДО заліку

 

1. Поняття та види банківських об'єднань.

2. Порядок здійснення банківських депозитних операцій.

3. Статут комерційного банку.

4. Банки як суб'єкти первинного фінансового моніторингу.

5. Значення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

6. Правовий статус системоутворюючих банків.

7. Сутність і види комерційних банків. Їх класифікація.

8. Створення комерційних банків з участю іноземних осіб.

9. Органи, що здійснюють державне валютне регулювання.

10. Правове регулювання валютних операцій.

11. Ліцензування валютних операцій.

12. Касові операції в установах банків.

13. Функції Національного банку України.

14. Керівні органи та структура Національного банку України.

15. Порядок ведення касових операцій господарюючими суб’єктами у національній валюті в Україні.

16. Операції та послуги комерційних банків.

17. Порядок створення комерційних банків.

18. Відкриття філій та представництв комерційних банків.

19. Припинення діяльності комерційних банків.

20. Організаційна структура комерційних банків.

21. Охорона банківської таємниці.

22. Роль банківського права в умовах ринкової економіки.

23. Поняття і зміст розрахункових операцій.

24. Правовий режим банківських операцій та їх види.

25. Правова природа Національного банку України.

26. Правова природа договору банківського рахунку.

27. Правові форми безготівкових розрахунків.

28. Порядок відкриття і закриття рахунків в установах банку.

29. Поняття і зміст розрахункових правовідносин.

30. Правові наслідки введення мораторію.

31. Поняття і предмет банківського права.

32. Джерела банківського права.

33. Метод банківського права.

34. Загальні положення Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

35. Банківські правовідносини: їх зміст і склад.

36. Поняття банківської діяльності.

37. Види рахунків.

38. Поняття, призначення і види кредитів.

39. Правова основа банківської системи України.

40. Порядок призначення тимчасової адміністрації банку.

41. Роль банківської системи в регулюванні економічних відносин.

42. Принципи банківської діяльності.

43. Поняття та елементи грошової системи.

44. Банківська платіжна картка.

45. Поняття і види валютних цінностей.

46. Відповідальність за порушення валютного законодавства України.

47. Порядок ліцензування банківських операцій.

48. Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті на території України.

49. Особливості правового регулювання банківських кредитних відносин.

50. Порядок здійснення міжбанківських розрахунків.

51. Органи державної влади, які здійснюють контроль за дотриманням законодавства про готівкові розрахунки.

52. Сутність банківського регулювання.

53. Банківський нагляд: поняття, принципи, елементи.

54. Способи реорганізації комерційних банків.

55. Порядок ліквідації комерційних банків.

56. Заходи впливу на банки за порушення банківського законодавства.

57. Поняття фінансової установи та критерії віднесення юридичних осіб до фінансових установ.

58. Основні напрями розвитку банківського законодавства.

59. Завдання банківського аудиту.

60. Порядок задоволення вимог до проблемного банку.

61. Порядок застосування Радою Національного банку України відкладального вето.

62. Поняття і порядок придбання істотної участі в банку.

63. Акредитивна форма розрахунків.

64. Загальна характеристика емісійних операцій банків з цінними паперами.

65. Зобов’язання банку щодо зберігання та порядку розкриття банківської таємниці.

66. Загальна характеристика системи електронних платежів (СЕП) Національного банку України.

67. Структура і порядок формування основного капіталу банків.

68. Інкасові операції банків.

69. Підзвітність Національного банку та його взаємовідносини з органами виконавчої влади.

70. Правові засади діяльності Міжнародного валютного фонду.

 

Список джерел до дисципліни

Основний

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. - додаток до № 51. - Ст. 1122.

3. Господарський кодекс України вiд від 16.01.2003 р. із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

5. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р. із змінами і доповненнями // Офіційний вісник України – 2001. – № 1-2. – Ст.1.

6. Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України – 1999. – № 29. – Ст. 238.

7. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 40. - Ст. 364.

8. Закон України “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб” від 20.09.2001 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 5. – Ст. 30. Закон «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012 р. // Урядовий кур’єр. – 2012. – № 61.

9. Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.06.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 30. – Ст. 1526.

10. Закон України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” від 19.06.2003 р. // Офіційний вісник України. – № 30. – Ст. 1525.

11. Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” в редакції Закону України від 23.03.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 16.

12. Закон України “Про організацію формування та обігу кредитних історій” від 23.06.2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 29. – Ст. 1690.

13. Закон України “Про заставу” від 02.10.1992 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 47.

14. Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» від 23.12.2010 р. // Голос України. – 2010. – № 249.

15. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у ред. від 30.06.1999 р. із змінами // Відомості Верховної Ради України – 1999. – № 42-43. – Ст. 378.

16. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 05.04.2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 20. – Ст. 828.

17. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.

18. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292.

19. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 р. із змінами і доповненнями // Офіційний вісник України. – 2001. – № 32. – Ст. 1457.

20. Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 18.05.2010 р. // Урядовий кур’єр. – 2010. – № 98.

