Визначення істинної і середньої щільності, 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Визначення істинної і середньої щільності,Пористості вихідної гірської породи і зерен щебеню

Або гравію за стандартом

Розглянуто на засіднні циклової

комісії будівництва доріг та ор-

ганізації перевезень

Протокол №___ від_____ 2012 р.

Голова ЦК ______ В.В.Кіселюк

 

Надвірна

2012 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАДВІРНЯНСЬКИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Методичні вказівки до

 

ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 2.

Визначення вмісту в піску пиловидних, глинистих,

Мулуватих частин відмулюванням за стандартом.

Визначення зернового складу і модуля крупності

Піску за стандартом.

 

 

Розглянуто на засіднні циклової

комісії будівництва доріг та ор-

ганізації перевезень

Протокол №___ від_____ 2012 р.

Голова ЦК ______ В.В.Кіселюк

 

Надвірна

2012р

Загальні відомості.

Природний пісок - це осадова дрібноуламкова гірська порода, що утворилася в результаті накопичення продуктів вивітрювання різних гірських порід. Пісок являє собою пухке скупчення округлених, рідше кутастих зерен мінералів з переважним розміром зерен 5 - 0.14 мм. Пісок звичайно вміщує домішки пилуватих та глинистих частинок, іноді - органічних речовин. У будівництві часто застосовують подрібнений пісок, який одержують в результаті подрібнення скельних гірських порід, а також піски з відсівів продуктів подрібнення гірських порід при виробництві з них щебеню (подрібнений пісок з відсівок), пісок з мінеральних побочних продуктів промисловості (штучний пісок).

Природні піски - залежно від умов їх утворення, поділяють на:

- гірські з кутастою формою і шорсткою поверхнею;

- річкові і морські з обкатаною формою і відшліфованою поверхнею зерен;

- дюнні і барханні, що складаються з дуже дрібних зерен.

Пісок широко застосовують як дрібний заповнювач для всіх видів бетонів та розчинів, для використання різних робіт у дорожньому будівництві, для улаштування баластного шару залізничної колії та для іншого.

Якість піску залежить від його мінерального та гранулометричного складів, крупності та форми зерен і характеру їх поверхні, наявності у його складі домішок.

Відбір проб для випробування піску здійснюють шляхом відбору частинних проб, з яких при змішуванні одержують середню пробу піску. Одержану пробу після ретельного перемішування зменшують методом квартування або за допомогою жолобчатого дільника. Масу проби піску призначають залежно від виду випробування і може досягати 5 – 10 кг. Для оцінки якості піску в лабораторії визначають його істинну щільність, насипну щільність, пустотність, вологість, зерновий склад, модуль крупності, вміст пиловидних і глинистих частинок.

Пиловидні 10.05....0.005 мм (і глинисті менше 0.005 мм) частинки є шкідливими домішками в піску. Вони обволікають зерна піску і перешкоджають зчеплення його з цементом, бітумом. Випробування полягає у відокремленні з наважки піску частинок розміром менше 0.005 мм. Допустимий вміст глини й пилу в піску залежить від призначення піску - таблиця № 3.

За модулем крупності та величиною повного залишку за масою на ситі № 0.63 визначають групу піску та галузь його застосування - таблиця № 4. Визначальним показником при призначенні групи піску є його модуль крупності.

Для улаштування дорожнього одягу в якості заповнювачів для бетонів необхідно використовувати тільки піски підвищеної крупності, крупний, середній та дрібний. Дуже дрібний пісок використовують у будівельних розчинах.

 

 

Лабораторна робота № 2.

Визначення вмісту в піску пиловидних, глинистих

Частинок відмулюванням.

Мета роботи: визначити вміст пиловидних, глинистих частинок і порівняти

з граничним вмістом.

 

Обладнання: вага технічна, сушильна шафа, посудина для відмулювання, секун –

домір, сито з отворами 5.0 мм.

 

Х І Д Р О Б О Т И.

1.Середню пробу піску попередньо просіюють через сито 5 мм.

2.Просіяний пісок висушують до постійної маси в сушильній шафі.

3.З висушеного піску беруть наважку в кількості 1000 г - m, г.

4.Наважку піску засипають у посудину для відмулювання.

5.Заливають водою так, щоб висота шару води над піском становила близько

200мм.

6.Розмішують пісок із водою і витримують одержану суспензію протягом 2 годин

періодично перемішуючи.

7.Після витримкм вміст посудини знову перемішують і залишають відстоюватись

на протязі 2 хвилин.

8.Зливають суспензію, залишаючи шар води над піском висотою 30 мм.

9.Знову заливають водою пісок на висоту 200 мм і повторюють промивання до

тих пір, поки вода після промивання не буде чистою.

10.Промитий пісок висушують в сушильній шафі до постійної маси при темпера-

турі 105±5°С.

