Рекомендовані джерела інформації до практичного заняття за темою №5 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рекомендовані джерела інформації до практичного заняття за темою №5Основні: 1, 3-6, 8-13, 31, 38-40, 45, 53, 59, 60, 71-73, 75, 78-81, 83, 85, 87, 88, 93, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 109.

Додаткові: 3-7, 9, 10, 15, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 35-37.

 

 

Тема 6. Правовий режим валютних операцій банків

Практичне заняття – 2 год.

Самостійна робота – 6 год.

 

Питання для обговорення на практичному занятті до теми № 6:

1. Правовий режим валютних операцій банків. Поняття валюти, валютних цінностей та валютних операцій.

2. Ліцензування валютних операцій.

3. Особливості розрахунків в іноземній валюті. Правовий режим валютних рахунків резидентів і нерезидентів.

4. Повноваження Національного банку України у сфері валютного регулю­вання.

5. Система валютного контролю та відповідальність за порушення валютного законодавства.

Перелік ключових понять теми:

Валюта, валютні цінності, валютні операції, валютна система, валютні правовідносини, валютне законодавство, валютне регулювання, валютний контроль, банківські метали, металеві рахунки, золотовалютний резерв, валютна інтервенція, девальвація, ревальвація, офіційний валютний курс, генеральні та індивідуальні ліцензії на здійснення валютних операцій.

 

Теми рефератів і доповідей:

1. Державне регулювання валютної системи в Україні.

2. Конвертованість валют та її типи.

3. Національний банк України як головний орган валютного регулювання і валютного контролю.

4. Функції банківської системи у сфері валютного регулювання і валютного контролю.

5. Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів та за порушення валютного законодавства.

6. Комісійні операції банків з векселями.

7. Особливості відкриття та функціонування рахунків в іноземній валюті.

 

Питання для самоконтролю:

1. Перерахуйте види і назви основних нормативно-правових актів у сфері валютного регулювання.

2. Розкрийте суть валютного регулювання в державі.

3. Визначіть необхідність державного регулювання валютної системи в Україні.

4. Що таке валютні цінності та валютні операції?

5. Який порядок встановлення офіційного валютного курсу?

6. Які особливості використання іноземної валюти в господарському обороті?

7. Що являє собою Міжнародний валютний фонд?

8. Які органи здійснюють валютне регулювання?

9. Що слід розуміти під валютними обмеженнями?

10. Які особливості здійснення валютних операцій резидентами і нерезидентами?

11. Які органи здійснюють валютний контроль на території України?

12. Яка відповідальність настає за порушення валютного законодавства?

13. Охарактеризуйте НБУ як головний орган валютного регулювання і валютного контролю.

14. У чому полягають обов’язки банків як агентів валютного контролю?

15. Визначіть структуру золотовалютного резерву України.

16. Які особливості ведення банківських операцій з дорогоцінними металами?

17.Яку роль відіграє класифікатор іноземних валют Націо­нального банку України?

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Виділіть у робочому зошиті окремий розділ під назвою «Словник ключових понять з банківського права» та внесіть до нього вказані вище ключові поняття до теми з відповідними визначеннями, знайденими у рекомендованих підручниках, посібниках, фахових словниках, а також у нормативно-правових актах.

2. Законспектуйте види валютних операцій. Визначте, які валютні операції характерні для валютного ринку України.

3. Перерахуйте у робочому зошиті види валютних операцій, що потребують ліцензії та письмового дозволу Національного банку України, із зазначенням правил їх отримання та механізму реалізації.

4. Дайте обґрунтовану письмову відповідь на питання: «Як Ви вважаєте, чи може бути видана Національним банком України генеральна ліцензія на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або застави?»

5. На підставі аналізу Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” охарактеризуйте порядок зарахування виручки резидентів в іноземній валюті на банківські рахунки.

6. Ситуаційне завдання.

