Національна академія внутрішніх справ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Національна академія внутрішніх справНАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

 

Кафедра економічних та фінансово-правових дисциплін

 

Навчально-методичний комплекс

Навчальної дисципліни

БАНКІВСЬКЕ ПРАВО

Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” галузі знань “Право” за напрямом підготовки “Правознавство”

 

Автори:

Пожидаєва М.А., доцент кафедри економічних та фінансово-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент;

Тараненко Ю.О., кандидат економічних наук, доцент, начальник кафедри економіко-правових дисциплін

 

Затверджено

на засіданні кафедри економічних та

фінансово-правових дисциплін, протокол № 1

від «31» серпня 2012 р.

 

 

КИЇВ 2012
ЗМІСТ

ЗМІСТ…………………………………………………………………………………...2

1. ВСТУП……………………………………………………………………………….3

2. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА……………………………………………5

2.1. Пояснювальна записка………………………………………………………....5

2.2. Тематичний план………………………………………………………………11

2.3. Зміст навчальної дисципліни…………………………………………………15

3. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ, СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ, РЕФЕРАТІВ І ДОПОВІДЕЙ…………………………………………………… ……………………19

4. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ…...72

4.1. Попередній контроль знань студентів………………………………………..72

4.2. Поточний контроль знань студентів та розрахунок рейтингової оцінки за змістовний модуль………………………………………………………………….73

4.3. Підсумковий контроль та розрахунок рейтингової підсумкової оцінки………………………………………………………………………………..84

5. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ…………………………………88

6. СПИСОК ДЖЕРЕЛ ДО ДИСЦИПЛІНИ……………………………………….91

6.1. Основний……………………………………………………………………….91

6.2. Додатковий……………………………………………………………………102


Вступ

 

У процесі побудови в Україні незалежної, демократичної, правової держави та розвитку ринкової економіки важливе значення має стабільне та надійне функціонування банківської системи держави. Для забезпечення високого рівня здійснення банками своєї діяльності необхідним є досконале правове її регулювання, вивченню якого присвячена дисципліна «Банківське право».

У період зберігання напруги в економіці та вирішення завдань подолання наслідків фінансової кризи актуальним лишатиметься вжиття заходів з фінансового оздоровлення банків та стабілізації їх роботи. Однією з причин нездатності банківських установ протистояти кризовим явищам можна вважати неефективне банківське регулювання, що потребує відповідного законодавчого удосконалення.

Комерційні банки виступають одними з основних фінансових посередників, діяльність яких пов’язана з отриманням та перерозподілом грошових коштів. На сьогодні важко уявити особу, яка б не користувалася банківськими послугами та відповідно не укладала б договори з банком. У зв’язку з цим знання банківського законодавства є важливим не тільки для юристів, а й для інших фахівців. Так, банківське право регулює суспільні відносини, які зачіпають інтереси кожного з нас, що безперечно підкреслює його актуальність.

Щодо питання існування самостійної галузі банківського права, воно є дискусійним. На сьогодні неможливо якісно вирішити проблеми управління банківською системою і процесом її розвитку, обмежившись вивченням окремих питань організації діяльності центрального банку і комерційних банків у межах курсів конституційного, адміністративного, фінансового, кримінального, цивільного, господарського та міжнародного права, в яких правовідносини за участю банків розглядаються в аспекті, обумовленому специфікою предмета відповідної галузі права. Тому систематизоване та цілісне викладення банківського права в межах окремої дисципліни є необхідною умовою глибокого засвоєння студентами банківського законодавства та практики у сфері банківської діяльності.

Курс банківського права вивчається сьогодні у всіх вищих навчальних закладах, які готують юристів. Банківське право сприяє розвитку як фінансово-кредитної системи у цілому, так і розрахункових та валютних відносин в Україні, зокрема.

Банківське право як навчальна дисципліна – це систематизовані відповідно до типової програми знання щодо сукупності норм права, які регулюють організацію та діяльність банків України, їх взаємовідносини з клієнтами (юридичними і фізичними особами), які обслуговуються банками, а також порядок здійснення банківських операцій. Вивчення студентами основ банківського права дасть їм змогу опанувати інші фундаментальні дисципліни, сформувати економічне та правове мислення, потрібні для ефективної практичної діяльності в умовах сучасної ринкової економіки України.


Робоча НАВЧАЛЬНА програма

Пояснювальна записка

Навчальна дисципліна "Банківське право" викладається для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” галузі знань “Право” за напрямом підготовки “Правознавство» в обсязі 54 годин, відповідно до затверджених керівництвом академії навчальних, робочих та тематичних планів.