11.Висушений пісок зважують - m1, г, і вміст в піску пиловидних і глинистих

частинок вираховують по формулі

 

П = · 100%

 

12.Отриманий результат порівнюють з нормативними згідно таблиці № 3.

 

Визначення зернового складу і модуля крупності

Піску згідно стандарту.

Мета роботи: визначити зерновий склад даного піску і за отриманими даними

визначити модуль крупності піску і зробити висновок про групу

групу піску.

 

Обладнання: вага технічна, стандартний набір сит з сітками № 1.25; 0.63;

0.315; 0.14, сита з отворами 2.5, 5 і 10 мм, піддон, сушильна

шафа.

 

Х І Д Р О Б О Т И.

1.Відбирають пробу піску масою М = 2 кг і висушують до постійної маси.

2.Висушений пісок просіюють через сита з отворами 10 і 5 мм для визначення

вмісту гравійних частинок.

3.Залишки на ситах з отворами 10 і 5 мм зважують (М10 і М5 ) і визначають

процентний вміст гравійних частинок розміром більше 10 мм (Гр10 ) і розміром

5 – 10 мм (Гр5) по формулах

 

Гр10 = ·100 %, Гр5 = · 100 %,

 

де М - маса проби, г;

М10 - залишок на ситі з отворами 10 мм, г;

М5 - залишок на ситі з отворами 5 мм, г.

 

4.Із піску, що пройшов через сито 5 мм, відбираємо наважку 1000 г.

5.Наважку просіюємо через набір сит в такій послідовності 2.5, 1.25, 0.63, 0.315,

0.14 і піддон. Просіювання проводять механічним способом або вручну. Трива-

лість просіювання має бути такою, щоб при контрольному просіюванні кожно-

го сита над аркушем паперу, не спостерігалося падіння зерен піску.

6.Залишки на кожному ситі зважують з точністю до 1 г - mi, г.

7.Знаючи масу піску на кожному ситі вираховують частинні залишки - ai в

процентному відношенні по формулі

 

ai = · 100 %,

 

a2.5 = · 100 %, a1.25 = · 100 %, a0.63 = · 100 %,

 

 

a0.315 = · 100 %, a0.14 = · 100 %.

 

Частинні залишки вираховують з точністю до 0.1 %. Сума частинних залишків

повинна дорівнювати 100 %, тобто

a 2.5 + a1.25 + a0.63 + a0.315 + a0.14 = 100 %.

8.Потім вираховуємо повні залишки на кожному ситі. Повний залишок на даному

ситі дорівнює частинному залишку на даному ситі ai плюс частинні залишки на

всіх попередніх ситах з отворами більших даного, тобто

Аі = a2.5 +... + ai,

 

A2.5 = a2.5, A1.25 = a2.5 + a1.25, A0.63 = a2.5 + a1.25 + a0.63,

 

A0.315 = a2.5 + a1.25 + a0.63 + a0.315, A0.14 = a2.5 + a1.25 + a0.63 + a0.315 + a0.14.

 

9.Результати визначення гранулометричного складу піску заносимо в таблицю

 

Залишки піску Діаметри отворів сит, мм Пройшло у піддон
2.5 1.25 0.63 0.315 0.14
Частинні, ai,%            
Повні, Аі, %          

 

10.Модуль крупності піску Мкр визначають як відношення суми повних залишків

на ситах до 100

 

Мкр = .

11. За отриманими даними робимо висновок про групу даного піску згідно норма-

тивних даних таблиці № 4.

.

 

Питання для самоперевірки:

1. Як встановлюють групу піску?

2. Як визначається вміст пиловидних, глинистих частинок?

3. Частинні і повні залишки, визначення.

 

 

Таблиця № 3

Вид піску Вміст пиловидних, глинистих та мулистих частинок В тому числі вміст глини у грудках
% за масою, не більше
Природний: підвищеної крупності, крупний та середній   0.5
дрібний та дуже дрібний   0.5
Збагачений: крупний та середній   0.25
Дрібний   0.35
З відсівів подрібнення   0.5
Збагачений з відсівів подрібнення   0.35

 

Таблиця № 4

Група піску Модуль крупності, Мкр Повний залишок на ситі з розміром отворів 0.63мм, % за масою
Підвищеної крупності Більш 3.0 до 3.5 Більш 65 до 75
Крупний Більш 2.5 до 3.0 Більш 45 до 65
Середній Більш 2.0 до 2.5 Більш 30 до 50
Дрібний Більш 1.5 до 2.0 Більш 10 до 30
Дуже дрібний Більш 1.0 до 1.5 До 10

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАДВІРНЯНСЬКИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

Методичні вказівки до

 

ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 3.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 309; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.164.32 (0.036 с.)