Рекомендовані джерела інформації до семінарського заняття за темою №1 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рекомендовані джерела інформації до семінарського заняття за темою №1Основні: 1, 5, 6, 19, 20, 41, 45, 75, 77, 78, 80, 81, 84, 87, 88, 93, 96, 97, 98, 104, 106.

Додаткові: 1-7, 11, 14, 15, 18, 26, 27, 36, 39, 40.

 

· Питання для обговорення на практичному занятті до Теми 1:

1. Поняття, функції та структура банківської системи України.

2. Поняття та види банківських об’єднань.

3. Правовий статус Національного банку України:

3.1. Функції центрального банку згідно з національним законодавством. Банківське регулювання і банківський нагляд.

3.2. Керівні органи Національного банку України та їх взаємовідносини з вищими органами держави.

3.3. Організаційно-функціональна структура Національного банку України.

Перелік ключових понять теми:

Банківська система, фінансові установи, кредитні установи, банки, банк з іноземним капіталом, системоутворюючий банк, банківська корпорація, банківська холдингова група, фінансова холдингова група, банківські спілки (асоціації), Національний банк України, система Національного банку України, грошово-кредитна політика, Рада Національного банку України, Правління Національного банку України, територіальні управління Національного банку України, банківське регулювання, банківський нагляд, система банківського нагляду, методи банківського нагляду.

 

Теми рефератів і доповідей:

1. Історичні етапи становлення банківської системи України та напрями її реформування.

2. Кредитно-фінансові установи небанківського типу.

3. Проблеми правового регулювання банківської системи України в умовах сучасної фінансової кризи.

4. Правовий статус системоутворюючих банків в Україні.

5. Правовий статус Національного банку України.

6. Національний банк України – фінансовий агент уряду: обслуговування внутрішнього і зовнішнього державного боргу.

7. Правове регулювання відносин Національного банку України та комерційних банків.

8. Банківський контроль та його суб’єкти.

9. Правова сутність та основні завдання банківського нагляду.

 

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення банківської системи.

2. Яку роль відіграє банківська система в державі?

3. Яка структура банківської системи України?

4. Які функції виконує банківська система?

5. Охарактеризуйте еволюцію банківської справи України.

6. Назвіть основні періоди становлення банківської системи України.

7. Які фактори впливають на функціонування банківської системи України?

8. Що таке банк? Чи існує різниця між поняттями «банк» і «комерційний банк»?

9. Наведіть приклади системоутворюючих, іноземних банків, а також банків з іноземним капіталом в Україні.

10.Визначте поняття і порядок придбання істотної участі у банку.

11.У чому полягає подвійна правова природа Національного банку України?

12.Які основні функції виконує Національний банк України?

13.Які знаєте керівні органи Національного банку України?

14.У чому полягає принципова відмінність у повноваженнях Ради Національного банку України та Правління Національного банку України.

15. Назвіть повноваження Голови Національного банку України.

16.Чи існує різниця між поняттями «банківські об’єднання» та «банківські асоціації»?

17.Яка організаційна структура Національного банку України?

18.Які операції здійснює Національний банк України?

19.У чому полягає сутність банківського регулювання?

20.Визначте поняття та мету банківського нагляду.

21.Які основні принципи банківського нагляду?

22.Назвіть складові елементи системи банківського нагляду.

23.У чому полягає звітність банків?

24.Які види перевірок закріплені нормативними актами Національного банку України?

25.Який порядок інспектування комерційних банків в Україні?

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Виділіть у робочому зошиті окремий розділ під назвою «Словник ключових понять з банківського права» та внесіть до нього вказані вище ключові поняття до теми з відповідними визначеннями, знайденими у рекомендованих підручниках, посібниках, фахових словниках, а також у нормативно-правових актах.

2. Законспектуйте у робочому зошиті основні етапи становлення банківської системи України (характеристика кожного етапу).

3. Що спільного і які відмінності між банками та іншими кредитно-фінансовими установами? Відповідь дати письмово.

4. Чому Національний банк України називають емісійним банком? Від чого залежить кількість грошей, випущених в обіг? Відповідь надати письмово.

5. Законспектуйте у робочому зошиті джерела формування доходів та напрями витрат Національного банку України.

6. Ситуаційне завдання:

На практичному занятті з банківського права студент визначив, що банківська система України складається з трьох рівнів. Чи правильно відповів студент? Яка різниця між дво- і трирівневою банківською системою?

7. Ситуаційне завдання:

А) Національний банк випускає в обіг та реалізує ювілейні монети і з цього отримує прибуток. Чи обкладається ця діяльність податком? Обґрунтуйте свою відповідь.

Б) Національний банк оголосив про введення нових видів банкнот. Територіальне управління НБУ м. Києва оголосило, що банкноти старого зразка обмінюватимуться лише мешканцям м.Києва і тільки у певній сумі. У зв’язку з цим деякі громадяни не змогли вчасно обміняти свої гроші.