Резиденту – суб’єкту підприємницької діяльності необхідно виконати зобов’язання в іноземній валюті щодо оплати продукції перед нерезидентом та у зв’язку з цим здійснити за межі України платежі в іноземній валюті на загальну суму 100 000 євро.

Чи потребує ця операція отримання відповідного дозволу Національного банку України? Відповідь обґрунтуйте.

7. Ситуаційне завдання.

Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) – резидент одержало позику в іноземній валюті від нерезидента і не зареєструвало контракт про позику у встановленому законодавством порядку. Банк зарахував іноземну валюту на рахунок ТОВ, яке використало іноземну валюту в Україні у відповідності з законодавством. Під час повернення позики банк відмовив ТОВ в перерахуванні іноземної валюти нерезиденту, посилаючись на відсутність реєстрації контракту. ТОВ звернулося з позовом до господарського суду з вимогою зобов’язати банк перерахувати іноземну валюту ТОВ за контрактом нерезиденту.

Які порушення законодавства існують у діях банку та ТОВ? Яке рішення повинен прийняти суд? Відповідь обґрунтуйте.

8. Ситуаційне завдання.

Громадянин А. звернувся до обмінного пункту банку з метою здійснення операції купівлі-продажу іноземної валюти. Уповноважений працівник банку попросив громадянина А. показати для ознайомлення документ, який посвідчує його особу. Громадянин А. відмовився. У відповідь уповноважений працівник банку відмовився проводити обмінну операцію.

Чи правомірні дії працівника банку?

9. Ситуаційне завдання.

Громадянин Андрій Іванович Сидорчук, який мешкає у місті Києві, має бажання відкрити вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті в розмірі 3000 євро в банківській установі у Швейцарії. Цей громадянин звернувся до Вас за юридичною консультацією.

Чи може він здійснити таку операцію? Дайте арґументовану консультацію з посиланням на чинне законодавство.

10. Ситуаційне завдання.

Назаров А. прийшов додому до свого знайомого Дмитрука С., який виготовляв фальшиві гроші. Назаров А. взяв в ос­таннього 10 000 гри. з метою їх збуту. З метою збуту підроблених грошей Назаров А. прийшов до магазину для придбання авто­мобіля. Касир магазину при перевірці купюр виявив, що гроші підроблені. Був запрошений працівник міліції, який затримав Назарова А.

Дайте відповіді на запитання:

1. Як потрібно кваліфікувати протиправні дії осіб, вказаних в умові задачі?

2. Як має бути вирішена справа?

11. Ситуаційне завдання.

Чи має право банк при поверненні вкладу, внесеного вкладником в іноземній валюті, повертати вкладнику не іноземну валюту, а її гривневий еквівалент, посилаючись на ст. 533 Цивільного кодексу України? Відповідь обґрунтуйте.

12. Ситуаційне завдання.

Фізична особа – резидент отримала на території України у подарунок від нерезидента 10 тис. доларів США готівкою.

Чи має місце у даному випадку валютна операція? Наскільки є законним її проведення? Розглянути правомірність прийняття резидентом від нерезидента спадщини у визначеній вище сумі.

13. Ситуаційне завдання.

Чи має право резидент – юридична особа купувати в уповноваженого банку безготівкову валюту не з метою розрахунків за експортно-імпортними контрактами, а з метою заощадження? Свою відповідь обґрунтуйте.

14. Ситуаційне завдання.

У січні 2010 р. прокурор звернувся до відповідного суду з заявою про визнання незаконними дії службової особи банку. Своє рішення він мотивував тим, що під час проведення Державною податковою адміністрацією Донецької області планової перевірки Донецького регіонального управління банку щодо дотримання податкового і валютного законодавства за період від 01 липня 2008 р. до 30 червня 2009 р. виникла потреба в ознайомленні з документами первинного бухгалтерського обліку на підтвердження достовірності даних фінансово-господарської діяльності банку.