Предметом цієї навчальної дисципліни є банківське право у всіх своїх виявах: як комплексна галузь права національної системи права, як система законодавства, як наука, що вивчає банківське право.

Оскільки наука фінансового права має своїми основними завданнями пізнати відповідні явища та закономірності, а навчальний курс – дати набуті завдяки науковим дослідженням знання студентам, то навчальна дисципліна йде слідом за наукою, користується її даними. У той же час вона з об’єктивних причин не може охопити увесь комплекс проблем, які стосуються правового регулювання в умовах розвитку ринкової економіки, проведення реформ, фінансового оздоровлення банківської системи країни шляхом подолання кризових явищ.

Метою вивчення дисципліни є розв’язання:

а) пізнавальних завдань: за допомогою курсу студент повинен засвоїти зміст норм банківського права, що регулюють порядок організації та діяльності банків і здійснення ними банківських операцій, а також об’єктивні закономірності розвитку відповідних фінансово-правових категорій, інститутів;

б) практичних завдань: на підставі теоретичних положень і змісту банківського законодавства, здобутих навиків під час вирішення правових ситуацій, а також ознайомлення зі зразками банківських документів студент повинен розуміти застосування фінансово-правових норм до конкретних життєвих ситуацій.

Завдання банківського права як навчальної дисципліни полягає у передачі студентам-юристам комплексу знань про поняття, системи і ролі банківського права в сучасних умовах, визначення структури і функції банківської системи України, правового статусу Національного банку України та комерційних банків, а також у з’ясуванні теоретичних і практичних питань правового регулювання розрахункових, кредитних, депозитних і валютних відносин.

У результаті вивчення цієї навчальної дисципліни студенти повинні:

· набути теоретичні знання у галузі банківського права;

· розуміти закономірності, характер і тенденції розвитку банківського права;

· засвоїти основні положення банківського законодавства;

· сформувати уміння тлумачити баківське законодавство України та вільно орієнтуватися в його системі з метою обґрунтування і захисту своєї позиції з банківських питань;

· виробити навички практичної роботи з нормативно-правовим матеріалом, зразками банківських документів, аналізу конкретних випадків з практики застосування банківського законодавства і змодельованих ситуацій;

· використовувати знання з банківського права як підґрунття для набуття досвіду в сфері банківської справи.

Банківське право як навчальна дисципліна має певну систему.

Система курсу банківського права – це послідовний виклад змісту норм та інститутів банківського права, умовно об’єднаних у загальну та спеціальну частини. При цьому Загальна частина банківського права присвячена правовому регулюванню банківської системи, а Спеціальна – правовому регулюванню банківських операцій.

До Загальної частини банківського права належать норми, які регулюють:

· предмет і метод банківського права;

· принципи банківського права;

· норми банківського права;

· джерела банківського права;

· банківська система;

· правовий статус центрального банку;

· правовий статус комерційних банків;

· правове регулювання банківської діяльності;

· правові засади банківського регулювання та банківського нагляду.

Спеціальна частина банківського права включає норми, що регулюють:

· банківські розрахункові операції;

· міжбанківські розрахунки;

· банківські кредитні операції;

· банківські вкладні (депозитні) операції;

· валютні операції тощо.

Загальна та Спеціальна частини банківського права являють собою єдине ціле, що дає можливість найбільш правильно і ефективно застосовувати відповідні правові норми. З метою зручності викладання в одному курсі «Банківське право» об’єднуються фінансово-правові, цивільно-правові, господарсько-правові аспекти банківської діяльності.

Дисципліна "Банківське право" включає такі види занять як лекції, семінарські, практичні, індивідуальні заняття, самостійна робота та модульний контроль.

Вивчення банківського права рекомендується почати з ознайомлення з тематичним планом, який містить структуру курсу, з планами семінарських та практичних занять, завданнями для самостійної роботи та тематикою рефератів, доповідей. В результаті студент отримує уяву про завдання, що має виконати під час вивчення курсу «Банківське право», а також методичні рекомендації для самостійного опрацювання матеріалу та підготовки до занять з метою засвоєння основних, сформульованих на підставі сучасних досягнень науки, теоретичних положень і новітнього банківського законодавства України. Особливу увагу при цьому слід приділити тим темам, при вивченні яких не передбачена лекція.

Лекційні заняття з банківського права являють собою найбільш економічний спосіб передачі й засвоєння навчальної інформації, зокрема щодо розуміння найсуттєвіших чи проблемних питань теорії та чинного законодавства, вони проводяться переважно з використанням мультимедійного проектора, що підвищує ефективність засвоєння матеріалу, робить його доступнішим, сприяє активізації студентів.