Дайте правову оцінку діям даного територіального управління НБУ. Як захистити майнові інтереси цих громадян?

8. Ситуаційне завдання:

Приватне підприємство А звернулось до Національного банку України з проханням надати йому кредит у розмірі 100 тис. грн. для закупівлі імпортного устаткування. Національний банк відмовив у видачі кредиту приватному підприємству, мотивуючи своє рішення тим, що Національний банк має право надавати кредити лише банкам, а щодо видачі кредитів підприємствам, то ця функція належить до компетенції інших банків. У зв’язку з цим приватне підприємство А звернулось за роз’ясненнями до юридичної консультації.

Чи є правомірними дії Національного банку України? Підготуйте обґрунтовану відповідь юридичної консультації приватному підприємству А.

9. Ситуаційне завдання:

Господарюючий суб’єкт звернувся до господарського суду з заявою про визнання частково недійсним нормативного акту Національного банку України.

Суд першої інстанції відмовив у відкритті провадження у справі, оскільки даний спір не належить до розгляду господарським судом.

До суду якої юрисдикції потрібно оскаржувати нормативні акти Національного банку України?

10. Ситуаційне завдання.

Національний банк України звернувся з вимогою про стягнення з комерційного банку штрафу за порушення Правил ведення бухгалтерського обліку в банках щодо надання ним недостовірної звітності.

Господарський суд першої інстанції відмовив у порушенні провадження у даній справі, так як цей спір не належить до компетенції господарського судочинства.

Здійсніть правовий аналіз зазначеної ситуації. Чи правомірні дії Національного банку України? Чи є законним таке рішення відповідного господарського суду?

11. Опрацюйте самостійно тестові завдання до практичного заняття теми 1.

Тестові завдання:

1. До функцій банківської системи належать:

а) створення грошей і регулювання грошової маси;

б) контролююча функція;

в) трансформаційна функція;

г) стабілізаційна функція;

д) функція емісії грошей.

 

2. Елементами банківської системи України є:

а) Кабінет Міністрів України;

б) Міністерство фінансів України;

в) Національний банк України;

г) Рахункова палата України;

д) комерційні банки України.

 

3. До основних факторів глобального впливу на банківську систему України належать:

а) посилення конкуренції в банківській справі;

б) комп’ютеризація банківської діяльності;

в) збільшення “банківської письменності” клієнтів;

г) широке застосування інформаційних технологій (Інтернету).

 

4. Зазначте, чи є банківська система складовою кредитної системи держави:

а) так;

б) ні, це окремі поняття;

в) навпаки, кредитна система є складовою банківської системи.

5. Формою діяльності Національного банку України є:

а) укази;

б) положення;

в) накази;

г) судові прецеденти;

д) рішення;

е) постанови.

 

6. Національний банк України підзвітний:

а) Кабінету Міністрів України;

б) Верховній Раді України;

в) Міністерству фінансів України;

г) Президенту України;

д) Президії Верховної Ради України.

 

7. Голова Правління Національного банку України обирається на строк:

а) 5 років;

б) 10 років;

в) 2 роки;

г) 4 роки;

д) 3 роки.

 

8. Зазначте, які особливі ознаки має Національний банк України:

а) є юридичною особою;

б) має монопольне право на випуск грошей в обіг;

в) вирішує питання про обрання керівництва комерційних банків;

г) реєструє документи комерційних банків;

д) виключає клієнтів з комерційних банків;

е) видає ліцензію на здійснення операцій в іноземній валюті.

 

9. Підзвітність Національного банку України означає:

а) подання Національним банком Верховній Раді України щоквартального звіту та аудиторського висновку;

б) доповідь Голови НБУ Кабінету Міністрів України про подані звіти;

в) визначення Верховною Радою України аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки банку;

г) подання Верховною Радою України двічі на рік інформації про стан грошово-кредитного ринку в державі.

 

10. Національний банк здійснює свої наглядові та регулятивні функції шляхом реалізації таких повноважень:

а) здійснює всі види перевірок на місцях банків;

б) здійснює ревізії фінансово-господарської діяльності;

в) може вимагати від банків та інших фінансово-кредитних установ проведення загальних зборів акціонерів;

г) здійснює розслідування порушень діяльності банків;

д) може брати участь у роботі зборів акціонерів;

е) висуває вимоги щодо здійснення обов’язкових аудиторських перевірок банків.

 

11. Інспекційні перевірки банків здійснюються:

а) народними депутатами комітету Верховної Ради України з питань фінансової

та банківської діяльності;

б) працівниками служби банківського нагляду Національного банку України;

в) інспекторами Національного банку України чи аудиторами, призначеними Національним банком України.

 

12. Банківський нагляд в Україні здійснюється:

а) Національним банком України;

б) комерційними банками;

в) Міністерством фінансів України.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 196; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.037 с.)