Прокурор просив задовольнити його скрагу, посилаючись на те, що службова особа банку незаконно відмовила працівникам податкової адміністрації в наданні зазначених документів.

Яким є порядок розкриття банківської таємниці? Чи є правомірною відмова службової особи банку? Обґрунтуйте вимоги прокурора. Запропонуйте проект рішення суду.

15. Ситуаційне завдання.

У дозволі, який був наданий банком своїй філії, було відсутнє право філії на здійснення такої банківської операції, як залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України. Але в довіреності на керівника філії було передбачено повноваження на здійснення угод, пов’язаних з цією операцією, і філія здійснювала такі угоди і операції, відображаючи їх на своєму балансі на підставі укладених керівником угод.

Яку відповідальність несе керівник філії, філія банку і банк за здійснення таких операцій? Чи можуть угоди, які укладались під час залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України, бути визнані недійсними і на якій підставі?

16. Опрацюйте самостійно тестові завдання до практичного заняття теми 6.

Тестові завдання:

1. До валютних цінностей належить:

а) валюта України;

б) платіжні документи та інші цінні папери, виражені у валюті України;

в) боргові зобов’язання інших держав перед Україною;

г) іноземна валюта;

д) рідкоземельні метали.

 

2. Зазначте, які існують рівні валютного регулювання:

а) державний;

б) місцевий;

в) нормативний;

г) міжнародний;

д) індивідуально-правовий.

 

3. Конвертована валюта — це:

а) грошові кошти будь-якої незалежної держави;

б) грошові кошти держав з відповідним (стабільним) економічним розвитком;

в) іноземна валюта, що зарахована до цієї категорії Національним банком України;

г) іноземна валюта, обмін якої дозволено на території України.

 

4. Для здійснення валютних операцій банками та фінансовими установами необхідно:

а) отримати індивідуальну ліцензію НБУ;

б) мати кореспондентські рахунки в іноземних банках;

в) бути учасником міжнародних договорів;

г) отримати генеральну ліцензію НБУ;

д) мати не менше 10 пунктів обміну валюти.

 

5. До органів валютного контролю належить:

а) Національний банк України;

б) Рахункова палата України;

в) Державна податкова інспекція України;

г) Міжнародний валютний фонд;

д) Міністерство зв’язку України;

е) Державний митний комітет України;

є) українські та міжнародні громадські організації.

 

6. Національний банк України у сфері валютного контролю здійснює:

а) контроль за виконанням правил регулювання валютних операцій на території України;

б) встановлює і контролює курс гривні до інших валют світу;

в) забезпечує виконання уповноваженими банками функцій щодо здійснення валютного контролю;

г) видає ліцензії на здійснення валютних операцій та контролює їх виконання.

 

7. Матеріали про накладання штрафу до 50 тис. доларів США за порушення валютного законодавства розглядають:

а) начальники територіальних управлінь НБУ;

б) директор Департаменту валютного контролю та ліцензування НБУ;

в) Голова НБУ та його заступники;

г) Правління НБУ.

 

8. Після отримання постанови про притягнення до відповідальності за порушення валютного законодавства порушник має сплатити штраф:

а) у п’ятиденний термін;

б) у десятиденний термін;

в) у п’ятнадцятиденний термін;

г) протягом місяця;

д) в окремих випадках постановою Правління НБУ може бути встановлений інший термін, але такий строк не може перевищувати 1 року;

е) в окремих випадках постановою Правління НБУ може бути встановлений інший термін, але такий строк не може перевищувати 2 років.

 

9. У разі здійснення фізичною особою операції, що потребує отримання індивідуальної ліцензії, без відповідного її отримання накладається штраф:

а) у сумі, еквівалентній сумі 50 неоподатковуваних мінімумів заробітної плати;

б) у сумі, еквівалентній сумі порушення;

в) у сумі до 10000 гривень;

г) сума визначається залежно від суми порушення, але не може перевищувати 100000 гривень.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 140; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.036 с.)