На семінарські заняття виносяться найбільш складні проблеми, які націлюють студентів на всебічне і дискусійне обговорення тем.

Для повного оволодіння теоретичним і нормативним матеріалом з відповідного розділу (теми) необхідно опрацювати матеріали з банківського права, які публікуються в періодичних виданнях, з’являються на відповідних сайтах інтернету, та слідкувати за змінами у банківському законодавстві України. При підготовці до семінарських та практичних занять студенти можуть скористатися консультацією науково-педагогічних працівників кафедри, які викладають банківське право, під час їх чергування на кафедрі згідно з відповідним графіком. Крім того, ознайомитися з кафедральними дидактичними матеріалами та методичними розробками, а також з навчальною та науковою літературою, яка є в наявності в бібліотеці академії та інших бібліотеках м. Києва.

До кожної теми семінарського заняття наведено ряд ключових понять, які слід законспектувати в окремому зошиті (або розділі робочого зошиту) у формі словника.

Сформульовані в навчально-методичному комплексі контрольні питання до кожного семінарського заняття доцільно постійно використовувати для самоконтролю стану готовності до рубіжного модульного контролю.

Практичні заняття мають на меті закріпити лекційний матеріал з банківського права у ході розв’язання практичних завдань, ситуацій, дискусій, вирішення правових проблем. Тематика, коло питань, що висвітлюються на практичних заняттях приділена темам, що стали актуальними у зв’язку з євроінтеграційними процесами та змінами в законодавстві у галузі банківського права тощо.

Самостійна робота є індивідуальним видом роботи кожного студента над першоджерелами та навчальними посібниками і оцінюється лектором або викладачем за результатами виступів на семінарах, конференціях та при проведенні практичних занять. Систематичне і в повному обсязі виконання завдань для самостійної роботи є обов'язковою умовою успішного засвоєння змісту основних інститутів банківського права. Студент має виходити з того, що контроль за виконанням завдань для самостійної роботи викладачем буде здійснюватися регулярно (під час опитування на заняттях, під час кожного рубіжного модульного контролю, у тому числі шляхом перевірки записів у робочих зошитах).

Студент матиме право, керуючись списком рекомендованих тем рефератів, що містить навчально-методичний комплекс, обрати одну з них та, після узгодження її з викладачем, підготувати тільки один реферат протягом всього періоду вивчення дисципліни. За написання та презентацію реферату студент може отримати до 10 балів (5 за текст, 5 за вміння тезово, чітко та в повному обсязі викласти зміст реферату за 3-4 хвилини).

Індивідуальна робота проводиться зі студентами з метою виявлення рівня їх підготовки, проблемних питань у навчанні та засвоєнні матеріалу, а також з метою виправлення незадовільних оцінок, отриманих під час семінарських і практичних занять.

Модульно рейтинговий контроль. Кожний студент, відповідно до програми курсу, після завершення вивчення кожного модуля зобов’язаний здати модульний контроль (в письмовій формі) і отримати певні бали. Підсумковий рейтинговий бал за дисципліну визначається в кінці курсу і служить основою для визначення підсумкової оцінки за дисципліну.

Студентам виділяється також час для консультацій з викладачами кафедри.

 

 

Курс Характеристика дисципліни
Кількість залікових кредитів, відповідних ЕСТS: 2 Змістових модулів: 2 Загальна кількість годин: 54   Рік підготовки: 4-й Семестр: 7 Лекції: 8 год. Семінарські заняття: 6 год. Практичні заняття: 12 год. Самостійна робота: 26 год. Індивідуальна робота: 2 год. Поточний контроль: дві модульні контрольні роботи Вид підсумкового контролю: залік

 


  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН      
  з дисципліни "Банківське право" кафедри економічних та фінансово-правових дисциплін      
  І семестр 2012/2013навчальний рік (набір 2009 року) (6 - груп) студентів ІV курсу ННІ права та психології      
  складений згідно з навчальною програмою, затвердженою науково-методичною радою НАВС "__"_________ 2012року (протокол №__).      
  розглянутий і схвалений на засіданні кафедри від "__"____________ 2012 року (протокол №__).      
                                     