21. Закон України "Про режим іноземного інвестування" 19.03.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 19. – Ст. 80.

22. Закон України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 15. – Ст. 101.

23. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 16. – Ст. 68.

24. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №49. – Ст. 682.

25. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2008. - №50-51. – Ст. 384.

26. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. // Голос України. – 2010. – № 229-230.

27. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у ред. від 22.05.1997 р. із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 27. – Ст. 181.

28. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. // Голос України. – 2010. – № 171.

29. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 25. – Ст. 1172.

30. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання та валютного контролю» від 19.02.1993 р. із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184.

31. Указ Президента України «Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб-вкладників комерційних банків України» від 10.09.1998 р. // Урядовий кур’єр. – 1998. – № 178-179.

32. Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» у редакції від 11.05.1999 р. із змінами // Офіційний вісник України. – 1999. – № 19. – Ст. 229.

33. Указ Президента України «Про затвердження Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України» від 04.04.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 15. – Ст. 650.

34. Указ Президента України «Про затвердження Положення про Державний комітет України з фінансового моніторингу» від 24.12.2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 52. – Ст. 3433.

35. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України» від 03.02.2010 р. // Урядовий кур’єр. – 2010. – № 44.

36. Постанова Кабінету Міністрів України «Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів» від 29.09.2010 р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 74. – Ст. 2622.

37. Постанова Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції поширення безготівкових розрахунків з використанням спеціальних платіжних засобів» від 26.05.2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 22. – Ст. 1634.

38. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла” від 04.06.2003 р. № 853 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 23. – Ст. 1065.

39. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла» від 29.05.2001 р. № 584 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 22. – Ст. 996.

40. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» від 26.10.2000 р. № 1604 із змінами // Офіційний вісник України. – 2000. – № 43. – Ст. 1846.

41. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 14.04.2004 р. № 471 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта Національного банку України” // Офіційний вісник України. – 2004. – № 15. – Ст. 1046.

42. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 28.08.2001 р. № 1124 “Про сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)” // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 157.

43. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державний комітет України з фінансового моніторингу» від 31.01.2007 р. № 100 із змінами. – Урядовий кур’єр. – 2007. – № 28.

44. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку участі держави у капіталізації банків» у ред. від 17.04.2009 р. № 429 // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 87.

45. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» від 28.08.2001 р. № 368 із змінами // Офіційний вісник України. – 2001. – № 40. – Ст. 1813.

46. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Спеціального порядку здійснення заходів щодо фінансового оздоровлення банків» у редакції від 16.04.2009 р. № 225 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 39. – Ст. 1325.

47. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій» від 17.07.2001 р. № 275 із змінами // Офіційний вісник України. – 2001. – № 34. – Ст. 1601.

48. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським фінансовим установам» від 16.08.2001 р. № 344 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 36. – Ст. 1668.

49. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок визначення та формування обов’язкових резервів для банків України» від 21.04.2004 р. № 172 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 20. – Ст. 1377.

50. Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень» від 31.08.2001 р. № 375 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 44. – Ст. 1991.

51. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства» від 28.08.2001 р. № 369 із змінами // Офіційний вісник України – 2001. – № 41. – Ст. 1864.

52. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті України» від 21.01.2004 р. № 22 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 13. – Ст. 908.

53. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12.11.2003 р. № 492 із змінами і доповненнями // Офіційний вісник України. – 2003. – № 51. – Ст. 2707.

54. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України» від 14.08.2003 р. № 337 із змінами і доповненнями // Офіційний вісник України. – 2003. – № 37. – Ст. 1999.

55. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 15.12.2004 р. № 637 // Вісник Національного банку України. – 2005. – № 3 (додаток).

56. Постанова Правління Національного банку України “Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку” від 09.02.2005 р. № 32 // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 29.

57. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкція про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті» від 17.03.2004 р. № 110 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 16. – Ст. 1123.

58. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України» від 15.08.2001 р. № 343 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 36. – Ст. 1667.

59. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій» від 24.12.2003 р. № 584 // Офіційний вісник України. –2004. – № 4. – Ст. 177.

60. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами» від 03.12.2003 р. № 516 // Офіційний Всіник України. – 2004. – № 1. – Ст. 8.

61. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій» від 17.06.2004 р. № 266 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 29. – Ст. 1962.

62. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України та внесення змін до нормативно-правового акта Національного банку України» від 14.10.2004 р. № 484 // Офіційний Вісник України. – 2004. – № 45. – Ст. 2977.

63. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу» від 14.10.2004 р. № 483 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 45. – Ст. 2976.

64. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України» від 14.10.2004 р. № 485 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 45. – Ст. 2978.

65. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями» від 24.03.1999 р. № 136 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 22.

66. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про валютний контроль» від 08.02.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 14. – Ст. 573. С. 41.

67. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 12.12.2002 р. № 502 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 4. – Ст. 150. – С. 375.

68. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об’єднань» від 31.08.2001 р. № 377 // Офіційний вісник України – 2001. – № 43 – Ст. 1936. – С. 169.

69. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням» від 30.04.2010 р. № 223 // Офіційний вісник України – 2010. – № 52. – Ст. 1747. – С. 30.

70. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 06.08.2003 р. № 325 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 36. – Ст. 1953. – С. 46.

71. Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 09.12.2010 р. № 1085/2010 // Урядовий кур’єр. – 2010. – № 234.

72. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту» від 10.05.2007 р. № 168 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 39. – Ст. 1569.

73. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів» від 12.11.2003 р. № 496 із змінами // Офіційний вісник України. – 2003. – № 49. – Ст. 2565.

74. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» від 29.12.2007 р. № 496 // Офіційний вісник України. – 2008. –№ 9. – Ст. 223.

 

Навчальна література:

75. Агарков М.М. Основы банковского права: Курс лекций. 2-е изд. Учение о ценных бумагах: научное исследование. – М.: Изд-во БЕК, 1994. – 350 с.

76. Алексеева Д.Г., Хоменко Е.Г. Банковское право: Вопросы и ответы. - М.: Юриспруденция, 2003. - 208 с.

77. Банківське право України: Навч. посібник. Кол. авт.: Жуков А.М., Іоффе А.Ю., Кротюк В.Л., Пасічник В.В., Селіванов А.О. та ін. / За заг. ред. А.О. Селіванова – К.: Ін Юре, 2000. – 384 с.

78. Банковское право: Учебник / Отв. ред. Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин. – М.: Высшее образование, 2008. – 829 с.

79. Безклубий І.А. Банківські правочини: Монографія. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 456 с.

80. Берлач А. І., Тараненко Ю. О. Банківське право України: Навч. посіб. для дистанційного навчання / За заг. ред. А. І. Берлача. - К.: Університет "Україна", 2007. - 303 с.

81. Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 344 с.

82. Ващенко Ю.В. Поняття та правова природа клірингу // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 10. – К.: Інститут держави і права ім В.М. Корецького НАН України, 2001. – С. 329-334.

83. Воронова Л.К. Правовое регулирование кредитно-расчетных отношений в народном хозяйстве. – К.: Вища шк., 1988. – 216 с.

84. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.

85. Економічний словник-довідник / За ред. С. В. Мочерного. - К.: Феміна, 1995. – 386 с.

86. Завальна Ж. В., Старинський М. В. Валютне право України: Навч. посіб. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2005.—304 с.

87. Заверуха І.Б. Банківське право: Посібник для студ. юрид. та екон. спец. вищ. навч. заклад. – Л.: Астролябія, 2002. – 222 с.

88. Закон України “Про банки і банківську діяльність”: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.С. Стельмаха. – К.: Концерн “видавничий Дім “Ін юре”, 2006. – 520 с.

89. Карманов Є.В. Банківські договори. Договори в іноземній валюті: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. - X.: Право, 2004. -312 с.

90. Качан О.О. Банківське право: Навч. посіб. / Нац. акад. внутр. справ України. - К.: Школа, 2004. - 320 с.

91. Клименко А. О. Організаційно-правові засади діяльності банків у системі заходів протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом. - К.: Університет "Україна", 2006. - 168 с.

92. Коваль І., Гаврилюк В. Система електронних міжбанківських переказів Національного банку України // Вісник НБУ. – 2005. – № 1. – С. 8-10.

93. Костюченко О.А. Банківське право України: Підручник. – 4-те вид. – К.: А.С.К., 2006. – 624 с.

94. Кротюк В.Л. Національний банк – центр банківської системи України. Організаційно-правовий аналіз. – К.: Ін Юре., 2000. – 248 с.

95. Любунь О.С., Раєвський К.Є. Банківський нагляд: підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.

96. Орлюк О.П. Банківське право: Навч. посібник. – К.: Юринком Інтер, 2005. – 376 с.

97. Старинський М.В. Порівняльне банківське право: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - Суми: ВТД "Унів. кн.", 2006. - 299 с.

98. Фінансове право України: Навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл] / [Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, Н.Ю.Пришва та ін.]; за ред. Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенко. - К.: "Правова єдність", 2009. - 395 с.

99. Чернадчук В.Д. Правове регулювання неплатоспроможності банків: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2007. – 230 с.

100. Цетральний банк і грошово-кредитна політика. Навч. посіб. / За ред. Косової Т.Д., Папаіки О.О. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 328 с.

 

Електронні джерела:

101. www.ac-rada.gov.ua - Офіційний сайт Рахункової палати України.

102. www.kmu.gov.ua - Офіційний сайт Кабінету Міністрів України.

103. www.mfu.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства фінансів України.

104. www.nbu.gov.ua - Офіційний сайт Національного банку України.

105. www.pravoznavec.com.ua - Електронна бібліотека юридичної літератури "Правознавець".

106. www.rada.gov.ua - Офіційний сайт Верховної Ради України.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 127; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.95.36 (0.177 с.)