  № з/п Номер змістовного модуля і назва тем Всього годин З них: Посада, прізвище та ініціали ведучого заняття Технічні засоби / Дидактичні засоби Взаємозв’язок тем з іншими темами та дисциплінами (назва дисципліни, номер теми й вид заняття) Примітка (порядок планування занять)      
  Всього годин з викладачем З них: Самостійна та індувідуальна робота З них:      
  Лекцій Семінарських занять Практичних занять Самостійна робота Індивідуальна робота      
    Змістовий модуль І. Банківське право та правові засади організації і діяльності банківської системи України.      
    Тема 1.Банківське право та банківські правовідносини. Банківська система України, місце Національного банку України в цій системі.                 Лекції читає доцент кафедри Пожидаєва М.А. Аудиторні заняття проводить: доцент кафедри Пожидаєва М.А.(41-42); викладач кафедри Яюк Т.А. (43-46) 1/2-Л1/1; 0/0-С1/1; 0/0-П1/1. КПУ - Т1 (Л/С), Т5 (Л/С), Т7 (Л/С), Т8 (Л/С), Т9 (Л/С); Адм П-Т1(Л/С), Т3(Л/С), Т11(Л/С); ФП - Т1 (Л/С),Т2 (С), Т7 (Л/С); ЦП-Т1 (Л/С); ОЕТ -Т14(Л/С); РЕ -Т2(Л/С); ОБОФА-Т1(Л/С); Бір П - Т3(Л/С) Т1л1-2; Т1с1-2; Т1пз1-2.      
    Тема 2. Порядок створення банків та припинення їх діяльності в Україні.         2+       1/2-Л1/2; 1/2-С1/2; 0/0-П1/2. КПУ - Т5 (Л/С), Т9 (Л/С), Т12 (Л/С); Адм П - Т3(Л/С), Т11(Л/С); ФП - Т2 (С), Т7 (Л/С); РЕ-Т2(Л/С) Т1л2-2; Т1с2-2; Т1пз2-2+.      
    Всього по змістовному модулю І:                              
    Змістовий модуль ІІ. Правове регулювання проведення банківських операцій в Україні.      
    Тема 3.Правовий режим розрахункових операцій в банківській діяльності.Порядок відкриття банківських рахунків.                 Лекції читає доцент кафедри Пожидаєва М.А. Аудиторні заняття проводить: доцент кафедри Пожидаєва М.А.(41-42); викладач кафедри Яюк Т.А. (43-46) 1/2-Л1/3; 1/2-С1/3; 0/0-П1/3. КПУ-Т5(Л/С),Т7(Л/С); Адм П-, ФП-Т7(Л/С); ПП-Т4 (Л/С); ЦП-Т1(Л/С), Т2(Л/С); ГП -Т7(Л/С), Т8(Л/С); ОЕТ-Т14(Л/С); РЕ-Т5(Л/С); ОБОФА-Т4(Л/С) Т1л3-2; Т1с3-2; Т1пз3-2.      
    Тема 4.Правові засади здійснення банками депозитних (вкладних) операцій.               1/2-Л1/4; 0/0-П1/4. Адм П-Т3(Л/С); ФП-Т7(Л/С); ПП - Т2(Л/С), Т4(Л/С); ЦП-Т1(Л,С), Т2(Л/С); ГП - Т7(Л/С), Т8(Л/С);ОЕТ-Т14(Л/С); Бір П-Т3(Л/С); РЕ-Т5(Л/С); ОБОФА-Т1(Л/С) Т1л4-2; Т1пз4-2.      
    Тема 5. Правове регулювання кредитних операцій банків.             0/0-П1/5. Адм П-Т3(Л/С); ФП - Т7(Л/С); ПП - Т4(Л/С); ЦП-Т1(Л,С), Т2(Л/С), Т6(С); ГП-Т1(Л/С), Т7(Л/С), Т8(Л/С); ОЕТ-Т14(Л/С), Т17(Л/С); Бір П - Т5 (Л); РЕ-Т5(Л/С);ОБОФА-Т1(Л/С) Т1пз5-2.      
    Тема 6. Правовий режим валютних операцій банків.     2+       0/0-П1/6. КПУ-Т7(Л/С); Адм П-Т3(Л/С), Т11(Л/С); ФП-Т7(Л/С);ПП - Т2(Л/С), Т4(Л/С); ОЕТ - Т17(Л); Бір П-Т6 (С) РЕ -Т2 (Л/С) Т1пз6-2+.      
    Всього по змістовному модулю ІІ:                            
  Всього годин                            
  Підсумковий контроль:залік      
  Завідувач кафедри економічних та фінансово-правових дисциплін                   С.М. Безрутченко      
                         
  "____"_____________2012 р.                                
                                     
  ПОГОДЖЕНО:                                
  Заступник начальника відділу - начальник відділення організації практичного навчання майор міліції               Г.В. Хробатенко      
  "____"_____________2012 р.                                
  Начальник відділу комп’ютерного та програмного забезпечення підполковник міліції                   В.В. Підвисоцький      
  "____"_____________2012 р.                                
           
                                         

Зміст навчальної дисципліниПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 118; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.101.84 (0.037 с.)